Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1994.17.57

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1995 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 13 lipca 1994 r.
w sprawie sporządzania kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetów gmin.

Na podstawie art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wprowadza się obowiązek sporządzania i składania kwartalnych sprawozdań zbiorczych z wykonania budżetów gmin w kwotach narastających od początku roku - zwanych dalej sprawozdaniami - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Zasady sporządzania sprawozdań określa instrukcja w sprawie sporządzania kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetów gmin, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Sprawozdania wymienione w ust. 1 sporządzają zarządy gmin i składają do Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów.
4. Sprawozdania za I, II i III kwartał zarządy gmin składają w terminie do dnia 25 następnego miesiąca po upływie kwartału, a za IV kwartał do końca następnego miesiąca po upływie tego kwartału, tj. do dnia 31 stycznia roku następnego.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 36 Ministra Finansów z dnia 17 lipca 1991 r. w sprawie sporządzania kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetów gmin (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 11, poz. 52, z 1992 r. Nr 8, poz. 34).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze poczynając od II kwartału roku 1994.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 1

Sprawozdanie

o zbiorczym wykonaniu budżetu gminy za okres

od dnia 1 stycznia do końca kwartału ............................ 199...... r.

MINISTERSTWO FINANSÓW

ul. Świętokrzyska 12,

00-916 WARSZAWA

Sprawozdanie

o zbiorczym wykonaniu budżetu gminy za okres

od dnia 1 stycznia do końca kwartału ............. 199 ....r.

Adresat: Ministerstwo Finansów Departament Budżetu Państwa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Nazwa gminy

Typ gminy*)

Nazwa województwa

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan wg uchwały rady gminyWykonanieSkutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)
w pełnych złotych bez znaku po przecinku
123456
A. DOCHODY OGÓŁEM

(A1+A11+A14+A20+A21)

A
A1. razem dochody własne

(A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10)

A1
z tego:

A2. podatek rolny

A2
A3. podatek od

nieruchomości

A3
A4. podatek leśnyA4
A5. podatek od środków

transportowych

A5
A6. Podatki opłacane w

formie karty

podatkowej od

działalności

gospodarczej osób

fizycznych

A6x
A7. podatek od spadków i

darowizn

A7x
A8. opłata skarbowaA8x
A9. opłata eksploatacyjnaA9x
A.10. pozostałe dochodyA10
A.11 udziały w podatkach

stanowiących dochód

budżetu państwa

(A12+A13)

A11xx
z tego

A12. udziały we wpływach z

dochodowego od osób

prawnych i jednostek

organizacyjnych, nie

posiadających

osobowości prawnej

A12xx
A13. udziały we wpływach z

podatku od osób

fizycznych

A13xx
A14. dotacje celowe

(A15+A16)

A14xx
z tego:

A15. na zadania własne

gminy

A15xx
A16. na zadania zlecone

gminom (A17+A18+A19)

A16xx
z tego:

A17. na zadania powierzone

A17xx
A18. na zadania ustawoweA18xx
A19. na zadania przekazane

w ramach pilotażu

A19xx
A20. subwencja ogólnaA20xx
A21. subwencja oświatowaA21xx
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B3)Bxx
z tego:
B1. majątkoweB1xx
w tym

B2. inwestycyjne

B2xx
B3. bieżące (B4+B6+B7)B3xx
z tego:

B4. wynagrodzenia

B4xx
w tym:

B5. wynagrodzenia osobowe

B5xx
B6. pochodne od wynagrodzeńB6xx
B7. pozostałe wydatkiB7xx
C. WYNIK +/- (A-B)Cxx
D. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA

DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Dxx
z tego:

D1. kredyt bankowy

D1xx
D2. pożyczkaD2xx
D3. nadwyżka budżetowa z

lat poprzednich

D3xx
D4. papiery wartościowe

wyemitowane przez gminę

D4xx
D5. inneD5xx

Dane uzupełniające (wypełnia się wyłącznie na koniec II i IV kwartału)

E. przypadające do spłaty zobowiązania:

- w roku bieżącym ...................... w tys. zł,

- w latach następnych .................. w tys. zł.

*)

0 - Miasto Stołeczne Warszawa,

1 - miasta,

2 - gminy warszawskie,

4 - miasta i gminy,

5 - gminy.

................. .................. ....................

Główny księgowy rok miesiąc dzień Kierownik jednostki

ZAŁĄCZNIK Nr 2 2

INSTRUKCJA

w sprawie sporządzania kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetów gmin
§  1. Sprawozdania zbiorcze z wykonania budżetów gmin za I, II, III i IV kwartał, zwane dalej sprawozdaniami, sporządzają zarządy gmin według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzania.
§  2.
1. Sprawozdania sporządza się w kwotach zaokrąglonych do pełnych złotych bez znaku po przecinku.
2. Sprawozdania należy sporządzać w sposób czytelny i trwały. Podpisy na sprawozdaniu składa się odręcznie.
3. Zarządy gmin obowiązane są sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i rachunkowym.
§  3.
1. Dane w sprawozdaniach wykazuje się narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego.
2. W kolumnie "Plan według uchwały Rady Gminy" wykazuje się dane planowane w kwotach wynikających z planu po ewentualnych zmianach.
3. Wykazane w sprawozdaniach dotacje celowe, otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i dofinansowanie zadań własnych gminy, powinny być zgodne z danymi o dotacjach przekazanych przez dysponentów części budżetu państwa.
4. W kolumnie "Wykonanie", w części A - "Dochody" należy wykazać wszystkie wpływy za dany okres sprawozdawczy, łącznie z wpływami "w drodze".
5. Subwencja ogólna wykazana w sprawozdaniach powinna być zgodna z ostatnim zawiadomieniem Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ustalonej dla gminy.
6. Subwencja oświatowa wykazana w sprawozdaniach powinna być zgodna z ostatnim zawiadomieniem Ministra Edukacji Narodowej o wysokości kwoty subwencji ustalonej dla gminy.
7. Nadwyżka budżetowa, kredyt, pożyczka nie mogą być ujmowane po stronie dochodów budżetu gminy, natomiast mogą stanowić jedno ze źródeł sfinansowania niedoboru budżetowego w danym roku. Spłata kredytów i pożyczek nie jest wydatkiem budżetu.
§  4.
1. W wydatkach, w pozycji "Wynagrodzenia" należy wykazać: wynagrodzenia osobowe, honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, nagrody z zakładowego funduszu nagród (§§ 11-17).
2. W wydatkach, w pozycji "Pochodne od wynagrodzeń" należy wykazać składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (§§ 41 i 42).
3. Przez wydatki majątkowe rozumie się wydatki inwestycyjne oraz udziały w spółkach.
§  5.
1. W sprawozdaniach sporządzanych przez zarządy gmin za I, III i IV kwartał, w rubryce "Wykonanie", dane dotyczące dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe i przekazywane na rzecz budżetu gminy powinny być zgodne z danymi wykazanymi w sporządzanych przez urzędy skarbowe sprawozdaniach jednostkowych Rb-25 o podatkowych i niepodatkowych dochodach budżetowych w rubryce "Wykonanie od początku roku" dla danej gminy.
2. W sprawozdaniach sporządzanych przez zarządy gmin za II kwartał, w rubryce "Wykonanie", dane dotyczące dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe i przekazywanych na rzecz budżetu gminy powinny być zgodne z danymi wykazanymi w sporządzanych przez urzędy skarbowe sprawozdaniach jednostkowych Rb-27 w rubryce "Wykonanie", a dane dotyczące udziałów gmin we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa - zgodnie z danymi z rubryki "Należności" sprawozdań sporządzanych dla danej gminy przez urzędy skarbowe.
§  6. W kolumnie "Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy" powinny być wykazane kwoty stanowiące różnicę pomiędzy dochodami jakie gmina mogłaby uzyskać stosując maksymalne stawki podatków a dochodami jakie gmina uzyska stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy.

Jeśli będą to na przykład obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości, to wówczas różnica pomiędzy maksymalną stawką a przyjętą przez Radę Gminy przemnożona przez podstawę opodatkowania powinna być wykazana w kolumnie 5 sprawozdania odpowiednio: w sprawozdaniu za I kwartał winny być wykazane tylko skutki dotyczące I kwartału, w sprawozdaniu za II kwartał - skutki dotyczące I i II kwartału (narastająco), w sprawozdaniu za III kwartał - skutki dotyczące I, II i III kwartału (narastająco) itd.

§  7. W kolumnie 6 powinny być wykazane kwoty dotyczące skutków udzielonych przez gminę za okres sprawozdawczy: ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wynikające z decyzji właściwych organów gminy w zakresie zarówno bieżących jak i zaległych należności. Wykazane kwoty powinny być zgodne z rejestrami przypisów i odpisów, umorzeń.
1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 74 z dnia 13 września 1994 r. (Dz.Urz.MF.94.22.75) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.
2 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez obwieszczenie Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie sprostowania błędów (Dz.Urz.MF.94.17.58).

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 74 z dnia 13 września 1994 r. (Dz.Urz.MF.94.22.75) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.