Regulamin redakcji miesięcznika "Prokuratura i Prawo".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1994.6.32

Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 2005 r.

ZARZĄDZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 17 listopada 1994 r.
w sprawie regulaminu redakcji miesięcznika "PROKURATURA i PRAWO"

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70) zarządza się, co następuje:
§  1.
Nadaje się redakcji miesięcznika "PROKURATURA i PRAWO" regulamin, który stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN

redakcji miesięcznika "PROKURATURA i PRAWO"
§  1. 1
Miesięcznik "Prokuratura i Prawo" jest organem prasowym Prokuratury Krajowej.
§  2.
Miesięcznik "PROKURATURA i PRAWO":
1)
służy kształtowaniu właściwej praktyki, zgodnej z ideą demokratycznego państwa prawnego;
2)
prezentuje zagadnienia prawa, jego wykładni i stosowania oraz publikuje w formie dodatku orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych w sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego;
3)
stanowi platformę wymiany poglądów i doświadczeń, służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych prokuratorów i doskonaleniu pracy prokuratury.
§  3. 2
Proces przygotowania (zbierania, oceniania i opracowywania) materiałów do publikacji organizuje redakcja miesięcznika. Redakcja stanowi komórkę organizacyjną Prokuratury Krajowej, natomiast funkcjonalnie podlega bezpośrednio Zastępcy Prokuratora Generalnego, wyznaczonemu do sprawowania nadzoru nad pracą redakcji.
§  4.
W skład kierownictwa redakcji wchodzi redaktor naczelny, zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji.
§  5.
Redaktora naczelnego, jego zastępcę i sekretarza powołuje i odwołuje Prokurator Generalny.
§  6.
Redaktor naczelny:

– kieruje pracą redakcji;

– czuwa nad całokształtem spraw związanych z wydawaniem miesięcznika;

– zapewnia właściwą realizację funkcji pisma, o których mowa w § 2;

– dba o powiązanie profilu miesięcznika z aktualnymi kierunkami działalności prokuratury;

– ustala projekt preliminarza budżetowego miesięcznika, stanowiącego integralną część budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości.

§  7.
Sekretarz redakcji współuczestniczy w redagowaniu pisma oraz sprawuje nadzór nad wszystkimi pionami administracyjnymi i technicznymi związanymi z redakcją.
§  8.
Przy redakcji funkcjonuje kolegium redakcyjne, które czuwa nad realizacją linii programowej pisma oraz współdziała z redakcją.
§  9.
Członków kolegium redakcyjnego powołuje i odwołuje Prokurator Generalny.
§  10.
Przewodniczącym kolegium redakcyjnego jest z urzędu Zastępca Prokuratora Generalnego, wyznaczony do sprawowania nadzoru nad pracą redakcji.
§  11. 3
Kolegium redakcyjne zbiera się na posiedzeniu nie rzadziej niż raz w roku dla wyrażenia opinii o funkcjonowaniu pisma oraz omówienia innych spraw bieżących, związanych z wydawaniem miesięcznika.
§  12.
W razie potrzeby kolegium redakcyjne zbiera się na dodatkowe posiedzenia z inicjatywy redaktora naczelnego lub na polecenie przewodniczącego kolegium.
§  13. 4
(uchylony).
§  14.
W razie nieobecności przewodniczącego kolegium, posiedzeniu przewodniczy wybrany przez obecnych członków kolegium przewodniczący posiedzenia.
§  15. 5
Poza udziałem w posiedzeniach kolegium redakcyjnego jego członkowie mają obowiązek:
1)
inspirowania prokuratorów, sędziów oraz pracowników naukowych spoza prokuratury i sądu do opracowywania dla miesięcznika artykułów i innych materiałów,
2)
sporządzania na wniosek redaktora naczelnego, jego zastępcy lub sekretarza redakcji pisemnych recenzji i opinii o artykułach i innych materiałach prasowych wpływających do redakcji.
§  16.
Recenzje i opinie, o których mowa w § 15 pkt 2, powinny zawierać uzasadnienie zajętego stanowiska. Jeśli temat zasługuje na publikację, powinny zwierać także konkretne propozycje i wskazówki pod adresem autora co do ewentualnego poprawienia recenzowanego materiału, jego uzupełnienia bądź przerobienia w całości lub części.
§  17.
Redaktor naczelny składa Prokuratorowi Generalnemu coroczne sprawozdanie z pracy redakcji; sprawozdanie wymaga uprzednio zaopiniowania przez kolegium redakcyjne.
1 Załącznik § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 6 października 2004 r. (Dz.Urz.MS.04.7.27) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 października 2004 r.
2 Załącznik § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 6 października 2004 r. (Dz.Urz.MS.04.7.27) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 października 2004 r.
3 Załącznik § 11 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 26 października 2005 r. (Dz.Urz.MS.05.6.29) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 października 2005 r.
4 Załącznik § 13 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 26 października 2005 r. (Dz.Urz.MS.05.6.29) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 października 2005 r.
5 Załącznik § 15 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 26 października 2005 r. (Dz.Urz.MS.05.6.29) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 października 2005 r.