Regulamin Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2023.23

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2023 r.

UCHWAŁA Nr 344/2023
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 15 września 2023 r.
w sprawie "Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego"

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze na rynkiem finansowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 753, 825, 1705 i 1723) oraz art. 12 ust. 1b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Ustala się "Regulamin Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego", stanowiący załącznik do uchwały.
§  2. 
1. 
Pozostają w mocy wszelkie czynności podjęte na podstawie Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiącego załącznik do uchwały uchylanej w § 5 oraz inne utrzymane w mocy czynności dotyczące organizacji i funkcjonowania Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, zwanego dalej "Sądem Polubownym", w tym:
1)
powołania mediatorów i arbitrów Sądu Polubownego,
2)
powołanie Prezesa Sądu Polubownego,
3)
powołanie Sekretarza Sądu Polubownego,
4)
czynności w toku postępowań przed Sądem Polubownym wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia niniejszej uchwały

- o ile nie zostały odwołane lub nie wygasły przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

2. 
Kadencja arbitrów i mediatorów Sądu Polubownego, wpisanych w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały odpowiednio na "Listę arbitrów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego" oraz "Listę mediatorów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego", nie ulega przerwaniu.
3. 
Kadencja Prezesa Sądu Polubownego pełniącego funkcję w dniu wejścia w życie uchwały nie ulega przerwaniu.
§  3. 
Do postępowań przed Sądem Polubownym, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się regulamin, o którym mowa w § 1, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1.
§  4. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.
§  5. 
Traci moc uchwała nr 106/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie "Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego" (Dz. Urz. KNF z 2021 r. poz. 37).
§  6. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

DZIAŁ  I

Organizacja Sądu Polubownego

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
1. 
Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej "Sądem Polubownym", jest stałym sądem polubownym właściwym do rozpoznawania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej "KNF", a odbiorcami usług finansowych świadczonych przez te podmioty.
2. 
Sąd Polubowny jest podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), zwanej dalej "ustawą o ADR".
3. 
Sąd Polubowny może także prowadzić działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie arbitrażu oraz mediacji na rynku finansowym.
4. 
Siedzibą Sądu Polubownego jest m.st. Warszawa.
5. 
W ramach Sądu Polubownego działa Centrum Mediacji oraz Centrum Arbitrażu.
6. 
Sąd Polubowny używa okrągłej pieczęci zawierającej jego nazwę w pełnym brzmieniu lub pieczęci elektronicznej. Pieczęcią opatruje się w szczególności wyroki Sądu Polubownego.
§  2. 
1. 
Sąd Polubowny rozpoznaje spory o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu wynosi co najmniej 500 zł oraz o prawa niemajątkowe.
2. 
W przypadku gdy przemawia za tym szczególna zawiłość lub precedensowy charakter sprawy, a także, gdy w sprawie pojawia się szczególnie istotne zagadnienie prawne, lub zagadnienie dotyczące większej liczby odbiorców usług świadczonych przez podmioty podlegające nadzorowi KNF, Prezes Sądu Polubownego może zdecydować o rozpoznaniu sprawy, której wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 500 zł. W takim przypadku na podmiocie zainteresowanym rozpoznaniem sprawy spoczywa obowiązek wskazania i uzasadnienia okoliczności pozwalających na rozpatrzenie sprawy przez Sąd Polubowny. Postanowienie zdania poprzedniego nie wyłącza konieczności uzyskania zgody drugiej strony na rozpatrzenie sprawy przez Sąd Polubowny.
§  3. 
1. 
W postępowaniu przed Sądem Polubownym stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem postępowania cywilnego".
2. 
W postępowaniu przed Sądem Polubownym do sporów konsumenckich rozpatrywanych w postępowaniu mediacyjnym, polegającym na umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu oraz uproszczonym postępowaniu arbitrażowym, polegającym na rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania, stosuje się przepisy ustawy o ADR.
§  4. 
1. 
Obsługę organizacyjną i administracyjną Sądu Polubownego zapewnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej "UKNF".
2. 
Akta spraw oraz dokumenty związane z postępowaniem przed Sądem Polubownym są przechowywane w UKNF, na zasadach określonych odrębnie.
§  5. 
1. 
Pracownicy UKNF wykonujący czynności na rzecz Sądu Polubownego zobowiązani są do zachowania w poufności informacji pozyskanych w związku z prowadzeniem tych prac.
2. 
Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, mediatorzy, arbitrzy, Prezes Sądu Polubownego oraz Sekretarz i inni pracownicy UKNF wykonujący czynności na rzecz Sądu Polubownego zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących postępowania.
3. 
Osoby, o których mowa w ust. 1-2, są w szczególności zobowiązane zabezpieczać hasłem pliki przekazywane jako załączniki wiadomości mailowych, zawierające poufne informacje związane z postępowaniami prowadzonymi przed Sądem Polubownym, w tym dane osobowe lub informacje chronione jako tajemnica bankowa. Hasło powinno być przekazywane odbiorcy odrębnym kanałem komunikacji. Informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie wolno przekazywać bezpośrednio w treści wiadomości mailowej.
4. 
Informacje pozyskiwane w związku z pracami Sądu Polubownego nie mogą być wykorzystywane w działaniach nadzorczych KNF.
§  6. 
Prezes Sądu Polubownego corocznie, w terminie do dnia 30 kwietnia, przedstawia KNF sprawozdanie z działalności Sądu Polubownego za rok poprzedni.

Rozdział  2

Arbitrzy i mediatorzy

§  7. 
1. 
W skład Centrum Arbitrażu wchodzi nie mniej niż 20 i nie więcej niż 40 arbitrów, z których co najmniej 1/3 posiada uprawnienia adwokata lub radcy prawnego bądź posiada stopień doktora nauk prawnych.
1a.  1
 Prezes Sądu Polubownego z urzędu pełni funkcję arbitra, o ile spełnia wymogi określone w ust. 1 oraz w § 8. Zaprzestanie pełnienia funkcji Prezesa Sądu Polubownego nie wpływa na pełnienie funkcji arbitra w danej kadencji.
2. 
W skład Centrum Mediacji wchodzi nie mniej niż 15 mediatorów.
§  8. 
1. 
Arbitrem, z zastrzeżeniem wymogów, o których mowa w § 7 ust. 1, może być osoba:
1)
wyróżniająca się wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym w zakresie objętym właściwością Sądu Polubownego;
2)
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
3)
dająca rękojmię należytego wykonywania obowiązków;
4)
korzystająca z pełni praw publicznych;
5)
posiadająca co najmniej wyższe wykształcenie magisterskie;
6) 2
 (uchylony).
2. 
Funkcji arbitra nie może pełnić pracownik UKNF, ani członek KNF.
§  9. 
Mediatorem może być osoba:
1)
posiadająca wiedzę, umiejętności i doświadczenie pożądane dla efektywnego rozwiązywania sporów na rynku finansowym, w szczególności ukończone specjalistyczne szkolenie bądź studia podyplomowe z zakresu mediacji, obejmujące problematykę mediacji cywilnych i gospodarczych;
2) 3
 spełniająca wymogi określone w § 8 ust. 1 pkt 2-5.
§  10. 
1. 
Arbitrzy i mediatorzy są powoływani na czteroletnią kadencję. Ta sama osoba może pełnić funkcję arbitra lub mediatora przez więcej niż jedną kadencję.
2. 
Kadencja rozpoczyna się z dniem zebrania Zgromadzenia Ogólnego na pierwszym posiedzeniu. Mediatorzy i arbitrzy danej kadencji pełnią swoje funkcje do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia nowej kadencji.
3.  4
 Arbitrów i mediatorów powołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Sądu Polubownego, kierując się w szczególności potrzebami Sądu Polubownego danej kadencji, w tym spodziewaną liczbą i charakterem spraw oraz koniecznością powołania arbitrów i mediatorów, którzy w najwyższym stopniu spełniają kryteria określone odpowiednio w § 8 albo § 9. Prezes Sądu Polubownego nie jest związany faktem, że dana osoba pełni funkcje mediatora albo arbitra dotychczasowej kadencji.
4. 
Połowę maksymalnego składu arbitrów Prezes Sądu Polubownego powołuje samodzielnie wybierając kandydatów, a pozostałych arbitrów powołuje spośród kandydatów przedstawionych przez izby lub stowarzyszenia zrzeszające podmioty podlegające nadzorowi KNF. W przypadku braku kandydatów spełniających wymagane kryteria, przedstawionych przez izby lub stowarzyszenia zrzeszające podmioty podlegające nadzorowi KNF, Prezes Sądu Polubownego powołuje pozostałych arbitrów samodzielnie wybierając kandydatów.
5. 
W przypadku konieczności uzupełnienia składu arbitrów lub składu mediatorów danej kadencji Prezes Sądu Polubownego powołuje ich uwzględniając zasady określone odpowiednio w § 7-9 oraz w ust. 3 i 4.
6. 
W zarządzeniu o powołaniu arbitrów lub mediatorów wskazuje się dzień powołania do pełnienia funkcji arbitra lub mediatora, z zastrzeżeniem, że w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 3, jako dzień powołania wskazuje się dzień zebrania się Zgromadzenia Ogólnego na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.
7. 
W przypadku spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem rozpoczęcia nowej kadencji, arbiter oraz mediator dalej uczestniczą w rozpoznawaniu tych spraw, aż do czasu ich zakończenia. W tym zakresie nadal mają status mediatora lub arbitra Sądu Polubownego. Mediatorów i arbitrów, o których mowa w zdaniu poprzednim nie uwzględnia się w liczbie arbitrów i mediatorów nowej kadencji, o ile nie zostali powołani na nową kadencję.
8.  5
 Prezes Sądu Polubownego może określić, w drodze zarządzenia, wykaz dokumentów i informacji umożliwiających ocenę spełnienia przez kandydatów do pełnienia funkcji arbitrów i mediatorów kryteriów, o których mowa odpowiednio w § 8 albo § 9.
§  11. 
1. 
Sekretarz Sądu Polubownego prowadzi listę arbitrów Sądu Polubownego oraz listę mediatorów Sądu Polubownego w formie jednolitego rejestru dla danej kadencji i dokonuje na tych listach wpisów, skreśleń i adnotacji na podstawie otrzymanych dokumentów i informacji.
2. 
Lista arbitrów Sądu Polubownego stanowi dział I rejestru, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Lista mediatorów Sądu Polubownego stanowi dział II rejestru, o którym mowa w ust. 1.
4. 
Prezes Sądu Polubownego może, w drodze zarządzenia, określić szczegółowe zasady prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 1.
5. 
Lista arbitrów Sądu Polubownego oraz lista mediatorów Sądu Polubownego są jawne. Informacje o mediatorach i arbitrach powołanych do pełnienia funkcji udostępnia się na stronie internetowej KNF.
§  12. 
1. 
Przy wykonywaniu swych obowiązków arbiter i mediator są bezstronni, niezależni i podlegają jedynie powszechnie obowiązującym przepisom prawa oraz Regulaminowi, przy czym obowiązani są zarazem kierować się powszechnie przyjętymi normami moralnymi oraz "Zasadami etyki arbitrów i mediatorów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego", stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. 
Arbiter i mediator nie ujawniają informacji, w których posiadanie weszli prowadząc postępowanie. Nie mogą również w interesie własnym lub osoby trzeciej korzystać z tych informacji oraz takich informacji ujawniać dla celów niezwiązanych z postępowaniem także po jego zakończeniu.
3. 
Arbiter nie może ujawnić treści orzeczenia przed jego ogłoszeniem lub doręczeniem stronom przez Sąd Polubowny.
4. 
Arbiter nie może w tej samej sprawie pełnić funkcji mediatora, jak również mediator nie może w tej samej sprawie pełnić funkcji arbitra.
5. 
Osoby, mające status arbitra w Sądzie Polubownym, nie mogą być pełnomocnikami w sprawach prowadzonych przed tym sądem.
§  13. 
Utrata statusu arbitra lub mediatora następuje w razie:
1)
śmierci arbitra lub mediatora;
2)
utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez arbitra lub mediatora;
3) 6
 (uchylony);
4)
utraty przez arbitra lub mediatora pełni praw publicznych;
5)
rezygnacji z pełnienia funkcji arbitra lub mediatora - na podstawie pisemnego oświadczenia arbitra lub mediatora;
6)
upływu kadencji, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 i ust. 7;
7)
odwołania przez Prezesa Sądu Polubownego z pełnienia funkcji mediatora lub arbitra.
§  14. 
1. 
W przypadku naruszenia przez mediatora lub arbitra przepisów powszechnie obowiązującego prawa, norm lub zasad, o których mowa w § 12 ust. 1, uchybiania obowiązkom arbitra lub mediatora, w szczególności utraty rękojmi należytego wykonywania funkcji mediatora lub arbitra, a także w przypadku uchybiania dobremu imieniu Sądu Polubownego Prezes Sądu Polubownego może, w drodze zarządzenia, odwołać mediatora lub arbitra z funkcji. Odwołanie następuje z dniem podpisania zarządzenia o odwołaniu mediatora lub arbitra.
2. 
W przypadku naruszeń mniejszej wagi Prezes Sądu Polubownego może udzielić mediatorowi lub arbitrowi pisemnego upomnienia.
§  15. 
1. 
Prezes Sądu Polubownego, w drodze zarządzenia, zawiesza arbitra lub mediatora w wykonywaniu obowiązków:
1)
na uzasadniony wniosek arbitra lub mediatora - na czas określony we wniosku, nie dłuższy niż 12 miesięcy;
2)
z urzędu - w razie długotrwałej choroby lub z innych ważnych powodów uniemożliwiających arbitrowi lub mediatorowi prawidłowe wykonywanie obowiązków, na czas określony albo nieokreślony.
2. 
Arbiter lub mediator mogą zgłosić niedostępność w zakresie wykonywania obowiązków na okres nie dłuższy niż 90 dni w danym roku. Niedostępność może być zgłaszana jednokrotnie albo wielokrotnie, przy czym w takim przypadku łączny czas niedostępności nie może być dłuższy niż 90 dni w danym roku. Zgłoszenia niedostępności dokonuje się w systemie, o którym mowa w § 33 ust. 4, a w przypadku braku dostępu do tego systemu w drodze wniosku skierowanego do Sekretarza Sądu Polubownego. Do wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio postanowienia § 31 ust. 3.
3. 
Wzmiankę o zawieszeniu arbitra lub mediatora umieszcza się odpowiednio na liście arbitrów lub liście mediatorów. W okresie zawieszenia arbitra lub mediatora informację tę podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej KNF.
4. 
W okresie niedostępności arbitra lub mediatora informację o niedostępności podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej KNF.
5. 
Niedostępność arbitra lub mediatora nie stanowi przeszkody w prowadzeniu spraw przekazanych przed rozpoczęciem okresu niedostępności, o ile okoliczności na to pozwalają.
§  16. 
W przypadku arbitra lub mediatora będącego Prezesem Sądu Polubownego, zarządzenia, o których mowa w § 14 i § 15, wydaje Przewodniczący KNF.
§  17. 
1. 
Mediator lub arbiter, w terminie 14 dni od doręczenia zarządzenia o odwołaniu z funkcji lub zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków, może wnieść odwołanie do Przewodniczącego KNF.
2. 
Przewodniczący KNF, w wyniku wniesionego odwołania, może podtrzymać, uchylić lub zmienić zarządzenie Prezesa Sądu.
§  18. 
1. 
W trakcie postępowania zmiana w składzie orzekającym, zespole prowadzącym mediację lub zmiana mediatora może nastąpić jedynie w przypadku:
1)
skreślenia arbitra z listy arbitrów Sądu Polubownego lub mediatora z listy mediatorów Sądu Polubownego;
2)
zawieszenia arbitra lub mediatora;
3)
wyłączenia arbitra lub mediatora;
4)
z innych ważnych powodów w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania.
2. 
Arbiter może być wyłączony tylko wtedy, gdy zachodzą okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności lub niezależności, a także wtedy, gdy nie ma kwalifikacji określonych w umowie stron. Wyłączenia arbitra, którego strona sama powołała lub w powołaniu którego uczestniczyła, strona może żądać tylko z przyczyn, o których się dowiedziała po jego powołaniu.
3. 
Do wyłączenia mediatora postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. 
Zmian, o których mowa w ust. 1, dokonuje Prezes Sądu Polubownego, o czym niezwłocznie informuje się strony. Strony mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o dokonaniu zmiany zgodnie wskazać innego mediatora z listy mediatorów Sądu Polubownego lub arbitra z listy arbitrów Sądu Polubownego do prowadzenia sprawy. W takim przypadku Prezes Sądu Polubownego niezwłocznie dokonuje zmiany w składzie orzekającym, zespole prowadzącym mediację lub zmiany mediatora zgodnie ze wskazaniem stron.
§  19. 
1. 
Arbitrom i mediatorom za podejmowane przez nich czynności przysługuje wynagrodzenie.
2. 
Zasady wynagradzania arbitrów i mediatorów określa Przewodniczący KNF w drodze zarządzenia.

Rozdział  3

Organy Sądu Polubownego

§  20. 
Organami Sądu Polubownego są:
1)
Zgromadzenie Ogólne;
2)
Prezes Sądu Polubownego;
3)
Sekretarz Sądu Polubownego.
§  21. 
1. 
Zgromadzenie Ogólne tworzą arbitrzy i mediatorzy Sądu Polubownego.
2. 
Zgromadzenie Ogólne zwołuje Przewodniczący KNF lub Prezes Sądu Polubownego niezwłocznie po powołaniu arbitrów i mediatorów nowej kadencji oraz ilekroć uznają to za celowe. W posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. 
Zgromadzenie Ogólne pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w zakresie funkcjonowania Sądu Polubownego.
§  22. 
1. 
Prezesa Sądu Polubownego powołuje Przewodniczący KNF spośród osób posiadających uprawnienia adwokata lub radcy prawnego bądź legitymującego się stopniem naukowym doktora nauk prawnych, w drodze zarządzenia na czteroletnią kadencję. Ta sama osoba może pełnić funkcję Prezesa Sądu Polubownego przez więcej niż jedną kadencję.
2. 
Prezes Sądu Polubownego pełni funkcję do dnia powołania Prezesa Sądu Polubownego nowej kadencji.
3. 
Prezes Sądu Polubownego reprezentuje Sąd Polubowny na zewnątrz, kieruje jego pracami, rozstrzyga wątpliwości prawne i podejmuje czynności dotyczące jego funkcjonowania w drodze zarządzenia.
4. 
Prezes Sądu Polubownego może upoważnić mediatora, arbitra lub pracownika UKNF, w szczególności spośród pracowników UKNF wykonujących czynności w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 1, do dokonywania w jego imieniu czynności przewidzianych w Regulaminie.
5. 
Prezes Sądu Polubownego może zostać odwołany przez Przewodniczącego KNF przed upływem kadencji w przypadku skreślenia z listy arbitrów lub mediatorów, bądź rażącego lub uporczywego uchybiania obowiązkom Prezesa Sądu Polubownego. W tym przypadku Przewodniczący KNF, w drodze zarządzenia, niezwłocznie powołuje nowego Prezesa Sądu Polubownego, zgodnie z ust. 1.
§  23. 
1. 
Sekretarzem Sądu Polubownego jest dyrektor komórki organizacyjnej UKNF właściwej w zakresie obsługi Sądu Polubownego lub wskazany przez niego pracownik tej komórki, powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego KNF w drodze zarządzenia.
2. 
Sekretarz Sądu Polubownego koordynuje działalność Sądu Polubownego, sprawuje nadzór nad obsługą i organizacją pracy Sądu Polubownego, podejmuje działania mające na celu rozwój i promocję Sądu Polubownego oraz wykonuje inne czynności przewidziane w Regulaminie. Sekretarz Sądu Polubownego może upoważnić nie więcej niż 3 osoby spośród pracowników UKNF, wykonujących czynności w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 1, do działania w jego imieniu i wykonywania obowiązków Sekretarza Sądu Polubownego w zakresie określonym w upoważnieniu.
3. 
Na czas swojej nieobecności Sekretarz Sądu Polubownego wyznacza, spośród pracowników UKNF, wykonujących czynności w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 1, osobę go zastępującą i upoważnia ją do działania w okresie jego nieobecności.
4. 
W przypadku nieobecności Sekretarza Sądu Polubownego, gdy nie wyznaczył on osoby zastępującej, dyrektor komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, pisemnie wyznacza osobę, spośród pracowników UKNF, wykonujących czynności w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 1, do zastępowania Sekretarza Sądu Polubownego na czas jego nieobecności.

DZIAŁ  II

Postępowanie przed Sądem Polubownym

Rozdział  1

Zasady ogólne

§  24. 
Postępowanie przed Sądem Polubownym prowadzone jest w języku polskim.
§  25. 
Postępowanie przed Sądem Polubownym ma charakter poufny.
§  26. 
Postępowanie przed Sądem Polubownym jest prowadzone w trybie:
1)
postępowania mediacyjnego w Centrum Mediacji;
2)
uproszczonego postępowania arbitrażowego w Centrum Arbitrażu;
3)
postępowania arbitrażowego w Centrum Arbitrażu.
§  27. 
Podstawą do prowadzenia postępowania mediacyjnego jest umowa o przeprowadzenie mediacji lub postanowienie sądu powszechnego kierującego sprawę do mediacji. Złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji i wyrażenie zgody przez drugą stronę jest poczytywane za umowę, o której mowa w zdaniu poprzednim.
§  28. 
Podstawą do prowadzenia uproszczonego postępowania arbitrażowego jest umowa o przeprowadzenie uproszczonego postępowania arbitrażowego.
§  29. 
1. 
Podstawą do prowadzenia postępowania arbitrażowego jest zapis na sąd polubowny sporządzony z zachowaniem przepisów art. 1162 oraz art. 11641 Kodeksu postępowania cywilnego.
2. 
Jeżeli powstały spór nie został objęty umową lub zapisem, strona sporu, zwana dalej "wnioskodawcą", może zwrócić się do Sekretarza Sądu Polubownego z wnioskiem o zwrócenie się do drugiej strony sporu z pytaniem, czy zgadza się ona na przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym. Wnioskodawca określa tryb postępowania, które zamierza wszcząć, stosownie do § 26. Zgoda wyrażona w postaci papierowej lub elektronicznej przez drugą stronę sporu jest równoznaczna z zawarciem odpowiednio umowy o przeprowadzenie mediacji, umowy o przeprowadzenie uproszczonego postępowania arbitrażowego, bądź zapisu na sąd polubowny. Brak udzielenia odpowiedzi, w zakreślonym przez Sekretarza Sądu Polubownego terminie, jest równoznaczny z odmową.
3. 
O wyniku działań, o których mowa w ust. 2, Sekretarz Sądu Polubownego informuje wnioskodawcę niezwłocznie po uzyskaniu stanowiska drugiej strony sporu.
§  30. 
1. 
Miejscem prowadzenia mediacji i rozstrzygania sporów jest siedziba Sądu Polubownego.
2. 
Skład orzekający, mediator lub zespół prowadzący mediację mogą na zgodny wniosek stron, mając na uwadze szybkość prowadzonego postępowania, prowadzić postępowanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub za zgodą Prezesa Sądu Polubownego wyznaczyć inne miejsce prowadzenia postępowania. W przypadku wyznaczenia innego miejsca prowadzenia postępowania strony obowiązane są pokryć wynikające stąd dodatkowe wydatki Sądu Polubownego.
3. 
Prezes Sądu Polubownego w uzasadnionych przypadkach, mając na względzie zapewnienie ciągłości lub sprawności działania Sądu Polubownego, w szczególności w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, może zarządzić, że wszystkie postępowania przed Sądem Polubownym prowadzone są za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
§  31. 
1. 
Postępowania przed Sądem Polubownym prowadzone są w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.
2. 
Pisma pochodzące od Sądu Polubownego mogą być doręczane zgodnie z zasadami określonymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego dla doręczeń sądowych, a także w każdy inny sposób, jeżeli taki sposób pozwala bez uzasadnionych wątpliwości stwierdzić, że pismo dotarło do wiadomości adresata.
3. 
Wnioski w postaci elektronicznej kieruje się na adres poczty elektronicznej sad.polubowny@knf.gov.pl. W razie wątpliwości co do tego czy wniosek pochodzi od wnioskodawcy Prezes Sądu Polubownego może zażądać potwierdzenia wniosku w formie pisemnej.
§  32. 
1. 
Prezes Sądu Polubownego, w drodze zarządzenia, odmawia wszczęcia postępowania, jeżeli przedmiot postępowania wykracza poza kategorie sporów objętych właściwością Sądu Polubownego lub jeżeli wartość przedmiotu sporu jest niższa od wartości, o której mowa w § 2 ust. 1, chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w § 2 ust. 2, a także, jeżeli dana sprawa jest sprawą o to samo roszczenie między tymi samymi stronami i jest w toku albo została już rozpatrzona przez Sąd Polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd.
2. 
Postanowienie ust. 1 nie stoi na przeszkodzie wszczęcia postepowania mediacyjnego w sprawie o to samo roszczenie, jeżeli sprawa była już rozpatrywana przez Sąd Polubowny, ale nie doszło do zawarcia ugody.
3. 
Prezes Sądu Polubownego, w drodze zarządzenia, może odmówić wszczęcia postępowania, jeżeli spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwości dla drugiej strony.

Rozdział  2

Postępowanie mediacyjne

§  33. 
1. 
Wnioskodawca lub druga strona postępowania składa do Centrum Mediacji Sądu Polubownego umowę o przeprowadzenie mediacji, która zawiera:
1)
oznaczenie stron z podaniem ich adresów do doręczeń oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej, jeśli strony je posiadają;
2)
oznaczenie pełnomocnika, jeżeli strona go ustanowiła, wraz ze wskazaniem informacji, o których mowa w pkt 1;
3)
określenie wartości przedmiotu sporu o prawa majątkowe, co najmniej przez wskazanie, czy wartość przedmiotu sporu przekracza 500 zł;
4)
określenie przedmiotu sporu mającego być przedmiotem mediacji;
5)
oświadczenie wnioskodawcy i uczestnika o wyrażeniu zgody na mediację;
6)
oświadczenie wnioskodawcy i uczestnika wskazujące mediatora z listy mediatorów Sądu Polubownego;
7)
dowód uiszczenia opłaty.
2. 
W przypadku braków formalnych umowy o mediację, z zastrzeżeniem ust. 3 zdanie drugie, Sekretarz Sądu Polubownego wyznacza termin do jej uzupełnienia przez wnioskodawcę, nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sekretarz Sądu Polubownego powiadamia wnioskodawcę lub drugą stronę postępowania.
3. 
Postępowanie mediacyjne prowadzone jest przez jednego mediatora. Jeżeli strony nie dokonają zgodnego wyboru, bądź żadna ze stron nie wskaże mediatora, wyznacza go Prezes Sądu Polubownego w drodze zarządzenia z listy mediatorów Sądu Polubownego. Jeżeli jedna ze stron nie skorzysta z prawa wyboru mediatora, mediację prowadzi mediator wskazany przez drugą stronę.
4. 
Wyznaczenie mediatora, które następuje w systemie teleinformatycznym "System Obsługi Sądu Polubownego" (SOSP) przeznaczonym do obsługi Sądu nie wymaga zarządzenia.
5. 
Prezes Sądu Polubownego może wyznaczyć dodatkowego mediatora do prowadzenia postępowania mediacyjnego.
6. 
Sekretarz Sądu Polubownego po otrzymaniu kompletnej umowy o przeprowadzenie mediacji niezwłocznie przekazuje ją do wyznaczonego mediatora lub zespołu prowadzącego mediację celem przeprowadzenia mediacji.
§  34. 
1. 
Mediator niezwłocznie ujawnia stronom okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do jego bezstronności.
2. 
Od prowadzenia mediacji w sprawach kredytów lub pożyczek denominowanych, lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska wyłączeni są mediatorzy będący aktualnie bądź w okresie ostatnich 10 lat kredytobiorcami takich kredytów lub pożyczek.
3. 
Mediator zainteresowany prowadzeniem mediacji w sprawach, o których mowa w ust. 2, obowiązany jest złożyć Prezesowi Sądu Polubownego oświadczenie o braku przeszkody, o której mowa w ust. 2. Do czasu złożenia oświadczenia, mediator jest wyłączony od prowadzenia mediacji w sprawach kredytów lub pożyczek denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska.
4.  7
 Informację o wyłączeniu mediatora od prowadzenia mediacji w sprawach, o których mowa w ust. 2, zamieszcza się na liście mediatorów Sądu Polubownego. Informację o możliwości prowadzenia przez mediatora mediacji w sprawach, o których mowa w ust. 2, udostępnia się na stronie internetowej KNF.
§  35. 
1. 
Mediator lub zespół prowadzący mediację niezwłocznie, nie później niż 21 dni od dnia przekazania akt sprawy, wyznacza termin wstępnych spotkań mediacyjnych oraz posiedzenia mediacyjnego. Nie jest wymagane wyznaczenie posiedzenia mediacyjnego, jeżeli strony zgodzą się na przeprowadzenie mediacji bez posiedzenia mediacyjnego. W takim przypadku strony wymieniają swoje stanowiska przy udziale mediatora lub zespołu prowadzącego mediację.
2. 
Podczas posiedzenia mediacyjnego, o którym mowa w ust. 1, mediator lub zespół prowadzący mediację wspiera strony w uzgodnieniu warunków polubownego rozwiązania sporu.
§  36. 
1. 
Mediator lub zespół prowadzący mediację dąży do zakończenia postępowania w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania akt postępowania mediacyjnego od Sekretarza Sądu Polubownego.
2. 
W przypadku niezakończenia postępowania w terminie określonym w ust. 1, mediator lub zespół prowadzący mediację przedstawia niezwłocznie Sekretarzowi Sądu Polubownego informację o przyczynach przekroczenia terminu wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia postępowania.
3. 
Jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przekroczony z przyczyn niezależnych od mediatora lub zespołu prowadzącego mediację, mediator lub zespół prowadzący mediację może, za zgodą stron sporu, zawiesić postępowanie do czasu ich ustania, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnej Sekretarza Sądu Polubownego.
4. 
Zawieszając mediację mediator informuje strony, że w przypadku braku wystąpienia o podjęcie mediacji przez którąkolwiek ze stron, po upływie 3 miesięcy od jej zawieszenia, postępowanie uznaje się za zakończone.
5. 
Przedłużenie okresu zawieszenia na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, może nastąpić na wniosek stron, za zgodą Prezesa Sądu Polubownego.
§  37. 
Mediacja może być prowadzona w całości lub w części przy wykorzystaniu zaakceptowanych przez strony mediacji środków porozumiewania się na odległość.
§  38. 
1. 
Mediacja kończy się w przypadku:
1)
zawarcia ugody przez strony;
2)
wyrażenia woli zakończenia mediacji przez co najmniej jedną ze stron;
3)
stwierdzenia przez mediatora niemożliwości, niecelowości lub bezprzedmiotowości dalszego prowadzenia postępowania mediacyjnego.
2.  8
 W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mediator przedstawia Prezesowi Sądu Polubownego wyczerpujące informacje o okolicznościach, które uzasadniają zakończenie mediacji. Zakończenie mediacji na podstawie ust. 1 pkt 3 wymaga zgody Prezesa Sądu Polubownego.
3. 
Z przebiegu mediacji mediator lub zespół prowadzący mediację sporządza protokół w jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron oraz Sądu Polubownego.
4. 
Protokół zawiera następujące informacje:
1)
miejsce i czas przeprowadzenia mediacji;
2)
oznaczenie stron mediacji z podaniem adresów zamieszkania lub siedziby;
3)
imię i nazwisko mediatora lub mediatorów;
4)
o przebiegu mediacji ze wskazaniem dat wszystkich spotkań mediacyjnych lub o prowadzeniu mediacji bez posiedzenia mediacyjnego, w trybie wymieniania stanowisk przy udziale mediatora, lub zespołu prowadzącego mediację;
5)
wynik mediacji.
5. 
Zakończenie mediacji następuje z dniem sporządzenia protokołu z mediacji.
6. 
W przypadku błędu w protokole sporządza się sprostowanie protokołu, które doręcza się każdej ze stron oraz Sądowi Polubownemu.
§  39. 
Szczegółową procedurę i tryb obsługi postępowania mediacyjnego może określić zarządzeniem Prezes Sądu Polubownego.

Rozdział  3

Uproszczone postępowanie arbitrażowe

§  40. 
1. 
Uproszczone postępowanie arbitrażowe prowadzone jest w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 zł. W sporach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 zł uproszczone postępowanie arbitrażowe może być przeprowadzone wyłącznie na zgodny wniosek obu stron, z zachowaniem art. 11641 Kodeksu postępowania cywilnego.
2. 
Powód kieruje do Sądu Polubownego umowę o przeprowadzenie uproszczonego postępowania arbitrażowego, która zawiera:
1)
oznaczenie stron z podaniem ich adresów do doręczeń oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej, jeśli strony je posiadają;
2)
oznaczenie pełnomocnika, jeżeli strona go ustanowiła, wraz ze wskazaniem informacji wymienionych w pkt 1;
3)
oznaczenie wartości przedmiotu sporu;
4)
zwięzłe określenie przedmiotu sporu mającego być przedmiotem rozstrzygnięcia;
5)
oświadczenie powoda i pozwanego o wyrażeniu zgody na uproszczone postępowanie arbitrażowe;
6)
oświadczenie powoda i pozwanego wskazujące arbitra z listy arbitrów Sądu Polubownego.
3. 
Do umowy załącza się ponadto pozew zawierający dokładne określenie roszczeń wraz z uzasadnieniem, ewentualne środki dowodowe w postaci dokumentów oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty zgodnie z taryfą opłat Sądu Polubownego. W przypadku, gdy stroną postępowania jest konsument załącza się jego oświadczenie o poinformowaniu go o wiążącym charakterze rozstrzygnięcia i wyrażeniu przez niego zgody na poddanie się takiemu rozstrzygnięciu.
4. 
W przypadku braków formalnych umowy lub pozwu, z wyłączeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, Sekretarz Sądu Polubownego wyznacza termin do ich uzupełnienia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu postępowania arbitrażowego nie wszczyna się, o czym Sekretarz Sądu Polubownego powiadamia powoda.
5. 
Sekretarz Sądu Polubownego po otrzymaniu kompletnych dokumentów niezwłocznie przekazuje je składowi orzekającemu.
6. 
Uproszczone postępowanie arbitrażowe prowadzone jest przez jednego arbitra.
7. 
Jeżeli strony nie dokonają zgodnego wyboru arbitra, wyznacza go Prezes Sądu Polubownego z listy arbitrów Sądu Polubownego.
8. 
Arbiter przed przystąpieniem do wykonywania czynności objętych postępowaniem składa stronom oświadczenie o swojej bezstronności i niezależności wobec stron postępowania. Postanowienia Regulaminu dotyczące wyłączenia arbitra stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że terminy przewidziane w § 51 ust. 2 ulegają skróceniu do 7 dni.
§  41. 
Pozwany w terminie 14 dni od dnia otrzymania pozwu, przesyła odpowiedź na pozew. W uzasadnionych przypadkach arbiter postanowieniem może wydłużyć ten termin, jednak nie dłużej niż o kolejne 7 dni.
§  42. 
1. 
Jeżeli arbiter i strony nie postanowiły inaczej, wszelkie pisma w uproszczonym postępowaniu arbitrażowym, doręcza się arbitrowi, Sądowi Polubownemu oraz stronom, na wskazane przez nich adresy elektroniczne.
2. 
Strona doręcza drugiej stronie i Sądowi Polubownemu odpisy pism, o których mowa w ust. 1, które przesyłane są przez Sąd arbitrowi.
§  43. 
1. 
Uproszczone postępowanie arbitrażowe prowadzone jest bez rozprawy.
2. 
Arbiter, kierując się ekonomiką procesową, zobowiązany jest do efektywnego zarządzania biegiem postępowania. W uzasadnionych przypadkach arbiter może zezwolić stronom na uzupełnienie materiału dowodowego w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
3. 
Wyrok wraz z uzasadnieniem w uproszczonym postępowaniu arbitrażowym wydawany jest przez arbitra w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu odpowiedzi na pozew lub bezskutecznego upływu terminu na wniesienie odpowiedzi na pozew.
4. 
Termin, o którym mowa w ust. 3 ulega wydłużeniu w przypadku określonym w ust. 2 oraz może ulec wydłużeniu o kolejne 30 dni, na uzasadniony wniosek arbitra skierowany do Prezesa Sądu Polubownego.
5. 
W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 4, arbiter przedstawia niezwłocznie Prezesowi Sądu Polubownego, pisemną informację o przyczynach jego przekroczenia wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu wydania wyroku.
6. 
Wyrok wydany w uproszczonym postępowaniu arbitrażowym powinien być opatrzony datą, podpisany przez arbitra oraz zawierać:
1)
wskazanie stron;
2)
oznaczenie przedmiotu sporu;
3)
rozstrzygnięcie;
4)
uzasadnienie, zawierające w szczególności zasadnicze motywy rozstrzygnięcia.
7. 
Wyrok Sądu Polubownego wydany w uproszczonym postępowaniu arbitrażowym wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom.
§  44. 
Szczegółową procedurę i tryb obsługi uproszczonego postępowania arbitrażowego może określić zarządzeniem Prezes Sądu Polubownego.
§  45. 
Wyrok Sądu Polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechnym po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności.
§  46. 
W przypadku złożenia wniosku o wyłączenie arbitra przez którąkolwiek ze stron, wniosek będzie rozpoznany w trybie określonym w § 51 ust. 2-6.

Rozdział  4

Postępowanie arbitrażowe

§  47. 
1. 
Postępowanie arbitrażowe prowadzone jest w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 zł oraz w sprawach o charakterze niemajątkowym.
2. 
Powód wnosi pozew do Sądu Polubownego.
3. 
Do pozwu załącza się odpisy pozwu wraz z załącznikami dla każdego z arbitrów i pozwanego, potwierdzenie uiszczenia opłaty zgodnie z taryfą opłat Sądu Polubownego, oświadczenia stron o wyrażeniu zgody na postępowanie przed Sądem Polubownym (zapis na sąd polubowny) oraz o wyborze arbitrów z listy arbitrów Sądu Polubownego, a w przypadku, gdy stroną postępowania jest konsument oświadczenie o poinformowaniu go o wiążącym charakterze rozstrzygnięcia i uzyskaniu od niego zgody na poddanie się takiemu rozstrzygnięciu.
4. 
W przypadku braków formalnych pozwu lub innych złożonych dokumentów Sekretarz Sądu Polubownego wyznacza termin, nie krótszy niż 14 dni, na ich uzupełnienie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu postępowania arbitrażowego nie wszczyna się, o czym Sekretarz Sądu Polubownego powiadamia powoda lub pozwanego.
5. 
Sekretarz Sądu Polubownego po otrzymaniu kompletnego pozwu niezwłocznie przekazuje go składowi orzekającemu.
6. 
Pozwany, w terminie 14 dni od daty otrzymania pozwu, udziela odpowiedzi na pozew. Do odpowiedzi na pozew załącza się odpisy odpowiedzi na pozew wraz z załącznikami dla każdego z arbitrów i strony przeciwnej. W przypadku gdy pozwanym jest konsument postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
7. 
Postępowanie arbitrażowe prowadzone jest przez trzyosobowy skład orzekający, chyba że strony dokonają zgodnego wyboru jednego arbitra.
8. 
Każda ze stron wskazuje po jednym arbitrze. Wskazani arbitrzy wyznaczają wspólnie trzeciego arbitra z listy arbitrów Sądu Polubownego, posiadającego uprawnienia adwokata, radcy prawnego, bądź legitymującego się tytułem naukowym doktora nauk prawnych. Wyznaczony trzeci arbiter pełni funkcję przewodniczącego składu orzekającego. Jeżeli arbitrzy nie wyznaczą trzeciego arbitra w terminie 10 dni od dnia otrzymania kompletnego pozwu przez ostatniego z nich i nie poinformują o tym Sekretarza Sądu Polubownego, jego wyboru dokonuje Prezes Sądu Polubownego w drodze zarządzenia.
9. 
Jeżeli powód lub pozwany nie wskazał arbitra, wyznacza go Prezes Sądu Polubownego z listy arbitrów Sądu Polubownego.
10. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zgodny wniosek stron, Prezes Sądu Polubownego może, w drodze zarządzenia, wyznaczyć do rozpoznania sprawy osobę niewpisaną na listę arbitrów Sądu Polubownego (arbiter ad hoc).
11. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 10, Prezes Sądu Polubownego niezwłocznie informuje Przewodniczącego KNF o zamiarze wyznaczenia konkretnej osoby do pełnienia funkcji arbitra ad hoc uzasadniając swój wybór. Przewodniczący KNF może w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji zgłosić pisemny sprzeciw. Sprzeciw ma charakter wiążący.
12. 
Do arbitra ad hoc stosuje się wymogi, o których mowa w § 8 ust. 1 oraz zasady, o których mowa w § 12.
13. 
Arbitrów ad hoc nie uwzględnia się w liczbie arbitrów danej kadencji.
§  48. 
Postępowanie arbitrażowe może być poprzedzone, za zgodną wolą stron, postępowaniem mediacyjnym.
§  49. 
1. 
Skład orzekający, w celu należytego przygotowania rozprawy, może nałożyć na strony obowiązek złożenia pism przygotowawczych. Skład orzekający określa, w drodze postanowienia, termin i kolejność składania tych pism oraz wymogi co do ich treści.
2. 
Skład orzekający, kierując się ekonomiką procesową, zobowiązany jest do efektywnego zarządzania biegiem postępowania. W szczególności skład orzekający dokłada wszelkich możliwych starań, aby przed pierwszą rozprawą zgromadzony został materiał dowodowy, w tym wszelkie niezbędne dokumenty i ekspertyzy, pozwalające na wydanie orzeczenia.
3. 
Skład orzekający dąży do zakończenia sprawy w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania pozwu, a w sprawie wymagającej zasięgnięcia opinii biegłego - nie dłuższym niż 6 miesięcy.
4. 
W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 3, przewodniczący składu orzekającego przedstawia niezwłocznie Prezesowi Sądu Polubownego, pisemną informację o przyczynach jego przekroczenia wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia sprawy.
§  50. 
1. 
Postępowanie arbitrażowe prowadzone jest na rozprawie.
2. 
Arbitrzy mogą, za zgodą stron, przeprowadzić postępowanie arbitrażowe bez rozprawy na posiedzeniu niejawnym, jeżeli ta forma w ocenie arbitrów w większym stopniu przyczyni się do efektywnego przeprowadzenia postępowania przed Sądem Polubownym.
§  51. 
1. 
Arbiter przed przystąpieniem do wykonywania czynności objętych postępowaniem składa stronom oświadczenie o swojej bezstronności i niezależności wobec stron postępowania.
2. 
Strona może złożyć wniosek o wyłączenie arbitra:
1)
w przypadku arbitrów wskazanych przez stronę samodzielnie lub wspólnie z drugą stroną - tylko na podstawie informacji, którą strona uzyskała po dacie wyznaczenia arbitra, w terminie 14 dni od daty uzyskania tej informacji;
2)
w przypadku pozostałych arbitrów - w terminie 14 dni od daty poinformowania przez Sąd o wyznaczeniu arbitra, a jeśli informację stanowiącą podstawę wyłączenia strona uzyskała po dacie poinformowania przez Sąd o wyznaczeniu arbitra, w terminie 14 dni od daty uzyskania tej informacji.
3. 
Wniosek wraz z uzasadnieniem wyłączenia arbitra strona składa na piśmie do Sądu Polubownego. Sekretarz Sądu Polubownego przekazuje niezwłocznie wniosek Prezesowi Sądu Polubownego, a odpis wniosku arbitrowi, którego dotyczy wniosek oraz stronie przeciwnej.
4. 
Arbiter, w odniesieniu do którego złożono wniosek o wyłączenie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpisu wniosku, składa Prezesowi Sądu Polubownego swoje stanowisko w sprawie. Strona przeciwna w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpisu wniosku, może złożyć Prezesowi Sądu Polubownego swoje stanowisko w sprawie.
5. 
Wniosek o wyłączenie arbitra rozpatruje Prezes Sądu Polubownego w terminie 14 dni od dnia otrzymania stanowiska arbitra, którego dotyczy złożony wniosek i stanowiska strony przeciwnej, bądź upływu terminu, w którym strona przeciwna mogła złożyć swoje stanowisko. Jeżeli do tego czasu arbiter sam ustąpi, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. W pozostałych przypadkach Prezes Sądu Polubownego rozstrzyga przez wydanie postanowienia na posiedzeniu niejawnym, które doręcza się stronom oraz składowi orzekającemu. Na postanowienie nie przysługuje zażalenie. Wniosek o wyłączenie arbitra, którym jest Prezes Sądu Polubownego podlega rozpatrzeniu przez 3 arbitrów, wskazywanych przez Sekretarza Sądu Polubownego, kolejno z listy arbitrów Sądu Polubownego.
6. 
W przypadku złożenia wniosku o wyłączenie arbitra przez jedną ze stron, skład orzekający postanowieniem z urzędu zawiesza postępowanie przed Sądem Polubownym do czasu rozstrzygnięcia wniosku. Na postanowienie nie przysługuje zażalenie.
§  52. 
W przypadku wyłączenia arbitra, powołanie nowego arbitra odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
§  53. 
Ponowny wniosek o wyłączenie arbitra oparty na tych samych okolicznościach podlega odrzuceniu bez składania wyjaśnień przez arbitra, którego dotyczy. O odrzuceniu orzeka postanowieniem Prezes Sądu Polubownego. Na postanowienie nie przysługuje zażalenie.
§  54. 
1. 
Skład orzekający udziela niezbędnych pouczeń konsumentom, którzy nie są reprezentowani przez profesjonalnych pełnomocników, o przysługujących im prawach w związku z toczącym się postępowaniem przed Sądem Polubownym. W sprawach z udziałem konsumentów przewodniczący składu orzekającego informuje konsumentów o wiążącym charakterze rozstrzygnięcia oraz uzyskuje od nich zgodę na poddanie się takiemu rozstrzygnięciu.
2. 
Przewodniczący składu orzekającego ma prawo wydawania zarządzeń w przedmiocie prowadzenia rozprawy, w szczególności w zakresie przerw w rozprawie, wyznaczenia arbitra sprawozdawcy, a także porządku na sali rozpraw.
3. 
Postępowanie arbitrażowe obejmuje:
1)
złożenie przez arbitrów oświadczeń, o których mowa w § 51 ust. 1;
2)
przedstawienie sprawy przez arbitra sprawozdawcę;
3)
oświadczenia stron, zawierające w szczególności twierdzenia oraz fakty i dowody lub proponowane środki dowodowe na ich poparcie;
4)
postępowanie dowodowe;
5)
końcowe oświadczenia stron zawierające ich ostateczne stanowisko w sprawie;
6)
zamknięcie rozprawy;
7)
wydanie wyroku;
8)
ogłoszenie wyroku.
§  55. 
1. 
Rozprawa prowadzona jest z wyłączeniem obecności publiczności. Za zgodą stron skład orzekający może wyrazić zgodę na obecność określonych osób trzecich.
2. 
Nieobecność na rozprawie prawidłowo powiadomionej strony lub jej pełnomocnika nie wstrzymuje biegu postępowania.
3. 
W razie nieobecności strony na rozprawie arbiter sprawozdawca przedstawia wniesione przez nią dowody, wnioski oraz oświadczenia znajdujące się w aktach sprawy.
§  56. 
1. 
Strona może składać wnioski dowodowe zarówno dla uzasadnienia własnych twierdzeń i wniosków, jak i dla odparcia twierdzeń i wniosków strony przeciwnej.
2. 
Przedmiotem wniosku dowodowego są okoliczności mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
3. 
Skład orzekający oddala wniosek dowodowy, jeżeli okoliczności których dotyczy, zostały już wyjaśnione zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy lub wniosek złożony został wyłącznie w celu przedłużenia postępowania przed Sądem Polubownym.
§  57. 
1. 
Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę, gdy skład orzekający, w świetle postępowania dowodowego, uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną.
2. 
Przewodniczący składu orzekającego może ponownie otworzyć zamkniętą już rozprawę, jeżeli przed wydaniem wyroku skład orzekający uzna to za konieczne ze względu na pojawienie się nowych faktów i dowodów nieznanych wcześniej składowi orzekającemu lub z innych ważnych przyczyn.
§  58. 
1. 
Po zamknięciu rozprawy skład orzekający przeprowadza niejawną naradę i wydaje wyrok.
2. 
Narada obejmuje dyskusję, głosowanie oraz ustalenie zasadniczych motywów rozstrzygnięcia.
3. 
Skład orzekający wydaje wyrok bezwzględną większością głosów. Wyrok może być wydany jedynie przez arbitrów, przed którymi odbyła się rozprawa poprzedzająca bezpośrednio wydanie wyroku.
4. 
Arbiter, który nie zgodził się ze stanowiskiem większości składu orzekającego, może przy podpisywaniu sentencji zgłosić zdanie odrębne i uzasadnić je na piśmie. Uzasadnienie zdania odrębnego dołącza się do akt sprawy.
5. 
Skład orzekający dokłada należytych starań, aby wydane orzeczenie było skuteczne i wykonalne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o uznaniu i wykonaniu wyroków sądów polubownych, przy odpowiednim stosowaniu art. 42 ustawy o ADR w przypadku sporu konsumenckiego w rozumieniu tej ustawy.
6. 
Orzeczenie kończące postępowanie zawiera rozstrzygnięcie o kosztach postępowania przed Sądem Polubownym.
§  59. 
1. 
Ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę.
2. 
Ogłoszenia wyroku dokonuje przewodniczący składu orzekającego przez odczytanie sentencji. Po ogłoszeniu sentencji przewodniczący składu orzekającego przedstawia ustnie zasadnicze motywy rozstrzygnięcia.
3. 
W sprawie zawiłej lub zawierającej istotne zagadnienie prawne skład orzekający może, odroczyć ogłoszenie wyroku nie dłużej jednak niż o 30 dni. Skład orzekający ogłaszając postanowienie o odroczeniu ogłoszenia wyroku, wyznacza termin i miejsce ogłoszenia wyroku.
4. 
W sytuacji, o której mowa w ust. 3 ogłoszenie wyroku może się odbyć z wyłącznym udziałem przewodniczącego składu orzekającego, bez udziału pozostałych arbitrów, jeżeli żaden z nich nie złożył zdania odrębnego.
§  60. 
1. 
W uzasadnionych przypadkach skład orzekający może wydać wyrok częściowy lub wstępny.
2. 
Strona może, w terminie 14 dni od doręczenia wyroku, zgłosić wniosek o jego uzupełnienie, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania.
§  61. 
Skład orzekający sporządza z urzędu uzasadnienie wyroku na piśmie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia sentencji wyroku i wyrok wraz z uzasadnieniem niezwłocznie doręcza się stronom.
§  62. 
Publikacja wyroku Sądu Polubownego dopuszczalna jest jedynie za zgodą stron i pod warunkiem nieujawnienia ich danych osobowych, chyba że strony wyrażą zgodę także na ujawnienie ich danych osobowych.
§  63. 
1. 
Wyrok Sądu Polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem po ich uznaniu przez sąd albo po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności.
2. 
W sprawach z udziałem konsumentów rozwiązanie sporu przez rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania jest możliwe tylko w przypadku, gdy strony zostały poinformowane o wiążącym charakterze rozstrzygnięcia i konsekwencjach niezastosowania się do takiego rozstrzygnięcia oraz wyraziły zgodę na poddanie się takiemu rozstrzygnięciu.
§  64. 
Szczegółową procedurę i tryb obsługi postępowania arbitrażowego może określić zarządzeniem Prezes Sądu Polubownego.

Rozdział  5

Postępowanie apelacyjne

§  65. 
1. 
Od wyroku Sądu Polubownego przysługuje apelacja, jeżeli strony wyraziły na to zgodę przed przystąpieniem do postępowania arbitrażowego lub uproszczonego postępowania arbitrażowego.
2. 
Strona postępowania może wnieść apelację do Sądu Polubownego w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem.
3. 
Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 nie wniesiono apelacji, wyrok Sądu Polubownego staje się ostateczny z upływem terminu do wniesienia apelacji.
4. 
Apelacja powinna odpowiadać wymogom określonym w art. 368 Kodeksu postępowania cywilnego.
5. 
Do apelacji załącza się odpisy apelacji wraz z załącznikami, które odpowiednio składa się w pięciu egzemplarzach w przypadku postępowania arbitrażowego i trzech w przypadku uproszczonego postępowania arbitrażowego, oświadczenie o wyborze arbitra oraz dowód opłacenia apelacji. Postanowienia § 40 ust. 4-7 oraz § 47 ust. 7-12 w zakresie wyboru składu orzekającego stosuje się odpowiednio.
6. 
Arbiter, który brał udział w wydaniu wyroku, od którego została wniesiona apelacja, jak również ten, który został wyłączony w toku postępowania, nie może orzekać co do tej apelacji.
7. 
Jeżeli apelacja nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w ust. 4 i ust. 5 zdanie pierwsze, Sekretarz Sądu Polubownego niezwłocznie wzywa stronę wnoszącą apelację do uzupełnienia braków apelacji w terminie 7 dni, pod rygorem zwrotu apelacji.
8. 
Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, Sekretarz Sądu Polubownego niezwłocznie zwraca apelację stronie, która ją wniosła.
§  66. 
1. 
Po wniesieniu apelacji oraz jej opłaceniu, a w przypadku, o którym mowa w § 65 ust. 7, po uzupełnieniu braków apelacji, Sekretarz Sądu Polubownego niezwłocznie zawiadamia stronę przeciwną o wniesieniu apelacji, wysyłając jej odpis apelacji.
2. 
Strona przeciwna może wnieść odpowiedź na apelację w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej odpisu apelacji.
§  67. 
1. 
Skład orzekający w postępowaniu apelacyjnym rozstrzyga w przedmiocie apelacji, bez przeprowadzenia rozprawy, na podstawie dokumentów przedstawionych przez strony.
2. 
Skład orzekający może jednak wyznaczyć rozprawę z urzędu lub na wniosek strony, jeżeli uzna, że przemawiają za tym względy celowości, w tym w szczególności związane z zapewnieniem prawidłowego, rzetelnego, sprawnego i oszczędnego zakończenia postępowania. W przypadku nierozpoznania przez Sąd Polubowny pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości, skład orzekający wyznacza rozprawę z urzędu.
3. 
Skład orzekający w wyroku może:
1)
oddalić apelację jeśli jest bezzasadna i utrzymać wyrok w mocy;
2)
uwzględnić apelację w całości lub części, zmienić zaskarżony wyrok i orzec co do istoty sprawy.
4. 
Skład orzekający w postępowaniu apelacyjnym nie może przekazać sprawy do ponownego rozpoznania odpowiednio w postępowaniu arbitrażowym lub uproszczonym postępowaniu arbitrażowym.
5. 
Wyrok wydany w postępowaniu apelacyjnym jest ostateczny.
6. 
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale w postępowaniu apelacyjnym odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Rozdziału 1 i 4 niniejszego działu.
§  68. 
Szczegółową procedurę i tryb obsługi postępowania apelacyjnego może określić zarządzeniem Prezes Sądu Polubownego.

Dział  III

Koszty postępowania przed Sądem Polubownym

§  69. 
Koszty postępowania przed Sądem Polubownym ustala się na podstawie stawek określonych w taryfie opłat za czynności Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.
§  70. 
1. 
Opłatę za mediację uiszcza wnioskodawca, chyba że strony ustalą inaczej.
2. 
W przypadku sprawy skierowanej do mediacji przez sąd powszechny opłatę, o której mowa w ust. 1, strony ponoszą solidarnie.
3. 
Opłata za mediację nie podlega zwrotowi.
§  71. 
1. 
Opłatę za uproszczone postępowanie arbitrażowe uiszcza powód.
2. 
Opłata za uproszczone postępowanie arbitrażowe nie podlega zwrotowi.
§  72. 
1. 
Do uiszczenia wpisu w postępowaniu arbitrażowym obowiązany jest powód.
2. 
Jeżeli powód cofnął pozew przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia, zwrotowi podlega 50% wpisu.
§  73. 
1. 
W trakcie prowadzonego postępowania arbitrażowego strony mogą zostać zobowiązane do pokrycia niezbędnych dla prowadzenia sprawy wydatków Sądu Polubownego. Wydatkami Sądu Polubownego są w szczególności koszty powołania biegłych oraz koszty wykonywania czynności Sądu Polubownego poza jego siedzibą. Wydatki Sądu Polubownego ponosi tymczasowo strona postępowania, na której wniosek dokonano czynności procesowej, pociągającej wydatek.
2. 
Ostateczne rozstrzygnięcie o kosztach postępowania arbitrażowego zapada w orzeczeniu kończącym postępowanie.
§  74. 
Wydawanie odpisów jest odpłatne.
§  75. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu Polubownego, na wniosek strony, w drodze zarządzenia, może zwolnić ją w całości lub części z obowiązku poniesienia kosztów, o których mowa w niniejszym dziale.
§  76. 
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale do kosztów postepowania przed Sądem Polubownym stosuje się przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Załącznik Nr  1

ZASADY ETYKI ARBITRÓW I MEDIATORÓW SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Mając na względzie, że postępowaniu przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, jako alternatywnej formie rozstrzygania sporów stanowiącej uzupełnienie drogi sądowej, powinien towarzyszyć zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i rzetelność proceduralna oraz wysoki poziom etyczny, niniejsze zasady określają standardy dotyczące postaw i zachowań oczekiwanych od osób podejmujących się pełnienia funkcji arbitrów i mediatorów.
§  1. 
1. 
Arbitrzy i mediatorzy są obowiązani wykonywać swoje funkcje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, z najwyższą starannością, w sposób niezależny, bezstronny, uczciwy, według najlepszej woli i wiedzy, a także zgodnie z powszechnie przyjętymi normami moralnymi i niniejszymi zasadami.
2. 
Arbitrzy i mediatorzy nie są rzecznikami żadnej ze stron.
3. 
Arbitrzy i mediatorzy przy realizacji swych funkcji nie mogą poddawać się naciskom zewnętrznym, ani kierować się osobistym interesem.
§  2. 
1. 
Tak arbiter, jak i mediator powinien niezwłocznie wyjawić wszelkie informacje i powiązania zawodowe, handlowe, finansowe, rodzinne, towarzyskie lub inne, które mogłyby uprawdopodabniać brak jego bezstronności lub niezależności.
2. 
Arbitrowi, ani mediatorowi nie wolno przyjąć jakiegokolwiek innego wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji arbitra lub mediatora, poza wynagrodzeniem określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego wydanym na podstawie § 19 ust. 2 regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, ani jakiejkolwiek innej bezpośredniej lub pośredniej korzyści majątkowej lub niemajątkowej od którejkolwiek ze stron.
§  3. 
1. 
Arbitrzy i mediatorzy powinni podejmować wszelkie rozsądne działania dla zapewnienia uczciwego, efektywnego, szybkiego i oszczędnego zakończenia postepowania oraz nie powinni dopuszczać do jego przewlekłości.
2. 
Arbitrzy i mediatorzy powinni dążyć do formułowania orzeczeń oraz innych dokumentów w sposób jasny, przejrzysty i kompletny.
§  4. 
Arbitrzy i mediatorzy obowiązani są unikać publicznego demonstrowania swojego stosunku do stron postępowania, arbitrów, mediatorów oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego nie mogą publicznie oceniać udziału swojego oraz innych arbitrów lub mediatorów w prowadzonym postępowaniu.
§  5. 
Arbitrzy i mediatorzy w toku postępowania okazują stronom należytą cierpliwość i szacunek.

Załącznik Nr  2

TARYFA OPŁAT ZA CZYNNOŚCI SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

§  1. 
1. 
Opłata za mediację wynosi 50 zł od indywidualnego wniosku.
2. 
W przypadku wniosku grupowego opłata w wysokości 50 zł pobierana jest od każdego z wnioskodawców, jednakże jej łączna wysokość nie może przekroczyć 1 000 zł.
3. 
W przypadku mediacji dotyczącej umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska opłata za mediację wynosi 500 zł, niezależnie od liczby współkredytobiorców. Opłatę uiszcza kredytodawca. Postanowienie zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio także do umów o pożyczkę denominowaną lub indeksowaną do waluty innej niż waluta polska.
§  2. 
Opłata za uproszczone postępowanie arbitrażowe wynosi 150 zł.
§  3. 
1. 
Wysokość wpisu w postępowaniu arbitrażowym, przy wartości przedmiotu sporu do 50 000 zł wynosi 250 zł, przy wartości przedmiotu sporu do 100 000 zł wynosi 500 zł, zaś przy wartości przedmiotu sporu powyżej 100 000 zł wynosi 1 000 zł.
2. 
W przypadku postępowań dotyczących praw o charakterze niemajątkowym opłata ma charakter zryczałtowany i wynosi 250 zł.
§  4. 
Wysokość wpisu w postępowaniu apelacyjnym, przy wartości przedmiotu sporu do 10 000 zł wynosi 150 zł, przy wartości przedmiotu sporu do 50 000 zł wynosi 250 zł, przy wartości przedmiotu sporu do 100 000 zł wynosi 500 zł, zaś przy wartości przedmiotu sporu powyżej 100 000 zł wynosi 1 000 zł.
§  5. 
Opłata za wydanie odpisu z akt wynosi 1 zł za stronę odpisu.
1 Załącznik § 7 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 398/2023 z dnia 27 października 2023 r. (Dz.Urz.KNF.2023.28) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2023 r.
2 Załącznik § 8 ust. 1 pkt 6 uchylony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 398/2023 z dnia 27 października 2023 r. (Dz.Urz.KNF.2023.28) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2023 r.
3 Załącznik § 9 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 398/2023 z dnia 27 października 2023 r. (Dz.Urz.KNF.2023.28) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2023 r.
4 Załącznik § 10 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a uchwały nr 398/2023 z dnia 27 października 2023 r. (Dz.Urz.KNF.2023.28) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2023 r.
5 Załącznik § 10 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b uchwały nr 398/2023 z dnia 27 października 2023 r. (Dz.Urz.KNF.2023.28) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2023 r.
6 Załącznik § 13 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 398/2023 z dnia 27 października 2023 r. (Dz.Urz.KNF.2023.28) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2023 r.
7 Załącznik § 34 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr 398/2023 z dnia 27 października 2023 r. (Dz.Urz.KNF.2023.28) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2023 r.
8 Załącznik § 38 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 uchwały nr 398/2023 z dnia 27 października 2023 r. (Dz.Urz.KNF.2023.28) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2023 r.