Dz.Urz.MF.2018.73

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie sporządzania planu działalności jednostki, sprawozdania z jego wykonania i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek w działach administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe

Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) zarządzam, co następuje:
§  1. 
1.  Zobowiązuję:
1) dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
2) dyrektorów izb administracji skarbowej,
3) dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości,
4) dyrektora Centrum Informatyki Resortu Finansów

- do sporządzania planu działalności na rok następny, sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok, w zakresie kierowanych przez nich jednostek.

2.  Dyrektorzy izb administracji skarbowej sporządzają dokumenty, o których mowa w ust. 1, także w odniesieniu do podległych im urzędów skarbowych i urzędów celno- skarbowych.
§  2.  Szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe są ogłaszane komunikatem wydanym na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§  3.  Plan działalności jednostki jest sporządzany w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.
§  4.  Sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej odpowiednio jest sporządzane lub składane w terminie do dnia 1 marca każdego roku.
§  5.  Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzania planu działalności jednostki, sprawozdania z jego wykonania i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek w działach administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 121).
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).