Sposób postępowania w Komendzie Głównej Policji i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" w zakresie udostępniania informacji publicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2024.8

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 marca 2024 r.

DECYZJA Nr 32
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 6 lutego 2024 r.
w sprawie sposobu postępowania w Komendzie Głównej Policji i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" w zakresie udostępniania informacji publicznej

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.) w związku z § 14 pkt 11 zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Decyzja określa:
1)
sposób postępowania w Komendzie Głównej Policji i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" w zakresie udostępniania informacji publicznej, w tym informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania;
2)
sposób funkcjonowania strony podmiotowej Komendanta Głównego Policji i Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" w Biuletynie Informacji Publicznej.
§  2. 
Użyte w decyzji określenia i skróty oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902);
2)
ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji - ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
3)
komórka koordynująca - komórkę organizacyjną Komendy Głównej Policji, zwanej dalej "KGP", odpowiedzialną za koordynację wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w KGP i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA", zwanym dalej "CPKP "BOA"", zgodnie z właściwością merytoryczną określoną w § 3;
4)
komórka merytoryczna - komórkę organizacyjną KGP właściwą do realizacji wniosku ze względu na posiadane informacje publiczne;
5)
BIP KGP - stronę podmiotową Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej;
6)
redaktor BIP KGP - funkcjonariusza pełniącego służbę w KGP albo pracownika zatrudnionego w KGP, uprawnionego do administrowania, redagowania i publikowania informacji w BIP KGP.
§  3. 
Koordynację realizacji zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej w KGP i CPKP "BOA" zapewniają:
1) 1
 Biuro Bezpieczeństwa Informacji KGP - w zakresie udostępniania akt stanowiących dokumentację niearchiwalną z zasobu Wydziału - Główne Archiwum Policji Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP;
2)
Biuro Komunikacji Społecznej KGP - w zakresie wniosków kierowanych w trybie art. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914);
3) 2
 Biuro Prawne KGP - w zakresie niewymienionym w pkt 1 i 2 oraz prowadzenia strony BIP KGP.
§  4. 
1. 
Udostępnienia informacji publicznej w formie czynności materialno-technicznej dokonują funkcjonariusze lub pracownicy komórki koordynującej lub merytorycznej w KGP.
2. 
Komendant Główny Policji upoważnia osoby wyznaczone do wydawania decyzji i postanowień związanych z udostępnianiem informacji publicznej.

Rozdział  2

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

§  5. 
1. 
Komórka koordynująca rozpatruje samodzielnie albo przy współudziale komórek merytorycznych wniosek, zwany dalej "wnioskiem", złożony na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy do Komendanta Głównego Policji lub Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA".
2. 
Komórka merytoryczna udziela odpowiedzi na wniosek, w przypadku gdy został skierowany bezpośrednio do niej oraz gdy jest właściwa ze względu na żądane informacje publiczne. Kopię udzielonej odpowiedzi komórka merytoryczna przekazuje komórce koordynującej, o której mowa w § 3 pkt 3.
§  6. 
Komórka koordynująca, realizując wniosek, jest uprawniona w szczególności do:
1)
zwracania się do komórek merytorycznych o zajęcie stanowiska w zakresie określonym treścią wniosku;
2)
przeprowadzania konsultacji roboczych z komórkami merytorycznymi;
3)
zasięgania opinii komórki organizacyjnej KGP właściwej do spraw pomocy prawnej w skomplikowanych sprawach.
§  7. 
Komórka merytoryczna, współdziałając w realizacji wniosku, niezwłocznie informuje komórkę koordynującą o:
1)
nieposiadaniu wnioskowanych informacji lub braku właściwości do zajęcia stanowiska;
2)
konieczności przedłużenia terminu realizacji sprawy;
3)
potrzebie przetworzenia wnioskowanej informacji publicznej;
4)
konieczności przekształcenia informacji publicznej;
5)
wystąpieniu dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem informacji publicznej;
6)
przesłankach odmowy udostępnienia informacji publicznej.
§  8. 
1. 
Jeżeli w wyniku realizacji wniosku, wystąpi potrzeba wydania decyzji o odmowie lub umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, uzasadnienie do decyzji opracowuje komórka merytoryczna.
2. 
Komórka koordynująca, na podstawie uzasadnienia, o którym mowa w ust. 1, opracowuje projekt decyzji, po zasięgnięciu opinii komórki organizacyjnej KGP właściwej do spraw pomocy prawnej.
3. 
Komórka koordynująca, o której mowa w § 3 pkt 3, prowadzi pisemny rejestr wydanych decyzji administracyjnych.
§  9. 
1. 
Komórka koordynująca rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz odwołania od decyzji administracyjnych wydanych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, komendantów wojewódzkich Policji, Komendanta Stołecznego Policji, Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie, Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, komendantów szkół policyjnych oraz Dyrektora Centrum Usług Logistycznych.
2. 
Do decyzji wydawanych na podstawie ust. 1, przepisy § 8 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§  10. 
1. 
W przypadku, gdy realizacja wniosku wymaga przetworzenia posiadanych informacji publicznych, komórka merytoryczna dokonuje analizy skali nakładów sił i środków niezbędnych do ich przygotowania, a następnie przekazuje stanowisko w tym zakresie do komórki koordynującej.
2. 
Komórka koordynująca dokonuje oceny wystąpienia przesłanki szczególnej istotności dla interesu publicznego uzasadniającej przetworzenie informacji.
3. 
W przypadku stwierdzenia braku przesłanki, o której mowa w ust. 2, komórka koordynująca opracowuje projekt decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Do decyzji przepisy § 8 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§  11. 
1. 
Jeżeli w trakcie realizacji wniosku wystąpi potrzeba poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
2. 
Wysokość kosztów udostępnienia określa komórka koordynująca w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi KGP właściwymi do spraw finansów i logistyki.

Rozdział  3

Udostępnianie informacji w celu ponownego wykorzystywania

§  12. 
Komórka koordynująca, o której mowa w § 3 pkt 3:
1)
dokonuje bieżącej analizy zasobów informacyjnych KGP o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na sposób przechowywania i udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie;
2)
we współpracy z komórkami merytorycznymi, opracowuje zasoby informacyjne w celu udostępnienia w portalu danych, o którym mowa w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji.
§  13. 
1. 
Do realizacji wniosków złożonych na podstawie przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2.
2. 
Komórka koordynująca dokonuje oceny warunków formalnych wniosku, a w przypadku ich niespełnienia, wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wraz z pouczeniem o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku ich nieusunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Rozdział  4

Udostępnianie informacji publicznej w BIP KGP

§  14. 
1. 
Komórka merytoryczna opracowuje informacje publiczne przeznaczone do publikacji w BIP KGP w formie dostępnej cyfrowo, w rozumieniu ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440).
2. 
Zatwierdzone przez kierowników komórek merytorycznych informacje przekazuje się do redaktora BIP KGP.
3. 
Redaktor BIP KGP przed publikacją dokonuje analizy otrzymanych informacji w zakresie realizacji wymogów określonych w ust. 1. Gdy jest to niezbędne, przeprowadza dodatkowe uzgodnienia z właściwą komórką merytoryczną.
§  15. 
1. 
Komórki merytoryczne są zobowiązane do zachowania aktualności i spójności informacji publicznych opublikowanych w BIP KGP.
2. 
W celu dokonania zmiany w opublikowanej informacji, komórka merytoryczna niezwłocznie przekazuje redaktorowi BIP KGP zaktualizowane dane.
§  16. 
Komórka koordynująca, o której mowa w § 3 pkt 3, zwraca się do komórek merytorycznych o opracowanie dodatkowych informacji lub modyfikację informacji opublikowanych w BIP KGP.
§  17. 
1. 
Redaktora BIP KGP wyznacza Komendant Główny Policji spośród funkcjonariuszy pełniących służbę w KGP lub pracowników zatrudnionych w KGP.
2. 
Redaktor BIP KGP może tworzyć dodatkowe konta użytkowników w celu publikowania, modyfikacji i usuwania informacji publicznych w BIP KGP.
§  18. 
Biuro Łączności i Informatyki KGP zapewnia wsparcie techniczne w zakresie funkcjonowania systemu BIP w Policji.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  19. 
Traci moc decyzja nr 186 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w Komendzie Głównej Policji w zakresie udostępniania informacji publicznej (Dz. Urz. KGP poz. 34 oraz z 2014 r. poz. 62).
§  20. 
Do spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, stosuje się przepisy decyzji określonej w § 19.
§  21. 
Decyzja wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.
1 § 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 86 z dnia 20 marca 2024 r. (Dz.Urz.KGP.2024.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 marca 2024 r.
2 § 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 86 z dnia 20 marca 2024 r. (Dz.Urz.KGP.2024.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 marca 2024 r.