Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 14 kwietnia 2004 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2004.3.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2004 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 29 października 2004 r.
w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 14 kwietnia 2004 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 z późn. zm.1)) ogłasza się rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 14 kwietnia 2004 r. do dnia 30 czerwca 2004 r., stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.
________

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 465, Nr 93, poz. 896 i Nr 141, poz. 1493.

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

REJESTR ZATWIERDZONYCH TYPÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

w okresie od dnia 14 kwietnia 2004 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.

rejestr