Rodzaje weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski do redyskonta oraz zasady i tryb ich redyskonta.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1998.3.5

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.

UCHWAŁA Nr 2/98
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 27 lutego 1998 r.
w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski do redyskonta oraz zasad i trybu ich redyskonta.

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938) uchwala się, co następuje:
§  1. 1
 Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP", może przyjmować od banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych, zwanych dalej "bankami", zdyskontowane przez nie weksle:
  1)
odpowiadające wymogom określonym w ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282), to jest zawierające:
a)
nazwę "weksel" w samym tekście dokumentu,
b)
bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej (w wekslu trasowanym) bądź bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej (w wekslu własnym),
c)
nazwisko (nazwę) osoby, która ma zapłacić (akceptanta - w wekslu trasowanym, wystawcy - w wekslu własnym),
d)
nazwisko (nazwę) osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana (remitenta),
e)
oznaczenie terminu i miejsca płatności weksla,
f)
oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla,
g)
podpis wystawcy weksla,
  2) 2
 (uchylony),
  3)
pochodzące z dokonanych obrotów gospodarczych (tzw. weksle kupieckie i handlowe),
  4)
podpisane co najmniej przez - budzących zaufanie jako solidni płatnicy - wystawcę i akceptanta, a w przypadku weksli własnych - przez wystawcę; jako solidnych płatników traktuje się wystawców i akceptantów terminowo wywiązujących się z zobowiązań wekslowych, to jest nie dopuszczających do protestu weksli przez nich wystawionych lub na nich trasowanych,
  5)
których termin płatności upływa nie później niż za 3 miesiące od daty przyjęcia do redyskonta i nie wcześniej niż jest to potrzebne dla zawiadomienia dłużnika (akceptanta, wystawcy weksla własnego) w przeddzień terminu płatności,
  6)
z terminem płatności w oznaczonym dniu (a nie np. za okazaniem, w określonym dniu po okazaniu itp.),
  7)
płatne w bankach, w których dłużnicy (akceptant, wystawca weksla własnego) mają rachunki (domicylowane),
  8)
opatrzone - w przypadku weksli trasowanych - bezwarunkowym akceptem trasata, obejmującym całą sumę wekslową,
  8)
opatrzone indosem otwartym (in blanco) banku, który weksel zdyskontował (sam podpis za bank - podawcę weksla do redyskonta),
  10) 3
 bez wzmianek w tekście lub indosach ograniczających prawo przeniesienia własności weksla lub prawo zwrotnego poszukiwania, jak również bez poprawek i skreśleń, z wyjątkiem skreślenia w tekście weksla, w części dotyczącej daty jego wystawienia, liczby "19",
  11)
podpisane w taki sposób, że możliwa jest bezsporna identyfikacja osób (podmiotów), które je podpisały.
§  2.
Redyskonta weksli dokonują oddziały okręgowe NBP, zwane dalej "oddziałami NBP".
§  3. 4
 Z zastrzeżeniem § 12 oddziały NBP mogą przyjmować do redyskonta weksle zdyskontowane przez mające siedzibę na terenie ich działania:
  1)
centrale banków krajowych posiadających rachunek bieżący w NBP, w tym centrale banków zrzeszających banki spółdzielcze;
  2)
upoważnione przez swoje centrale do zaciągania kredytu redyskontowego oddziały banków krajowych;
  3)
banki spółdzielcze oraz oddziały banków zagranicznych i oddziały instytucji kredytowych - posiadające rachunek bieżący w NBP;
  4)
banki spółdzielcze nie posiadające rachunku bieżącego w NBP, zrzeszone w bankach zrzeszających;
  5)
pozostałe banki, których rachunek bieżący prowadzi inny bank posiadający rachunek bieżący w NBP, zwany dalej "bankiem pośredniczącym", zwane dalej "podawcami weksli".
§  4. 5
 Weksle powinny być składane do redyskonta - w godzinach ustalonych przez oddział NBP - przy listach sporządzonych w 3 egzemplarzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, numerowanych kolejno poczynając od nr 1 w każdym roku. Na listach pozostających w oddziale NBP oddział zamieszcza adnotację dotyczącą terminu (dzień, godzina, minuta) przedłożenia do redyskonta weksli objętych daną listą.
§  5.
 Jeżeli weksle są składane do redyskonta przy kilku listach, oddział NBP sporządza w 3 egzemplarzach zestawienie tych weksli, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
§  6.
Listy i zestawienia, o których mowa w § 4 i 5, po wypełnieniu ich przez oddział NBP stosownie do § 9, przeznaczone są, po jednym egzemplarzu, dla:
  1)
komórki rachunkowości jako zbiorczy dowód księgowy,
  2)
podawcy weksli,
  3)
komórki, do której należy merytoryczna obsługa redyskonta weksli.
§  7.
Oddział NBP potwierdza odbiór weksli złożonych do redyskonta listem według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.
§  8.
Oddział NBP ocenia, czy przedstawione do redyskonta weksle są zgodne z wymogami określonymi w § 1.
§  9.
Po dokonaniu oceny weksli zgonie z § 8 oddział NBP wypełnia listy i zestawienia, o których mowa w § 4 i 5, stosując stopę redyskontową według obowiązującej stawki, ustalonej w odrębnych przepisach, przy czym:
a)
liczby procentowe oblicza się za czas od dnia redyskontowania do dnia płatności weksla, z tym że do liczby dni wlicza się dzień redyskontowania weksla, a pomija dzień płatności weksla,
b)
przy obliczaniu liczb procentowych przyjmuje się rok równy 360 dniom, a każdy miesiąc - równy 30 dniom.
§  10.
Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu weksli do redyskonta podejmuje dyrektor oddziału NBP bądź osoba przez niego upoważniona.
§  11.
1.  
Na wekslach przyjętych do redyskonta oddział NBP zamieszcza, nad podpisem podawcy weksla, klauzulę indosową następującej treści:

"Ustępujemy na zlecenie Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w .......................................................................................",

(data redyskontowania weksla)

a następnie dokonuje, na podstawie wypełnionych i podpisanych za oddział NBP list, o których mowa w § 4, księgowań:

a)
kwoty kredytu redyskontowego (nominalna wartość zredyskontowanych weksli),
b)
kwoty naliczonych odsetek redyskontowych,
c)
kwoty należnej podawcy weksli (nominalna wartość zredyskontowanych weksli pomniejszona o odsetki redyskontowe).
2.
Niezwłocznie po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, oddział NBP przekazuje kwotę należną podawcy weksli na rachunek bieżący wskazany przez niego w liście, o której mowa w § 4.
§  12. 6
1.
 Przyjęcie przez NBP weksli do redyskonta uzależnione jest od złożenia przez zainteresowane banki - posiadające rachunek bieżący w NBP - we właściwych terytorialnie oddziałach NBP oświadczenia upoważniającego NBP - w razie niezapłacenia w terminie przez dłużnika wekslowego zredyskontowanego weksla - do bezpośredniego zaspokojenia się z rachunku bieżącego tych banków w NBP, w wysokości stanowiącej równowartość kwoty weksla, kosztów protestu oraz odsetek za czas po terminie płatności weksla.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

2.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składane jest odpowiednio przez:
  1)
bank, który weksel zdyskontował - w przypadku podawców weksli wymienionych w § 3 pkt 1-3;
  2)
bank zrzeszający - w przypadku podawców weksli wymienionych w § 3 pkt 4;
  3)
bank pośredniczący - w przypadku podawców weksli wymienionych w § 3 pkt 5.
3.
Niezłożenie NBP oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, powoduje odmowę przyjęcia przez NBP do redyskonta weksli.
§  13.
Weksle nie przyjęte do redyskonta oddział NBP niezwłocznie zwraca podawcy weksli za zwrotem potwierdzenia odbioru, o którym mowa w § 7.
§  14.
1.
Zredyskontowane weksle są przedstawiane dłużnikowi (akceptantowi, wystawcy) do zapłaty przez banki (oddziały banków), w których dłużnicy mają rachunki (w których weksle są płatne).
2. 7
 W celu uzyskania zapłaty oddział NBP przesyła zredyskontowane weksle, przy liście sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały, bankowi (oddziałowi banku), w którym weksel jest płatny, z takim wyprzedzeniem czasowym, by ten ostatni mógł przedstawić dłużnikowi weksel do zapłaty w terminie płatności oznaczonym na wekslu.
3.
 Weksle powinny być przed wysłaniem opatrzone na odwrotnej stronie, po ostatnim indosie, indosem pełnomocniczym następującej treści:

"Ustępujemy na zlecenie.......................................

(nazwa banku (oddział banku),

w którym weksel jest płatny)

Wartość do inkasa

..............................................................

(miejscowość) (data) (stempel i podpisy za

oddział NBP)

§  15.
Zainkasowana od dłużnika kwota weksla podlega przelaniu na rachunek kredytu redyskontowego prowadzony w oddziale NBP, który weksel zredyskontował.
§  16.
1.  
W razie niezapłacenia weksla w terminie jego płatności bank (oddział banku), w którym dłużnik ma rachunek, zgłasza weksel do protestu - w trybie przewidzianym w prawie wekslowym - w jednym z dwóch dni roboczych następujących po terminie płatności.
2. 8
 Po uzyskaniu klauzuli protestowej bank (oddział banku), o którym mowa w ust. 1, przesyła zaprotestowane weksle oddziałowi NBP, który je zredyskontował, oraz występuje do niego o zwrot równowartości kosztów protestu. Żądanie to oddział NBP bezzwłocznie realizuje.
§  17.
1.   9
 Po otrzymaniu zaprotestowanego weksla oddział NBP obciąża całą kwotą weksla, wraz z kosztami protestu i odsetkami za czas po terminie płatności weksla, prowadzony przez NBP rachunek bieżący banku, który złożył oświadczenie zgodnie z § 12 ust. 1, i przesyła podawcy weksla zaprotestowany weksel przy liście sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały.
2.
  10  Jeżeli podawcą weksli był:
  1)
upoważniony przez swoją centralę oddział banku krajowego,
  2)
bank spółdzielczy zrzeszony w banku zrzeszającym posiadającym rachunek bieżący w NBP,
  3)
bank, którego rachunek bieżący prowadzony jest przez bank pośredniczący,

to oddział NBP przesyła kopię listu, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio do centrali: zainteresowanego banku krajowego, banku zrzeszającego bądź banku pośredniczącego.

3.
Przy wyliczaniu odsetek za nieterminową zapłatę weksla stosuje się stawkę odsetek ustawowych, przyjmując, że rok liczy 365 dni.
§  18.
Z kwot uzyskanych zgodnie z § 15 i 17 oddział NBP odpowiednio spłaca kredyt redyskontowy, zalicza odsetki redyskontowe na dochody bieżące oraz rozlicza inne poniesione koszty i uzyskane dochody.
§  19.
Dochodzenie roszczeń z zaprotestowanych weksli w trybie zwrotnego poszukiwania należy do kompetencji podawcy weksli.
§  191. 11
 W przypadkach, o których mowa w § 14 ust. 2, § 16 ust. 2 i § 17 ust. 1, przesyłanie weksli następuje drogą pocztową - przesyłką poleconą.
§  20.
  12  (skreślony).
§  21.
 Tracą moc:
  1)
zarządzenie nr 17/89 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 października 1989 r. w sprawie warunków, którym powinny odpowiadać weksle przyjmowane przez Narodowy Bank Polski od innych banków do redyskonta (Dz. Urz. NBP Nr 5, poz. 12),
  2)
zarządzenie nr A/3/92 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu redyskonta weksli przez Narodowy Bank Polski" (Dz. Urz. NBP Nr 5, poz. 10 i Nr 11, poz. 22).
§  22.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1998 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

......................... ................. ............

(stempel podawcy weksli) (miejscowość) (data)

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy w ............

Lista nr .............

Prosimy o przyjęcie do redyskonta niżej wymienionych weksli,

zdyskontowanych przez nas i przekazanie należnej nam sumy na

rachunek bieżący nr ........................................

prowadzony przez ...........................................

Lp.Nr wekslaNazwa (nazwisko) akceptanta lub wystawcy weksla własnego (płatnika)Nazwa banku (oddziału banku) płatnikaData płatności wekslaKwota wekslaWypełnia oddział NBP
Data przyjęcia weksla do redyskontaObliczenie odsetek redyskontowychData wysyłki do zapłaty (inkasa) weksli zredyskontowanych
dniliczby procentowestopa redyskontaodsetki
123456789101112
1.
2.
3.
Liczba weksli ...... sztuk Razemxxxx

...........................

(stempel firmowy i podpisy

za podawcę weksli)

Wypełnia Oddział NBP1. Przyjęto .... sztuk weksli na sumę (rubr.

6 listy, poz. Razem

zł ..........
2. Odsetki redyskontowe (rubr. 11 listy poz.

Razem)

zł ..........
3. Suma należna podawcy weksla (poz. 1/zł -

poz. 2)

zł ..........

...................................

(stempel i podpisy za oddział NBP)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

......................... ................. ............

(stempel oddziału NBP) (miejscowość) (data)

Zestawienie

weksli złożonych do redyskonta przez ..........................

(nazwa podawcy weksli)

Lp.Weksle złożone do redyskontaWeksle nie przyjęte do redyskontaWeksle przyjęte do redyskonta
Nr bieżący listySztukKwotaSztukKwotaSztukKwotaLiczby procentowe
123456789
1
2
3
Razemx

1. Przyjęto ............ sztuk weksli na sumę zł ..............

2. Suma liczb procentowych dla weksli zredyskontowanych .......

3. Stopa procentowa - dzielnik procentowy .....................

4. Odsetki redyskontowe zł ......................

5. Suma należna podawcy weksli (poz. 1/zł - poz. 4) ...........

...................................

(stempel i podpisy za oddział NBP)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

......................... ................. ............

(stempel oddziału NBP) (miejscowość) (data)

.......................

(nazwa podawcy weksla)

Potwierdzamy odbiór złożonych przez Was do redyskonta ... sztuk

weksli na sumę ......... zł, objętych listą (listami) nr ......

...................................

(stempel i podpisy za oddział NBP)

ZAŁĄCZNIK Nr 4 13

............................ .............. ..........

(stempel banku posiadającego (miejscowość) (data)

rachunek bieżący w NBP)

Oświadczenie

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy w ............

W razie zaprotestowania weksli z powodu niezapłacenia ich w

terminie przez akceptantów (wystawców weksli własnych) -

przedstawionych do redyskonta przez ..........x) w Waszym

Oddziale, upoważniamy NBP do obciążenia naszego rachunku

bieżącego nr .........................., prowadzonego przez

NBP, kwotą takich weksli wraz z kosztami protestu i odsetkami

za czas po terminie płatności.

.............................

(podpisy i stempel za bank

posiadający rachunek bieżący

w NBP osób upoważnionych do

zaciągania zobowiązań

wekslowych na podstawie

pełnomocnictwa szczególnego)

---------------------------------

x) wpisać odpowiednio:

– wyraz "nas" - w wypadku korzystania z kredytu redyskontowego

przez posiadające rachunek bieżący w NBP centralę banku

krajowego, oddział banku zagranicznego lub oddział

instytucji kredytowej,

– nazwę podawcy/ów/ weksla, którego/ych/ oświadczenie dotyczy.

ZAŁĄCZNIK Nr 5 14

......................... ................. ............

(stempel oddziału NBP) (miejscowość) (data)

Przesyłka polecona

................................

(nazwa banku (oddziału banku)

- domicyliata)

W załączeniu przesyłamy .... sztuk weksli na łączną sumę ......

zł, zredyskontowanych przez nas, a płatnych w Waszym Banku

(Oddziale), z prośbą o dokonanie czynności związanych z ich

inkasem stosownie do § 14 ust. 1 i 2 oraz § 15 i 16 uchwały nr

2/98 Zarządu NBP z dnia 27 lutego 1998 r.

Przyjęcie tej prośby prosimy traktować jako przyjęcie zlecenia

dokonania powyższych czynności pod rygorem odpowiedzialności

stosownie do przepisów prawa cywilnego.

Zainkasowane środki prosimy przekazać - o ile to możliwe - za

pomocą elektronicznej izby rozliczeniowej "ELIXIR", na rachunek

naszego oddziału numer ...............

...................................

(stempel i podpisy za oddział NBP)

ZAŁĄCZNIK Nr 6 15

......................... ................. ............

(stempel oddziału NBP) (miejscowość) (data)

...........................

(nazwa podawcy weksli)

W załączeniu przesyłamy ..... sztuk weksli na łączną sumę .....

zł, zdyskontowanych przez Was, a zaprotestowanych z powodu

niezapłacenia ich przez akceptantów(wystawców weksli własnych).

Jednocześnie informujemy, że sumą tych weksli oraz kosztami

protestu w wysokości .......... zł i odsetkami za czas po

terminie płatności weksla w wysokości ......... zł obciążyliśmy

Wasz rachunek bieżący nr ..........x),

rachunek bieżący nr ...............................

...................................................x)

(nazwa banku, którego rachunek został obciążony)

prowadzony przez NBP.

.......................................

/stempel i podpisy za oddział NBP/

Do wiadomości (z wyjątkiem przypadku, gdy podawcą weksla były

posiadające rachunek bieżący w NBP centrala banku krajowego,

oddział banku zagranicznego lub oddział instytucji kredytowej):

...............................................................

(nazwa banku, którego rachunek bieżący został obciążony

przez NBP)

--------------------

x) niepotrzebne skreślić:

1 § 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 lit. a) uchwały nr 45/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.NBP.06.14.18) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2007 r.
2 § 1 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr 45/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.NBP.06.14.18) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2007 r.
3 § 1 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 44/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. (Dz.Urz.NBP.99.25.41) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2000 r.
4 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 45/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.NBP.06.14.18) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2007 r.
5 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 20/2000 z dnia 21 kwietnia 2000 r. (Dz.Urz.NBP.00.9.15) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 maja 2000 r.
6 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 45/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.NBP.06.14.18) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2007 r.
7 § 14 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 14/1999 z dnia 2 kwietnia 1999 r. (Dz.Urz.NBP.99.9.13) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 14 kwietnia 1999 r.
8 § 16 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 14/1999 z dnia 2 kwietnia 1999 r. (Dz.Urz.NBP.99.9.13) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 14 kwietnia 1999 r.
9 § 17 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 14/1999 z dnia 2 kwietnia 1999 r. (Dz.Urz.NBP.99.9.13) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 14 kwietnia 1999 r.
10 § 17 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 45/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.NBP.06.14.18) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2007 r.
11 § 191:

- dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 14/1999 z dnia 2 kwietnia 1999 r. (Dz.Urz.NBP.99.9.13) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 14 kwietnia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 20/2000 z dnia 21 kwietnia 2000 r. (Dz.Urz.NBP.00.9.15) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 maja 2000 r.

12 § 20 skreślony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 44/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. (Dz.Urz.NBP.99.25.41) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2000 r.
13 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 45/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.NBP.06.14.18) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2007 r.
14 Załącznik nr 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 14/1999 z dnia 2 kwietnia 1999 r. (Dz.Urz.NBP.99.9.13) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 14 kwietnia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 20/2000 z dnia 21 kwietnia 2000 r. (Dz.Urz.NBP.00.9.15) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 maja 2000 r.

15 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr 45/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.NBP.06.14.18) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2007 r.