Dz.Urz.GUS.2018.32

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2018 r.

W związku z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 569 oraz z 2018 r. poz. 9) ogłasza się, że rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych z serii PSO123 emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 2,393%.