Sposób nadzoru i rozliczania realizacji zadań powierzonych instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centralny Ośrodek Informatyki".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2023.16

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 września 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 6 września 2023 r.
w sprawie sposobu nadzoru i rozliczania realizacji zadań powierzonych instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centralny Ośrodek Informatyki"

Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123, 1234 i 1703) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Zarządzenie określa sposób nadzoru i rozliczania przez Ministra Cyfryzacji realizacji zadań powierzonych instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centralny Ośrodek Informatyki", wobec której Minister Cyfryzacji wykonuje funkcje organu założycielskiego.
2. 
Realizacja zadań została powierzona w umowie, o której mowa w art. 4a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§  2. 
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
COI - należy przez to rozumieć instytucję gospodarki budżetowej pod nazwą " Centralny Ośrodek Informatyki";
2)
dniach roboczych - należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
kamieniu milowym - należy przez to rozumieć określone w rocznym planie działanie lub zdarzenie o istotnej wadze, w szczególności wdrożenie w zakresie jednego lub kilku systemów teleinformatycznych;
4)
Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Cyfryzacji;
5)
Ministrze - należy przez to rozumieć Ministra Cyfryzacji, sekretarza stanu albo podsekretarza stanu w Ministerstwie;
6)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
7)
umowie - należy przez to rozumieć umowę, o której mowa w art. 4a ust. 2 pkt 1 ustawy;
8)
zadaniach - należy przez to rozumieć zadania powierzone w umowie, o której mowa w art. 4a ust. 2 pkt 1 ustawy;
9)
właściwej komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną Ministerstwa, która wykonuje zadania z zakresu nadzoru i rozliczania zadań COI.
§  3. 
COI przekazuje, na żądanie Ministra, informacje i dokumenty dotyczące realizacji zadań, w tym informacje o ryzykach wynikających z ich realizacji, we wskazanym przez Ministra terminie, zakresie oraz formie.
§  4. 
COI niezwłocznie powiadamia Ministra o istotnych zdarzeniach związanych z realizacją zadań, w szczególności o występujących całkowitych niedostępnościach systemów teleinformatycznych (awariach) oraz incydentach bezpieczeństwa informacji w tych systemach.
§  5. 
Nadzór odbywa się przez ocenę prawidłowości i terminowości realizacji zadań, zgodnie z rocznym planem działania określonym przez COI i zatwierdzonym przez Ministra.
§  6. 
1. 
Roczny plan działania określa:
1)
cele operacyjne, w tym kluczowe wskaźniki efektywności, w szczególności:
a)
dostępność systemów teleinformatycznych, których funkcjonowanie, budowę, wdrażanie, rozwój lub utrzymanie zapewnia COI,
b)
efektywność procesów obsługowych (czas obsługi);
2)
plan rozwoju systemów teleinformatycznych (zakres oraz daty wdrożeń), których rozwój i utrzymanie zapewnia COI wraz z określeniem kamieni milowych;
3)
przewidywane kierunki rozwoju systemów teleinformatycznych na kolejny rok, po okresie obowiązywania danego rocznego planu działania.
2. 
COI opracowuje i przekazuje Ministrowi, w terminie do dnia 30 września każdego roku, projekt rocznego planu działania na rok następny.
3. 
Roczny plan działania może, na wniosek COI albo Ministra, podlegać aktualizacji, w szczególności gdy:
1)
z przyczyn technicznych, technologicznych, ekonomiczno-finansowych lub zmian przepisów prawa realizacja danego zadania powinna zostać wstrzymana lub zmieniona;
2)
istnieje możliwość realizacji zadania nieprzewidzianego w rocznym planie działania o priorytecie wyższym niż inne zadania wynikające z rocznego planu działania.
4. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 3, COI opracowuje i przekazuje Ministrowi zaktualizowany roczny plan działania.
5. 
Minister zatwierdza roczny plan działania albo jego aktualizację bądź odmawia zatwierdzenia, w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
6. 
W przypadku odmowy zatwierdzenia rocznego planu działania Minister wskazuje zakres koniecznych zmian do wprowadzenia przed zatwierdzeniem.
§  7. 
1. 
COI do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego sprawozdanie dotyczy, składa Ministrowi, na piśmie w postaci elektronicznej miesięczne sprawozdanie z bieżącej realizacji rocznego planu działania.
2. 
COI, każdego roku do dnia 30 marca, składa Ministrowi, na piśmie w postaci elektronicznej roczne sprawozdanie z realizacji rocznego planu działania za rok poprzedni.
3. 
W przypadku gdy dzień, o którym mowa w ust. 1 i 2, przypada na sobotę albo dzień wolny od pracy, miesięczne sprawozdanie z bieżącej realizacji rocznego planu działania albo roczne sprawozdanie z realizacji rocznego planu działania, COI składa w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
§  8. 
1. 
Właściwa komórka organizacyjna dokonuje oceny sprawozdań, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, pod względem formalnym, rachunkowym oraz merytorycznym, w terminie 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
2. 
W przypadku stwierdzenia podczas oceny, o której mowa w ust. 1, nieprawidłowości w sprawozdaniu, właściwa komórka organizacyjna wzywa COI do korekty sprawozdania i usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
3. 
Sposób postępowania w zakresie nieusuniętych błędów formalnych, rachunkowych lub merytorycznych określa umowa.
§  9. 
Właściwa komórka organizacyjna nie rzadziej niż raz na rok zleca przeprowadzenie przez wyspecjalizowany podmiot audytu w COI dotyczącego realizacji zadań przez COI, określając jego zakres.
§  10. 
1. 
Projekt pierwszego rocznego planu działania na okres od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. COI opracowuje i przekazuje do zatwierdzenia Ministrowi, w terminie do dnia 15 października 2023 r.
2. 
Projekt rocznego planu działania na rok 2024 r. COI opracowuje i przekazuje do zatwierdzenia Ministrowi, w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.
3. 
Do zatwierdzania rocznych planów działania, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy § 6 ust. 5 i 6.
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 792).