Skreślenie z listy maklerów papierów wartościowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2002.5.26

Akt indywidualny
Wersja od: 16 kwietnia 2002 r.

UCHWAŁA Nr 268
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 16 kwietnia 2002 r.
w sprawie skreślenia z listy maklerów papierów wartościowych.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 1997 r. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1351 i Nr 154, poz. 1799 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) uchwala się, co następuje:
§  1.
Skreśla się Jacka Michalskiego s. Bogdana, ur. dn. 19.07.1958 r. we Wrocławiu, nr licencji 213, z listy maklerów papierów wartościowych w związku z niewykonywaniem zawodu maklera papierów wartościowych przez 3 kolejne lata.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.