Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2018.57

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Animatorów Kultury w Kaliszu

Na podstawie art. 8 ust. 6 i art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290), zarządza się co następuje:
§  1.  Z dniem 31 sierpnia 2018 r. rozwiązuje się Zespół Szkół Animatorów Kultury w Kaliszu, w skład którego wchodzą:
1) Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu;
2) Policealne Studium Animatorów Kultury w Kaliszu.
§  2. 
1.  Majątek Zespołu Szkół Animatorów Kultury w Kaliszu staje się majątkiem Policealnego Studium Animatorów Kultury w Kaliszu.
2.  Nauczyciele oraz pracownicy administracyjni i obsługi Zespołu Szkół Animatorów Kultury w Kaliszu stają się odpowiednio nauczycielami i pracownikami Policealnego Studium Animatorów Kultury w Kaliszu.
§  3.  Rada Pedagogiczna Policealnego Studium Animatorów Kultury w Kaliszu dokona zmian w statucie szkoły uwzględniając postanowienia niniejszego zarządzenia.
§  4.  Z dniem 31 sierpnia 2018 r. traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Animatorów Kultury w Kaliszu (Dz. Urz. MKiDN poz. 49).
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).