Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2008.5.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 stycznia 2009 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 12 lutego 2008 r.
w sprawie rejestru rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego

Na podstawie art. 78a ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)) ogłasza się:
1) wykaz jednostek naukowych upoważnionych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie art. 78a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia,
2) wykaz osób fizycznych, którym Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie art. 78a ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, nadał uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia

- według stanu na dzień 7 lutego 2008 r.2)

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556.

2) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie rejestru rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 6).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 1

Wykaz jednostek naukowych upoważnionych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie art. 78a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego3)

Numer upoważnieniaNazwa jednostki naukowejZakres spraw, dla których funkcja rzeczoznawcy może być wykonywanaTermin ważności upoważnienia
1234
71/2005Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN-RAT sp. z o.o. w Bytomiu1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 94, poz. 841, z 2003 r. Nr 181, poz. 1777 oraz z 2004 r. Nr 219, poz. 2227);

2) § 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863);

3) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.

31 marca 2008 r.
72/2005Pracownia Wentylacji Kopalń Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie1) § 3 ust. 2 i § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, § 255 i § 256 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

3) pkt 1.3.12 i pkt 1.3.13 w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

30 kwietnia 2008 r.
73/2005Dział Badań i Prognozowania Metanowości Zakładu Odmetanowania Kopalń "ZOK" sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju1) § 3 ust. 2, § 10 ust. 5 i § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, § 249 ust. 2, § 255 i § 256 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

3) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt 1.1.5, pkt 1.3.12 i pkt 1.3.13 w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

1 grudnia 2005 r. -

30 listopada 2008 r.

74/2005Zakład Specjalistycznych Robót Górniczych "ZSRG" sp. z o.o. w Rybniku1) § 3 ust. 2 i § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, § 249 ust. 2, § 255 i § 256 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

3) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt 1.1.5, pkt 1.3.12 i pkt 1.3.13 w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

31 października 2008 r.
76/2005Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o. w Lędzinach1) § 3 ust. 2 i § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, § 249 ust. 2, § 255 i § 256 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

3) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt 1.1.5, pkt 1.3.12 i pkt 1.3.13 w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

8 listopada 2005 r. - 7 listopada 2008 r.
77/2005Przedsiębiorstwo Odmetanowania Kopalń "ZACHÓD" sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej1) 13 ust. 2, § 10 ust. 5 i § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, § 249 ust. 2, § 255 i § 256 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

3) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt 1.1.5, pkt 1.3.12 i pkt 1.3.13 w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

26 listopada 2005 r. - 25 listopada 2008 r.
78/2005Przedsiębiorstwo "OPA-LABOR" sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich1) § 457 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

2) pkt 5.16.4.1, pkt 5.16.4.5, pkt 5.16.4.7, pkt 5.16.5.15 ppkt 1, pkt 5.16.5.16 ppkt 2 i pkt 5.16.5.17 ppkt 6 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

3) pkt 10.12.1, pkt 10.12.4 ppkt 3 i pkt 10.12.7 w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2008 r.
79/2005OPA-ROW

sp. z o.o. w Rybniku

1) § 457 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

2) pkt 5.12.6.5, pkt 5.16.4.1, pkt 5.16.4.5, pkt 5.16.4.6, pkt 5.16.4.7, pkt 5.16.5.15 ppkt 1, pkt 5.16.5.16 ppkt 2, pkt 5.16.5.17 ppkt 6, pkt 5.21.2, pkt 5.21.6 i pkt 5.21.7 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

3) pkt 10.12.1, pkt 10.12.4 ppkt 3 i pkt 10.12.7 w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2008 r.
80/2005Zespół Rzeczoznawców Urządzeń Technicznych "Autorytet" Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe

sp. z o.o. w Polkowicach

1) § 457 ust. 3 i § 480 ust. 2 pkt 2 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

2) pkt 3.4.1, pkt 5.8.2, pkt 5.8.3, pkt 5.9.1, pkt 5.9.10, pkt 5.9.14, pkt 5.9.16, pkt 5.12.1, pkt 5.12.6.1, pkt 5.12.6.5, pkt 5.14.6.4, pkt 5.16.4.1, pkt 5.16.4.5, pkt 5.16.4.6, pkt 5.16.4.7, pkt 5.16.5.15 ppkt 1, pkt 5.16.5.16 ppkt 2, pkt 5.16.5.17 ppkt 6, pkt 5.20.15.1, pkt 5.20.15.5, pkt 5.21.2, pkt 5.21.3, pkt 5.21.6, pkt 5.21.7, pkt 5.21.8, pkt 5.21.9, pkt 5.24.2 i pkt 6.12.1 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

1 stycznia 2006 r.-

31 grudnia 2008 r.

82/2005Elektronika Maszyny Montaż Automatyka - Ośrodek Pomiarów sp. z o.o. w Gliwicachpkt 5.16.4.1, pkt 5.16.4.5, pkt 5.16.5.15 ppkt 1, pkt 5.16.5.16 ppkt 2 i pkt 5.16.5.17 ppkt 6 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych1 stycznia 2006 r.-

31 grudnia 2008 r.

83/2005"OPA-CARBO-SERWIS"

sp. z o.o. w Bytomiu

1) § 457 ust. 3 i § 480 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

2) pkt 3.4.1, pkt 5.8.2, pkt 5.8.3, pkt 5.9.1, pkt 5.9.10, pkt 5.9.14, pkt 5.9.16, pkt 5.16.4.1, pkt 5.16.4.5, pkt 5.16.4.6, pkt 5.16.5.15 ppkt 1, pkt 5.16.5.16 ppkt 2 i pkt 5.16.5.17 ppkt 6, pkt 5.21.2, pkt 5.21.3, pkt 5.21.6, pkt 5.21.7, pkt 5.21.8 i pkt 5.21.9 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

3) pkt 10.12.1, pkt 10.12.4 ppkt 3 i pkt 10.12.7 w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

1 stycznia 2006 r.-

31 grudnia 2008 r.

84/2005"OPA-CARBO"

sp. z o.o. w Bytomiu

1) § 457 ust. 3 i § 480 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

2) pkt 3.4.1, pkt 5.8.2, pkt 5.8.3, pkt 5.9.1, pkt 5.9.10, pkt 5.9.14, pkt 5.9.16, pkt 5.16.4.1, pkt 5.16.4.5, pkt 5.16.4.6, pkt 5.16.5.15 ppkt 1, pkt 5.16.5.16 ppkt 2 i pkt 5.16.5.17 ppkt 6, pkt 5.21.2, pkt 5.21.3, pkt 5.21.6, pkt 5.21.7, pkt 5.21.8 i pkt 5.21.9 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

3) pkt 10.12.1, pkt 10.12.4 ppkt 3 i pkt 10.12.7 w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

1 stycznia 2006 r.-

31 grudnia 2008 r.

85/2005Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego

sp. z o.o. w Lędzinach

1) § 457 ust. 3 i § 480 ust. 2 pkt 2 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

2) pkt 3.4.1, pkt 5.8.2, pkt 5.8.3, pkt 5.9.1, pkt 5.9.10, pkt 5.9.14, pkt 5.9.16, pkt 5.12.1, pkt 5.12.6.1, pkt 5.12.6.5, pkt 5.14.6.4, pkt 5.16.4.1, pkt 5.16.4.5, pkt 5.16.4.6, pkt 5.16.4.7, pkt 5.16.5.15 ppkt 1, pkt 5.16.5.16 ppkt 2, pkt 5.16.5.17 ppkt 6, pkt 5.20.15.1, pkt 5.20.15.5, pkt 5.21.2, pkt 5.21.3, pkt 5.21.6, pkt 5.21.7, pkt 5.21.8, pkt 5.21.9, pkt 5.22.6, pkt 5.24.2 i pkt 6.12.1 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

1 stycznia 2006 r.-

31 grudnia 2008 r.

86/2005Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego

sp. z o.o. w Lędzinach

pkt 10.12.1, pkt 10.12.4 ppkt 3 i pkt 10.12.7 w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych1 stycznia 2006 r.-

31 grudnia 2008 r.

87/2005Ośrodek Badawczo-Usługowy Wentylacji przy Katowickim Holdingu Węglowym S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego "Wujek" w Katowicach1) § 3 ust. 2, § 10 ust. 5 i § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, § 249 ust. 2, § 255 i § 256 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

3) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3 i pkt 1.1.5 w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

31 grudnia 2008 r.
88/2005Instytut Geotechnologii, Geofizyki Górniczej i Ekologii Terenów Przemysłowych Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

3) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.

31 grudnia 2008 r.
89/2005Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego S.A. w Zabrzu1) pkt 5.16.4.1, pkt 5.16.4.5, pkt 5.16.4.6, pkt 5.16.4.7, pkt 5.16.5.15 ppkt 1, pkt 5.16.5.16 ppkt 2 i pkt 5.16.5.17 ppkt 6 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

2) pkt 10.12.1, pkt 10.12.4 ppkt 3 i pkt 10.12.7 w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

1 stycznia 2006 r.-

31 grudnia 2008 r.

90/2005Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicachpkt 5.16.5.15 ppkt 1, pkt 5.16.5.16 ppkt 2, pkt 5.16.5.17 ppkt 6 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych1 stycznia 2006 r.-

31 grudnia 2008 r.

91/2005Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach§ 440 ust. 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych1 stycznia 2006 r.-

31 grudnia 2008 r.

92/2005Centrum Badań i Ekspertyz "CBE" sp. z o.o. w Lubinie1) § 457 ust. 3 i § 480 ust. 2 pkt 2 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

2) pkt 5.8.2, pkt 5.8.3, pkt 5.9.1, pkt 5.9.10, pkt 5.9.14, pkt 5.9.16, pkt 5.12.6.1, pkt 5.12.6.5, pkt 5.14.6.4, pkt 5.16.4.6, pkt 5.20.15.1, pkt 5.20.15.5, pkt 5.21.2, pkt 5.21.3, pkt 5.21.6, pkt 5.21.7, pkt 5.21.8 i pkt 5.21.9 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

1 stycznia 2006 r.-

31 grudnia 2008 r.

94/2005Katedra Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie1) § 6 ust. 5 i 6 oraz § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 106 ust. 4, § 244 pkt 3, § 255 i § 256 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

3) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

4) pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2, pkt 1.8.8.1, pkt 2.4.1 ppkt 2, pkt 2.4.1.2 i pkt 2.5.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

31 grudnia 2008 r.
95/2005Zakład Zwalczania Zagrożeń Gazowych i Zakład Zwalczania Zagrożeń Pyłowych Kopalni Doświadczalnej "Barbara" w Mikołowie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach1) § 3 ust. 2, § 10 ust. 5, § 12 ust. 2 i § 18 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, § 249 ust. 2, § 255 i § 256 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

3) § 310 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

4) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt 1.1.5 i pkt 1.3.12 w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

31 grudnia 2008 r.
96/2005Zakład Aerologii Górniczej Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach1) § 364 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

2) pkt 6.18.5 w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

31 grudnia 2008 r.
97/2005Zakład Bezpieczeństwa Górniczych Środków Strzałowych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach - Kopalni Doświadczalnej "Barbara" w Mikołowie oraz Zakład Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach1) § 73 ust. 2, § 74 i § 76 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe (Dz. U. Nr 96, poz. 858, z 2004 r. Nr 222, poz. 2255 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 725);

2) § 69 ust. 3, 4 i 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite (Dz. U. Nr 109, poz. 962 oraz z 2004 r. Nr 24, poz. 212);

3) § 59 ust. 3 pkt 2 lit. c i d, § 63 ust. 2 i § 82 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 72, poz. 655);

4) pkt 8.5 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych;

5) pkt 3.1.3, pkt 3.3 i pkt 4 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych;

6) pkt 3, pkt 5 i pkt 8 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych.

31 grudnia 2008 r.
98/2005Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

3) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz § 3 ust. 2 i § 5 ust. 2 pkt 1 lit. d i ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.

31 grudnia 2008 r.
99/2005Zakład Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach1) § 440 ust. 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

2) pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

31 grudnia 2008 r.
100/2005Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicachpkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2, pkt 1.8.8.1, pkt 2.4.1 ppkt 2, pkt 2.4.1.2 i pkt 2.5.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 grudnia 2008 r.
102/2006KGHM CUPRUM

sp. z o.o. CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE we Wrocławiu

1) § 3 ust. 2 (zagrożenie metanowe) i § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 106 ust. 4, § 255, § 256 i § 364 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

3) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

4) pkt 2.4.1 ppkt 2 i pkt 2.4.1.2 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

31 grudnia 2008 r.
103/2006Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

3) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

4) pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2, pkt 1.8.8.1, pkt 2.4.1 ppkt 2, pkt 2.4.1.2 i pkt 2.5.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

31 grudnia 2008 r.
104/2006Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - Katedra Transportu Linowegopkt 5.22.6 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych7 lutego 2009 r.
106/2006Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Zakład Geologii i Geofizyki§ 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz § 3 ust. 2 i § 5 ust. 2 pkt 1 lit. d i ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych31 grudnia 2008 r.
107/2006Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Katowicach1) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz § 3 ust. 2, § 5 ust. 2 pkt 1 lit. d i ust. 4 oraz § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

31 lipca 2009 r.
108/2006Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Górnictwa i Geologii - Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchnipkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 lipca 2009 r.
109/2006Główny Instytut Górnictwa w Katowicach - Zakład Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych1) § 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

2) pkt 4.1.12 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

31 sierpnia 2009 r.
110/2006Główny Instytut Górnictwa w Katowicach - Zakład Badań Urządzeń Mechanicznych - Laboratorium Lin i Urządzeń Szybowych1) § 480 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

2) pkt 5.8.1, pkt 5.8.2, pkt 5.8.3, pkt 5.9.1, pkt 5.9.10, pkt 5.13.6.9, pkt 5.13.7.5, pkt 5.13.9.1 i pkt 5.13.9.6 ppkt 3 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

29 sierpnia 2009 r.
111/2006Pracownia Wentylacji Kopalń Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie§ 18 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych30 września 2009 r.
112/2006Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowiepkt 5.13.6.9, pkt 5.13.7.5, pkt 5.13.9.6 ppkt 3 i pkt 5.20.15.3 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych11 września 2009 r.
113/2006Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Katowicach1) § 3 ust. 2, § 10 ust. 5 i § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 244 pkt 3, § 249 ust. 2, § 255 i § 256 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

3) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt 1.1.5, pkt 6.18.5, pkt 10.12.1 i pkt 10.12.2 w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

30 września 2009 r.
114/2006KGHM CUPRUM

sp. z o.o. CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE we Wrocławiu

§ 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych30 września 2009 r.
115/2006Rudpol-OPA

sp. z o.o.4) w Rudzie Śląskiej

1) pkt 5.16.4.1, pkt 5.16.4.5, pkt 5.16.4.7, pkt 5.16.5.15 ppkt 1, 5.16.5.16 i pkt 5.16.5.17 ppkt 6 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

2) pkt 10.12.1, pkt 10.12.2 i pkt 10.12.4 ppkt 3 w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

1 stycznia 2007 r.-

31 grudnia 2009 r.

116/2007INOVA Centrum Innowacji Technicznych

sp. z o.o. w Lubinie

1) § 457 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

2) pkt 3.4.1, pkt 5.12.6.1, pkt 5.12.6.5, pkt 5.20.15.1, pkt 5.20.15.3 i pkt 5.20.15.5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

31 grudnia 2009 r.
117/2007Katedra Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie1) § 59 ust. 3 pkt 2 lit. c i d oraz § 82 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych;

2) pkt 3.1.3, pkt 3.3 i pkt 4 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych;

3) pkt 3, pkt 5 i pkt 8 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych;

4) § 73 ust. 2, § 74 i § 76 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe;

5) § 69 ust. 3, 4 i 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite.

31 grudnia 2009 r.
118/2007ExploConsult

sp. z o.o. w Krakowie

1) pkt 3.1.3, pkt 3.3 i pkt 4 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych;

2) pkt 3 i pkt 8 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych;

3) § 73 ust. 2, § 74 i § 76 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe;

4) § 69 ust. 3, 4 i 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite.

31 grudnia 2009 r.
119/20075)Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach - Zakład Atestacjipkt 7.4.1 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych6 marca 2007 r.-

31 grudnia 2008 r.

120/20076)Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach - Zakład Atestacjipkt 7.7.3 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych6 marca 2007 r.-

30 kwietnia 2009 r.

121/20077)Pracownia Mikromerytyki Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie1) § 3 ust. 2 i § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 244 pkt 3, § 249 ust. 2, § 255 i § 256 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

3) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3 i pkt 1.1.5 w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

30 kwietnia 2010 r.
122/20078)Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN-RAT sp. z o.o. w Bytomiu1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.

31 grudnia 2009 r.
123/20079)Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - Katedra Transportu Linowego1) § 457 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

2) lp. 5 i 5a w tabeli w pkt 3.4.1 oraz pkt 5.8.1, pkt 5.8.2, pkt 5.9.10, pkt 5.9.14, pkt 5.9.16, pkt 5.16.5.15 ppkt 1, pkt 5.16.5.16 ppkt 2, pkt 5.20.15.1, pkt 5.21.2, pkt 5.21.3, pkt 5.21.6, pkt 5.21.7, pkt 5.21.8, pkt 5.21.9 i pkt 6.12.1 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

14 maja 2010 r.
124/200710)Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Górnictwa i Geologii - Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni§ 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 lipca 2010 r.
125/200711)"Poltegor-Instytut", Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu, Laboratorium Sejsmiki Górotworu1) § 82 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych;

2) pkt 3.1.3 i pkt 3.3 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych;

3) pkt 3, pkt 5 i pkt 8 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych;

4) § 73 ust. 2, § 74 i § 76 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe;

5) § 69 ust. 3, 4 i 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite.

16 lipca 2010 r.
126/200712)Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego

sp. z o.o. w Lędzinach, Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych z siedzibą w Lędzinach

§ 12 ust 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych31 lipca 2010 r.
127/200713)Zakład Odmetanowania Kopalń "ZOK II" sp. z o.o. w Rybniku1) § 3 ust. 2 i § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, § 249 ust. 2, § 255 i § 256 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

3) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt 1.1.5, pkt 1.3.12, pkt 1.3.13 i pkt 2.2.2.1 w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

1 października 2007 r.-

30 września 2010 r.

128/2007DARTECH

sp. z o.o. w Mysłowicach

pkt 5.13.9.1 i 5.13.9.6 ppkt 3 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 sierpnia 2010 r.
129/2007Centrum Badań i Ekspertyz "CBE" sp. z o.o. w Lubiniepkt 5.20.15.3 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 grudnia 2008 r.
130/2007Zespól Rzeczoznawców Urządzeń Technicznych "Autorytet" Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe

sp. z o.o. w Polkowicach

pkt 5.13.6.9, pkt 5.13.7.5, pkt 5.13.9.1, pkt 5.13.9.6 ppkt 3 i pkt 5.20.15.3 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 grudnia 2008 r.
131/2008Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego

sp. z o.o. w Lędzinach

1) § 457 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

2) pkt 5.13.6.9, pkt 5.13.7.5, pkt 5.13.9.1, pkt 5.13.9.6 ppkt 3 i pkt 5.20.15.3 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

31 grudnia 2008 r.
132/2007AGOS-GEMES

sp. z o.o. w Katowicach

1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz § 3 ust. 2 i § 5 ust. 2 pkt 1 lit. d i ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.

31 grudnia 2011 r.
133/2007Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Górnictwa i Geologii - Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 106 ust. 4 i § 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

3) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

4) pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2, pkt 1.8.8.1, pkt 2.4.1 ppkt 2, pkt 2.4.1.2 i pkt 2.5.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

31 grudnia 2010 r.
134/2008Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach1) § 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

2) pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

31 stycznia 2011 r.
135/2008Zakład Remontowy Urządzeń Elektromechanicznych "ZRUE" w Mysłowicachpkt 10.12.1 w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych4 stycznia 2011 r.
______

3) Przed dniem 1 lutego 2008 r. upłynął termin ważności upoważnień nr 1/2002 - 70/2004 i nr 75/2005. Upoważnienia nr 81/2005, nr 93/2005, nr 101/2006 i nr 105/2006 zostały skreślone na wniosek rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

4) Dotychczasowa nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Rudpol-OPA" sp. z o.o.; zobacz komunikat Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 września 2007 r. w sprawie aktualizacji danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 11, poz. 43).

5) Zobacz pkt 1 ppkt 1 lit. a komunikatu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 5, poz. 19).

6) Zobacz pkt 1 ppkt 1 lit. b komunikatu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

7) Zobacz pkt 1 ppkt 2 komunikatu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

8) Zobacz pkt 1 ppkt 1 komunikatu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 8, poz. 32).

9) Zobacz pkt 1 ppkt 2 komunikatu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

10) Zobacz pkt 1 ppkt 1 komunikatu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 11, poz. 44).

11) Zobacz pkt 1 ppkt 2 komunikatu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

12) Zobacz pkt 1 ppkt 3 komunikatu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

13) Zobacz pkt 1 ppkt 4 komunikatu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 2

Wykaz osób fizycznych, którym Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie art. 78a ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, nadał uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego14)

Numer rejestruImię i nazwiskoZakres spraw, dla których funkcja rzeczoznawcy może być wykonywanaTermin ważności uprawnień
1234
22/2005mgr inż.

Andrzej KATULSKI

1) § 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

2) pkt 2.4.1.2 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

31 grudnia 2008 r.
23/2005dr inż.

Jerzy STASICA

pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2, pkt 1.8.8.1, pkt 2.4.1 ppkt 2, pkt 2.4.1.2 i pkt 2.5.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 grudnia 2005 r. - 31 grudnia 2008 r.
24/2005dr inż.

Michał STOPYRA

pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2, pkt 1.8.8.1, pkt 2.4.1 ppkt 2, pkt 2.4.1.2 i pkt 2.5.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 grudnia 2005 r. - 31 grudnia 2008 r.
25/2005mgr inż.

Krzysztof Andrzej SZCZERBIŃSKI

§ 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2008 r.
26/2005dr inż.

Zbigniew RAK

pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2, pkt 1.8.8.1, pkt 2.4.1 ppkt 2, pkt 2.4.1.2 i pkt 2.5.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 grudnia 2005 r. - 31 grudnia 2008 r.
27/2006mgr inż.

Tadeusz SZELĄG

§ 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 grudnia 2008 r.
29/2006inż.

Aleksander KOSIOR

§ 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 grudnia 2008 r.
31/2006dr inż.

Piotr GŁUCH

pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 lipca 2009 r.
32/2006mgr inż.

Jerzy SCHINOHL

§ 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 sierpnia 2009 r.
33/2006mgr inż.

Janusz OLSZEWSKI

§ 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych30 września 2009 r.
34/2006mgr inż.

Ludwik RUTKA

§ 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 października 2009 r.
35/2006mgr inż.

Jerzy WĘGLOWSKI

§ 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 października 2009 r.
36/2007inż.

Aleksander KOSIOR

1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

3) pkt 2.4.1 ppkt 2 i pkt 2.4.1.2 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

31 grudnia 2008 r.
37/2007mgr inż.

Krzysztof SZCZERBIŃSKI

1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

3) pkt 2.4.1 ppkt 2 i pkt 2.4.1.2 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

31 grudnia 2008 r.
38/2007dr inż.

Andrzej WOJTUSIAK

§ 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 stycznia 2010 r.
39/2007mgr inż.

Mirosław BILIŃSKI

1) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

3) § 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

31 grudnia 2008 r.
40/200715)mgr inż.

Edward TURSKI

§ 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 stycznia 2010 r.
41/200716)mgr inż.

Paweł KOT

§ 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych30 kwietnia 2010 r.
42/200717)dr inż.

Grzegorz STACHA

1) § 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

2) pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

30 kwietnia 2010 r.
43/200718)mgr inż.

Stanisław LASEK

1) § 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

2) pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

30 kwietnia 2010 r.
44/200719)mgr inż.

Jan Jerzy FOUGOWSKI

1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

3) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

4) pkt 2.4.1 ppkt 2 i pkt 2.4.1.2 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

30 czerwca 2009 r.
45/200720)dr inż.

Piotr GŁUCH

§ 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych30 lipca 2010 r.
46/200721)mgr inż.

Jarosław JANKOWSKI

§ 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 sierpnia 2010 r.
47/2007dr inż.

Jan KOSTRZ

§ 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 października 2010 r.
48/2007mgr inż.

Feliks PLASKOCIŃSKI

1) pkt 3.3 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych;

2) pkt 3 i pkt 5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych;

3) § 73 ust. 2, § 74 i § 76 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe;

4) § 69 ust. 3, 4 i 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite.

31 grudnia 2009 r.
49/2008dr inż.

Roman GRUSZKA

§ 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 stycznia 2011 r.
50/2008prof. dr hab. inż.

Zdzisław KŁECZEK

1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

3) § 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;

4) pkt 2.4.1 ppkt 2 i pkt 2.4.1.2 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

31 stycznia 2010 r.
______

14) Przed dniem 1 lutego 2008 r. upłynął termin ważności uprawnień nadanych świadectwami nr 1/2002 - 21/2005, nr 28/2006 i nr 30/2006.

15) Zobacz pkt 2 ppkt 1 komunikatu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

16) Zobacz pkt 2 ppkt 2 komunikatu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

17) Zobacz pkt 2 ppkt 1 komunikatu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

18) Zobacz pkt 2 ppkt 2 komunikatu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

19) Zobacz pkt 2 ppkt 3 komunikatu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

20) Zobacz pkt 2 ppkt 1 komunikatu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

21) Zobacz pkt 2 ppkt 2 komunikatu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

1 Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego uzupełnia się o dane zawarte w komunikacie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczegoz dnia 3 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.WUG.09.1.8).
2 Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego uzupełnia się o dane zawarte w komunikacie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczegoz dnia 3 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.WUG.09.1.8).