Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUM.2007.5.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 19 listopada 2007 r.
o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w zarządzeniu nr 15 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 3 w Bielsku-Białej (Dz. Urz. GUM Nr 3, poz. 18) prostuje się następujące błędy:
1) w tytule zarządzenia zamiast wyrazów "Bielsko-Białej" powinny być wyrazy "Bielsku-Białej";
2) w § 1 zarządzenia zamiast wyrazów "Bielsko-Białej" powinny być wyrazy "Bielsku-Białej";
3) w załączniku do zarządzenia:
a) w § 1 regulaminu we wprowadzeniu do wyliczenia zamiast wyrazów "Bielsko-Białej" powinny być wyrazy "Bielsku-Białej",
b) w § 1 regulaminu w zdaniu następującym po pkt 5 zamiast wyrazów "Bielsko-Białej" powinny być wyrazy "Bielsku-Białej",
c) w § 2 w pkt 3 i 5 regulaminu zamiast wyrazów "Bielsko-Białej" powinny być wyrazy "Bielsku-Białej".