Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1990.30.145

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1990 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 19 grudnia 1990 r.
w sprawie rozszerzenia składu Rady do Spraw Systemów Informacji Społeczno-Gospodarczej

(znak: GP-2-020-77)

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. z 1989 r. Nr 40, poz. 221) zarządza się, co następuje:

§  1. Skład działającej przy Głównym Urzędzie Statystycznym Rady do Spraw Systemów Informacji Społeczno-Gospodarczej określony zarządzeniem nr 45 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 czerwca 1989 r. (Dz. Urz. GUS Nr 14, poz. 39 i z 1990 r. Nr 11, poz. 49) rozszerza się o przedstawicieli:

1. Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Gospodarstwa Domowego,

2. Polskiej Izby Gospodarczej Prywatnego Przemysłu i Handlu.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.