Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUM.2007.5.39

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 19 listopada 2007 r.
o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w załączniku do zarządzenia nr 86 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 31 października 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Bydgoszczy (Dz. Urz. GUM Nr 12, poz. 84) prostuje się następujące błędy:
1) w § 17 w pkt 4 zamiast wyrazów "między laboratoryjnych" powinien być wyraz "międzylaboratoryjnych";
2) w § 18 w pkt 9 zamiast wyrazów "na terenie Okręgowego Urzędu" powinny być wyrazy "na terenie działania Okręgowego Urzędu";
3) w § 19 pkt 8 zamiast wyrazów "Stanowiskiem Polityki Rynkowej i Szkolenia" powinny być wyrazy "Stanowiskiem do spraw Polityki Rynkowej i Szkolenia";
4) w § 23 w pkt 22 zamiast wyrazu "głównego" powinien być wyraz "Głównego";
5) w załączniku nr 1 do regulaminu organizacyjnego Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy:
a) zamiast wyrazów "Załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego Okręgowego Urzędu Miar nr 1 w Bydgoszczy" powinny być wyrazy "Załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy",
b) w schemacie organizacyjnym zamiast wyrazów "Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakości ZSJ" powinny być wyrazy "Zespół ds. Systemów Zarządzania Jakością ZSJ",
c) w schemacie organizacyjnym zamiast wyrazów "Stanowisko ds. Polityki Rynkowej i Szkolenia SR" powinny być wyrazy "Stanowisko ds. Polityki Rynkowej i Szkolenia PR".