Sporządzanie i monitorowanie realizacji planu działalności jednostki, sprawozdanie z jego wykonania i składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek w działach administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2023.80

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 sierpnia 2023 r.
w sprawie sporządzania i monitorowania realizacji planu działalności jednostki, sprawozdania z jego wykonania i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek w działach administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Zobowiązuję:
1)
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
2)
dyrektorów izb administracji skarbowej,
3)
Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości,
4)
Dyrektora Centrum Informatyki Resortu Finansów,
5)
Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego,
6)
Dyrektora Instytutu Finansów

- do sporządzania planu działalności jednostki na rok następny, sprawozdania z wykonania planu działalności jednostki i składania oświadczenia ostanie kontroli zarządczej za poprzedni rok, w zakresie kierowanych przez nich jednostek.

2. 
Dyrektorzy izb administracji skarbowej sporządzają dokumenty, o których mowa w ust. 1, także w odniesieniu do podległych im urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych.
3. 
Kierownicy jednostek monitorują realizację planu działalności jednostki.
§  2. 
Szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe dotyczące planowania, monitorowania i sprawozdawczości są ogłaszane komunikatem wydanym na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej "ustawą".
§  3. 
1. 
Plan działalności jednostki, zawierający najważniejsze cele, mierniki i zadania przewidziane do realizacji przez jednostkę w dziale, jest sporządzany w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.
2. 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności jednostki oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej jest odpowiednio sporządzane i składane w terminie do dnia 1 marca każdego roku.
3. 
Do sporządzania:
1)
planu i sprawozdania, o których mowa odpowiednio w ust. 1 i 2, stosuje się wzory określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 70 ust. 7 ustawy;
2)
oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się wzór określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy.
§  4. 
Przepisy zarządzenia stosuje się po raz pierwszy do sporządzania planu działalności jednostki na rok 2024 oraz sprawozdań z wykonania planu działalności jednostki i oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2023.
§  5. 
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie sporządzania planu działalności jednostki, sprawozdania z jego wykonania i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek w działach administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe (Dz. Urz. Min. Fin. z 2022 r. poz. 70).
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).