Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUM.2007.5.36

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 19 listopada 2007 r.
o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w załączniku do zarządzenia nr 78 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 31 października 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 2 w Tczewie (Dz. Urz. GUM Nr 11, poz. 76) w § 1 w pkt 4 zamiast wyrazów "Okręgowego Urzędu Miar nr 2 w Tczewie" powinny być wyrazy "Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku".