Regulamin Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2021.37 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA Nr 106/2019
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie "Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego"

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze na rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059 oraz z 2021 r. poz. 680, 815, 1598 i 2140) oraz art. 12 ust. 1b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Ustala się "Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego", stanowiący załącznik do uchwały.
§  2. 
1. 
Pozostają w mocy wszelkie czynności podjęte na podstawie Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 61/2016 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie "Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. Urz. KNF poz. 3 oraz z 2017 r. poz. 8) oraz Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzory Finansowego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 5/2019 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie "Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. Urz. KNF poz. 1), w tym:
1)
powołania mediatorów i arbitrów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego,
2)
powołanie Prezesa Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego,
3)
powołanie Sekretarza Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego,
4)
czynności w toku wszczętych i nie zakończonych przed dniem 1 kwietnia 2019 r. postępowań

- o ile przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały nie zostały odwołane lub nie wygasły.

2. 
Kadencja arbitrów i mediatorów wpisanych na "Listę mediatorów i arbitrów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego" w dniu 31 marca 2019 r. nie ulega przerwaniu.
§  3. 
Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się regulamin, o którym mowa w § 1, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1.
§  4. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.
§  5. 
Traci moc uchwała nr 5/2019 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 stycznia

2019 r. w sprawie "Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego".

§  6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

DZIAŁ  I.

Organizacja Sądu Polubownego

Rozdział  1.

Zasady ogólne

§  1. 
1. 
Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej "Sądem Polubownym" jest stałym sądem polubownym właściwym do rozpoznawania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej "KNF", a odbiorcami usług finansowych świadczonych przez te podmioty.
2. 
Sąd Polubowny jest podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), zwanej dalej "Ustawą o ADR".
3. 
Sąd Polubowny stosuje ustawę o ADR do sporów konsumenckich rozpatrywanych w postępowaniu mediacyjnym, polegającym na umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu oraz uproszczonym postępowaniu arbitrażowym, polegającym na rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu jego rozwiązania. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy.
4. 
Sąd Polubowny rozpoznaje spory o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu wynosi co najmniej 500 zł oraz o prawa niemajątkowe.
5. 
W przypadku gdy przemawia za tym szczególna zawiłość lub precedensowy charakter sprawy, a także, gdy w sprawie pojawia się szczególnie istotne zagadnienie prawne lub zagadnienie dotyczące szerszego kręgu odbiorców rynku finansowego, Prezes Sądu Polubownego może zdecydować o rozpoznaniu sprawy, której wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 500 zł. W takim przypadku na powodzie spoczywa obowiązek wskazania i uzasadnienia okoliczności pozwalających na rozpatrzenie sprawy przez Sąd Polubowny. Niniejsze postanowienie nie wyłącza przepisów o konieczności uzyskania zgody drugiej strony na rozpatrzenie sprawy przez Sąd Polubowny.
6. 
Sąd Polubowny odmawia wszczęcia postępowania, jeżeli przedmiot postępowania wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Sądu Polubownego.
7. 
Sąd Polubowny może odmówić wszczęcia postępowania, jeżeli:
1)
sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Sąd Polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd;
2)
spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwości dla drugiej strony;
3)
wartość przedmiotu sporu jest niższa od wartości wskazanej w § 1 ust. 4 Regulaminu, chyba że zachodzi sytuacja określona w § 1 ust. 5 Regulaminu.
8. 
Siedzibą Sądu Polubownego jest Warszawa.
9. 
W ramach Sądu Polubownego działa Centrum Mediacji oraz Centrum Arbitrażu.
10. 
Sąd Polubowny używa okrągłej pieczęci zawierającej jego nazwę w pełnym brzmieniu.
11. 
Postępowania określone w niniejszym regulaminie prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej.
§  2. 
1. 
Postępowanie przed Sądem Polubownym prowadzone jest w języku polskim i ma charakter poufny.
2. 
Postępowanie może mieć formę:
1)
postępowania mediacyjnego w Centrum Mediacji;
2)
uproszczonego postępowania arbitrażowego w Centrum Arbitrażu;
3)
postępowania arbitrażowego w Centrum Arbitrażu.
3. 
Miejscem prowadzenia mediacji i rozstrzygania sporów jest siedziba Sądu Polubownego. Skład orzekający lub zespół prowadzący mediację mogą na zgodny wniosek stron, mając na uwadze szybkość prowadzonego postępowania, wyznaczyć inne miejsce prowadzenia postępowania lub mediacji. W takim wypadku strony obowiązane są pokryć wynikające stąd dodatkowe koszty postępowania przed Sądem Polubownym.
§  3. 
1. 
Podstawą do prowadzenia postępowania mediacyjnego jest umowa o przeprowadzenie mediacji lub postanowienie sądu powszechnego kierującego sprawę do mediacji.
2. 
Podstawą do prowadzenia uproszczonego postępowania arbitrażowego jest umowa o przeprowadzenie uproszczonego postępowania arbitrażowego.
3. 
Podstawą do prowadzenia postępowania arbitrażowego jest zapis na sąd polubowny sporządzony z zachowaniem przepisów art. 1162 oraz art. 11641 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem postępowania cywilnego".
4. 
Jeżeli powstały spór nie został objęty umową lub zapisem, strona sporu, zwana dalej "stroną zainteresowaną", może zwrócić się do Sekretarza Sądu Polubownego z wnioskiem o zwrócenie się do drugiej strony sporu z pytaniem, czy zgadza się ona na przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym. Strona zainteresowana określa rodzaj postępowania, które zamierza wszcząć, stosownie do § 2 ust. 2. Zgoda wyrażona w postaci papierowej lub elektronicznej przez drugą stronę sporu jest równoznaczna z zawarciem odpowiednio umowy o przeprowadzenie mediacji, umowy o przeprowadzenie uproszczonego postępowania arbitrażowego, bądź zapisu na sąd polubowny.
5. 
O wyniku działań, o których mowa w ust. 4, Sekretarz Sądu Polubownego informuje stronę zainteresowaną niezwłocznie po uzyskaniu stanowiska drugiej strony sporu.
6. 
Nieuzyskanie zgody, o której mowa w ust. 4, lub brak udzielenia odpowiedzi w terminie zakreślonym przez Sekretarza Sądu Polubownego, pociąga za sobą konieczność poinformowania strony zainteresowanej o braku zgody na postępowanie przed Sądem Polubownym.
7. 
Zwrot wniosku następuje na wniosek strony zainteresowanej.
§  4. 
Koszty postępowania przed Sądem Polubownym określa Taryfa opłat za czynności Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu.
§  5. 
1. 
Obsługę organizacyjną i administracyjną Sądu Polubownego zapewnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej "UKNF".
2. 
Pracownicy UKNF zaangażowani w prace Sądu Polubownego zobowiązani są do zachowania w poufności informacji pozyskanych w związku z prowadzeniem tych prac. Informacje pozyskiwane w związku z pracami Sądu Polubownego nie mogą być wykorzystywane w działaniach nadzorczych KNF.
3. 
Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, mediatorzy, arbitrzy, osoby zaangażowane w prace w Sądzie Polubownym i członkowie jego organów zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących postępowania.
4. 
Sąd Polubowny prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie arbitrażu oraz mediacji na rynku finansowym.
5. 
Akta spraw oraz dokumenty związane z postępowaniem przed Sądem Polubownym są przechowywane w UKNF, na zasadach określonych odrębnie.
6. 
Prezes Sądu Polubownego lub z jego upoważnienia Sekretarz Sądu Polubownego corocznie, w terminie do końca kwietnia, przedstawia Komisji Nadzoru Finansowego sprawozdanie z działalności Sądu Polubownego za rok poprzedni.

Rozdział  2.

Arbitrzy i mediatorzy

§  6. 
1. 
W skład Centrum Arbitrażu wchodzi nie mniej niż 20 i nie więcej niż 40 arbitrów, z których co najmniej 1/3 posiada uprawnienia adwokata lub radcy prawnego bądź posiada stopień doktora nauk prawnych.
2. 
W skład Centrum Mediacji wchodzi nie mniej niż 15 mediatorów.
3. 
Arbitrów i mediatorów powołuje, w drodze zarządzenia, Przewodniczący KNF, z tym że w przypadku arbitrów 1/2 maksymalnego składu arbitrów Przewodniczący KNF powołuje samodzielnie wybierając kandydatów, a pozostałych arbitrów powołuje spośród kandydatów przedstawionych przez izby lub stowarzyszenia zrzeszające podmioty podlegające nadzorowi KNF. W przypadku braku kandydatów spełniających wymagane kryteria, przedstawionych przez izby lub stowarzyszenia zrzeszające podmioty podlegające nadzorowi KNF, Przewodniczący KNF powołuje ich samodzielnie w trybie określonym w zdaniu powyżej.
4. 
Zarządzenie, o którym mowa w ust. 3, wskazuje dzień wpisu na listę arbitrów albo listę mediatorów.
5. 
Arbitrzy i mediatorzy są wybierani na czteroletnią kadencję. Kadencja rozpoczyna się z dniem zebrania Zgromadzenia Ogólnego na pierwszym posiedzeniu i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Zgromadzenia Ogólnego następnej kadencji.
6. 
W przypadku konieczności uzupełnienia składu arbitrów lub składu mediatorów danej kadencji Przewodniczący KNF powołuje ich uwzględniając zasady określone w ust. 3.
7. 
W przypadku spraw wszczętych i niezakończonych przed upływem kadencji, arbiter oraz mediator dalej uczestniczą w rozpoznawaniu tych spraw aż do czasu ich zakończenia. W tym zakresie nadal mają status mediatora i arbitra Sądu Polubownego. Powyższe nie ma wpływu na liczbę arbitrów i mediatorów nowej kadencji.
8. 
Ta sama osoba może sprawować funkcję arbitra lub mediatora przez więcej niż jedną kadencję.
9. 
Zasady wynagradzania arbitrów i mediatorów określa Przewodniczący KNF w drodze zarządzenia.
§  7. 
1. 
Lista arbitrów oraz lista mediatorów jest jawna.
2. 
Podstawą wpisu na listę arbitrów oraz listę mediatorów jest zarządzenie o powołaniu, o którym mowa w § 6 ust. 3. Wpis na listę stanowi potwierdzenie statusu osoby wpisanej na listy arbitrów i mediatorów.
3. 
Lista arbitrów oraz lista mediatorów jest dostępna na stronie internetowej KNF i w siedzibie Sądu Polubownego z dniem rozpoczęcia kadencji.
4. 
Listę arbitrów oraz listę mediatorów prowadzi Sekretarz Sądu Polubownego, który dokonuje stosownych wpisów, skreśleń i adnotacji na podstawie otrzymanych dokumentów i informacji.
§  8. 
1. 
Arbitrem, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1, może być osoba:
1)
wyróżniająca się wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym w zakresie objętym właściwością Sądu Polubownego;
2)
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
3)
dająca rękojmię należytego wykonywania obowiązków;
4)
korzystająca z pełni praw publicznych;
5)
posiadająca co najmniej wyższe wykształcenie magisterskie;
6)
nieskazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.
2. 
Mediatorem może być osoba:
1)
posiadająca wiedzę, umiejętności i doświadczenie pożądane dla efektywnego rozwiązywania sporów na rynku finansowym, w szczególności ukończone specjalistyczne szkolenie bądź studia podyplomowe z zakresu mediacji, obejmujące problematykę mediacji cywilnych i gospodarczych;
2)
spełniająca wymogi określone w ust. 1 pkt 2-6.
3. 
Funkcji arbitra nie może pełnić pracownik UKNF, ani członek KNF.
4. 
Przy wykonywaniu swych obowiązków arbiter i mediator są bezstronni, niezależni i podlegają jedynie powszechnie obowiązującym przepisom prawa. Przy wykonywaniu swych obowiązków arbiter i mediator kierują się zasadami określonymi w Zasadach etyki arbitrów i mediatorów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiących załącznik nr 2 do regulaminu.
5. 
Arbiter i mediator nie ujawniają informacji, w których posiadanie weszli prowadząc postępowanie. Nie mogą również w interesie własnym lub osoby trzeciej korzystać z tych informacji oraz takich informacji ujawniać dla celów niezwiązanych z postępowaniem, także po jego zakończeniu.
6. 
Arbiter nie może ujawnić treści orzeczenia przed jego ogłoszeniem lub doręczeniem stronom przez Sąd Polubowny.
7. 
Arbiter nie może w tej samej sprawie pełnić funkcji mediatora, jak również mediator nie może w tej samej sprawie pełnić funkcji arbitra.
8. 
Osoby mające status arbitra w Sądzie Polubownym nie mogą być pełnomocnikami w sprawach prowadzonych przed tym sądem.
§  9. 
Utrata statusu arbitra lub mediatora, skutkująca skreśleniem z listy arbitrów lub z listy mediatorów następuje w razie:
1)
śmierci arbitra lub mediatora - na podstawie aktu zgonu lub prawomocnego orzeczenia o uznaniu za zmarłego;
2)
utraty pełnej zdolności do czynności prawnych - na podstawie prawomocnego orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu;
3)
skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo - na podstawie prawomocnego wyroku skazującego;
4)
utraty pełni praw publicznych - na podstawie prawomocnego wyroku skazującego;
5)
rezygnacji z zajmowanego stanowiska - na podstawie pisemnego oświadczenia arbitra lub mediatora;
6)
upływu kadencji, z zastrzeżeniem treści § 6 ust. 7;
7)
odwołania przez Przewodniczącego KNF w przypadku:
a)
rażącego lub uporczywego uchybiania obowiązkom arbitra lub mediatora,
b)
utraty cechy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3.
§  10. 
1. 
Prezes Sądu Polubownego zarządzeniem zawiesza arbitra lub mediatora:
1)
na uzasadniony wniosek arbitra lub mediatora - na czas określony we wniosku, nie dłuższy niż 6 miesięcy;
2)
z urzędu w przypadkach określonych w ust. 2 poniżej.
2. 
Prezes Sądu Polubownego może zawiesić arbitra lub mediatora w razie długotrwałej choroby lub innych ważnych powodów uniemożliwiających arbitrowi lub mediatorowi prawidłowe wykonywanie obowiązków lub w razie uchylania się przez nich od wykonywania obowiązków, o których mowa w Regulaminie.
3. 
Wzmiankę o zawieszeniu arbitra lub mediatora umieszcza się odpowiednio na liście arbitrów lub liście mediatorów.
4. 
W przypadku zawieszenia arbitra lub mediatora będącego Prezesem Sądu Polubownego, zarządzenie wydaje Przewodniczący KNF.
§  11. 
1. 
W trakcie postępowania zmiana w składzie orzekającym, zespole prowadzącym mediację lub zmiana mediatora może nastąpić jedynie w przypadku:
1)
skreślenia z listy arbitra lub mediatora, z zastrzeżeniem § 6 ust. 7;
2)
zawieszenia arbitra lub mediatora;
3)
wyłączenia arbitra lub mediatora;
4)
z innych ważnych powodów w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania.
2. 
Do wyłączenia arbitra i mediatora stosuje się art. 1174 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.
3. 
Zmian, o których mowa w ust. 1, dokonuje Prezes Sądu Polubownego, o czym niezwłocznie informuje się strony. Strony mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o dokonaniu zmiany zgodnie wskazać innego mediatora z listy mediatorów Sądu Polubownego lub arbitra z listy arbitrów Sądu Polubownego do prowadzenia sprawy. W takim przypadku Prezes Sądu Polubownego niezwłocznie dokonuje zmiany w składzie orzekającym, zespole prowadzącym mediację lub zmiany mediatora zgodnie ze wskazaniem stron.

Rozdział  3.

Organy Sądu Polubownego

§  12. 
Organami Sądu Polubownego są:
1)
Zgromadzenie Ogólne;
2)
Prezes Sądu Polubownego;
3)
Sekretarz Sądu Polubownego.
§  13. 
1. 
Zgromadzenie Ogólne tworzą arbitrzy i mediatorzy Sądu Polubownego.
2. 
Zgromadzenie Ogólne zwołuje Przewodniczący KNF lub Prezes Sądu Polubownego niezwłocznie po powołaniu arbitrów i mediatorów nowej kadencji oraz ilekroć uznają to za celowe. W posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. 
Zgromadzenie Ogólne pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w zakresie funkcjonowania Sądu Polubownego.
§  14. 
1. 
Prezesa Sądu Polubownego powołuje Przewodniczący KNF spośród osób posiadających uprawnienia adwokata lub radcy prawnego bądź legitymującego się stopniem naukowym doktora nauk prawnych, w drodze zarządzenia na czteroletnią kadencję. Ta sama osoba może pełnić funkcję Prezesa Sądu Polubownego przez więcej niż jedną kadencję. Prezes Sądu Polubownego pełni funkcję do dnia powołania Prezesa Sądu Polubownego nowej kadencji.
2. 
Prezes Sądu Polubownego reprezentuje Sąd Polubowny na zewnątrz, kieruje jego pracami, rozstrzyga wątpliwości prawne i podejmuje czynności dotyczące jego funkcjonowania w drodze zarządzenia.
3. 
Prezes Sądu Polubownego może upoważnić członka Zgromadzenia Ogólnego lub pracownika UKNF, w szczególności spośród pracowników UKNF wykonujących czynności w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 1, do dokonywania w jego imieniu czynności przewidzianych w Regulaminie.
4. 
Prezes Sądu Polubownego może zostać odwołany przez Przewodniczącego KNF przed upływem kadencji w przypadku skreślenia z listy arbitrów lub mediatorów, bądź rażącego lub uporczywego uchybiania obowiązkom Prezesa Sądu Polubownego. W tym przypadku Przewodniczący KNF niezwłocznie zarządzeniem powołuje nowego Prezesa Sądu Polubownego.
§  15. 
1. 
Sekretarzem Sądu Polubownego jest dyrektor komórki organizacyjnej UKNF odpowiedzialnej za obsługę Sądu Polubownego lub wskazany przez niego pracownik tej komórki, powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego KNF w drodze zarządzenia.
2. 
Sekretarz Sądu Polubownego koordynuje działania Sądu Polubownego, sprawuje nadzór nad obsługą Sądu Polubownego, podejmuje działania mające na celu rozwój i promocję Sądu Polubownego oraz wykonuje inne czynności przewidziane w Regulaminie. W tym celu Sekretarz Sądu Polubownego podpisuje pisma informacyjne w zakresie prawidłowego przygotowania, prowadzenia, zakończenia i rozliczenia postępowań.
3. 
Sekretarz Sądu Polubownego wybiera osobę go zastępującą i upoważnia ją do działania w okresie jego nieobecności z prawem do dalszej substytucji.
4. 
Sekretarz Sądu Polubownego działa przy pomocy sekretariatu zapewnionego przez UKNF, który to sekretariat prowadzi i przechowuje akta spraw, zapewniając pełną obsługę prowadzonych postępowań.

DZIAŁ  II.

Postępowanie przed Sądem Polubownym

Rozdział  1.

Postępowanie mediacyjne

§  16. 
1. 
Wnioskodawca składa do Centrum Mediacji Sądu Polubownego umowę o przeprowadzenie mediacji, która zawiera:
1)
oznaczenie stron z podaniem ich adresów do doręczeń oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej, jeśli strony je posiadają;
2)
oznaczenie pełnomocnika, jeżeli strona go ustanowiła, wraz ze wskazaniem informacji wymienionych w pkt 1;
3)
potwierdzenie, że wartość przedmiotu sporu o prawa majątkowe wynosi co najmniej 500 zł;
4)
określenie przedmiotu sporu mającego być przedmiotem mediacji;
5)
oświadczenie wnioskodawcy i uczestnika o wyrażeniu zgody na mediację;
6)
oświadczenie wnioskodawcy i uczestnika wskazujące mediatora z listy mediatorów Centrum Mediacji Sądu Polubownego;
7)
dowód uiszczenia opłaty.
2. 
W przypadku braków formalnoprawnych złożonej umowy o mediację Sekretarz Sądu Polubownego wyznacza termin do jej uzupełnienia. Jeżeli umowa o mediację nie zostanie należycie uzupełniona lub opłacona w wyznaczonym terminie, sprawie nie nadaje się dalszego biegu, o czym Sekretarz Sądu Polubownego powiadamia wnioskodawcę.
3. 
Postępowanie mediacyjne prowadzone jest przez jednego mediatora. Jeżeli strony nie dokonają zgodnego wyboru, bądź żadna ze stron nie wskaże mediatora, wyznacza go Prezes Sądu Polubownego w drodze zarządzenia z listy mediatorów Centrum Mediacji Sądu Polubownego. Jeżeli jedna ze stron nie skorzysta z prawa wyboru mediatora, mediację prowadzi mediator wskazany przez drugą stronę.
4. 
Prezes Sądu Polubownego może wyznaczyć dodatkowego mediatora do prowadzenia postępowania mediacyjnego.
5. 
Sekretarz Sądu Polubownego po otrzymaniu kompletnej umowy o przeprowadzenie mediacji niezwłocznie przekazuje ją do wyznaczonego mediatora lub zespołu prowadzącego mediację celem przeprowadzenia mediacji.
§  17. 
1. 
Mediator niezwłocznie ujawnia stronom okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do jego bezstronności.
1a. 
Od prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska wyłączeni są mediatorzy będący aktualnie bądź w okresie 10 lat przed powołaniem do pełnienia funkcji mediatora kredytobiorcami takich kredytów.
1b. 
Mediator zainteresowany prowadzeniem mediacji w sprawach, o których mowa w ust. 1a, obowiązany jest złożyć na ręce Prezesa Sądu Polubownego stosowne oświadczenie o braku przeszkody, o której mowa w ust. 1a. Do czasu złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mediator jest wyłączony od prowadzenia mediacji w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska.
1c. 
Wzmiankę wyłączeniu mediatora od prowadzenia mediacji w sprawach, o których mowa w ust. 1a, umieszcza się na liście mediatorów. Za zgodą mediatora na liście mediatorów udostępnia się informację o braku przeszkód w prowadzeniu mediacji w sprawach, o których mowa w ust. 1a.
2. 
Mediator lub zespół prowadzący mediację dąży do niezwłocznego wyznaczenia - w uzgodnieniu z uczestnikami mediacji - terminu wstępnych spotkań mediacyjnych oraz sesji wspólnej, podczas której, po zapoznaniu się ze stanowiskami stron, pomaga stronom uzgodnić warunki polubownego rozwiązania sporu. Nie jest wymagane wyznaczenie posiedzenia mediacyjnego, jeżeli strony zgodzą się na przeprowadzenie mediacji bez posiedzenia mediacyjnego. Domniemuje się, że strona wyraża zgodę, jeżeli nie żąda wyznaczenia posiedzenia mediacyjnego.
3. 
Mediacja może być prowadzona w całości lub w części przy wykorzystaniu zaakceptowanych przez strony mediacji środków porozumiewania się na odległość, w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. 
Mediator lub zespół prowadzący mediację dąży do zakończenia postępowania w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania umowy o przeprowadzenie mediacji od Sekretarza Sądu.
5. 
W przypadku niezakończenia postępowania w terminie określonym w ust. 4, mediator lub zespół prowadzący mediację przedstawia niezwłocznie Sekretarzowi Sądu Polubownego pisemną informację o przyczynach przekroczenia terminu wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia postępowania.
6. 
Jeżeli termin, o którym mowa w ust. 4 może zostać przekroczony z przyczyn niezależnych od mediatora lub zespołu prowadzącego mediację, mediator lub zespół prowadzący mediację może, za zgodą stron sporu, zawiesić postępowanie do czasu ich ustania, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnej Sekretarza Sądu Polubownego.
§  18. 
1. 
Z przebiegu mediacji mediator lub zespół prowadzący mediację sporządza protokół w jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron oraz Centrum Mediacji Sądu Polubownego.
2. 
Protokół zawiera następujące informacje:
1)
miejsce i czas przeprowadzenia mediacji;
2)
dokładne oznaczenie stron mediacji z podaniem adresów zamieszkania lub siedziby;
3)
imię i nazwisko mediatora lub mediatorów;
4)
informację o przebiegu mediacji uwzględniającej wszystkie spotkania wraz z datami ich odbycia;
5)
informację o wyniku postępowania mediacyjnego.
3. 
W przypadku zawarcia ugody, treść protokołu może zostać zawarta w treści ugody w formie preambuły.
4. 
Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd powszechny, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem powszechnym. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.
§  19. 
Szczegółową procedurę i tryb obsługi postępowania mediacyjnego może określić zarządzeniem Prezes Sądu Polubownego.

Rozdział  2.

Uproszczone postępowanie arbitrażowe

§  20. 
1. 
Uproszczone postępowanie arbitrażowe prowadzone jest w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł. W sporach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 10 tys. zł uproszczone postępowanie arbitrażowe może być przeprowadzone wyłącznie na zgodny wniosek obu stron, z zachowaniem art. 11641 Kodeksu postępowania cywilnego.
2. 
Powód kieruje do Sądu Polubownego umowę o przeprowadzenie uproszczonego postępowania arbitrażowego, która zawiera:
1)
oznaczenie stron z podaniem ich adresów do doręczeń oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej, jeśli strony je posiadają;
2)
oznaczenie pełnomocnika, jeżeli strona go ustanowiła, wraz ze wskazaniem informacji wymienionych w pkt 1;
3)
oznaczenie wartości przedmiotu sporu;
4)
zwięzłe określenie przedmiotu sporu mającego być przedmiotem rozstrzygnięcia;
5)
oświadczenie powoda i pozwanego o wyrażeniu zgody na uproszczone postępowanie arbitrażowe;
6)
oświadczenie powoda i pozwanego wskazujące arbitra z listy arbitrów Sądu Polubownego.
3. 
(uchylony).
4. 
Do umowy załącza się ponadto pozew zawierający dokładne określenie roszczeń wraz z uzasadnieniem, ewentualne środki dowodowe w postaci dokumentów oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty zgodnie z taryfą opłat Sądu Polubownego. W przypadku, gdy stroną postępowania jest konsument załącza się jego oświadczenie o poinformowaniu go o wiążącym charakterze rozstrzygnięcia i wyrażeniu przez niego zgody na poddanie się takiemu rozstrzygnięciu.
5. 
W przypadku braków formalnoprawnych złożonych dokumentów, z wyłączeniem oświadczenia, o którym mowa w art. 2 pkt 6, Sekretarz Sądu Polubownego wyznacza termin do ich uzupełnienia. Jeżeli dokumenty nie zostaną należycie uzupełnione lub arbitraż uproszczony nie zostanie opłacony w wyznaczonym terminie sprawie nie nadaje się dalszego biegu, o czym Sekretarz Sądu Polubownego powiadamia powoda.
5a. 
Sekretarz Sądu Polubownego po otrzymaniu kompletnych dokumentów niezwłocznie przekazuje je składowi orzekającemu.
6. 
Uproszczone postępowanie arbitrażowe prowadzone jest przez skład orzekający w osobie jednego arbitra.
7. 
Jeżeli strony nie dokonają zgodnego wyboru arbitra, wyznacza go Prezes Sądu Polubownego z listy arbitrów Sądu Polubownego.
8. 
Arbiter przed przystąpieniem do wykonywania czynności objętych postępowaniem składa stronom oświadczenie o swojej bezstronności i niezależności wobec stron postępowania. Postanowienia regulaminu dotyczące wyłączenia arbitra stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że terminy przewidziane w § 31 ust. 2 ulegają skróceniu do 7 dni.
§  21. 
Pozwany w terminie 14 dni od dnia otrzymania pozwu, przesyła odpowiedź na pozew. W uzasadnionych przypadkach arbiter postanowieniem może wydłużyć ten termin, jednak nie dłużej niż o kolejne 7 dni.
§  22. 
1. 
Jeżeli arbiter i strony nie postanowiły inaczej, wszelkie pisma w uproszczonym postępowaniu arbitrażowym wymagane regulaminem lub żądane postanowieniem przez arbitra, doręcza się drogą elektroniczną: dla arbitra - na adres wskazany przez arbitra, dla Sądu - na adres elektroniczny Sądu Polubownego, dla stron - na adres elektroniczny wskazany w umowie, o której mowa w § 20 ust. 2.
2. 
Pisma, o których mowa w ust. 1, przesyłane i adresowane do arbitra, należy przesyłać jednocześnie do wiadomości drugiej strony i Sądu.
§  23. 
1. 
Uproszczone postępowanie arbitrażowe prowadzone jest bez rozprawy.
2. 
Arbiter, kierując się ekonomiką procesową, zobowiązany jest do efektywnego zarządzania biegiem postępowania. W uzasadnionych przypadkach arbiter może zezwolić stronom na uzupełnienie materiału dowodowego w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
3. 
Wyrok wraz z uzasadnieniem w uproszczonym postępowaniu arbitrażowym wydawany jest przez arbitra w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu odpowiedzi na pozew, o której mowa w § 21.
4. 
Termin, o którym mowa w ust. 3 ulega wydłużeniu w przypadku określonym w ust. 2 powyżej oraz może ulec wydłużeniu o kolejne 30 dni, na uzasadniony wniosek arbitra skierowany do Prezesa Sądu Polubownego.
5. 
W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 4, arbiter przedstawia niezwłocznie Prezesowi Sądu Polubownego, pisemną informację o przyczynach jego przekroczenia wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu wydania wyroku.
6. 
Wyrok wydany w uproszczonym postępowaniu arbitrażowym powinien być opatrzony datą, podpisany przez arbitra oraz zawierać:
1)
precyzyjne wskazanie stron;
2)
oznaczenie przedmiotu sporu;
3)
rozstrzygnięcie;
4)
uzasadnienie, zawierające w szczególności zasadnicze motywy rozstrzygnięcia.
7. 
Wyrok Sądu Polubownego wydany w uproszczonym postępowaniu arbitrażowym wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom.
§  24. 
Szczegółową procedurę i tryb obsługi uproszczonego postępowania arbitrażowego może określić zarządzeniem Prezes Sądu Polubownego.
§  25. 
Wyrok Sądu Polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechnym po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności.
§  26. 
W przypadku złożenia wniosku o wyłączenie arbitra przez którąkolwiek ze stron, wniosek będzie rozpoznany w trybie określonym w § 31 niniejszego regulaminu.

Rozdział  3.

Postępowanie arbitrażowe

§  27. 
1. 
Postępowanie arbitrażowe prowadzone jest w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 10 tys. zł oraz w sprawach o charakterze niemajątkowym.
2. 
Powód wnosi pozew na piśmie do Sądu Polubownego.
3. 
Pozew powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego.
4. 
Do pozwu załącza się odpisy pozwu wraz z załącznikami dla każdego z arbitrów i strony przeciwnej, potwierdzenie uiszczenia opłaty zgodnie z taryfą opłat Sądu Polubownego, oświadczenia stron o wyrażeniu zgody na postępowanie przed Sądem Polubownym (zapis na sąd polubowny) oraz o wyborze arbitrów z listy arbitrów Sądu Polubownego, a w przypadku, gdy stroną postępowania jest konsument oświadczenie o poinformowaniu go o wiążącym charakterze rozstrzygnięcia i uzyskaniu od niego zgody na poddanie się takiemu rozstrzygnięciu.
5. 
W przypadku braków formalnoprawnych złożonych dokumentów Sekretarz Sądu Polubownego wyznacza termin do ich uzupełnienia. Jeżeli dokumenty nie zostaną należycie uzupełnione lub arbitraż
5a. 
Sekretarz Sądu Polubownego po otrzymaniu kompletnych dokumentów niezwłocznie przekazuje je składowi orzekającemu.
6. 
Pozwany winien udzielić odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni od daty otrzymania pozwu. Do odpowiedzi na pozew załącza się odpisy odpowiedzi na pozew wraz z załącznikami dla każdego z arbitrów i strony przeciwnej. W przypadku, gdy pozwanym jest konsument § 27 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
7. 
Postępowanie arbitrażowe prowadzone jest przez trzyosobowy skład orzekający, chyba że strony dokonają zgodnego wyboru jednego arbitra.
8. 
Każda ze stron wskazuje po jednym arbitrze. Wskazani arbitrzy wyznaczają wspólnie trzeciego arbitra z listy arbitrów Sądu Polubownego posiadającego uprawnienia adwokata, radcy prawnego, bądź legitymującego się tytułem naukowym doktora nauk prawnych. Wyznaczony trzeci arbiter pełni funkcję przewodniczącego składu orzekającego. Jeżeli arbitrzy nie wyznaczą osoby trzeciego arbitra w terminie 10 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów przez ostatniego z nich i nie poinformują o tym Sekretarza Sądu, jego wyboru dokonuje Prezes Sądu Polubownego w drodze zarządzenia.
9. 
Jeżeli powód albo pozwany nie wskazał arbitra, wyznacza go Prezes Sądu Polubownego z listy arbitrów Sądu Polubownego.
10. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zgodny wniosek stron, Prezes Sądu Polubownego może, w drodze zarządzenia, wyznaczyć do rozpoznania sprawy osobę niewpisaną na listę arbitrów Sądu Polubownego (arbiter ad hoc).
11. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Prezes Sądu Polubownego pisemnie zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Przewodniczącego KNF o zamiarze wyznaczenia konkretnej osoby do pełnienia funkcji arbitra ad hoc uzasadniając swój wybór. Przewodniczący KNF może w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji zgłosić pisemny sprzeciw. Sprzeciw ma charakter wiążący.
12. 
Do arbitra ad hoc stosuje się wymagania, o których mowa w § 8 ust. 1. Powyższe nie ma wpływu na liczbę arbitrów i mediatorów danej kadencji.
§  28. 
Postępowanie arbitrażowe może być poprzedzone, za zgodną wolą stron, postępowaniem mediacyjnym.
§  29. 
1. 
Skład orzekający, w celu należytego przygotowania rozprawy, może nałożyć na strony obowiązek złożenia pism przygotowawczych. Skład orzekający określa w drodze postanowienia termin i kolejność składania tych pism oraz wymogi co do ich treści.
2. 
Skład orzekający, kierując się ekonomiką procesową, zobowiązany jest do efektywnego zarządzania biegiem postępowania. W szczególności skład orzekający dokłada wszelkich możliwych starań, aby przed pierwszą rozprawą zgromadzony został materiał dowodowy, w tym wszelkie niezbędne dokumenty i ekspertyzy, pozwalające na wydanie orzeczenia.
3. 
Skład orzekający dąży do zakończenia sprawy w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania akt sprawy, tj. pozwu oraz odpowiedzi na pozew, a w sprawie wymagającej zasięgnięcia opinii biegłego - nie dłuższym niż 6 miesięcy.
4. 
W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 3, przewodniczący składu orzekającego przedstawia niezwłocznie Prezesowi Sądu Polubownego, pisemną informację o przyczynach jego przekroczenia wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia sprawy.
§  30. 
1. 
Postępowanie arbitrażowe prowadzone jest na rozprawie.
2. 
Arbitrzy mogą, za zgodą stron, przeprowadzić postępowanie arbitrażowe bez rozprawy na posiedzeniu niejawnym, jeżeli ta forma w ocenie arbitrów w większym stopniu przyczyni się do efektywnego przeprowadzenia postępowania przed Sądem Polubownym.
§  31. 
1. 
Arbiter przed przystąpieniem do wykonywania czynności objętych postępowaniem składa stronom oświadczenie o swojej bezstronności i niezależności wobec stron postępowania.
2. 
Strona może złożyć wniosek o wyłączenie arbitra:
1)
w przypadku arbitrów wskazanych przez stronę samodzielnie lub wspólnie z drugą stroną - tylko na podstawie informacji, którą strona uzyskała po dacie wyznaczenia arbitra, w terminie 14 dni od daty uzyskania tej informacji;
2)
w przypadku pozostałych arbitrów - w terminie 14 dni od daty poinformowania przez Sąd o wyznaczeniu arbitra, a jeśli informację stanowiącą podstawę wyłączenia strona uzyskała po dacie poinformowania przez Sąd o wyznaczeniu arbitra, w terminie 14 dni od daty uzyskania tej informacji.
3. 
Wniosek wraz z uzasadnieniem wyłączenia arbitra strona składa na piśmie do Sądu Polubownego. Sekretarz Sądu Polubownego przekazuje niezwłocznie wniosek Prezesowi Sądu Polubownego, a kopie wniosku arbitrowi, którego dotyczy wniosek oraz stronie przeciwnej.
4. 
Arbiter, w odniesieniu do którego złożono wniosek o wyłączenie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii wniosku, składa Prezesowi Sądu Polubownego na piśmie swoje stanowisko w sprawie. Strona przeciwna w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii wniosku, może złożyć Prezesowi Sądu Polubownego na piśmie swoje stanowisko w sprawie.
5. 
Żądanie wyłączenia arbitra podlega rozpatrzeniu przez Prezesa Sądu Polubownego w terminie 14 dni od dnia otrzymania stanowiska arbitra, którego dotyczy złożony wniosek i stanowiska strony przeciwnej, bądź upływu terminu, w którym strona przeciwna mogła złożyć swoje stanowisko. Jeżeli do tego czasu arbiter sam ustąpi, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. W pozostałych przypadkach Prezes Sądu Polubownego rozstrzyga przez wydanie postanowienia na posiedzeniu niejawnym, które doręcza się stronom oraz składowi orzekającemu. Na postanowienie nie służy zażalenie. Wniosek dotyczący żądania wyłączenia arbitra w osobie Prezesa Sądu Polubownego podlega rozpatrzeniu przez 3 arbitrów, wskazywanych przez Sekretarza Sądu Polubownego, kolejno z listy arbitrów Sądu Polubownego.
6. 
Złożenie wniosku o wyłączenie arbitra przez jedną ze stron ma wpływ na bieg postępowania przed Sądem Polubownym, skład orzekający postanowieniem z urzędu zawiesza postępowanie do czasu rozstrzygnięcia takiego wniosku.
§  32. 
W przypadku wyłączenia arbitra, powołanie nowego arbitra odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
§  33. 
Ponowny wniosek o wyłączenie arbitra oparty na tych samych okolicznościach podlega odrzuceniu bez składania wyjaśnień przez arbitra, którego dotyczy. O odrzuceniu orzeka postanowieniem Prezes Sądu Polubownego.
§  34. 
1. 
Skład orzekający udziela niezbędnych pouczeń konsumentom, którzy nie są reprezentowani przez profesjonalnych pełnomocników, o przysługujących im prawach w związku z toczącym się postępowaniem przed Sądem Polubownym. W sprawach z udziałem konsumentów przewodniczący składu orzekającego jest zobowiązany do poinformowania tych ostatnich o wiążącym charakterze rozstrzygnięcia i uzyskaniu od nich zgody na poddanie się takiemu rozstrzygnięciu.
2. 
Przewodniczący składu orzekającego ma prawo wydawania zarządzeń w przedmiocie prowadzenia rozprawy, w szczególności w zakresie przerw w rozprawie, wyznaczenia arbitra sprawozdawcy, a także porządku na sali rozpraw.
3. 
Postępowanie arbitrażowe obejmuje:
1)
oświadczenie arbitrów o swojej bezstronności i niezależności wobec stron postępowania;
2)
przedstawienie sprawy przez arbitra sprawozdawcę;
3)
oświadczenia stron, zawierające w szczególności twierdzenia oraz fakty i dowody lub proponowane środki dowodowe na ich poparcie;
4)
postępowanie dowodowe;
5)
końcowe oświadczenia stron zawierające ich ostateczne stanowisko w sprawie;
6)
zamknięcie rozprawy;
7)
wydanie wyroku;
8)
ogłoszenie wyroku.
§  35. 
1. 
Rozprawa prowadzona jest z wyłączeniem obecności publiczności. Za zgodą stron skład orzekający może wyrazić zgodę na obecność określonych, zidentyfikowanych osób trzecich.
2. 
Nieobecność na rozprawie prawidłowo powiadomionej strony lub jej pełnomocnika nie wstrzymuje biegu postępowania.
3. 
W razie nieobecności strony na rozprawie arbiter sprawozdawca przedstawia wniesione przez nią dowody, wnioski oraz oświadczenia znajdujące się w aktach sprawy.
§  36. 
1. 
Strona może składać wnioski dowodowe zarówno dla uzasadnienia własnych twierdzeń i wniosków, jak i dla odparcia twierdzeń i wniosków strony przeciwnej.
2. 
Przedmiotem wniosku dowodowego są okoliczności mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
3. 
Skład orzekający oddala wniosek dowodowy, jeżeli okoliczności których dotyczy, zostały już wyjaśnione zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy lub wniosek złożony został wyłącznie w celu przedłużenia postępowania przed Sądem Polubownym.
§  37. 
1. 
Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę, gdy skład orzekający, w świetle postępowania dowodowego, uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną.
2. 
Przewodniczący składu orzekającego może ponownie otworzyć zamkniętą już rozprawę, jeżeli przed wydaniem wyroku skład orzekający uzna to za konieczne ze względu na pojawienie się nowych faktów i dowodów nieznanych wcześniej składowi orzekającemu lub z innych ważnych przyczyn.
§  38. 
1. 
Po zamknięciu rozprawy skład orzekający przeprowadza niejawną naradę i wydaje wyrok.
2. 
Narada obejmuje dyskusję, głosowanie oraz ustalenie zasadniczych motywów rozstrzygnięcia.
3. 
Skład orzekający wydaje wyrok bezwzględną większością głosów. Wyrok może być wydany jedynie przez arbitrów, przed którymi odbyła się rozprawa poprzedzająca bezpośrednio wydanie wyroku.
4. 
Arbiter, który nie zgodził się ze stanowiskiem większości składu orzekającego, może przy podpisywaniu sentencji zgłosić zdanie odrębne i uzasadnić je na piśmie. Uzasadnienie zdania odrębnego dołącza się do akt sprawy.
5. 
Skład orzekający dokłada należytych starań, aby wydane orzeczenie było skuteczne i wykonalne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o uznaniu i wykonaniu wyroków sądów polubownych, przy odpowiednim uwzględnieniu treści art. 42 Ustawy o ADR w przypadku sporu konsumenckiego w rozumieniu powyższej ustawy.
6. 
Orzeczenie kończące postępowanie zawiera rozstrzygnięcie o kosztach postępowania przed Sądem Polubownym.
§  39. 
1. 
Ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę.
2. 
Ogłoszenia wyroku dokonuje przewodniczący składu orzekającego przez odczytanie sentencji. Po ogłoszeniu sentencji przewodniczący składu orzekającego przedstawia ustnie zasadnicze motywy rozstrzygnięcia.
3. 
W sprawie zawiłej lub zawierającej istotne zagadnienie prawne skład orzekający może odroczyć ogłoszenie wyroku nie dłużej jednak niż o 30 dni. Skład orzekający ogłaszając postanowienie o odroczeniu ogłoszenia wyroku, wyznacza termin i miejsce jego ogłoszenia.
4. 
W sytuacji, o której mowa w ust. 3 ogłoszenie wyroku może się odbyć z wyłącznym udziałem przewodniczącego składu orzekającego, bez udziału pozostałych arbitrów, jeżeli żaden z nich nie złożył zdania odrębnego.
§  40. 
1. 
W uzasadnionych przypadkach skład orzekający może wydać wyrok częściowy lub wstępny.
2. 
Strona może, w ciągu 14 dni od doręczenia wyroku, zgłosić wniosek o jego uzupełnienie, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania.
§  41. 
1. 
W zakresie sporządzenia wyroku oraz koniecznych elementów wyroku stosuje się art. 1197 Kodeksu postępowania cywilnego.
2. 
Skład orzekający sporządza z urzędu uzasadnienie wyroku na piśmie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia sentencji wyroku i wyrok wraz z uzasadnieniem niezwłocznie doręcza się stronom.
§  42. 
Publikacja wyroku Sądu Polubownego dopuszczalna jest jedynie za zgodą stron i pod warunkiem nieujawnienia ich danych osobowych, chyba że strony wyrażą zgodę także na ujawnienie danych osobowych.
§  43. 
Wyrok Sądu Polubownego oraz ugoda przed nim zawarta mają, po ich uznaniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego. Powyższe dotyczy także spraw z udziałem konsumentów w przypadku poinformowania tych ostatnich o wiążącym charakterze rozstrzygnięcia i uzyskaniu od nich zgody na poddanie się takiemu rozstrzygnięciu.
§  44. 
Szczegółową procedurę i tryb obsługi postępowania arbitrażowego może określić zarządzeniem Prezes Sądu Polubownego.

Rozdział  4.

Postępowanie apelacyjne

§  45. 
1. 
Od wyroku Sądu Polubownego przysługuje apelacja, jeżeli strony wyraziły na to zgodę przed przystąpieniem do postępowania arbitrażowego lub uproszczonego postępowania arbitrażowego.
2. 
Strona postępowania może wnieść apelację do Sądu Polubownego w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem.
3. 
Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 nie wniesiono apelacji, wyrok Sądu Polubownego staje się ostateczny z upływem terminu do wniesienia apelacji.
4. 
Apelacja powinna odpowiadać wymogom określonym w art. 368 Kodeksu postępowania cywilnego.
5. 
Do apelacji załącza się odpisy apelacji wraz z załącznikami, które odpowiednio składa się w pięciu egzemplarzach w przypadku postępowania arbitrażowego i trzech w przypadku uproszczonego postępowania arbitrażowego, oświadczenie o wyborze arbitra oraz dowód opłacenia apelacji. Postanowienia § 20 ust. 5-7 oraz § 27 ust. 7-12 w zakresie wyboru składu orzekającego stosuje się odpowiednio.
6. 
Arbiter, który brał udział w wydaniu wyroku, od którego została wniesiona apelacja, jak również ten, który został wyłączony w toku postępowania, nie może orzekać co do tej apelacji.
7. 
Jeżeli apelacja nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w ust. 4 i ust. 5 zdanie pierwsze, Sekretarz Sądu Polubownego niezwłocznie wzywa stronę wnoszącą apelację do uzupełnienia braków apelacji w terminie 7 dni, pod rygorem zwrotu apelacji.
8. 
Jeżeli apelacja nie zostanie należycie uzupełniona lub opłacona w wyznaczonym terminie, Sekretarz Sądu Polubownego niezwłocznie zwraca apelację stronie, która ją wniosła.
§  46. 
1. 
Po wniesieniu apelacji oraz jej opłaceniu, a w przypadku, o którym mowa w § 45 ust. 7 po uzupełnieniu braków apelacji, Sekretarz Sądu niezwłocznie zawiadamia stronę przeciwną o wniesieniu apelacji, wysyłając jej odpis apelacji.
2. 
Strona przeciwna może wnieść odpowiedź na apelację w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej odpisu apelacji.
§  47. 
1. 
Skład orzekający w postępowaniu apelacyjnym rozstrzyga w przedmiocie apelacji, co do zasady, bez przeprowadzenia rozprawy, na podstawie dokumentów przedstawionych przez strony.
2. 
Skład orzekający może jednak wyznaczyć rozprawę z urzędu lub na wniosek strony, jeżeli uzna, że przemawiają za tym względy celowości, w tym w szczególności związane z zapewnieniem prawidłowego, rzetelnego, sprawnego i oszczędnego zakończenia postępowania. W przypadku nierozpoznania przez Sąd Polubowny pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości, skład orzekający wyznacza rozprawę z urzędu.
3. 
Skład orzekający w wyroku może:
1)
oddalić apelację jeśli jest bezzasadna i utrzymać wyrok w mocy;
2)
uwzględnić apelację w całości lub części, zmienić zaskarżony wyrok i orzec co do istoty sprawy.
4. 
Skład orzekający w postępowaniu apelacyjnym nie może przekazać sprawy do ponownego rozpoznania odpowiednio w postępowaniu arbitrażowym lub uproszczonym postępowaniu arbitrażowym.
5. 
Wyrok wydany w postępowaniu apelacyjnym jest ostateczny.
6. 
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale w postępowaniu apelacyjnym odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu dotyczące postępowania przed Sądem Polubownym, a w szczególności postanowienia Działu II Rozdziału 2 i 3 regulaminu, a w kwestiach nieuregulowanych w regulaminie przepisy części pierwszej księgi pierwszej Tytułu VI Działu V Rozdziału 1 Kodeksu postępowania cywilnego.
§  48. 
Szczegółową procedurę i tryb obsługi postępowania apelacyjnego może określić zarządzeniem Prezes Sądu Polubownego.

DZIAŁ  III.

Przepisy porządkowe

§  49. 
Do postępowania arbitrażowego, w kwestiach nieuregulowanych w postanowieniach regulaminu stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
§  50. 
Zmian regulaminu Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Prezesa Sądu Polubownego, lub na wniosek Prezesa Sądu Polubownego.

Załącznik Nr  1

TARYFA OPŁAT ZA CZYNNOŚCI SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

§  1. 
Niniejszą taryfę stosuje się w celu określenia kosztów postępowania przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, zwanego dalej "Sądem Polubownym".
§  2. 
1. 
Opłata za mediację wynosi 50 zł od indywidualnego wniosku.
2. 
Opłatę uiszcza wnioskodawca, chyba że strony ustalą inaczej.
3. 
W przypadku sprawy skierowanej do mediacji przez sąd powszechny opłatę, o której mowa w ust. 1, strony ponoszą solidarnie.
4. 
W przypadku wniosku grupowego opłata w wysokości 50 zł pobierana jest od każdego z wnioskodawców, jednakże jej łączna wysokość nie może przekroczyć 1.000 zł.
5. 
W przypadku mediacji dotyczącej umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska opłata za mediację wynosi 500 zł, niezależnie od liczby współkredytobiorców. Opłatę uiszcza kredytodawca.
6. 
Opłata za mediację nie podlega zwrotowi.
§  3. 
1. 
Opłata za uproszczone postępowanie arbitrażowe wynosi 150 zł.
2. 
Opłatę uiszcza powód. Opłata nie podlega zwrotowi.
§  4. 
1. 
Wysokość wpisu w postępowaniu arbitrażowym, przy wartości przedmiotu sporu do 50.000 zł wynosi 250 zł, przy wartości przedmiotu sporu do 100.000 zł wynosi 500 zł, zaś przy wartości przedmiotu sporu powyżej 100.000 zł wynosi 1.000 zł.
2. 
W przypadku postępowań dotyczących praw o charakterze niemajątkowym opłata ma charakter zryczałtowany i wynosi 250 zł.
3. 
Jeżeli strona cofnęła pozew przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia, zwrotowi podlega 50% wpisu.
4. 
W trakcie prowadzonego postępowania arbitrażowego strony mogą zostać zobowiązane do pokrycia niezbędnych dla prowadzenia sprawy wydatków Sądu Polubownego. Wydatkami Sądu Polubownego są w szczególności koszty powołania biegłych oraz koszty wykonywania czynności Sądu Polubownego poza jego siedzibą. Wydatki Sądu Polubownego ponosi tymczasowo strona postępowania, na której wniosek dokonano czynności procesowej, pociągającej wydatek.
5. 
Ostateczne rozstrzygnięcie o kosztach postępowania przed Sądem Polubownym zapada w orzeczeniu kończącym postępowanie.
6. 
W sprawach dotyczących kosztów postępowania przed Sądem Polubownym stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych właściwych dla regulacji kosztów sądowych w sprawach cywilnych.
§  5. 
Wysokość wpisu w postępowaniu apelacyjnym, przy wartości przedmiotu sporu do 10.000 zł wynosi 150 zł, przy wartości przedmiotu sporu do 50.000 zł wynosi 250 zł, przy wartości przedmiotu sporu do 100.000 zł wynosi 500 zł, zaś przy wartości przedmiotu sporu powyżej 100.000 zł wynosi 1.000 zł.
§  6. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu Polubownego, na wniosek strony, może zwolnić ją w całości lub części od obowiązku poniesienia kosztów, o których mowa w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 i 2.
§  7. 
Za wydawanie odpisów z akt, Sąd Polubowny pobiera opłatę w wysokości 1 zł za stronę odpisu.

Załącznik Nr  2

ZASADY ETYKI ARBITRÓW I MEDIATORÓW SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Mając na względzie, że postępowaniu przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, jako alternatywnej formie rozstrzygania sporów stanowiącej uzupełnienie drogi sądowej, powinien towarzyszyć zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i rzetelność proceduralna oraz wysoki poziom etyczny, niniejszy dokument wyznacza standardy dotyczące postaw i zachowań oczekiwanych od osób podejmujących się pełnienia funkcji arbitrów i mediatorów.
§  1. 
1. 
Arbitrzy i mediatorzy, zwani dalej "członkami Zgromadzenia Ogólnego", są obowiązani wykonywać swoje funkcje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, z najwyższą starannością, w sposób niezależny, bezstronny, uczciwy, według najlepszej woli i wiedzy, a także zgodnie z powszechnie przyjętymi normami moralnymi.
2. 
Członkowie Zgromadzenia Ogólnego nie są rzecznikami żadnej ze stron.
3. 
Członkowie Zgromadzenia Ogólnego przy realizacji swych funkcji nie mogą poddawać się naciskom zewnętrznym, ani kierować się osobistym interesem.
§  2. 
1. 
Członkowie Zgromadzenia Ogólnego powinni niezwłocznie wyjawić wszelkie informacje i powiązania zawodowe, handlowe, finansowe, rodzinne, towarzyskie lub inne, które mogłyby uprawdopodabniać brak ich bezstronności lub niezależności.
2. 
Członkom Zgromadzenia Ogólnego nie wolno przyjąć jakiegokolwiek innego wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji arbitra lub mediatora, poza wynagrodzeniem określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego wydanym na podstawie § 6 ust. 9 regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, ani jakiejkolwiek innej bezpośredniej lub pośredniej korzyści majątkowej lub niemajątkowej od którejkolwiek ze stron.
§  3. 
1. 
Członkowie Zgromadzenia Ogólnego powinni podejmować wszelkie rozsądne działania dla zapewnienia uczciwego, efektywnego, szybkiego i oszczędnego zakończenia postepowania oraz nie powinni dopuszczać do jego przewlekłości.
2. 
Członkowie Zgromadzenia Ogólnego powinni dążyć do formułowania orzeczeń oraz innych dokumentów w sposób jasny, przejrzysty i kompletny.
§  4. 
Członkowie Zgromadzenia Ogólnego obowiązani są unikać publicznego demonstrowania swojego stosunku do stron postępowania, arbitrów, mediatorów oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego nie mogą publicznie oceniać udziału swojego oraz innych arbitrów lub mediatorów w prowadzonym postępowaniu.
§  5. 
Członkowie Zgromadzenia Ogólnego okazują stronom należytą cierpliwość i szacunek.
§  6. 
Niniejsze zasady mają zastosowanie także do arbitrów ad hoc.
§  7. 
Naruszenie niniejszych zasad może stanowić podstawę do odwołania członka Zgromadzenia Ogólnego w trybie § 9 pkt 7 lit. a regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.