Sprawozdanie z działalności Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej za 2016 r. w obszarze Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2017.483

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE Nr 15
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie sprawozdania z działalności Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej za 2016 r. w obszarze Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego

Na podstawie art. 128a ust. 2 w związku z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089) ogłasza się sprawozdanie z działalności Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej za 2016 r. w obszarze Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Warszawa, marzec 2017 r.

Spis treści

I. WSTĘP

II. Ocena poziomu skuteczności działania dostarczonych służb żeglugi powietrznej oraz informacje na temat skuteczności działania instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznejBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.

III. Rozbieżności z docelowymi poziomami i wskazanie środków służących usunięciu luk

IV. Zmiany w operacjach i infrastrukturze

V. Informacje dotyczące formalnego procesu konsultacji z użytkownikami

VI. Informacje na temat polityki kadrowej

I. 

WSTĘP

Sprawozdanie roczne z działalności Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego, pełnionej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w roku 2046, dotyczy wyników finansowych i operacyjnych oraz wszelkich innych działań i zmian, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa.

Zgodnie z wymaganiami pkt. 9 lit. e) załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1035/2011 oraz bez uszczerbku dla artykułu 12 rozporządzenia (WE) nr 549/2004, wyniki finansowe Instytutu zostaną opublikowane zgodnie z wymaganiami. Dlatego w poniższym sprawozdaniu nie będą omawiane.

Biorąc pod uwagę wymagania dotyczące sprawozdawczości instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, zamieszczone w pkt. 9 załącznika I do rozporządzenia (WE) 1035/2011, sprawozdanie z działalności w obszarze MOLC przedstawia się następująco.

II. 

Ocena poziomu skuteczności działania dostarczonych służb żeglugi powietrznej oraz informacje na temat skuteczności działania instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej

(załącznik I, pkt. 9 a) i b))

Ocena poziomu skuteczności działania IMGW-PIB w zakresie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego wynika z analizy efektywności kosztowej tego obszaru. Celem głównym Instytutu w zakresie efektywności kosztowej omawianego obszaru jest wykonanie budżetu, który uwzględnia parametr efektywności kosztowej na poziomie celu unijnego dla drugiego okresu referencyjnego (RP II), tj. 3,3 %. Instytut na bieżąco monitoruje koszty związane z osłoną meteorologiczną lotnictwa cywilnego, co w pełni umożliwia kontrolę realizacji założonego planu, a tym samym osiągnięcie zakładanej efektywności kosztowej.

Poniżej zamieszczono tabele i informacje wskazujące, w jakim stopniu Instytut zrealizował cel w zakresie skuteczności finansowej, zapisany w Planie Skuteczności Działania dla roku 2016 i dla 13 lotnisk.

Opłaty trasowe - 2016 r.

IMGW - ERWaluta2016 Plan2016 Wykonanie
ustalone koszty w wartościach nominalnych
Personel000 PLN7 3366 118
Koszty operacyjne000 PLN17 59416 249
Amortyzacja000 PLN442526
Koszt kapitału000 PLN92116
Koszty wyjątkowe000 PLN
Koszty całkowite ER000 PLN25 46323 009
% n/(n-1)- 9,64 %
ustalone koszty w wartościach realnych 2009
Personel000 PLN6 1785 518
Koszty operacyjne000 PLN14 81614 656
Amortyzacja000 PLN372475
Koszt kapitału000 PLN77105
Koszty wyjątkowe000 PLN
Koszty całkowite ER000 PLN21 44220 753
% n/(n-1)- 3,21 %

Założony plan kosztów Instytutu dla opłat trasowych w 2016 r. wynosił 25 463 tys. PLN. Uwzględniał on parametr efektywności kosztowej na poziomie celu unijnego -3,3 %. Wykonanie kosztów dla 13 lotnisk wyniosło 23 009 tys. PLN, co oznacza przekroczenie założonego wcześniej parametru o kolejne 6,34 %.

Opłaty terminalowe - 2016 r.

IMGW - TNCWaluta2016 Plan2016 Wykonanie
ustalone koszty w wartościach nominalnych
Personel000 PLN4 2113 684
Koszty operacyjne000 PLN10 09910 105
Amortyzacja000 PLN1 310661
Koszt kapitału000 PLN391153
Koszty wyjątkowe000 PLN
Koszty całkowite TNC000 PLN16 01214 602
% n/(n-1)- 8,80 %
ustalone koszty w wartościach realnych 2009
Personel000 PLN3 5463 323
Koszty operacyjne000 PLN8 5059 114
Amortyzacja000 PLN1 103596
Koszt kapitału000 PLN329138
Koszty wyjątkowe000 PLN
Koszty całkowite TNC000 PLN13 48413 171
% n/(n-1)-2,32%

Założony plan kosztów Instytutu dla opłat terminalowych w 2016 r. wynosił 16 012 tys. PLN. Uwzględniał on parametr efektywności kosztowej na poziomie celu unijnego -3,3 %. Wykonanie kosztów dla 13 lotnisk wyniosło 14 602 tys. PLN, co oznacza przekroczenie założonego wcześniej parametru o kolejne 5,5 %.

II. 

Rozbieżności z docelowymi poziomami i wskazanie środków służących usunięciu luk

(załącznik I, pkt. 9 c))

Wyższy poziom realizacji parametru efektywności kosztowej dla 13 lotnisk o kolejne 9,64% dla opłat trasowych oraz o kolejne 8,80% dla opłat terminalowych w 2016 r. spowodowany został, przede wszystkim:

1. Przesunięcie poza rok 2016 inwestycji polegającej na zainstalowaniu na części lotnisk zapasowych automatycznych systemów pomiarowych parametrów meteorologicznych MAWS. Instytut dąży do instalacji na 8 lotniskach jednopunktowych systemów MAWS, które będą pozwalały na prowadzenie osłony meteorologicznej lotnictwa dla operacji w kategorii I na lotniskach z drogami precyzyjnego podejścia, w miejsce używanych obecnie meteorologicznych czujników zapasowych.

2. Wdrożeniem od stycznia 2016 r. planu oszczędnościowego m.in. w zakresie wynagrodzeń (kolejny rok brak podwyżek wynagrodzeń dla personelu, monitorowanie wysokości premii zadaniowych), inwestycji, szkoleń, a przede wszystkim bieżących kosztów operacyjnych. Celem IMGW-PIB było zbudowanie bufora finansowego, który w latach kolejnych, tj. 2017-2019, zapewni finansowanie kosztów przekraczających przychody wynikające z kosztów ustalonych Instytutu dla II Okresu Referencyjnego. Decyzje w tym zakresie zostały podjęte w wyniku znaczącej administracyjnej redukcji budżetu kosztów ustalonych IMGW-PIB na II Okres Referencyjny na etapie opracowywania KPSD oraz na podstawie analiz monitorowanego od 2 lat wzrostu cen szeregu usług koniecznych do zakupienia w związku z pełnieniem osłony MET. Dotyczy to w szczególności cen za dane z systemów AWOS należących do PAŻP /Lotnisko Warszawa Okęcie/ oraz systemów w Zielonej Górze, Modlinie, Lublinie, Poznaniu i Bydgoszczy. W 2016 r. koszt zakupu danych AWOS wzrósł o ok. 70 % w porównaniu z kosztami poniesionymi przez Instytut na ten cel w roku 2015.

III. 

Zmiany w operacjach i infrastrukturze

(załącznik I, pkt. 9 d))

Od początku roku 2014 trwał przetarg otwarty mający na celu zakup i zainstalowanie systemów AWOS na 7 lotniskach komunikacyjnych w Polsce. Przetarg dotyczył projektu, dostawy, instalacji i uruchomienia operacyjnego automatycznych systemów pomiarowych parametrów meteorologicznych AWOS na potrzeby meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego na lotniskach w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie i Gdańsku oraz automatycznych systemów pomiaru stanu nawierzchni drogi startowej (Ice- Alert) dla portów lotniczych w Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, Łodzi i Szczecinie, stosownie do umów zawartych pomiędzy IMGW-PIB a Zarządzającymi portami lotniczymi, Plan działalności operacyjnej na rok 2014 zakładał, że postępowanie przetargowe zostanie rozstrzygnięte w kwietniu, a do końca maja zostanie podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą. Zakładano również, że instalacja pierwszych dwóch systemów AWOS zostanie ukończona jeszcze w roku 2014, pozostałe miały być oddane do użytku operacyjnego w roku 2015.

Decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 kwietnia 2014 wyznaczająca IMGW-PIB na okres 5 lat w zakresie osłony trasowej i tylko do końca roku 2014 w zakresie osłony terminalowej miała wpływ na postępowanie przetargowe. W efekcie odwołań poszczególnych przystępujących i zawirowań wywołanych decyzją MIR, przetarg został rozstrzygnięty dopiero 24 listopada 2014, a umowa z Wykonawcą została podpisana 5 grudnia. Oznacza to, że termin realizacji inwestycji przesunął się o ponad 6 miesięcy.

W dniu 10 grudnia 2014 Minister Infrastruktury i Rozwoju wyznaczył IMGW-PIB w zakresie osłony terminalowej na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 na cały FIR z wyłączeniem TMA i CTR Radom.

W związku z decyzją MIR z dnia 17 kwietnia Instytut zawiesił program modernizacji czujników i urządzeń zapasowych. Dodatkowym powodem podjęcia takiej decyzji było ogłoszenie przez PAŻP w dniu 22 sierpnia 2014 przetargu otwartego na osłonę terminalową na okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2017. Nie mając pewności, że IMGW-PIB będzie pełnił osłonę terminalową po 1 stycznia 2015 Instytut nie podjął ryzyka inwestowania w nowoczesne czujniki i urządzenia zapasowe, które w przypadku utraty osłony terminalowej należałoby zdemontować po 31 grudnia 2014.

W styczniu 2015 rozpoczął się proces instalacji na 7 lotniskach komunikacyjnych nowoczesnych systemów AWOS, w ramach realizacji przetargu otwartego, rozpoczętego w grudniu 2013. Pierwsze instalacje zostały przeprowadzone na lotniskach w Krakowie Balicach i Katowicach-Pyrzowicach. W II kwartale 2015 przeprowadzono testy SAT i testy operacyjne obu systemów. Automatyczny system pomiarowy parametrów meteorologicznych (AWOS) został włączony do pracy operacyjnej lotniska Katowice Pyrzowice w dniu 28 maja 2015, a system na lotnisku w Krakowie-Balicach rozpoczął pracę operacyjną w dniu 12 czerwca 2015. Testy operacyjne kolejnych dwóch systemów, na lotniskach w Szczecinie-Goleniowie i Wrocławiu-Strachowicach, rozpoczęto w listopadzie i w grudniu, odpowiednio. Do końca roku zakończono również instalację systemów AWOS w Łodzi, Rzeszowie i w Gdańsku. Odbiory SAT dla wszystkich systemów odbyły się na przełomie styczeń - luty 2016, a rozpoczęcie pracy operacyjne po uzyskaniu wpisów do RLUN nastąpiło w końcu kwietnia 2016.

IV. 

Informacje dotyczące formalnego procesu konsultacji z użytkownikami

(załącznik I, pkt. 9 f))

W dniu miesiącu maju w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami przewoźników oraz innych instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej. Podczas konsultacji Instytut przedstawił planowane koszty na RP II w zakresie zgodnym z posiadanymi wyznaczeniami oraz kwotami ustalonymi administracyjnie dla osłony MET i zapisanymi w KPSD dla lat 2015-2019. W roku 2016 kontynuowano program szkoleń otwartych dla użytkowników przestrzeni powietrznej w ramach programu "Just Culture", propagującego wiedzę meteorologiczną wśród użytkowników przestrzeni powietrznej. Szkolenia cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Na prośbę uczestników szkolenia były prowadzone dla trzech poziomów zaawansowania, od podstawowego do zaawansowanego. Ten ostatni poziom był prawie w całości prowadzony w postaci warsztatów. W roku 2016 wprowadzono do użytku operacyjnego wewnętrzne podręczniki regulujące opracowywanie prognoz TAF i TREND. Są one oparte na "Podręczniku kodów" (WMO nr 306) oraz Załączniku 3 ICAO i zawierają komentarze i przykłady uściślające zasady stosowania poszczególnych zapisów.

V. 

Informacje na temat polityki kadrowej

(załącznik I, pkt. 9 g))

Sytuacja kadrowa w obszarze MOLC w roku 2016 nie uległa zmianie.

W obszarze Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego przykłada się bardzo dużą wagę do ciągłego procesu szkolenia doskonalącego personelu. Plan szkoleń na rok 2016 zakładał utrzymanie ilości i jakości szkoleń na poziomie roku 2015. W roku 2016 kierownicy biur prognoz i Lotniskowych Stacji Meteorologicznych zaplanowali łącznie 261 szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych dla personelu operacyjnego. Plan szkoleń został zrealizowany w 88,9 %. Jako miernik wykonania "Planu szkoleń dla pracowników BP i LSM w roku 2016 przyjęto zrealizowanie przynajmniej 75% zaplanowanych szkoleń, tym samym osiągnięto założoną wysokość miernika jego realizacji.

W roku 2016 kontynuowano ocenę kompetencji informatorów lotniskowych stacji i biur meteorologicznych. Badania przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem, a ich zakończenie planowane jest na rok 2017.

Nazwa komórkiOkres szkoleniaIlość szkoleń zaplanowanychilość szkoleń zrealizowanychuwagiZrealizowano w %
CBPL-MBNI 201664
II 201653Nie odbyło się ćwiczenie VOLCEX

Doskonalenie zapisu trudnej pogody w prognozie SWC i GAMET- przełożono na III kwartał

III 201643Szkolenie on-line nie odbyło się
IV 201687Szkolenie ESSL w Austrii przesunięto na inny termin
SUMA211676%
CBPMI 201675Nie zrealizowano szkoleń dla stażystów, inf. lot-met. - brak zgłoszeń

Nie odbyło się szkolenie on-line

II 201675Nie zrealizowano szkoleń dla stażystów, inf. lot-met i synoptyków.

Szkolenie ESSL w Austrii przesunięto na inny termin

Zrealizowano dodatkowe szkolenie z SZB

III 201675Nie realizowano szkoleń na wyższy stopień uprawnień - brak zgłoszeń
IV 201676Nie realizowano szkoleń stażystów oraz synoptyków lotniczych na wyższy stopień uprawnień - brak zgłoszeń
SUMA282175%
BPWRI 201632Nie odbyła się praktyka Pani A. Leszczyńskiej.
II 201643Szkolenie z SMS przełożono na IV kw.
III 201644
IV 201655
SUMA161488%
EPWAI 201643Nie odbyło się szkolenie ze świadomości ochrony lotnictwa cywilnego
II 201653Szkolenie on-line nie odbyło się
III 201664Szkolenie z SZJ zostało przeniesione na IV kwartał; Szkolenie doskonalące dla obserwatorów PSHM nie odbyło się
IV 201666
SUMA211676%
EPKKI 201632SML Żar - nie odbyło się
II 201632SML Żar - nie odbyło się
III 201632Szkolenie organizowane przez Inspektora zostało przeniesione na IV kwartał
IV 201634
SUMA121083%
EPGDI 201632Nie odbyło się podsumowanie pracy stacji
II 201644
III 201644
IV 201666
SUMA171694%
EPWRI 201622
II 201632Szkolenie on-line nie odbyło się
III 201622
IV 201633
SUMA10990%
EPLLI 201643Szkolenie organizowane przez Inspektora zostało przeniesione na II kwartale
II 201632Szkolenie on-line nie odbyło się
III 201621Szkolenie organizowane przez inspektora zostało przeniesione na IV kw.
IV 201645
SUMA131185%
EPKTI 201643SML Żar - nie odbyło się
II 201643Szkolenie on-line nie odbyło się
III 201633
IV 201655
SUMA161488%
EPBYI 201633
II 201622
III 201611
IV 201622
SUMA88100%
EPRZI 201641
II 201632Szkolenie on-line nie odbyło się
III 201633
IV 201633
SUMA131292%
EPPOI 201623Dodatkowe szkolenie dla kierowników
II 201632Szkolenie on-line nie odbyło się
III 201643Szkolenie ze świadomości lotnictwa cywilnego zostało przeniesione na IV kwartał
IV 201666
SUMA151493%
EPSCI 201644
II 201611
III 201622
IV 201622
SUMA99100%
EPZGI 201676
II 201665SML Żar - nie odbyło się
III 201665Nie odbyło się szkolenie kierowników DSPO
IV 201677
SUMA262389%
DO MOLCI 201611
II 201600
III 201633
IV 201611
SUMA55100%
EPMOI 201643Nie odbyło się szkolenie ze świadomości ochrony lotnictwa cywilnego
II 201645
III 201634Szkolenie nowo zatrudnionego pracownika
IV 201658Szkolenie nowo zatrudnionego pracownika. Szkolenie ze świadomości ochrony lotnictwa cywilnego. Egzamin na obserwatora
SUMA1620125%
EPLBI 201622
II 201643Szkolenie on-line nie odbyło się
III 201644
IV 201655
SUMA151493%