Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2007.5.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 19 listopada 2007 r.
o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w załączniku do zarządzenia nr 63 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 27 października 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 3 w Tarnobrzegu (Dz. Urz. GUM Nr 9, poz. 61) prostuje się następujące błędy:
1) w § 10 w ust. 3 w pkt 12 zamiast wyrazu "systemu" powinny być wyrazy "systemu zarządzania jakością";
2) w § 11 we wprowadzeniu do wyliczenia zamiast wyrazów "do kierowników szefów komórek" powinny być wyrazy "do kierowników komórek".