Sposób postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do danych Systemu Informacyjnego Schengen.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2023.5

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 marca 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 9 marca 2023 r.
w sprawie sposobu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do danych Systemu Informacyjnego Schengen

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1. 
Zarządzenie określa szczegółowy sposób postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do danych Systemu Informacyjnego Schengen.
2. 
Zarządzenia, z wyjątkiem § 33, nie stosuje się w przypadku, gdy funkcjonariusz nie ma bezpośredniego kontaktu ze sprawdzaną osobą lub przedmiotem i w związku z tym nie jest możliwe podjęcie wnioskowanych we wpisie działań.
3. 
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
rozporządzenie 2018/1860 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1860 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE. L. 312 z 07.12.2018, str. 1, z późn. zm.);
2)
rozporządzenie 2018/1861 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmiany konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 (Dz. Urz. UE. L. 312 z 07.12.2018, str. 14, z późn. zm.);
3)
rozporządzenie 2018/1862 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji Komisji 2010/261/UE (Dz. Urz. UE L 312 z 07.12.2018, str. 56, z późn. zm.);
4)
rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, procedury postępowania w przypadkach ujawnienia tożsamości przywłaszczonej oraz sposobu i trybu współpracy organów z biurem SIRENE (Dz. U. poz. 427);
5)
SIS - System Informacyjny Schengen, o którym mowa w art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1041 oraz z 2022 r. poz. 2642);
6)
KGS - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016 str. 1, z późn. zm.);
7)
SG - Straż Graniczna;
8)
funkcjonariusz - funkcjonariusz Straży Granicznej;
9)
trafienie - odnalezienie na skutek wglądu do danych SIS osób lub przedmiotów, których dotyczy wpis dokonany przez inne państwo członkowskie;
10)
trafienie wpisu krajowego - odnalezienie na skutek wglądu do danych SIS osób lub przedmiotów, których dotyczy wpis dokonany przez organ krajowy;
11)
odsyłacz - odwołanie do innego wpisu;
12)
kontroler - funkcjonariusz dokonujący odprawy granicznej;
13)
służba dyżurna - funkcjonariusz pełniący służbę jako dyżurny operacyjny w komendzie oddziału SG, dywizjonie SG lub placówce SG, w tym kierownik zmiany lub wyznaczony funkcjonariusz;
14)
ustrukturyzowany formularz - ustrukturyzowany formularz, o którym mowa w § 2 pkt 4 rozporządzenia;
15)
FOO - formularz odnalezienia osoby, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
16)
FOP - formularz odnalezienia przedmiotu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
17)
FTP - formularz tożsamości przywłaszczonej, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
18)
biuro SIRENE - komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji, o której mowa w art. 35 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym;
19)
flaga - zastrzeżenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia 2018/1862;
20)
SPiI - moduł systemu ZSE6 umożliwiający dokonywanie sprawdzeń w bazach poszukiwawczych i informacyjnych;
21)
aplikacja WWW SIS - graficzny interfejs użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego, wykorzystywany do aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS;
22)
KSI - Krajowy System Informatyczny.
4. 
W zarządzeniu mają zastosowanie definicje: "odprawy granicznej", "osoby korzystającej z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii", "kontroli granicznej", "kontroli drugiej linii", zawarte w art. 2 KGS.

Rozdział  2

Sposób postępowania funkcjonariuszy w przypadku trafienia osoby poszukiwanej do tymczasowego aresztowania w celu jej wydania lub przekazania (art. 26 rozporządzenia 2018/1862)

§  2. 
W przypadku trafienia podczas odprawy granicznej osoby poszukiwanej do tymczasowego aresztowania w celu jej wydania na podstawie wniosku o wydanie lub przekazania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania lub nakazu aresztowania:
1)
kontroler, po stwierdzeniu zgodności danych osoby kontrolowanej z danymi osoby poszukiwanej:
a)
zatwierdza wpis do realizacji,
b)
nie dopuszcza do oddalenia się osoby kontrolowanej z miejsca kontroli do czasu przybycia funkcjonariuszy dokonujących kontroli drugiej linii,
c)
przekazuje osobę kontrolowaną funkcjonariuszom dokonującym kontroli drugiej linii;
2)
służba dyżurna lub funkcjonariusz dokonujący kontroli drugiej linii:
a)
potwierdza zgodność danych osoby kontrolowanej z danymi osoby poszukiwanej,
b)
powiadamia telefonicznie biuro SIRENE o trafieniu, podając okoliczności tego trafienia,
c)
przesyła do biura SIRENE informację o odnalezieniu osoby za pomocą ustrukturyzowanego formularza, a w przypadku braku możliwości technicznych przekazania informacji w tej formie, przesyła wypełniony FOO za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu,
d)
zatrzymuje osobę kontrolowaną oraz wykonuje inne czynności związane z zatrzymaniem w trybie przepisów kodeksu postępowania karnego oraz innych przepisów,
e)
sporządza dokumentację procesową i służbową z wyżej wymienionych czynności,
f)
po sporządzeniu dokumentacji procesowej oraz otrzymaniu z biura SIRENE informacji uzupełniających dotyczących osoby poszukiwanej do tymczasowego aresztowania, powiadamia o zatrzymaniu osoby poszukiwanej:
prokuraturę okręgową, do której ma nastąpić doprowadzenie osoby, w przypadku, gdy istnieje możliwość osadzenia osoby zatrzymanej w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych w jednostce organizacyjnej SG, w których mogą być umieszczani tymczasowo aresztowani, a następnie poleca osadzić osobę poszukiwaną w tych pomieszczeniach i uzgadnia z prokuraturą okręgową termin doprowadzenia oraz wykonuje dalsze czynności zlecone przez prokuraturę albo
najbliższą jednostkę Policji, do której ma nastąpić przekazanie osoby celem osadzenia. Przekazanie następuje w trybie rozporządzenia.
§  3. 
W przypadku trafienia podczas kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innej niż odprawa graniczna, osoby poszukiwanej do tymczasowego aresztowania w celu jej wydania na podstawie wniosku o wydanie lub przekazania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania lub nakazu aresztowania:
1)
funkcjonariusz, po stwierdzeniu zgodności danych osoby kontrolowanej z danymi osoby poszukiwanej:
a)
zatwierdza wpis do realizacji,
b)
zatrzymuje osobę kontrolowaną oraz wykonuje inne czynności związane z zatrzymaniem w trybie przepisów kodeksu postępowania karnego oraz innych przepisów,
c)
doprowadza osobę zatrzymaną do jednostki organizacyjnej SG,
d)
sporządza dokumentację procesową i służbową z wyżej wymienionych czynności,
e)
wykonuje inne dyspozycje przekazane przez służbę dyżurną;
2)
służba dyżurna:
a)
potwierdza zgodność danych osoby kontrolowanej z danymi osoby poszukiwanej,
b)
powiadamia telefonicznie biuro SIRENE o trafieniu, podając okoliczności tego trafienia,
c)
przekazuje podległym funkcjonariuszom dyspozycje dotyczące dalszego postępowania oraz wskazuje jednostkę organizacyjną SG, do której należy doprowadzić osobę zatrzymaną lub wysyła patrol w celu doprowadzenia tej osoby,
d)
wykonuje czynności, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c i f.
§  4. 
W przypadku trafienia, o którym mowa w § 2 albo § 3, zawierającego flagę należy postępować zgodnie z czynnościami określonymi w rozdziale 5.

Rozdział  3

Sposób postępowania funkcjonariuszy w przypadku trafienia cudzoziemca, w odniesieniu do którego został dokonany wpis w celu odmowy wjazdu i pobytu (art. 24 i art. 25 rozporządzenia 2018/1861)

§  5. 
W przypadku trafienia podczas odprawy granicznej cudzoziemca, w odniesieniu do którego został dokonany wpis w celu odmowy wjazdu i pobytu w państwach obszaru Schengen:
1)
kontroler po stwierdzeniu zgodności danych osoby kontrolowanej z danymi cudzoziemca wykonuje czynności, o których mowa w § 2 pkt 1;
2)
służba dyżurna lub funkcjonariusz dokonujący kontroli drugiej linii:
a)
potwierdza zgodność danych osoby kontrolowanej z danymi cudzoziemca i ustala okoliczności oraz charakter pobytu osoby kontrolowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub informacje dotyczące okoliczności podróżowania,
b)
ustala czy osoba kontrolowana posiada prawo pobytu na terytorium jednego z państw członkowskich, korzysta z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii lub ubiega się o zezwolenie na wjazd z innych przyczyn, zgodnie z art. 6 ust. 5 lit. c KGS,
c)
powiadamia telefonicznie biuro SIRENE o trafieniu, podając okoliczności tego trafienia oraz, ewentualnie, informacje dotyczące prawa pobytu,
d)
w przypadku, gdy osoba kontrolowana nie posiada prawa pobytu na terytorium jednego z państw członkowskich, a także w przypadku stwierdzenia, że osoba kontrolowana nie korzysta z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii lub nie ubiega się o zezwolenie na wjazd z innych przyczyn, zgodnie z art. 6 ust. 5 lit. c KGS, podejmuje czynności wynikające z odrębnych przepisów dotyczących:
zezwolenia na wjazd albo wydania decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli odprawa graniczna jest dokonywana na kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej,
wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu - jeżeli odprawa graniczna jest dokonywana na kierunku wyjazdowym z Rzeczypospolitej Polskiej,
e)
przesyła do biura SIRENE informację o odnalezieniu osoby za pomocą ustrukturyzowanego formularza, a w przypadku braku możliwości technicznych przekazania informacji w tej formie, przesyła wypełniony FOO za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.
§  6. 
W przypadku trafienia podczas kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innej niż odprawa graniczna, cudzoziemca, w odniesieniu do którego został dokonany wpis w celu odmowy wjazdu i pobytu:
1)
funkcjonariusz po stwierdzeniu zgodności danych osoby kontrolowanej z danymi cudzoziemca,
a)
zatwierdza wpis do realizacji,
b)
w wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu zatrzymuje osobę kontrolowaną w trybie przepisów ustawy o cudzoziemcach lub innych ustaw, z wyjątkiem osoby, która posiada ważny dokument pobytowy lub korzysta z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii,
c)
doprowadza osobę zatrzymaną do jednostki organizacyjnej SG oraz sporządza dokumentację z wykonanych czynności;
2)
służba dyżurna:
a)
potwierdza zgodność danych osoby kontrolowanej z danymi cudzoziemca,
b)
powiadamia telefonicznie biuro SIRENE o trafieniu, podając okoliczności tego trafienia oraz, ewentualnie, informacje dotyczące prawa pobytu,
c)
jeśli nastąpiło zatrzymanie osoby wskazuje jednostkę organizacyjną SG, do której należy ją doprowadzić lub wysyła patrol w celu doprowadzenia jej do właściwej jednostki organizacyjnej SG,
d)
wykonuje czynności, o których mowa w § 5 pkt 2 lit. e.
§  7. 
W przypadku konieczności podjęcia decyzji w skomplikowanych stanach faktycznych i prawnych zaistniałych w sytuacjach, o których mowa w § 5 lub § 6, służba dyżurna przeprowadza konsultacje z dyżurnym biura SIRENE, dyrektorem Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej, dyżurnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub pracownikiem Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Rozdział  4

Sposób postępowania funkcjonariuszy w przypadku trafienia osoby zaginionej, osoby zaginionej, która dla własnej ochrony lub w celu zapobieżenia zagrożeniu powinna zostać umieszczona we właściwej placówce opiekuńczej lub leczniczej, albo osoby narażonej na niebezpieczeństwo lub zagrożenie, której należy uniemożliwić podróżowanie (art. 32 rozporządzenia 2018/1862)

§  8. 
W przypadku trafienia podczas odprawy granicznej osoby zaginionej albo zaginionej, która dla jej własnej ochrony lub w celu zapobieżenia stwarzanemu przez nią zagrożeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego powinna zostać umieszczona we właściwej placówce opiekuńczej lub leczniczej:
1)
kontroler wykonuje czynności, o których mowa w § 2 pkt 1;
2)
służba dyżurna lub funkcjonariusz dokonujący kontroli drugiej linii potwierdza zgodność danych osoby kontrolowanej z danymi osoby zaginionej oraz:
a)
w przypadku osoby zaginionej pełnoletniej:
ustala okoliczności oraz charakter jej pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub informacje dotyczące okoliczności podróżowania,
odbiera od niej oświadczenie o aktualnym miejscu pobytu oraz o przekazaniu tej informacji osobie uprawnionej, lub w przypadku odmowy podania aktualnego miejsca pobytu sporządza notatkę urzędową,
b)
w przypadku osoby zaginionej pełnoletniej, która dla własnej ochrony lub w celu zapobieżenia stwarzanemu zagrożeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego musi zostać przymusowo umieszczona we właściwej placówce leczniczej w wyniku decyzji podjętej przez właściwy organ, ustala okoliczności oraz charakter jej pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub informacje dotyczące okoliczności podróżowania, zwracając szczególną uwagę na jej zachowanie,
c)
w przypadku osoby zaginionej małoletniej ustala okoliczności oraz charakter jej pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub informacje dotyczące okoliczności podróżowania, a także dane dotyczące opiekuna prawnego, zwracając szczególną uwagę na jej zachowanie,
d)
powiadamia telefonicznie biuro SIRENE o trafieniu, podając dodatkowe okoliczności tego trafienia oraz ewentualnie informacje o ogólnym stanie zdrowia i zachowaniu osoby zaginionej,
e)
przesyła do biura SIRENE informację o odnalezieniu osoby za pomocą ustrukturyzowanego formularza, a w przypadku braku możliwości technicznych przekazania informacji w tej formie, przesyła wypełniony FOO za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, przekazując również oświadczenie lub notatkę urzędową, w przypadku odmowy złożenia oświadczenia, gdy wpis dotyczy zaginionej osoby pełnoletniej lub inne ustalone dane w pozostałych przypadkach,
f)
wnioskuje jednocześnie, w przypadkach, o których mowa w lit. b i c, o przekazanie informacji uzupełniających, w tym na temat decyzji stanowiącej podstawę wpisu,
g)
w przypadku osoby zaginionej pełnoletniej wymagającej tymczasowego oddania do właściwej placówki opiekuńczej lub leczniczej lub osoby zaginionej małoletniej, w zależności od okoliczności, niezwłocznie wysyła patrol w celu umieszczenia jej we właściwej placówce lub powiadamia Policję i przekazuje osobę właściwej jednostce Policji.
§  9. 
W przypadku trafienia podczas kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innej niż odprawa graniczna, osoby zaginionej albo zaginionej, która dla jej własnej ochrony lub w celu zapobieżenia stwarzanemu przez nią zagrożeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego powinna zostać umieszczona we właściwej placówce opiekuńczej lub leczniczej:
1)
funkcjonariusz po potwierdzeniu zgodności danych osoby kontrolowanej z danymi osoby zaginionej:
a)
w przypadku osoby zaginionej pełnoletniej:
zatwierdza wpis do realizacji,
nie dopuszcza do jej oddalenia się z miejsca kontroli,
odbiera od niej oświadczenie o aktualnym miejscu pobytu oraz o przekazaniu tej informacji osobie uprawnionej, lub w przypadku odmowy podania aktualnego miejsca pobytu sporządza notatkę urzędową,
b)
w przypadku osoby zaginionej pełnoletniej, która dla jej własnej ochrony lub w celu zapobieżenia stwarzanemu przez nią zagrożeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego musi zostać przymusowo umieszczona we właściwej placówce leczniczej w wyniku decyzji podjętej przez właściwy organ:
zatwierdza wpis do realizacji,
nie dopuszcza do jej oddalenia się z miejsca kontroli,
ustala okoliczności oraz charakter jej pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub informacje dotyczące okoliczności podróżowania, zwracając szczególną uwagę na jej zachowanie,
doprowadza ją do jednostki organizacyjnej SG,
sporządza dokumentację z przeprowadzonych czynności,
c)
w przypadku osoby zaginionej małoletniej:
zatwierdza wpis do realizacji,
nie dopuszcza do jej oddalenia się z miejsca kontroli,
ustala okoliczności oraz charakter jej pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub informacje dotyczące okoliczności podróżowania, a także dane dotyczące opiekuna prawnego, zwracając szczególną uwagę na jej zachowanie,
doprowadza ją do jednostki organizacyjnej SG,
sporządza dokumentację z przeprowadzonych czynności;
2)
służba dyżurna wykonuje czynności, o których mowa w § 8 pkt 2 lit. d-g.
§  10. 
W przypadku trafienia podczas odprawy granicznej osoby małoletniej, której należy uniemożliwić podróżowanie ze względu na zagrożenie uprowadzeniem przez rodzica, członka rodziny lub opiekuna:
1)
kontroler wykonuje czynności, o których mowa w § 2 pkt 1;
2)
służba dyżurna lub funkcjonariusz dokonujący kontroli drugiej linii:
a)
potwierdza zgodność danych osoby kontrolowanej z danymi osoby, której wpis dotyczy,
b)
ustala okoliczności oraz charakter jej pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub informacje dotyczące okoliczności podróżowania, a także dane dotyczące opiekuna prawnego, zwracając szczególną uwagę na jej zachowanie,
c)
niezwłocznie powiadamia telefonicznie biuro SIRENE o trafieniu, podając dodatkowe okoliczności tego trafienia oraz ewentualnie informacje o ogólnym stanie zdrowia i zachowaniu osoby małoletniej,
d)
przesyła do biura SIRENE informację o odnalezieniu osoby za pomocą ustrukturyzowanego formularza, a w przypadku braku możliwości technicznych przekazania informacji w tej formie, przesyła wypełniony FOO za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, wnioskując jednocześnie o przekazanie informacji uzupełniających, w tym na temat decyzji stanowiącej podstawę wpisu,
e)
po otrzymaniu z biura SIRENE informacji uzupełniających oraz w zależności od poczynionych ustaleń, oceny stanu zagrożenia osoby małoletniej podejmuje decyzję w zakresie dalszego trybu postępowania,
f)
w przypadku umieszczenia małoletniego w placówce opiekuńczej lub leczniczej niezwłocznie powiadamia sąd rejonowy wydział rodzinny i nieletnich o podjętych działaniach.
§  11. 
W przypadku trafienia podczas kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innej niż odprawa graniczna, osoby małoletniej, której należy uniemożliwić podróżowanie ze względu na zagrożenie uprowadzeniem przez rodzica, członka rodziny lub opiekuna:
1)
funkcjonariusz po potwierdzeniu zgodności danych osoby kontrolowanej z danymi osoby, której wpis dotyczy:
a)
zatwierdza wpis do realizacji,
b)
nie dopuszcza do jej oddalenia się z miejsca kontroli,
c)
ustala okoliczności oraz charakter jej pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub informacje dotyczące okoliczności podróżowania, a także w miarę możliwości dane dotyczące opiekuna prawnego, zwracając szczególną uwagę na jej zachowanie;
2)
służba dyżurna wykonuje czynności, o których mowa w § 10 pkt 2 lit. c-f.
§  12. 
W przypadku trafienia podczas odprawy granicznej osoby małoletniej, której należy uniemożliwić podróżowanie ze względu na realne zagrożenie, że zostanie wywieziona z państwa członkowskiego lub opuści to terytorium oraz że stanie się ofiarą handlu ludźmi lub ofiarą przymusowego małżeństwa, okaleczenia żeńskich narządów płciowych lub innych form przemocy warunkowanej płcią:
1)
kontroler wykonuje czynności, o których mowa w § 2 pkt 1;
2)
służba dyżurna lub funkcjonariusz dokonujący kontroli drugiej linii:
a)
potwierdza zgodność danych osoby kontrolowanej z danymi osoby, której wpis dotyczy,
b)
ustala okoliczności oraz charakter jej pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub informacje dotyczące okoliczności podróżowania, a także dane dotyczące opiekuna prawnego, zwracając szczególną uwagę na jej zachowanie,
c)
niezwłocznie powiadamia telefonicznie biuro SIRENE o trafieniu, podając dodatkowe okoliczności tego trafienia oraz ewentualnie informacje o ogólnym stanie zdrowia i zachowaniu osoby małoletniej,
d)
przesyła do biura SIRENE informację o odnalezieniu osoby za pomocą ustrukturyzowanego formularza, a w przypadku braku możliwości technicznych przekazania informacji w tej formie, przesyła wypełniony FOO za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, wnioskując jednocześnie o przekazanie informacji uzupełniających, w tym na temat decyzji stanowiącej podstawę wprowadzenia wpisu,
e)
po otrzymaniu z biura SIRENE informacji uzupełniających oraz w zależności od poczynionych ustaleń, oceny stanu zagrożenia osoby małoletniej podejmuje decyzję w zakresie dalszego trybu postępowania, uwzględniając w razie potrzeby procedury przewidziane dla potencjalnych małoletnich ofiar handlu ludźmi,
f)
w przypadku umieszczenia małoletniego w placówce opiekuńczej lub leczniczej niezwłocznie powiadamia sąd rejonowy wydział rodzinny i nieletnich o podjętych działaniach.
§  13. 
W przypadku trafienia podczas kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innej niż odprawa graniczna, osoby małoletniej, której należy uniemożliwić podróżowanie ze względu na realne zagrożenie, że zostanie wywieziona z państwa członkowskiego lub opuści to terytorium oraz że stanie się ofiarą handlu ludźmi lub ofiarą przymusowego małżeństwa, okaleczenia żeńskich narządów płciowych lub innych form przemocy warunkowanej płcią:
1)
funkcjonariusz po potwierdzeniu zgodności danych osoby kontrolowanej z danymi osoby, której wpis dotyczy, wykonuje czynności, o których mowa w § 11 pkt 1;
2)
służba dyżurna wykonuje czynności, o których mowa w § 12 pkt 2 lit. c-f.
§  14. 
W przypadku trafienia podczas odprawy granicznej osoby małoletniej, której należy uniemożliwić podróżowanie ze względu na realne zagrożenie, że zostanie wywieziona z państwa członkowskiego lub opuści to terytorium oraz że stanie się ofiarą przestępstw o charakterze terrorystycznym lub weźmie udział w popełnianiu takich przestępstw lub zostanie zwerbowana lub zaciągnięta do ugrupowań zbrojnych, lub zmuszona do aktywnego udziału w działaniach wojennych:
1)
kontroler wykonuje czynności, o których mowa w § 2 pkt 1;
2)
służba dyżurna lub funkcjonariusz dokonujący kontroli drugiej linii:
a)
potwierdza zgodność danych osoby kontrolowanej z danymi osoby, której wpis dotyczy,
b)
ustala okoliczności oraz charakter jej pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub informacje dotyczące okoliczności podróżowania, a także dane dotyczące opiekuna prawnego, zwracając szczególną uwagę na jej zachowanie,
c)
niezwłocznie powiadamia telefonicznie biuro SIRENE o trafieniu, podając dodatkowe okoliczności tego trafienia oraz ewentualnie informacje o ogólnym stanie zdrowia i zachowaniu osoby małoletniej,
d)
przesyła do biura SIRENE informację o odnalezieniu osoby za pomocą ustrukturyzowanego formularza, a w przypadku braku możliwości technicznych przekazania informacji w tej formie, przesyła wypełniony FOO za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, wnioskując jednocześnie o przekazanie informacji uzupełniających, w tym na temat decyzji stanowiącej podstawę wprowadzenia wpisu,
e)
po otrzymaniu z biura SIRENE informacji uzupełniających oraz w zależności od poczynionych ustaleń, oceny stanu zagrożenia osoby małoletniej podejmuje decyzję w zakresie dalszego trybu postępowania,
f)
w przypadku umieszczenia małoletniego w placówce opiekuńczej lub leczniczej niezwłocznie powiadamia sąd rejonowy wydział rodzinny i nieletnich o podjętych działaniach,
g)
w uzasadnionych przypadkach zatrzymuje osobę na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5a ustawy o Straży Granicznej i podejmuje dalsze działania na podstawie prawa krajowego.
§  15. 
W przypadku trafienia podczas kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innej niż odprawa graniczna, osoby małoletniej, której należy uniemożliwić podróżowanie ze względu na realne zagrożenie, że zostanie wywieziona z państwa członkowskiego lub opuści to terytorium oraz że stanie się ofiarą przestępstw o charakterze terrorystycznym lub weźmie udział w popełnianiu takich przestępstw lub zostanie zwerbowana lub zaciągnięta do ugrupowań zbrojnych, lub zmuszona do aktywnego udziału w działaniach wojennych:
1)
funkcjonariusz po potwierdzeniu zgodności danych osoby kontrolowanej z danymi osoby, której wpis dotyczy wykonuje czynności, o których mowa w § 11 pkt 1;
2)
służba dyżurna wykonuje czynności, o których mowa w § 14 pkt 2 lit. c-g.
§  16. 
W przypadku trafienia podczas odprawy granicznej osoby pełnoletniej, narażonej na niebezpieczeństwo, której dla jej własnej ochrony należy uniemożliwić podróżowanie ze względu na realne zagrożenie, że zostanie wywieziona z terytorium państwa członkowskiego lub opuści to terytorium oraz że stanie się ofiarą handlu ludźmi lub przemocy uwarunkowanej płcią:
1)
kontroler wykonuje czynności, o których mowa w § 2 pkt 1;
2)
służba dyżurna lub funkcjonariusz dokonujący kontroli drugiej linii:
a)
potwierdza zgodność danych osoby kontrolowanej z danymi osoby, której wpis dotyczy,
b)
ustala okoliczności oraz charakter jej pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub informacje dotyczące okoliczności podróżowania, zwracając szczególną uwagę na jej zachowanie,
c)
powiadamia telefonicznie biuro SIRENE o trafieniu, podając dodatkowe okoliczności tego trafienia oraz ewentualnie informacje o ogólnym stanie zdrowia i zachowaniu osoby,
d)
przesyła do biura SIRENE informację o odnalezieniu osoby za pomocą ustrukturyzowanego formularza, a w przypadku braku możliwości technicznych przekazania informacji w tej formie, przesyła wypełniony FOO za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, wnioskując jednocześnie o przekazanie informacji uzupełniających, w tym na temat decyzji stanowiącej podstawę wprowadzenia wpisu,
e)
po otrzymaniu z biura SIRENE informacji uzupełniających oraz w zależności od poczynionych ustaleń, oceny stanu zagrożenia osoby kontrolowanej podejmuje decyzję w zakresie dalszego trybu postępowania, uwzględniając w razie potrzeby procedury przewidziane dla potencjalnych ofiar handlu ludźmi.
§  17. 
W przypadku trafienia podczas kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innej niż odprawa graniczna, osoby pełnoletniej narażonej na niebezpieczeństwo, której dla jej własnej ochrony należy uniemożliwić podróżowanie ze względu na realne zagrożenie, że zostanie wywieziona z terytorium państwa członkowskiego lub opuści to terytorium oraz że stanie się ofiarą handlu ludźmi lub przemocy uwarunkowanej płcią:
1)
funkcjonariusz po potwierdzeniu zgodności danych osoby kontrolowanej z danymi osoby, której wpis dotyczy:
a)
zatwierdza wpis do realizacji,
b)
nie dopuszcza do jej oddalenia się z miejsca kontroli,
c)
ustala okoliczności oraz charakter jej pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub informacje dotyczące okoliczności podróżowania, zwracając szczególną uwagę na jej zachowanie;
2)
służba dyżurna wykonuje czynności, o których mowa w § 16 pkt 2 lit. c-e.

Rozdział  5

Sposób postępowania funkcjonariuszy w przypadku trafienia osoby, której obecność jest wymagana do celów postępowania prowadzonego przez organy wymiaru sprawiedliwości, której miejsce pobytu należy ustalić (art. 34 rozporządzenia 2018/1862)

§  18. 
W przypadku trafienia podczas odprawy granicznej osoby, której obecność jest wymagana do celów postępowania prowadzonego przez organy wymiaru sprawiedliwości, której miejsce pobytu należy ustalić:
1)
kontroler wykonuje czynności, o których mowa w § 2 pkt 1;
2)
służba dyżurna lub funkcjonariusz dokonujący kontroli drugiej linii:
a)
potwierdza zgodność danych osoby kontrolowanej z danymi osoby, której wpis dotyczy, odbiera od osoby poszukiwanej oświadczenie o aktualnym miejscu pobytu, a w przypadku odmowy złożenia oświadczenia sporządza notatkę urzędową,
b)
przesyła do biura SIRENE informację o odnalezieniu osoby za pomocą ustrukturyzowanego formularza, a w przypadku braku możliwości technicznych przekazania informacji w tej formie, przesyła wypełniony FOO za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, wraz z pobranym oświadczeniem lub notatką urzędową w przypadku odmowy złożenia oświadczenia.
§  19. 
W przypadku trafienia podczas kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innej niż odprawa graniczna, osoby, której wpis dotyczy, a której obecność jest wymagana do celów postępowania prowadzonego przez organy wymiaru sprawiedliwości, której miejsce pobytu należy ustalić:
1)
funkcjonariusz po stwierdzeniu zgodności danych osoby kontrolowanej z danymi osoby, której wpis dotyczy:
a)
zatwierdza wpis do realizacji,
b)
odbiera od osoby, której wpis dotyczy, oświadczenie o aktualnym miejscu pobytu, a w przypadku odmowy złożenia oświadczenia sporządza notatkę urzędową;
2)
służba dyżurna wykonuje czynności, o których mowa w § 18 pkt 2 lit. b.

Rozdział  6

Sposób postępowania funkcjonariuszy w przypadku trafienia osoby lub przedmiotu wprowadzonych w celu przeprowadzenia kontroli niejawnej, rozpytania kontrolnego lub kontroli szczególnej (art. 36 rozporządzenia 2018/1862)

§  20. 
1. 
W przypadku trafienia podczas odprawy granicznej osoby lub przedmiotu wprowadzonych w celu przeprowadzenia kontroli niejawnej:
1)
kontroler po stwierdzeniu, że wpis dotyczy kontrolowanej osoby lub przedmiotu:
a)
zatwierdza wpis do realizacji,
b)
ustala możliwie jak najwięcej następujących danych:
trasę i cel podróży,
tożsamość osób towarzyszących osobie, której dotyczy wpis, co do których można w uzasadniony sposób przypuszczać, że pozostają one w związku z osobą, której dotyczy wpis lub wszelkie ujawnione tożsamości oraz opis osób będących w posiadaniu przedmiotu wpisu lub znajdujących się w nim - w przypadku w szczególności pojazdu oraz osób towarzyszących osobom będącym w jego posiadaniu, co do których można w uzasadniony sposób przypuszczać, że mają związek z przedmiotem, którego wpis dotyczy,
używane lub przewożone przez osobę przedmioty, w tym dokumenty podróży,
okoliczności zlokalizowania osoby lub przedmiotu,
wszelkie inne informacje poszukiwane przez państwo członkowskie dokonujące wpisu, jeżeli są one zawarte we wpisie lub we wpisie przewidziano ich dostępność w biurze SIRENE,
c)
gromadzi możliwie jak najwięcej wymienionych wyżej danych, zachowując niejawny charakter wpisu;
2)
służba dyżurna lub funkcjonariusz dokonujący kontroli drugiej linii:
a)
potwierdza, że wpis dotyczy kontrolowanej osoby lub przedmiotu,
b)
powiadamia telefonicznie biuro SIRENE o trafieniu,
c)
przesyła do biura SIRENE informację o odnalezieniu osoby lub przedmiotu za pomocą ustrukturyzowanego formularza, a w przypadku braku możliwości technicznych przekazania informacji w tej formie, przesyła wypełniony FOO lub FOP za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.
2. 
W przypadku trafienia podczas odprawy granicznej osoby lub przedmiotu wprowadzonych w celu przeprowadzenia rozpytania kontrolnego:
1)
kontroler po stwierdzeniu, że wpis dotyczy kontrolowanej osoby lub przedmiotu wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b;
2)
służba dyżurna lub funkcjonariusz dokonujący kontroli drugiej linii wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
3. 
W przypadku trafienia podczas odprawy granicznej osoby lub przedmiotu wpisanych w celu przeprowadzenia kontroli szczególnej:
1)
kontroler po stwierdzeniu, że wpis dotyczy kontrolowanej osoby lub przedmiotu:
a)
wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b,
b)
przekazuje osobę kontrolowaną lub przedmiot funkcjonariuszowi dokonującemu kontroli drugiej linii;
2)
służba dyżurna lub funkcjonariusz dokonujący kontroli drugiej linii:
a)
potwierdza, że wpis dotyczy kontrolowanej osoby lub przedmiotu,
b)
zleca podległemu funkcjonariuszowi wykonanie czynności w trybie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o Straży Granicznej lub występuje z wnioskiem do Służby Celno-Skarbowej o przeprowadzenie szczególnej kontroli,
c)
wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c.
§  21. 
W przypadku trafienia podczas dokonywania kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innej niż odprawa graniczna, osoby lub przedmiotu wpisanych w celu przeprowadzenia kontroli niejawnej, rozpytania kontrolnego lub kontroli szczególnej:
1)
funkcjonariusz po stwierdzeniu, że wpis dotyczy kontrolowanej osoby lub przedmiotu:
a)
zatwierdza wpis do realizacji,
b)
ustala jak najwięcej danych, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 1 lit. b, zachowując niejawny charakter wpisu, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem realizowanej czynności;
2)
służba dyżurna wykonuje czynności, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 2.

Rozdział  7

Sposób postępowania funkcjonariuszy w przypadku trafienia przedmiotów podlegających zajęciu lub przeznaczonych do wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym (art. 38 rozporządzenia 2018/1862)

§  22. 
W przypadku trafienia podczas odprawy granicznej przedmiotów podlegających zajęciu lub przeznaczonych do wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym:
1)
kontroler po stwierdzeniu zgodności danych kontrolowanego przedmiotu z danymi przedmiotu poszukiwanego:
a)
zatwierdza wpis do realizacji,
b)
nie dopuszcza do oddalenia się osoby będącej posiadaczem kontrolowanego przedmiotu z miejsca kontroli do czasu przybycia funkcjonariuszy dokonujących kontroli drugiej linii,
c)
przekazuje przedmiot oraz osobę będącą jego posiadaczem funkcjonariuszowi dokonującemu kontroli drugiej linii w celu podjęcia właściwych czynności służbowych;
2)
służba dyżurna lub funkcjonariusz dokonujący kontroli drugiej linii:
a)
potwierdza, że wpis dotyczy kontrolowanego przedmiotu,
b)
ustala właściciela lub posiadacza przedmiotu, okoliczności podróży, okoliczności wejścia w posiadanie przedmiotu pod kątem odpowiedzialności karnej, a w przypadku pojazdu tożsamość osób nim podróżujących,
c)
sporządza odpowiednią dokumentację i zabezpiecza przedmiot,
d)
powiadamia telefonicznie biuro SIRENE o trafieniu, podając okoliczności tego trafienia,
e)
przesyła do biura SIRENE informację o odnalezieniu przedmiotu za pomocą ustrukturyzowanego formularza, a w przypadku braku możliwości technicznych przekazania informacji w tej formie, przesyła wypełniony FOP za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu,
f)
zleca podległym funkcjonariuszom przeprowadzenie wnioskowanych we wpisie działań, a w przypadku braku właściwości SG do wykonywania dalszych działań lub braku możliwości odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu informuje o odnalezieniu przedmiotu jednostkę Policji właściwą ze względu na miejsce jego zatrzymania, do której ma nastąpić przekazanie przedmiotu w trybie rozporządzenia.
§  23. 
W przypadku trafienia podczas kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innej niż odprawa graniczna, przedmiotów podlegających zajęciu lub przeznaczonych do wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym:
1)
funkcjonariusz:
a)
zatwierdza wpis do realizacji,
b)
ustala właściciela przedmiotu, okoliczności podróży, okoliczności wejścia w posiadanie przedmiotu pod kątem odpowiedzialności karnej, a w przypadku pojazdu tożsamość osób nim podróżujących, sporządza dokumentację służbową i zabezpiecza przedmiot;
2)
służba dyżurna wykonuje czynności, o których mowa w § 22 pkt 2.

Rozdział  8

Sposób postępowania funkcjonariuszy w przypadku trafienia cudzoziemca, w stosunku do którego została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (art. 3 rozporządzenia 2018/1860)

§  24. 
1. 
W przypadku trafienia podczas odprawy granicznej cudzoziemca, w stosunku do którego została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, będąca podstawą wpisu:
1)
kontroler po stwierdzeniu zgodności danych osoby kontrolowanej z danymi cudzoziemca wykonuje czynności, o których mowa w § 2 pkt 1;
2)
służba dyżurna lub funkcjonariusz dokonujący kontroli drugiej linii:
a)
potwierdza zgodność danych osoby kontrolowanej z danymi cudzoziemca i ustala informacje dotyczące okoliczności podróżowania,
b)
ustala, czy osoba kontrolowana posiada prawo pobytu na terytorium jednego z państw członkowskich, korzysta z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii lub ubiega się o zezwolenie na wjazd z innych przyczyn, zgodnie z art. 6 ust. 5 lit. c KGS, a także ustala, czy decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydana przez organ innego państwa członkowskiego podlega nadal wykonaniu, w szczególności sprawdza, czy nie upłynął termin dobrowolnego wyjazdu, czy nie wystąpiła jakakolwiek czasowa forma zawieszenia jej wykonania oraz czy w decyzji został orzeczony zakaz ponownego wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen,
c)
powiadamia telefonicznie biuro SIRENE o trafieniu, podając okoliczności tego trafienia oraz, ewentualnie, ustalenia dotyczące statusu pobytowego oraz wydanej decyzji, celem wstępnej konsultacji dalszego sposobu postępowania,
d)
jeżeli odprawa graniczna jest dokonywana na kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając ustalone okoliczności oraz wynik konsultacji, o których mowa w lit. b i c, dotyczące ewentualnego niewykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez organ innego państwa członkowskiego podejmuje czynności dotyczące:
przesłania do biura SIRENE informacji o odnalezieniu osoby za pomocą ustrukturyzowanego formularza, a w przypadku braku możliwości technicznych przekazania informacji w tej formie, przesyła wypełniony FOO za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, wnioskując jednocześnie o przekazanie informacji uzupełniających, w tym na temat decyzji stanowiącej podstawę wpisu,
po otrzymaniu z biura SIRENE informacji uzupełniających dotyczących decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez organ innego państwa członkowskiego oraz w zależności od dokonanych ustaleń, podejmuje czynności wynikające z odrębnych przepisów w zakresie zezwolenia na wjazd - w szczególności w przypadku usunięcia przez państwo członkowskie wpisu, na podstawie którego uzyskano trafienie, albo wydania decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e)
jeżeli odprawa graniczna jest dokonywana na kierunku wyjazdowym z Rzeczypospolitej Polskiej uwzględniając ustalone okoliczności oraz wynik konsultacji, o których mowa w lit. b i c, dotyczące wykonalności decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez organ innego państwa członkowskiego, podejmuje czynności dotyczące:
umożliwienia dobrowolnego wyjazdu na podstawie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez organ innego państwa członkowskiego,
w uzasadnionych przypadkach wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu zgodnie z przepisami krajowymi,
przesłania do biura SIRENE informacji o odnalezieniu osoby za pomocą ustrukturyzowanego formularza, a w przypadku braku możliwości technicznych przekazania informacji w tej formie, przesyła wypełniony FOO za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, przekazując jednocześnie szczegóły dotyczące wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez organ innego państwa członkowskiego albo niewykonania tej decyzji i wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu zgodnie z przepisami krajowymi.
§  25. 
W przypadku trafienia podczas kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innej niż odprawa graniczna, cudzoziemca, w stosunku do którego została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, będąca podstawą wpisu:
1)
funkcjonariusz po stwierdzeniu zgodności danych osoby kontrolowanej z danymi cudzoziemca:
a)
zatwierdza wpis do realizacji,
b)
w wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu zatrzymuje osobę kontrolowaną w trybie przepisów ustawy o cudzoziemcach lub innych ustaw, z wyjątkiem osoby, która posiada ważny dokument pobytowy lub korzysta z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii, jak również jeśli potwierdzi się fakt, iż wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydana przez organ innego państwa członkowskiego podlega nadal wykonaniu, w szczególności nie upłynął termin dobrowolnego wyjazdu lub nie wystąpiła jakakolwiek czasowa forma zawieszenia jej wykonania,
c)
doprowadza osobę zatrzymaną do jednostki organizacyjnej SG oraz sporządza dokumentację z wykonanych czynności;
2)
służba dyżurna:
a)
potwierdza zgodność danych osoby kontrolowanej z danymi cudzoziemca,
b)
jeśli nastąpiło zatrzymanie osoby wskazuje jednostkę organizacyjną SG, do której należy ją doprowadzić lub wysyła patrol w celu doprowadzenia jej do właściwej jednostki organizacyjnej SG,
c)
powiadamia telefonicznie biuro SIRENE o trafieniu, podając okoliczności tego trafienia oraz, ewentualnie, dodatkowe informacje dotyczące statusu pobytowego oraz uzyskane w wyniku przeprowadzonych ustaleń,
d)
przesyła do biura SIRENE informację o odnalezieniu osoby za pomocą ustrukturyzowanego formularza, a w przypadku braku możliwości technicznych przekazania informacji w tej formie, przesyła wypełniony FOO za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, wnioskując jednocześnie o przekazanie informacji uzupełniających, w tym na temat decyzji stanowiącej podstawę wpisu,
e)
po otrzymaniu z biura SIRENE informacji uzupełniających dotyczących decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez organ innego państwa członkowskiego oraz w zależności od dokonanych ustaleń, podejmuje czynności w zakresie dalszego trybu postępowania, w szczególności w kierunku uznania, że decyzja jest nadal wykonalna i jej wykonania albo weryfikacji podstaw do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu i jej wydania zgodnie z przepisami krajowymi.
§  26. 
W przypadku konieczności podjęcia decyzji w skomplikowanych stanach faktycznych i prawnych zaistniałych w sytuacjach, o których mowa w § 24 lub § 25, służba dyżurna przeprowadza konsultacje z dyżurnym biura SIRENE lub Dyrektorem Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej, a w szczególnych przypadkach z dyżurnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub pracownikiem Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Rozdział  9

Sposób postępowania funkcjonariuszy w przypadku trafienia osoby poszukiwanej poprzez dane przedmiotu umożliwiającego jej zlokalizowanie

§  27. 
W przypadku trafienia podczas odprawy granicznej osoby poszukiwanej poprzez dane przedmiotu umożliwiającego jej zlokalizowanie:
1)
kontroler po stwierdzeniu zgodności danych kontrolowanego przedmiotu z danymi, znajdującymi się we wpisie dotyczącym osoby, zatwierdza wpis do realizacji;
2)
służba dyżurna lub funkcjonariusz dokonujący kontroli drugiej linii:
a)
potwierdza zgodności danych kontrolowanego przedmiotu z danymi, znajdującymi się we wpisie dotyczącym osoby,
b)
w toku kontroli ustala, czy odnaleziono również osobę, którą przedmiot miał pomóc zlokalizować,
c)
w przypadku, gdy ujawniono tylko przedmiot, bez osoby poszukiwanej, którą miał pomóc zlokalizować, przesyła do biura SIRENE informację o odnalezieniu przedmiotu za pomocą ustrukturyzowanego formularza, a w przypadku braku możliwości technicznych przekazania informacji w tej formie, przesyła wypełniony FOP za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, zaznaczając w części A w punkcie 6 formularza opcję "Obiekt odnaleziono bez osoby".
§  28. 
W przypadku trafienia podczas kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innej niż odprawa graniczna, osoby poszukiwanej poprzez dane przedmiotu umożliwiającego jej zlokalizowanie:
1)
funkcjonariusz po stwierdzeniu zgodności danych kontrolowanego przedmiotu z danymi, znajdującymi się we wpisie dotyczącym osoby:
a)
zatwierdza wpis do realizacji,
b)
kontynuuje kontrolę, zwracając szczególną uwagę, czy pośród osób podróżujących nie znajduje się osoba poszukiwana, której zlokalizowanie ten przedmiot miał umożliwić;
2)
służba dyżurna wykonuje czynności, o których mowa w § 27 pkt 2.

Rozdział  10

Dodatkowe informacje

§  29. 
1. 
W przypadku uzyskania trafienia wpisu krajowego wraz z tożsamym wpisem z baz krajowych, zarejestrowanych w tym samym celu przez ten sam organ, należy podjąć działania na podstawie informacji z baz krajowych.
2. 
W przypadku trafienia wpisu krajowego należy podjąć działania zgodnie z przepisami rozdziałów 2-9, z wyłączeniem przepisów dotyczących informowania biura SIRENE.
3. 
O trafieniu wpisu krajowego informuje się bezpośrednio organ, który dokonał wpisu tych danych.
4. 
W przypadku trafienia wpisu krajowego dotyczącego osób, o których mowa w § 24 i § 25, informację o odnalezieniu osoby, której dotyczy wpis oraz okolicznościach trafienia przekazuje się bezzwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej do funkcjonariuszy Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej pełniących służbę w biurze SIRENE.
§  30. 
1. 
W przypadku trafienia lub trafienia wpisu krajowego, należy zwracać szczególną uwagę na ostrzeżenia umieszczone we wpisie i w razie potrzeby podjąć stosowne środki ostrożności.
2. 
Jeżeli wpis zawiera w polach informacyjnych "Rodzaj przestępstwa" i "Ostrzeżenia" informacje na temat związku z działalnością terrorystyczną oraz jeżeli pole informacyjne "Działania do podjęcia" zawiera wartość "Niezwłocznie skontaktować się z biurem SIRENE", należy niezwłocznie telefonicznie powiadomić biuro SIRENE o trafieniu, z wyjątkiem trafienia wpisu krajowego. W przypadku wpisu krajowego powiadamia się niezwłocznie, telefonicznie organ krajowy, który dokonał wpisu tych danych.
3. 
W przypadku trafienia lub trafienia wpisu krajowego i ustalenia, że dane przetwarzane w SIS, należą do osoby pokrzywdzonej przywłaszczeniem tożsamości, pod warunkiem uzyskania zgody tej osoby, informuje się odpowiednio biuro SIRENE lub organ krajowy, który dokonał wpisu tych danych, za pomocą FTP, do którego dołącza się oświadczenie osoby pokrzywdzonej.
4. 
W toku realizacji czynności określonych we wpisie, funkcjonariusz nie powinien ujawniać faktu istnienia wpisu, chyba że wymaga tego charakter podejmowanych działań.
§  31. 
W przypadku wątpliwości dotyczących zgodności danych osoby kontrolowanej lub przedmiotu z danymi osoby lub przedmiotu wpisanymi w SIS służba dyżurna występuje do biura SIRENE o informacje uzupełniające.
§  32. 
W przypadku wystąpienia odsyłacza do wpisu lub wpisów, funkcjonariusz dokonuje weryfikacji zawartych w SIS danych osoby lub przedmiotu, a w przypadku stwierdzenia zgodności podejmuje odpowiednie działania określone w rozdziałach 2-9, w zależności od trafienia osoby lub przedmiotu.
§  33. 
1. 
Dokonywanie sprawdzeń za pośrednictwem aplikacji WWW SIS należy odnotowywać w dokumentacji służbowej jednostki organizacyjnej SG, w której dokonano sprawdzenia, chyba że sprawdzenia te są związane z odprawą graniczną lub kontrolą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej realizowaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SG.
2. 
W dokumentacji służbowej zamieszcza się datę i godzinę dokonania sprawdzenia, dane osoby sprawdzanej lub sprawdzanego przedmiotu, cel dokonania sprawdzenia oraz numer ewidencyjny funkcjonariusza dokonującego sprawdzenia.
§  34. 
Do przesyłania dokumentów w postaci obrazów, fotografii i odbitek linii papilarnych wykorzystuje się pocztę elektroniczną.
§  35. 
1. 
W przypadku niedostępności danych SIS poprzez system teleinformatyczny SG, sprawdzeń należy dokonywać za pośrednictwem aplikacji WWW SIS.
2. 
W przypadku, gdy dokonywanie sprawdzeń w sposób, o którym w mowa w ust. 1, powoduje nadmierne wydłużenie czasu oczekiwania na przejściu granicznym, można podjąć decyzję o stosowaniu uproszczenia odprawy, zgodnie z art. 9 KGS.

Rozdział  11

Przepisy końcowe

§  36. 
Traci moc zarządzenie nr 22 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do danych Systemu Informacyjnego Schengen (Dz. Urz. KGSG poz. 30 i 31, z 2015 r. poz. 16, z 2017 r. poz. 35, z 2018 r. poz. 58 oraz z 2019 r. poz. 24).
§  37. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.