Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1992.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1992 r.

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 13 grudnia 1992 r.
w sprawie składek na Fundusz Pracy i w sprawie ubezpieczenia społecznego osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że z dniem 1 grudnia 1991 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz. U. Nr 106, poz. 457), która rozszerzyła obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy na inne niż pracownicy grupy ubezpieczonych, tzn. na:
- osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące,

- osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia i osoby z nimi współpracujące,

- osoby kontynuujące ubezpieczenie po ustaniu obowiązku ubezpieczenia,

- twórców i artystów,

- członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,

- adwokatów,

- skazanych wykonujących pracę w czasie odbywania kary.

Zgodnie z art. 69 ust. 2 powołanej ustawy oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie obowiązkowej składki zakładów pracy na Fundusz Pracy (Dz. U. Nr 5, poz. 29), składka na Fundusz Pracy wynosi 2% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Składkę na Fundusz Pracy opłaca się za każdy miesiąc, za który opłaca się składkę na ubezpieczenie społeczne.

Składkę na Fundusz Pracy rozlicza się i wpłaca do oddziału ZUS, w trybie i terminie obowiązującym dla składek na ubezpieczenie społeczne.

Składkę na Fundusz Pracy należy odrębnie wykazywać w deklaracji rozliczeniowej, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, osób kontynuujących ubezpieczenie po ustaniu obowiązku ubezpieczenia oraz twórców i artystów na odwrocie blankietu książeczki wpłat składek na ubezpieczenie społeczne.

Od nieterminowych wpłat składek na Fundusz Pracy nalicza się odsetki za zwłokę na zasadach ogólnych.

Z dniem 29 listopada 1991 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zmianie niektórych przepisów o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 110, poz. 474), która m.in. wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. z 1983 r. Nr 31, poz. 146, z 1989 r. Nr 32, poz. 169 i Nr 35, poz. 190 oraz z 1990 r. Nr 36, poz. 206). Zgodnie z wprowadzonymi zmianami ubezpieczeniu społecznemu, po spełnieniu innych warunków określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 1975 r., podlegają osoby, które na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia wykonują pracę nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni. Inną zmianą jest rozszerzenie stosowania ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. na osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia na rzecz nieuspołecznionych zakładów pracy i na rzecz osób fizycznych oraz na osoby z nimi współpracujące.