Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2012.49

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 września 2012 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie składu Komisji Prawa Autorskiego

w związku z art. 1104 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.2)) ogłasza się, że Pan prof. Janusz Barta z dniem 18 września 2012 r. został odwołany ze składu Komisji Prawa Autorskiego powołanej w dniu 21 grudnia 2010 r.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 21, poz. 164, Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 152, poz. 1016.