Dz.Urz.CBA.2018.21

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/18
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie sposobu realizacji zadań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa sposób realizacji przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, zwane dalej "CBA", zadań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018 - 2020, zwanego dalej "Programem", ustanowionego uchwałą nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 (M.P. z 2018 r. poz. 12.).
§  2. 
1.  Powołuje się w CBA koordynatora do spraw realizacji zadań wynikających z Programu, zwanego dalej "Koordynatorem".
2.  Funkcję koordynatora powierza się dyrektorowi Gabinetu Szefa CBA.
§  3. 
1.  Do zadań koordynatora wynikających z udziału CBA w realizacji Programu należy w szczególności:
1) współpraca z koordynatorami Programu powołanymi w instytucjach mających status realizatorów Programu;
2) występowanie z wnioskiem do Szefa CBA o:
a) zmianę lub uzupełnienie zadań lub działań Programu, do których realizacji wskazano CBA,
b) utworzenie doraźnych zespołów roboczych na potrzeby realizacji określonych zadań lub działań;
3) opracowanie Planu realizacji działań przez CBA, w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia;
4) sporządzanie aneksów do Planu realizacji działań przez CBA na podstawie propozycji zgłaszanych przez kierowników jednostek organizacyjnych CBA odpowiedzialnych za realizację działań;
5) monitorowanie stanu realizacji działań przez jednostki organizacyjne CBA;
6) realizowanie obowiązków sprawozdawczych w trybie i na zasadach określonych w uchwałach Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynowania i Monitorowania Wdrażania "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020";
7) bieżące informowanie Szefa CBA o stanie realizacji działań na podstawie informacji uzyskiwanych od kierowników jednostek organizacyjnych CBA odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz przekazywanie kierownikom jednostek organizacyjnych CBA wytycznych i poleceń Szefa CBA w zakresie realizacji działań;
§  5. 
1.  Kierownicy jednostek organizacyjnych CBA są odpowiedzialni za realizację działań określonych w Programie, zgodnie z podziałem określonym w załączniku do zarządzenia.
2.  Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 1, mogą wystąpić z wnioskiem do innej jednostki organizacyjnej CBA o pomoc w realizacji działania, w szczególności przedstawienie pisemnego stanowiska, przeprowadzenie roboczych konsultacji lub podjęcie stałej współpracy.
3.  We wniosku, o którym mowa w ust. 2, określa się w szczególności zakres, tryb i charakter współpracy.
4.  O przypadkach braku zgody na podjęcie z nim współpracy kierownik jednostki organizacyjnej CBA informuje Koordynatora, który po uzyskaniu pisemnego stanowiska niewyrażającego zgody kierownika jednostki organizacyjnej CBA, informuje o tym fakcie Szefa CBA.
§  6.  Do obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej CBA odpowiedzialnej za realizację działania, należy w szczególności:
1) wyznaczenie komórek organizacyjnych i osób odpowiedzialnych za wykonywanie działań;
2) opracowanie planu realizacji działań i przekazanie go Koordynatorowi w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia;
3) bieżące monitorowanie i zapewnienie efektywnej realizacji działań;
4) występowanie z wnioskiem do Koordynatora o podjęcie działań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;
5) sporządzanie i przekazywanie Koordynatorowi półrocznych i rocznych sprawozdań w terminach odpowiednio do 31 stycznia i 31 lipca;
6) wnioskowanie do Szefa CBA za pośrednictwem Koordynatora o rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi CBA realizującymi działania.
§  7.  Do sporządzania planów realizacji zadań lub działań w ramach Programu oraz sprawozdań z ich wykonania stosuje się wzory formularzy określone w uchwałach Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020".
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Działania CBA jako realizatora wiodącegoJednostka odpowiedzialna
1.2.Stworzenie jednolitego systemu składania i analizy oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby pełniące funkcje publiczneDepartament Postępowań Kontrolnych
1.6.Ocena i zaproponowanie zmian w celu wzmocnienia roli przepisów dotyczących form kontroli finansów partii politycznych i kampanii wyborczychBiuro Prawne
2.1.Wypracowanie mechanizmu oceny projektów przepisów prawnych w rządowym procesie legislacyjnym pod względem zagrożeń korupcyjnychDepartament Analiz
2.3.Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań dot. monitorowania najważniejszych procesów komercjalizacyjnych, konsolidacyjnych i zamówień publicznych, z uwzględnieniem środków UE (program Osłona antykorupcyjna)Departament Analiz
2.4.Stworzenie procedury dot. informowania o potencjalnych lub istniejących zagrożeniach korupcyjnych (program Osłona antykorupcyjna)Departament Analiz
4.2.Opracowanie wytycznych w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznymDepartament Analiz
4.3.Opracowanie wytycznych dotyczących jednolitych rozwiązań organizacyjnych i prawnych w zakresie przeciwdziałania korupcji w administracjiGabinet Szefa
4.4.Opracowanie zasad postępowania w sytuacji zagrożenia korupcyjnego w kontaktach urzędnik - klientGabinet Szefa
7.1.Opracowanie mechanizmu koordynacji i współpracy pomiędzy właściwymi organami ścigania w zakresie zwalczania korupcji i działalności godzącej w interesy ekonomiczne Państwa*Departament Analiz
7.2.Opracowywanie cyklicznych raportów dotyczących obszarów, w których występuje przestępczość korupcyjna oraz zagrożonych taką przestępczością, z uwzględnieniem wyników badań opinii społecznejDepartament Analiz
7.3.Analiza efektywności stosowania ofensywnych metod pracy operacyjnej przez organy ścigania i służby specjalne. Opracowanie zaleceń w tym zakresieDepartament Operacyjno-Śledczy
7.4.Opracowanie jednolitych dla służb i organów ścigania standardów gromadzenia danych i opracowań statystycznych dotyczących przestępczości korupcyjnejDepartament Analiz
7.5.Organizacja cyklicznych szkoleń, warsztatów i konferencji w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy organami ścigania i wymiaru sprawiedliwościGabinet Szefa
Działania CBA jako realizatora głównego współpracującegoRealizator wiodącyJednostka odpowiedzialna za współpracę
1.1.Zapewnienie spójności przepisów określających ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, w szczególności w kwestiach oświadczeń o stanie majątkowym, prowadzenia rejestru korzyści, ograniczeń związanych z aktywnością zawodową w trakcie pełnienia funkcji publicznych oraz po jej zaprzestaniu, z jednoczesnym opracowaniem skutecznego systemu sankcji za naruszenie tych ograniczeńMinister - Koordynator Służb SpecjalnychDepartament Postępowań Kontrolnych
1.5.Zidentyfikowanie i zaprojektowanie zmian w przepisach prawa karnego, w szczególności rozszerzenie zakresu stosowania art. 231 ustawy - Kodeks karny o osoby pełniące funkcje publiczneMinister SprawiedliwościBiuro Prawne
3.1.Uwzględnianie w sprawozdaniach Urzędu Zamówień Publicznych ujawnianych przez ten Urząd nieprawidłowości mogących mieć podłoże korupcyjne oraz mechanizmów prowadzących do ich powstaniaPrezes Urzędu Zamówień PublicznychDepartament Postępowań Kontrolnych
3.3.Wypracowanie mechanizmów umożliwiających identyfikowanie nieprawidłowości w zamówieniach wyłączonych ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w zakresie nie objętym art. 4 pkt 5 ustawyPrezes Urzędu Zamówień PublicznychDepartament Postępowań Kontrolnych
3.4.Wypracowanie mechanizmów umożliwiających ograniczenie nieprawidłowości w zamówieniach wyłączonych ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w zakresie objętym art. 4 pkt 8 ustawyPrezes Urzędu Zamówień PublicznychDepartament Postępowań Kontrolnych
8.1.Wzmocnienie efektywności współpracy operacyjnej z wykorzystaniem międzynarodowych kanałów wymiany informacji (OLAF, Interpol, Europol)Komendant Główny PolicjiDepartament Analiz
8.2.Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z innymi państwami w obszarze zwalczania korupcjiKomendant Główny PolicjiGabinet Szefa