Roczny plan egzaminów teoretycznych na 2010 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2010.12.60

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 2010 r.

OBWIESZCZENIE Nr 17
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
22 czerwca 2010 r.
w sprawie rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2010 r.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 7, w związku z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze (Dz. U. z 2003 r. Nr 168, poz. 1637) ogłasza się roczny plan egzaminów na 2010 r. z języka angielskiego dla kontrolerów ruchu lotniczego oraz praktykantów-kontrolerów ruchu lotniczego.
§  1.
Egzaminy potwierdzające poziom biegłości języka angielskiego dla kontrolerów ruchu lotniczego oraz praktykantów-kontrolerów ruchu lotniczego według wymogów Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz Komisji Europejskiej realizowane są zgodnie z § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze (Dz. U. z 2003 r. Nr 168, poz. 1637) oraz zgodnie z Procedurą ELPAC (ang. English Language Proficiency for Aeronautical Communication) wprowadzoną do stosowania Decyzją Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia "Szczególnej formy egzaminu z języka angielskiego stosowanej w odniesieniu do kontrolerów i praktykantów-kontrolerów ruchu lotniczego".
§  2.
Egzaminy, o których mowa w § 1, przeprowadzane są w trybie sesyjnym w następujących Ośrodkach:
L.p.Nazwa ośrodkaAdresTelefon
1.Ośrodek Egzaminacyjny Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) ul. Flisa 2

02-247 Warszawa

(0-22) 520 72 11
2.Ośrodek Egzaminacyjny Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) ul. Wieżowa 8

02-147 Warszawa

(0-22) 574 56 38
3.Ośrodek Egzaminacyjny Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (WSOSP) ul. Dywizjonu 303/12

08-521 Dęblin

(0-81) 551 77 85
§  3.
Terminy, miejsce, forma i zakres egzaminów:
L.p.Terminy sesjiMiejsceFormaZakres egzaminów
1.Pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca - od lipca 2010 r.Ośrodek Egzaminacyjny ULCczęść słuchowa i część ustnapełny
2.Wtorek każdego tygodnia - od sierpnia 2010 r.Ośrodek Egzaminacyjny PAŻPczęść słuchowa i część ustnapełny
3.Druga i czwarta środa każdego miesiąca - od września 2010 r.Ośrodek Egzaminacyjny WSOSPczęść słuchowa i część ustnapełny
§  4.
Szczegółowe informacje na temat egzaminów języka angielskiego dla kontrolerów i praktykantów-kontrolerów ruchu lotniczego na podstawie testu ELPAC znajdują się na stronie internetowej ULC (www.ulc.gov.pl).
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.