Dziennik resortowy

Dz.Urz.MC.2013.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1
z dnia 19 lipca 2013 r.
w sprawie sporządzania planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, 1101, 1407 i 1445), w związku z § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 oraz z 2007 r. Nr 197, poz. 1426) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zarządzenie określa tryb i zasady sporządzania planów operacyjnych funkcjonowania:
1) działów administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność, a także wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, w tym kart realizacji zadań operacyjnych;
2) urzędów obsługujących organy podległe Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowane, zwanych dalej "urzędami";
3) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych zwanych dalej Jednostkami";
4) przedsiębiorców.
2. Przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, rozumie się przedsiębiorcę o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, na którego minister właściwy do spraw łączności nałożył obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa, w trybie decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571).
§  2.
1. Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, zwanym dalej "Ministerstwem", sporządza:
1) plan operacyjny funkcjonowania działu administracji rządowej administracja publiczna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
2) plan operacyjny funkcjonowania działu administracji rządowej informatyzacja w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
3) plan operacyjny funkcjonowania działu administracji rządowej łączność w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
4) plan operacyjny funkcjonowania działu administracji rządowej wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
2. W sporządzaniu planów, o których mowa w ust. 1, w tym kart realizacji zadań operacyjnych, uczestniczą według swojej właściwości kierownicy komórek organizacyjnych oraz inne osoby funkcyjne Ministerstwa wskazane przez Dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego.
3. Plany, o których mowa w ust. 1, zatwierdza Prezes Rady Ministrów.
§  3. Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego sporządza i przesyła według właściwości wypisy z planów operacyjnych funkcjonowania poszczególnych działów administracji rządowej do urzędów, jednostek oraz przedsiębiorców.
§  4.
1. Organy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, kierownicy jednostek, oraz przedsiębiorcy, o ile w planach, o których mowa w § 2 ust. 1, nałożone zostały na nie zadania operacyjne, sporządzają na podstawie wypisów, o których mowa w § 3, własne plany operacyjne, wraz z kartami realizacji zadań operacyjnych.
2. Plany, o których mowa w ust. 1, zatwierdza Minister Administracji i Cyfryzacji.
§  5.
1. Plany operacyjne sporządzane są w dwóch egzemplarzach.
2. Plany operacyjne sporządza się jako dokumenty niejawne zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
3. Do sporządzania planów operacyjnych ma zastosowanie Norma Obronna NO-02-A060:2008 System obronny państwa. Plany obronne. Klasyfikacja 2 .
4. Aktualizacja planów operacyjnych odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działami administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne - na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1-4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).
2 Norma Obronna NO-02-A060:2008 System obronny państwa. Plany obronne. Klasyfikacja - jest przesyłana na wniosek organu, kierownika jednostki podległej lub nadzorowanej kierowanego do Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Plac Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa.