Skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2020.20

Akt indywidualny
Wersja od: 20 sierpnia 2020 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie składu Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w związku z art. 96 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), ogłasza się, że w skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody wchodzą:
1)
mgr inż. Leszek Antkowiak - Rada Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów;
2)
mgr inż. Beata Bezubik - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku;
3)
prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
4)
dr Agnieszka Czujkowska - Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie;
5)
dr inż. Izabela Dymitryszyn - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
6)
mgr inż. Maryla Gajownik - Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie;
7)
prof. dr hab. Andrzej Grzywacz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
8)
dr Janusz Hejduk - Uniwersytet Łódzki;
9)
prof. dr hab. Jacek Hilszczański - Instytut Badawczy Leśnictwa;
10)
prof. dr hab. Jan Holeksa - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
11)
mgr Adam Hryniewicz - Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie;
12)
dr inż. Ryszard Kapuściński - Liga Ochrony Przyrody;
13)
prof. dr hab. Andrzej Kolk - Instytut Badawczy Leśnictwa;
14)
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
15)
prof. dr hab. Maria Ławrynowicz - Uniwersytet Łódzki;
16)
prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz - Uniwersytet Warszawski;
17)
prof. dr hab. Zbigniew Mirek - Polska Akademia Nauk Instytut Botaniki;
18)
dr hab. inż. Zbigniew Myczkowski, prof. Politechniki Krakowskiej - Politechnika Krakowska;
19)
prof. dr hab. Arkadiusz Nowak - Ogród Botaniczny PAN, Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej;
20)
prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
21)
dr inż. Bartłomiej Popczyk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
22)
dr hab. Łukasz Popławski, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz prof. Uczelni Państwowej w Sanoku - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uczelnia Państwowa w Sanoku;
23)
prof. dr hab. Axel Schwerk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
24)
prof. dr hab. inż. Janusz Sowa - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
25)
dr inż. Stefan Traczyk - Nadleśnictwo Jabłonna;
26)
dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
27)
prof. dr hab. Zbigniew Witkowski - Polski Klub Ekologiczny;
28)
dr hab. inż. Roman Wójcik - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
29)
dr hab. Tadeusz Zając, prof. Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie - Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 494).