Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2007.12.75

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 grudnia 2007 r.

KOMUNIKAT Nr 14/AP/2007
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 listopada 2007 r.
w sprawie skreślenia wpisu osoby prawnej z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, z późn. zm.1)) ogłasza się, że w dniu 5 listopada 2007 r. skreślono z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego wpis "Spółki Doradztwa Podatkowego Actio" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanej pod numerem 295.
Numer 295 w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego otrzymał brzmienie:
Lp.Nr w rejestrzePełna nazwa osoby prawnejNazwa skróconaWpis otrzymał brzmienieAdres siedziby
1295"Spółka Doradztwa Podatkowego Actio" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"Spółka Doradztwa Podatkowego Actio" Sp. z o.o.wpis wykreślono z rejestru w dniu 5 listopada 2007 r.ul. Marszałkowska 99a

00-693 Warszawa

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, z 2005 r. Nr 10, poz. 66 oraz z 2006 r. Nr 218, poz. 1592.