Skreślenie z listy maklerów papierów wartościowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2002.4.21

Akt indywidualny
Wersja od: 26 marca 2002 r.

UCHWAŁA Nr 216
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 26 marca 2002 r.
w sprawie skreślenia z listy maklerów papierów wartościowych

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1351 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) uchwala się, co następuje:
§  1.
Skreśla się Tomasza Kujawskiego s. Mariana, ur. dn. 05.10.1966 r. w Gnieźnie, nr licencji 787, z listy maklerów papierów wartościowych w związku z niewykonywaniem zawodu maklera papierów wartościowych przez 3 kolejne lata.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.