Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2008.7.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 4 lipca 2008 r.
w sprawie składu, zakresu i trybu działania Komisji Metodologicznej

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4 statutu Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu (Dz. U. Nr 148, poz. 1648, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  1  W Głównym Urzędzie Statystycznym powołuje się Komisję Metodologiczną, zwaną dalej "Komisją", w składzie:
- przewodnicząca: Zofia Barbara Liberda,
- członkowie: Anna Wziątek-Kubiak,

Janusz Czapiński,

Czesław Domański,

Henryk Domański,

Krzysztof Jajuga,

Krzysztof Marczewski,

Włodzimierz Okrasa,

Marek Walesiak,

Janusz Witkowski,

Bohdan Wyżnikiewicz,

- sekretarz: Mirosława Grębowiec - konsultant w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów.
2.  2  W posiedzeniach Komisji stale bierze udział dyrektor Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów.
3.  Zmiany składu osobowego Komisji wprowadzane są w formie zarządzenia.
4.  Obsługę administracyjno-techniczną prac Komisji zapewnia Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów.
§  2. 
1.  Zadaniem Komisji jest dbałość o doskonalenie metodologii badań statystycznych dla podnoszenia jakości informacji statystycznych drogą oceny istniejących metod badań statystycznych oraz inicjowania nowych rozwiązań metodologicznych i prac naukowo-badawczych związanych z metodologią badań statystycznych.
2.  W szczególności do zakresu działania Komisji należy:
1) identyfikacja problemów metodologicznych związanych z rozwojem systemu statystyki publicznej w aspekcie programowym, organizacyjnym i technologicznym;
2) opracowanie programu przeglądu metodologii badań statystycznych, standardów klasyfikacyjnych i rejestrów oraz sukcesywne opiniowanie metodologii poszczególnych obszarów badań statystycznych;
3) sformułowanie propozycji prac metodologicznych do wieloletniego programu badań statystycznych statystyki publicznej;
4) opiniowanie rozwiązań i zmian metodologicznych w prowadzonych badaniach statystycznych, w szczególności w świetle potrzeb krajowych i zobowiązań międzynarodowych;
5) opiniowanie i akceptowanie metodologii nowych badań statystycznych;
6) inspirowanie prac naukowych i badawczych nad metodami badań statystycznych;
7) ocena i akceptowanie schematów dokumentowania metodologii badań statystycznych oraz projektów instrukcji metodologicznych dla autorów badań;
8) opracowanie programu publikowania oraz opiniowanie zeszytów metodologicznych dotyczących poszczególnych dziedzin badań statystycznych statystyki publicznej.
§  3. 
1.  Komisja pracuje w zespołach problemowych, z udziałem zaproszonych ekspertów, w składzie ustalonym przez przewodniczącą Komisji.
2.  Prace Komisji realizowane są w formie:
1) posiedzeń plenarnych;
2) opracowywania opinii, recenzji i ekspertyz przez zespoły problemowe.
3.  Szczegółowy tryb pracy Komisji określa regulamin, przyjęty przez Komisję i zatwierdzony przez Prezesa GUS.
§  4. 
1.  Dyrektor Generalny GUS wspólnie z dyrektorem departamentu, o którym mowa w § 1 ust. 2, zawierają umowy na wykonanie prac związanych z realizacją zadań Komisji.
2.  Wnioski w sprawie umów, o których mowa w ust. 1, przygotowuje i przedkłada dyrektorowi, o którym mowa w § 1 ust. 2, przewodnicząca Komisji.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 7 z dnia 27 października 2008 r. (Dz.Urz.GUS.08.10.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 października 2008 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 3 z dnia 18 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.GUS.2016.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 kwietnia 2016 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 6 z dnia 15 maja 2017 r. (Dz.Urz.GUS.2017.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 czerwca 2017 r.

2 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 7 z dnia 27 października 2008 r. (Dz.Urz.GUS.08.10.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 października 2008 r.