Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2019 r. - OpenLEX

Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2019 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2019.30

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2019 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 8 lipca 2019 r.
w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2019 r.

W związku z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1571 i 2538) ogłasza się, że rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych z serii PS1024 emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosła 2,105%.