Rozpatrywanie w Komendzie Głównej Straży Granicznej wniosków dotyczących ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2022.2

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2022 r.

DECYZJA Nr 2
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie rozpatrywania w Komendzie Głównej Straży Granicznej wniosków dotyczących ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom Straży Granicznej

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333) ustala się, co następuje:
§  1. 
Decyzja określa:
1)
szczegółowy tryb i terminy rozpatrywania w Komendzie Głównej Straży Granicznej, zwanej dalej "KGSG",:
a)
wniosków dotyczących zwrotu kosztów ochrony prawnej, w przypadkach, o których mowa w art. 71a ust. 1 i 3 oraz art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej "ustawą",
b)
wniosku o zapewnienie bezpłatnej ochrony prawnej, o którym mowa w art. 71b ust. 1 ustawy;
2)
terminy przekazywania wniosków dotyczących ochrony prawnej przez kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w przypadkach, o których mowa w art. 71a ust. 3 oraz art. 71b ust. 2 ustawy, a także zakres dołączanych do wniosków informacji.
§  2. 
1. 
Biuro Prawne KGSG sprawdza kompletność wniosku o zwrot kosztów ochrony prawnej w przypadkach, o których mowa w art. 71a ust. 1 i art. 71b ust. 3 ustawy, złożonego przez funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", pełniącego służbę w KGSG oraz załączonych do wniosku dokumentów. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku lub stwierdzenia braku wymaganych dokumentów Biuro Prawne KGSG wzywa do ich uzupełnienia.
2. 
Biuro Prawne KGSG przekazuje wniosek do Biura Finansów KGSG celem dokonania oceny formalnej załączonych do wniosku dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie kosztów ochrony prawnej przez funkcjonariusza.
3. 
Jeżeli wniosek o zwrot kosztów ochrony prawnej w przypadku, o którym mowa w art. 71a ust. 1 ustawy, lub załączone do wniosku dokumenty nasuwają wątpliwości, czy postępowanie karne przeciwko funkcjonariuszowi, który złożył wniosek, zostało wszczęte o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych, Biuro Prawne KGSG dokonuje oceny formalno-prawnej w tym zakresie.
4. 
Biuro Prawne KGSG dokonuje oceny, o której mowa w ust. 3, po uzyskaniu stanowiska komórki organizacyjnej KGSG właściwej w zakresie nadzoru na realizacją czynności służbowych, w związku z wykonywaniem których zostało wszczęte przeciwko funkcjonariuszowi postępowanie karne.
5. 
Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do wniosku złożonego przez funkcjonariusza, dla którego KGSG jest jednostką organizacyjną Straży Granicznej właściwą w sprawach wypłaty uposażenia.
§  3. 
1. 
Komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub komendant ośrodka Straży Granicznej, do którego wpłynął wniosek o zwrot kosztów ochrony prawnej w przypadku, o którym mowa w art. 71a ust. 3 ustawy, przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami do Komendanta Głównego Straży Granicznej w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
2. 
Kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej właściwej w sprawach wypłaty uposażenia dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowisko odnośnie zasadności jego uwzględnienia wraz z posiadaną informacją dotyczącą okoliczności popełnienia czynu oraz jego związku z wykonywaniem czynności służbowych. Kierownik jednostki przekazuje również inne istotne informacje dotyczące przebiegu służby funkcjonariusza, który złożył wniosek, w tym w szczególności odnośnie skarg dotyczących funkcjonariusza rozpatrzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy, a także innych toczących się przeciwko temu funkcjonariuszowi postępowań karnych o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dokonanego wcześniej zwrotu kosztów poniesionych przez funkcjonariusza na ochronę prawną.
3. 
Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, złożył funkcjonariusz, który pełni służbę w innej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej niż jednostka właściwa w sprawie wypłaty uposażenia, stanowisko oraz informacje określone w ust. 2 przygotowuje i przesyła do kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej właściwej w sprawach wypłaty uposażenia kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę.
4. 
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku wniosku złożonego przez funkcjonariusza oddelegowanego do wykonywania zadań poza Straż Graniczną, o którym mowa w art. 71c ustawy.
§  4. 
1. 
Biuro Prawne KGSG przekazuje wniosek o zwrot kosztów ochrony prawnej, w przypadku, o którym mowa w art. 71a ust. 3 ustawy, celem zaopiniowania, zgodnie z właściwością, do:
1)
Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;
2)
Biura Kadr i Szkolenia KGSG;
3)
komórki organizacyjnej KGSG właściwej w zakresie nadzoru na realizacją czynności służbowych, w związku z wykonywaniem których zostało wszczęte przeciwko funkcjonariuszowi postępowanie karne;
4)
Biura Kontroli KGSG.
2. 
Biuro Prawne KGSG przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 1, także do Biura Finansów KGSG, celem zajęcia stanowiska w zakresie posiadanych środków finansowych na zwrot kosztów ochrony prawnej oraz dokonania oceny formalnej załączonych do wniosku dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie kosztów ochrony prawnej przez funkcjonariusza.
3. 
W przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 1, złożonego przez funkcjonariusza pełniącego służbę w:
1)
Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - stanowisko oraz informacje, o których mowa w § 3 ust. 2, przygotowuje Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;
2)
KGSG:
a)
informacje dotyczące przebiegu służby funkcjonariusza, o których mowa w § 3 ust. 2, przygotowuje Biuro Kadr i Szkolenia KGSG, z wyłączeniem informacji dotyczących rozpatrzonych skarg, które przygotowuje Biuro Kontroli KGSG,
b)
stanowisko oraz inne niż wskazane w lit. a informacje, o których mowa w § 3 ust. 2, przygotowuje komórka organizacyjna KGSG, w której funkcjonariusz pełni służbę.
4. 
Kierownik jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1-3, przekazuje opinię, stanowisko lub informacje do Biura Prawnego KGSG w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
5. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 2 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
6. 
Biuro Prawne KGSG w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii, stanowisk i informacji, o których mowa w ust. 4, opracowuje łączne stanowisko dotyczące wniosku, o którym mowa w ust. 1, wraz z propozycją rozstrzygnięcia i przedstawia Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.
7. 
Biuro Prawne KGSG informuje niezwłocznie funkcjonariusza, który złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1, o podjętym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej rozstrzygnięciu.
8. 
W przypadku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, przez Komendanta Głównego Straży Granicznej Biuro Prawne KGSG informuje o tym niezwłocznie Biuro Finansów KGSG.
§  5. 
1. 
Komendant oddziału Straży Granicznej albo Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w przypadku braku możliwości zapewnienia bezpłatnej ochrony prawnej funkcjonariuszowi, o którym mowa w art. 71b ust. 1 ustawy, przesyła wniosek funkcjonariusza o zapewnienie tej ochrony niezwłocznie do Komendy Głównej Straży Granicznej. Do wniosku dołącza informację o przyczynie braku możliwości zapewnienia bezpłatnej ochrony prawnej w podległej jednostce organizacyjnej.
2. 
Komendant oddziału Straży Granicznej dołącza także informację o przyczynie braku możliwości zapewnienia ochrony przez jednostkę organizacyjną Straży Granicznej, o której mowa w art. 71b ust. 2 ustawy, jeżeli wniosek o zapewnienie bezpłatnej ochrony prawnej został przekazany przez kierownika tej jednostki.
§  6. 
1. 
Biuro Prawne KGSG, po otrzymaniu wniosku o zapewnienie bezpłatnej ochrony prawnej, o którym mowa w art. 71b ust. 1 ustawy, ustala możliwość zapewnienia tej ochrony w KGSG przez radców prawnych lub adwokatów, w uzgodnieniu z kierownikami innych komórek organizacyjnych KGSG, w których są zatrudnione lub pełnią służbę osoby świadczące pomoc prawną, a także które świadczą ją na innej podstawie.
2. 
W przypadku braku możliwości zapewnienia bezpłatnej ochrony prawnej w KGSG Biuro Prawne KGSG informuje o tym niezwłocznie:
1)
właściwego komendanta, o którym mowa w § 5 ust. 1, który przekazał wniosek;
2)
funkcjonariusza pełniącego służbę w KGSG, który złożył wniosek.
§  7. 
Decyzja wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.