Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2006.13.71

Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 2006 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 23 czerwca 2006 r.
w sprawie rejestru rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego

Na podstawie art. 78a ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo ekologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) ogłasza się:
1)
wykaz jednostek naukowych upoważnionych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie art. 78a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia,
2)
wykaz osób fizycznych, którym Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie art. 78a ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, nadał uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia

- według stanu na dzień 19 czerwca 2006 r.1)

______

1) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 października 2005 r. w sprawie rejestru rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego (Dz. U. WUG Nr 10, poz. 42).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 1

Wykaz jednostek naukowych upoważnionych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie art. 78a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego2)

Numer upoważnieniaNazwa jednostki naukowejZakres spraw, dla których funkcja rzeczoznawcy może być wykonywanaTermin ważności upoważnienia
1234
41/2003Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Laboratorium Radiometrii Zakładu Akustyki Technicznej, Techniki Laserowej i Radiometrii§ 388 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169)31 stycznia 2008 r.
55/20033)Zakład Bezpieczeństwa Górniczych Środków Strzałowych - Kopalnia Doświadczalna "Barbara" w Mikołowie Głównego Instytutu Górnictwa

w Katowicach

1) § 59 ust. 3 pkt 2 lit. c i d, § 63 ust. 2 i § 82

ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w

sprawie przechowywania i używania środków

strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach

górniczych (Dz. U. Nr 72, poz. 655);

2) pkt 8.5 i pkt 8.6 ppkt 1 w załączniku nr 1 do

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w

sprawie przechowywania i używania środków

strzałowych i sprzęgu strzałowego w zakładach

górniczych;

3) pkt 3.1.3, pkt 3.3 i pkt 4 w załączniku nr 3 do

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w

sprawie przechowywania i używania środków

strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach

górniczych.

31 grudnia 2006 r.
56/20034)Zakład Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górnictwa

w Katowicach

pkt 3, pkt 5 i pkt 8 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych31 grudnia 2006 r.
57/2003"Poltegor-Instytut", Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu, Laboratorium Sejsmiki Górotworu1) § 82 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki,

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia

2003 r. w sprawie przechowywania i używania

środków strzałowych i sprzętu strzałowego w

zakładach górniczych;

2) pkt 3.1.3 i pkt 3.3 w załączniku nr 3 do

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w

sprawie przechowywania i używania środków

strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach

górniczych;

3) pkt 3, pkt 5 i pkt 8 w załączniku nr 4 do

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w

sprawie przechowywania i używania środków

strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach

górniczych;

4) § 73 ust. 2, § 74 i § 76 rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach

górniczych wydobywających kopaliny podstawowe

(Dz. U. Nr 96, poz. 858 oraz z 2004 r. Nr 222,

poz. 2255);

5) § 69 ust. 3, 4 i 6 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego

zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych

zakładach górniczych wydobywających kopaliny

pospolite (Dz. U. Nr 109, poz. 962 oraz z 2004 r.

Nr 24, poz. 212).

31 grudnia 2006 r.
58/2003EKPLOCONSULT

sp. z o.o. w Krakowie

1) § 59 ust. 3 pkt 2 lit. c i d, § 63 ust. 2 oraz §

82 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki,

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia

2003 r. w sprawie przechowywania i używania

środków strzałowych i sprzętu strzałowego w

zakładach górniczych;

2) pkt 3.1.3, pkt 3.3 i pkt 4 w załączniku nr 3 do

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w

sprawie przechowywania i używania środków

strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach

górniczych;

3) pkt 3, pkt 5 i pkt 8 w załączniku nr 4 do

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w

sprawie przechowywania i używania środków

strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach

górniczych;

4) § 73 ust. 2, § 74 i § 76 rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach

górniczych wydobywających kopaliny podstawowe;

5) § 69 ust. 3, 4 i 6 rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach

górniczych wydobywających kopaliny pospolite.

31 grudnia 2006 r.
59/2003Katedra Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej

w Krakowie

1) § 59 ust. 3 pkt 2 lit. c i d, § 63 ust. 2 oraz §

82 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki,

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia

2003 r. w sprawie przechowywania i używania

środków strzałowych i sprzętu strzałowego w

zakładach górniczych;

2) pkt 3.1.3, pkt 3.3 i pkt 4 w załączniku nr 3 do

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w

sprawie przechowywania i używania środków

strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach

górniczych;

3) pkt 3, pkt 5 i pkt 8 w załączniku nr 4 do

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w

sprawie przechowywania i używania środków

strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach

górniczych;

4) § 73 ust. 2, § 74 i § 76 rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach

górniczych wydobywających kopaliny podstawowe;

5) § 69 ust. 3, 4 i 6 rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach

górniczych wydobywających kopaliny pospolite.

31 grudnia 2006 r.
60/2003Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej - Środowiskowe Laboratorium Badań Nieniszczącychpkt 5.16.4.6, pkt 5.21.2 i pkt 5.21.6 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 lipca 2006 r.
61/2003Politechnika Wrocławska, Instytut Geotechniki i Hydrotechniki1) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych oraz § 3 ust. 2, § 5 ust. 2 pkt 1 lit.

d i ust. 4 oraz § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń

naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 94,

poz. 841, z 2003 r. Nr 181, poz. 1777 oraz z 2004

r. Nr 219, poz. 2227);

2) § 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych.

31 lipca 2006 r.
62/2003Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa1) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz § 3 ust. 2, § 5 ust. 2 pkt 1 lit. d i ust. 4 oraz § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

31 lipca 2006 r.
64/2003Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji

"OBAC"

sp. z o.o. w Gliwicach

§ 440 ust. 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 sierpnia 2006 r.
65/2003Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

w Katowicach

1) § 3 ust. 2, § 10 ust. 5 i § 12 ust. 2

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie

zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 244 pkt 3, § 249 ust. 2, § 255 i § 256

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

3) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt 1.1.5, pkt 6.18.5, pkt

10.12.1 i pkt 10.12.2 w załączniku nr 5 do

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych.

10 września 2006 r.
67/2003Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

"RUDPOL-OPA"

sp. z o.o.

w Rudzie Śląskiej

1) pkt 5.16.4.5, pkt 5.16.4.7, pkt 5.16.5.15 ppkt 1

i pkt 5.16.5.17 ppkt 6 w załączniku nr 4 do

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

2) pkt 10.12.1, pkt 10.12.4 ppkt 3 i pkt 10.12.7 w

załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych.

31 grudnia 2006 r.
68/2004Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego

sp. z o.o. w Lędzinach,

Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych z siedzibą

w Lędzinach

§ 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych20 lipca 2007 r.
69/2004Zakład Odmetanowania Kopalń "ZOK II"

sp. z o.o. w Rybniku

1) § 3 ust. 2 i § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14

czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych;

2) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, § 249 ust. 2, § 255 i

§ 256 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia

28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

3) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt 1.1.5, pkt 1.3.12 i

pkt 1.3.13 w załączniku nr 5 do rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego

zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

30 września 2007 r.
70/20045)Zespół Rzeczoznawców Urządzeń Technicznych "Autorytet" Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe

sp. z o.o. w Polkowicach

pkt 5.12.1 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych30 listopada 2007 r.
71/2005Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN-RAT

sp. z o.o. w Bytomiu

1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca

2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych;

2) § 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

3) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń

naturalnych w zakładach górniczych.

31 marca 2008 r.
72/2005Pracownia Wentylacji Kopalń Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk

w Krakowie

1) § 3 ust. 2 i § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14

czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych;

2) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, § 255 i § 256

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

3) pkt 1.3.12 i pkt 1.3.13 w załączniku nr 5 do

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych.

30 kwietnia 2008 r.
73/2005Dział Badań i Prognozowania Metanowości Zakładu Odmetanowania Kopalń "ZOK"

sp. z o.o.

w Jastrzębiu Zdroju

1) § 3 ust. 2, § 10 ust. 5 i § 12 ust. 2

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie

zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, § 249 ust. 2, § 255 i

§ 256 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia

28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

3) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt 1.1.5, pkt 1.3.12 i pkt

1.3.13 w załączniku nr 5 do rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego

zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

1 grudnia 2005 r.

- 30 listopada 2008 r.

74/2005Zakład Specjalistycznych Robót Górniczych

"ZSRG"

sp. z o.o. w Rybniku

1) § 3 ust. 2 i § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14

czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych;

2) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, § 249 ust. 2, § 255 i

§ 256 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia

28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

3) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt 1.1.5, pkt 1.3.12 i pkt

1.3.13 w załączniku nr 5 do rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego

zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

31 października 2008 r.
75/2005AGOS-GEMES

sp. z o.o. w Katowicach

1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca

2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych;

2) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych oraz § 3 ust. 2 i § 5 ust. 2 pkt 1

lit. d i ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca

2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych.

1 stycznia 2006 r.

- 31 grudnia 2007 r.

76/2005Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego

sp. z o.o. w Lędzinach

1) § 3 ust. 2 i § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14

czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych

w zakładach górniczych;

2) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, § 249 ust. 2, § 255

i § 256 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia

28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

3) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt 1.1.5, pkt 1.3.12 i pkt

1.3.13 w załączniku nr 5 do rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego

zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

8 listopada 2005 r.

- 7 listopada 2008 r.

77/2005Przedsiębiorstwo Odmetanowania Kopalń "ZACHÓD"

sp. z o.o.

w Rudzie Śląskiej

1) § 3 ust. 2, § 10 ust. 5 i § 12 ust. 2

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie

zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, § 249 ust. 2, § 255 i

§ 256 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia

28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

3) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt 1.1.5, pkt 1.3.12 i pkt

1.3.13 w załączniku nr 5 do rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego

zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

26 listopada 2005 r.

- 25 listopada 2008 r.

78/2005Przedsiębiorstwo

"OPA-LABOR"

sp. z o.o.

w Siemianowicach Śląskich

1) § 457 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

2) pkt 5.16.4.1, pkt 5.16.4.5, pkt 5.16.4.7, pkt

5.16.5.15 ppkt 1, pkt 5.16.5.16 ppkt 2 i pkt

5.16.5.17 ppkt 6 w załączniku nr 4 do

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

3) pkt 10.12.1, pkt 10.12.4 ppkt 3 i pkt 10.12.7

w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych.

1 stycznia 2006 r.

- 31 grudnia 2008 r.

79/2005OPA-ROW

sp. z o.o. w Rybniku

1) § 457 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

2) pkt 5.12.6.5, pkt 5.16.4.1, pkt 5.16.4.5, pkt

5.16.4.6, pkt 5.16.4.7, pkt 5.16.5.15 ppkt 1, pkt

5.16.5.16 ppkt 2, pkt 5.16.5.17 ppkt 6, pkt

5.21.2, pkt 5.21.6 i pkt 5.21.7 w załączniku nr 4

do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

3) pkt 10.12.1, pkt 10.12.4 ppkt 3 i pkt 10.12.7

w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych.

1 stycznia 2006 r.

- 31 grudnia 2008 r.

80/2005Zespół Rzeczoznawców Urządzeń Technicznych "Autorytet" Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe

sp. z o.o. w Polkowicach

1) § 457 ust. 3 i § 480 ust. 2 pkt 2 i 5

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

2) pkt 3.4.1, pkt 5.8.2, pkt 5.8.3, pkt 5.9.1, pkt

5.9.10, pkt 5.9.14, pkt 5.9.16, pkt 5.12.1, pkt

5.12.6.1, pkt 5.12.6.5, pkt 5.14.6.4, pkt

5.16.4.1, pkt 5.16.4.5, pkt 5.16.4.6, pkt

5.16.4.7, pkt 5.16.5.15 ppkt 1, pkt 5.16.5.16

ppkt 2, pkt 5.16.5.17 ppkt 6, pkt 5.20.15.1, pkt

5.20.15.5, pkt 5.21.2, pkt 5.21.3, pkt 5.21.6,

pkt 5.21.7, pkt 5.21.8, pkt 5.21.9, pkt 5.24.2 i

pkt 6.12.1 w załączniku nr 4 do rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego

zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

1 stycznia 2006 r.

- 31 grudnia 2008 r.

81/2005Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG

w Katowicach

- Zakład Atestacji

pkt 7.4.1 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych1 stycznia 2006 r.

- 31 grudnia 2008 r.

82/2005Elektronika Maszyny Montaż Automatyka - Ośrodek Pomiarów

sp. z o.o. w Gliwicach

pkt 5.16.4.1, pkt 5.16.4.5, pkt 5.16.5.15 ppkt 1, pkt 5.16.5.16 ppkt 2 i pkt 5.16.5.17 ppkt 6 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych1 stycznia 2006 r.

- 31 grudnia 2008 r.

83/2005"OPA-CARBO-SERWIS"

sp. z o.o. w Bytomiu

1) § 457 ust. 3 i § 480 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego

zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

2) pkt 3.4.1, pkt 5.8.2, pkt 5.8.3, pkt 5.9.1, pkt

5.9.10, pkt 5.9.14, pkt 5.9.16, pkt 5.16.4.1, pkt

5.16.4.5, pkt 5.16.4.6, pkt 5.16.5.15 ppkt 1, pkt

5.16.5.16 ppkt 2 i pkt 5.16.5.17 ppkt 6, pkt

5.21.2, pkt 5.21.3, pkt 5.21.6, pkt 5.21.7, pkt

5.21.8 i pkt 5.21.9 w załączniku nr 4 do

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

3) pkt 10.12.1, pkt 10.12.4 ppkt 3 i pkt 10.12.7

w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych.

1 stycznia 2006 r.

- 31 grudnia 2008 r.

84/2005"OPA-CARBO"

sp. z o.o. w Bytomiu

1) § 457 ust. 3 i § 480 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego

zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

2) pkt 3.4.1, pkt 5.8.2, pkt 5.8.3, pkt 5.9.1, pkt

5.9.10, pkt 5.9.14, pkt 5.9.16, pkt 5.16.4.1, pkt

5.16.4.5, pkt 5.16.4.6, pkt 5.16.5.15 ppkt 1, pkt

5.16.5.16 ppkt 2 i pkt 5.16.5.17 ppkt 6, pkt

5.21.2, pkt 5.21.3, pkt 5.21.6, pkt 5.21.7, pkt

5.21.8 i pkt 5.21.9 w załączniku nr 4 do

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

3) pkt 10.12.1, pkt 10.12.4 ppkt 3 i pkt 10.12.7

w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych.

1 stycznia 2006 r.

- 31 grudnia 2008 r.

85/2005Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego

sp. z o.o. w Lędzinach

1) § 457 ust. 3 i § 480 ust. 2 pkt 2 i 5

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

2) pkt 3.4.1, pkt 5.8.2, pkt 5.8.3, pkt 5.9.1, pkt

5.9.10, pkt 5.9.14, pkt 5.9.16, pkt 5.12.1, pkt

5.12.6.1, pkt 5.12.6.5, pkt 5.14.6.4, pkt

5.16.4.1, pkt 5.16.4.5, pkt 5.16.4.6, pkt

5.16.4.7, pkt 5.16.5.15 ppkt 1, pkt 5.16.5.16

ppkt 2, pkt 5.16.5.17 ppkt 6, pkt 5.20.15.1, pkt

5.20.15.5, pkt 5.21.2, pkt 5.21.3, pkt 5.21.6,

pkt 5.21.7, pkt 5.21.8, pkt 5.21.9, pkt 5.22.6,

pkt 5.24.2 i pkt 6.12.1 w załączniku nr 4 do

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych.

1 stycznia 2006 r.

- 31 grudnia 2008 r.

86/2005Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego

sp. z o.o. w Lędzinach

pkt 10.12.1, pkt 10.12.4 ppkt 3 i pkt 10.12.7 w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych1 stycznia 2006 r.

- 31 grudnia 2008 r.

87/2005Ośrodek Badawczo-Usługowy Wentylacji przy Katowickim Holdingu Węglowym S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego

"Wujek"

w Katowicach

1) § 3 ust. 2, § 10 ust. 5 i § 12 ust. 2

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie

zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, § 249 ust. 2, § 255 i

§ 256 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia

28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

3) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3 i pkt 1.1.5 w załączniku nr

5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych.

31 grudnia 2008 r.
88/2005Instytut Geotechnologii, Geofizyki Górniczej i Ekologii Terenów Przemysłowych Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

w Gliwicach

1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca

2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych;

2) § 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

3) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń

naturalnych w zakładach górniczych.

31 grudnia 2008 r.
89/2005Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego S.A.

w Zabrzu

1) pkt 5.16.4.1, pkt 5.16.4.5, pkt 5.16.4.6, pkt

5.16.4.7, pkt 5.16.5.15 ppkt 1, pkt 5.16.5.16

ppkt 2 i pkt 5.16.5.17 ppkt 6 w załączniku nr 4

do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

2) pkt 10.12.1, pkt 10.12.4 ppkt 3 i pkt 10.12.7

w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych.

1 stycznia 2006 r.

- 31 grudnia 2008 r.

90/2005Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG

w Gliwicach

pkt 5.16.5.15 ppkt 1, pkt 5.16.5.16 ppkt 2, pkt 5.16.5.17 ppkt 6 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych1 stycznia 2006 r.

- 31 grudnia 2008 r.

91/2005Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG

w Gliwicach

§ 440 ust. 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych1 stycznia 2006 r.

- 31 grudnia 2008 r.

92/2005Centrum Badań i Ekspertyz "CBE"

sp. z o.o. w Lubinie

1) § 457 ust. 3 i § 480 ust. 2 pkt 2 i 5

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

2) pkt 5.8.2, pkt 5.8.3, pkt 5.9.1, pkt 5.9.10, pkt

5.9.14, pkt 5.9.16, pkt 5.12.6.1, pkt 5.12.6.5,

pkt 5.14.6.4, pkt 5.16.4.6, pkt 5.20.15.1, pkt

5.20.15.5, pkt 5.21.2, pkt 5.21.3, pkt 5.21.6,

pkt 5.21.7, pkt 5.21.8 i pkt 5.21.9 w załączniku

nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia

28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych.

1 stycznia 2006 r.

- 31 grudnia 2008 r.

93/2005INOVA Centrum Innowacji Technicznych

sp. z o.o. w Lubinie

1) § 457 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

2) pkt 3.4.1, pkt 5.12.6.1, pkt 5.12.6.5, pkt

5.16.4.1, pkt 5.16.4.5, pkt 5.16.4.6, pkt

5.16.5.15 ppkt 1, pkt 5.16.5.16 ppkt 2, pkt

5.16.5.17 ppkt 6, pkt 5.20.15.1 i pkt 5.20.15.5 w

załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych.

1 stycznia 2006 r.

- 31 grudnia 2008 r.

94/2005Katedra Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo-Hutniczej

w Krakowie

1) § 6 ust. 5 i 6 oraz § 1 2 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń

naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 106 ust. 4, § 244 pkt 3, § 255 i § 256

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

3) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń

naturalnych w zakładach górniczych;

4) pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4,

pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2,

pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2, pkt 1.8.8.1, pkt 2.4.1

ppkt 2, pkt 2.4.1.2, pkt 2.5.1 w załączniku nr 3

do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych.

31 grudnia 2008 r.
95/2005Zakład Zwalczania Zagrożeń Gazowych i Zakład Zwalczania Zagrożeń Pyłowych Kopalni Doświadczalnej "Barbara" w Mikołowie Głównego Instytutu Górnictwa

w Katowicach

1) § 3 ust. 2, § 10 ust. 5, § 12 ust. 2 i § 18 ust.

4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie

zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, § 249 ust. 2, § 255

i § 256 rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

3) § 310 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń

naturalnych w zakładach górniczych;

4) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt 1.1.5 i pkt 1.3.12 w

załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych.

31 grudnia 2008 r.
96/2005Zakład Aerologii Górniczej Głównego Instytutu Górnictwa

w Katowicach

1) § 364 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

2) pkt 6.18.5 w załączniku nr 5 do rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego

zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

31 grudnia 2008 r.
97/2005Zakład Bezpieczeństwa Górniczych Środków Strzałowych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach - Kopalni Doświadczalnej "Barbara" w Mikołowie oraz Zakład Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górnictwa

w Katowicach

1) § 73 ust. 2, § 74 i § 76 rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach

górniczych wydobywających kopaliny podstawowe;

2) § 69 ust. 3, 4 i 6 rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach

górniczych wydobywających kopaliny pospolite;

3) § 59 ust. 3 pkt 2 lit. c i d, § 63 ust. 2 i § 82

ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w

sprawie przechowywania i używania środków

strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach

górniczych;

4) pkt 8.5 w załączniku nr 1 do rozporządzenia

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie

przechowywania i używania środków strzałowych i

sprzętu strzałowego w zakładach górniczych;

5) pkt 3.1.3, pkt 3.3 i pkt 4 w załączniku nr 3 do

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w

sprawie przechowywania i używania środków

strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach

górniczych;

6) pkt 3, pkt 5 i pkt 8 w załączniku nr 4 do

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r.

w sprawie przechowywania i używania środków

strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach

górniczych.

31 grudnia 2008 r.
98/2005Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu Głównego Instytutu Górnictwa

w Katowicach

1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca

2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych;

2) § 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

3) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych oraz § 3 ust. 2 i § 5 ust. 2 pkt 1

lit. d i ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca

2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych.

31 grudnia 2008 r.
99/2005Zakład Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych Głównego Instytutu Górnictwa

w Katowicach

1) § 440 ust. 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

2) pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4,

pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2,

pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w

załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych.

31 grudnia 2008 r.
100/2005Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu Głównego Instytutu Górnictwa

w Katowicach

pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2, pkt 1.8.8.1, pkt 2.4.1 ppkt 2, pkt 2.4.1.2 i pkt 2.5.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 grudnia 2008 r.
101/2006Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

- Zakład Badań Urządzeń Mechanicznych

- Laboratorium Lin i Urządzeń Szybowych

1) § 480 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

2) pkt 5.8.2, pkt 5.8.3, pkt 5.9.1 i pkt 5.9.10 w

załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych.

2 marca 2006 r.

- 1 marca 2008 r.

102/2006KGHM CUPRUM

sp. z o.o.

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE

we Wrocławiu

1) § 3 ust. 2 (zagrożenie metanowe) i § 6 ust. 5 i 6

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie

zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

2) § 106 ust. 4, § 255, § 256 i § 364 ust. 2

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

3) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z

dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń

naturalnych w zakładach górniczych;

4) pkt 2.4.1 ppkt 2 i pkt 2.4.1.2 w załączniku nr 3

do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych.

31 grudnia 2008 r.
103/2006Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej

w Krakowie

1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca

2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych;

2) § 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

3) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń

naturalnych w zakładach górniczych;

4) pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4,

pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2,

pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2, pkt 1.8.8.1, pkt 2.4.1

ppkt 2, pkt 2.4.1.2 i pkt 2.5.1 w załączniku

nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych.

31 grudnia 2008 r.
104/2006Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - Katedra Transportu Linowegopkt 5.22.6 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych7 lutego 2009 r.
105/2006Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach - Zakład Atestacjipkt 7.7.3 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych30 kwietnia 2006 r.

- 30 kwietnia 2009 r.

106/2006Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Zakład Geologii i Geofizyki§ 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz § 3 ust. 2 i § 5 ust. 2 pkt 1 lit. d i ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych31 grudnia 2008 r.
______

2) Przed dniem 19 czerwca 2006 r. utraciły ważność upoważnienia nr 1/2002-40/2002, nr 42/2003-54/2003, nr 63/2003 i nr 66/2003.

3) Niniejsze upoważnienie zostało zastąpione, z wyjątkiem odnoszącym się do ppkt 1 w pkt 8.6 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych, upoważnieniem nr 97/2005.

4) Niniejsze upoważnienie zostało zastąpione upoważnieniem nr 97/2005.

5) Niniejsze upoważnienie zostało zastąpione upoważnieniem nr 80/2005.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Wykaz osób fizycznych, którym Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie art. 78a ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, nadał uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego6)
Numer rejestruImię i nazwiskoZakres spraw, dla których funkcja rzeczoznawcy może być wykonywanaTermin ważności uprawnień
1234
12/2004mgr inż.

Grzegorz DUBIEL

pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169)30 czerwca 2007 r.
13/2004mgr inż. Lucjan GŁĄBpkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych29 lipca 2007 r.
14/2004mgr inż.

Edward TURSKI

pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 sierpnia 2007 r.
15/2004mgr inż.

Eugeniusz MARCELA

pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 sierpnia 2007 r.
16/2004mgr inż.

Jerzy FICEK

pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych8 września 2007 r.
17/2004inż.

Leszek BIELIŃSKI

1) pkt 3.3 w załączniku nr 3 do rozporządzenia

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie

przechowywania i używania środków strzałowych i

sprzętu strzałowego w zakładach górniczych (Dz.

U. Nr 72, poz. 655);

2) § 73 ust. 2, § 74 i § 76 rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach

górniczych wydobywających kopaliny podstawowe

(Dz. U. Nr 96, poz. 858 oraz z 2004 r. Nr 222,

poz. 2255);

3) § 69 ust. 3, 4 i 6 rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach

górniczych wydobywających kopaliny pospolite

(Dz. U. Nr 109, poz. 962 oraz z 2004 r. Nr 24,

poz. 212).

17 grudnia 2004 r.

- 31 grudnia 2007 r.

18/2005mgr inż.

Eugeniusz MARCELA

1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca

2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych (Dz. U. Nr 94, poz. 841, z

2003 r. Nr 181, poz. 1777 oraz z 2004 r. Nr 219,

poz. 2227);

2) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych oraz § 3 ust. 2 i § 5 ust. 2

pkt 1 lit. d i ust. 4 rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14

czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych.

31 grudnia 2006 r.
19/2005inż.

Aleksander KOSIOR

1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca

2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych;

2) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z

dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń

naturalnych w zakładach górniczych;

3) pkt 2.4.1 ppkt 2 i pkt 2.4.1.2 w załączniku nr 3

do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych.

31 grudnia 2006 r.
20/2005mgr inż.

Krzysztof SZCZERBIŃSKI

1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca

2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych;

2) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń

naturalnych w zakładach górniczych;

3) pkt 2.4.1 ppkt 2 i pkt 2.4.1.2 w załączniku nr 3

do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych.

31 grudnia 2006 r.
21/2005mgr inż.

Marek BEDNAREK

1) § 255 i § 256 rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

2) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń

naturalnych w zakładach górniczych;

3) pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4,

pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2,

pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w

załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych.

18 lipca 2005 r.

- 18 lipca 2007 r.

22/2005mgr inż.

Andrzej KATULSKI

1) § 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach

górniczych;

2) pkt 2.4.1.2 w załączniku nr 3 do rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego

zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

31 grudnia 2008 r.
23/2005dr inż.

Jerzy STASICA

pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2, pkt 1.8.8.1, pkt 2.4.1 ppkt 2, pkt 2.4.1.2 i pkt 2.5.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 grudnia 2005 r.

- 31 grudnia 2008 r.

24/2005dr inż.

Michał STOPYRA

pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2, pkt 1.8.8.1, pkt 2.4.1 ppkt 2, pkt 2.4.1.2 i pkt 2.5.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 grudnia 2005 r.

- 31 grudnia 2008 r.

25/2005mgr inż.

Krzysztof Andrzej SZCZERBIŃSKI

§ 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych1 stycznia 2006 r.

- 31 grudnia 2008 r.

26/2005dr inż.

Zbigniew RAK

pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2, pkt 1.8.8.1, pkt 2.4.1 ppkt 2, pkt 2.4.1.2 i pkt 2.5.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 grudnia 2005 r.

- 31 grudnia 2008 r.

27/2006mgr inż.

Tadeusz SZELĄG

§ 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 grudnia 2008 r.
28/2006mgr inż.

Feliks PŁASKOCIŃSKI

1) pkt 3.3 w załączniku nr 3 do rozporządzenia

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie

przechowywania i używania środków strzałowych i

sprzętu strzałowego w zakładach górniczych;

2) pkt 3 i pkt 5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie

przechowywania i używania środków strzałowych i

sprzętu strzałowego w zakładach górniczych;

3) § 73 ust. 2, § 74 i § 76 rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach

górniczych wydobywających kopaliny podstawowe;

4) § 69 ust. 3, 4 i 6 rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach

górniczych wydobywających kopaliny pospolite.

31 grudnia 2007 r.
29/2006inż.

Aleksander KOSIOR

§ 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 grudnia 2008 r.
30/2006dr inż.

Ryszard FRĄCZEK

§ 249 ust. 2, § 255 i § 256 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 grudnia 2006 r.

______

6) Przed dniem 19 czerwca 2006 r. utraciły ważność uprawnienia nadane świadectwami nr 1/2002-11/2003.

1 Z dniem 10 lipca 2006 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Katowicach został upoważnionydo dnia 31 lipca 2009 r. do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w zakresie określonym w§ 106 ust. 4 i §327ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.02.139.1169) oraz § 3ust. 2, § 5ust. 2 pkt 1 lit. d i ust. 4 oraz § 6ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U.02.94.841), zgodnie z pkt 1 ppkt 1-2komunikatu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego (Dz.Urz.WUG.06.14.78).

Z dniem12 lipca 2006 r. Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Górnictwa i Geologii - Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni została upoważniona do dnia 31 lipca 2009 r.do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w zakresie określonym w pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w załączniku nr 3do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.02.139.1169), zgodnie z pkt 1 komunikatu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego (Dz.Urz.WUG.06.14.79).

Z dniem12 lipca 2006 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego nadał Panu dr. inż. Piotrowi GŁUCHOWIdo dnia 31 lipca 2009 r. uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w zakresie określonym w pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w załączniku nr 3do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.02.139.1169), zgodnie z pkt 1 komunikatu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego (Dz.Urz.WUG.06.14.80).

Z dniem 19 sierpnia 2006 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego nadał Panu mgr. inż. Jerzemu SCHINOHLOWI do dnia 31 sierpnia 2009 r. uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w zakresie określonym w § 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.02.139.1169), zgodnie z pkt 1 komunikatu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego (Dz.Urz.WUG.06.15.83).

Z dniem 23 sierpnia 2006 r. Główny Instytut Górnictwa - Zakład Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych w Katowicach został upoważniony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do dnia 31 sierpnia 2009 r. do wykonywania funkcji rzeczoznawcydo spraw ruchu zakładu górniczego w zakresie określonym w § 169 ust. 1 pkt 2orazpkt 4.1.12 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładachgórniczych (Dz.U.02.139.1169), zgodnie z pkt 1 i 2 komunikatu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego (Dz.Urz.WUG.06.15.84).

Z dniem 14 września 2006 r. Pracownia Wentylacji Kopalń Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie została upoważniona przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczegodo dnia 30 września 2009 r.do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w zakresie określonym w § 18 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U.02.94.841), zgodnie z pkt 1 komunikatu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 października 2006 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego (Dz.Urz.WUG.06.16.90).

Z dniem 22 września 2006 r. Laboratorium Lin i Urządzeń Szybowych Zakładu Badań Urządzeń Mechanicznych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach zostało upoważnione przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczegodo dnia 29 sierpnia 2009 r.do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w zakresie określonym w § 480 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 5.8.1, pkt 5.8.2, pkt 5.8.3, pkt 5.9.1, pkt 5.9.10, pkt 5.13.6.9, pkt 5.13.7.5, pkt 5.13.9.1 i pkt 5.13.9.6 ppkt 3 w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.02.139.1169), zgodnie z pkt 2 komunikatu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 października 2006 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego (Dz.Urz.WUG.06.16.90).

Z dniem 22 września 2006 r. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie został upoważniony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczegodo dnia 11 września 2009 r. do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w zakresie określonym w pkt 5.13.6.9, pkt 5.13.7.5, pkt 5.13.9.6 ppkt 3 i pkt 5.20.15.3 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych(Dz.U.02.139.1169), zgodnie z pkt 3 komunikatu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 października 2006 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego (Dz.Urz.WUG.06.16.90).

Z dniem 28 września 2006 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Katowicach został upoważniony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczegodo dnia 30 września 2006 r. do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w zakresie określonym § 3 ust. 2, § 10 ust. 5 i § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych(Dz.U.02.94.841), § 244 pkt 3, § 249 ust. 2, § 255 i § 256 oraz pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt 1.1.5, pkt 6.18.5, pkt 10.12.1 i pkt 10.12.2 w załączniku nr 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych(Dz.U.02.139.1169).