Regulamin pracy Komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej. - OpenLEX

Regulamin pracy Komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2011.19.76

Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie Regulaminu pracy Komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej

Na podstawie art. 192 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się "Regulamin pracy Komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej" stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82 poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85 poz. 716 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578.

ZAŁĄCZNIK 

Regulamin pracy Komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej

§ 1.
1.
Komisja egzaminacyjna do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, zwana dalej "Komisją", jest powoływana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej "Prezesem UKE", w celu przeprowadzania egzaminów osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, zwane dalej "świadectwem".
2.
Siedziba sekretariatu Komisji znajduje się w Centrali Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej "UKE", w Warszawie przy ul. Kasprzaka 18/20.
§  2.
W skład Komisji wchodzą:
1)
przewodniczący Komisji;
2)
zastępcy przewodniczącego Komisji;
3)
sekretarz Komisji;
4)
członkowie.
§  3.
1.
Komisją kieruje przewodniczący Komisji, do którego zadań należy w szczególności:
1)
wyznaczanie spośród członków Komisji osób pełniących funkcję egzaminatorów do zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu w danej sesji egzaminacyjnej, a także wskazywanie spośród nich przewodniczącego sesji oraz sekretarza sesji;
2)
akceptowanie projektu harmonogramu sesji egzaminacyjnych, zwanego dalej "harmonogramem" i przekazywanie Prezesowi UKE do zatwierdzenia wraz z propozycją formy każdego egzaminu i języka, w którym zostanie on przeprowadzony;
3)
wyznaczanie terminów egzaminów poprawkowych;
4)
wyznaczanie dodatkowej sesji egzaminacyjnej wraz z propozycją formy każdego egzaminu i języka, w którym zostanie on przeprowadzony;
5)
sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem realizacji wymagań dla miejsca egzaminu, o których mowa w załączniku nr 7 część II do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290), zwanego dalej "rozporządzeniem";
6)
podpisywanie świadectw z upoważnienia Prezesa UKE;
7)
opracowywanie i przedkładanie Prezesowi UKE rocznego sprawozdania z działalności Komisji, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
2.
W czasie nieobecności przewodniczącego Komisji, Komisją kieruje wyznaczona przez niego osoba spośród zastępców przewodniczącego Komisji.
§  4.
1.
Do zadań sekretarza Komisji należy:
1)
rejestrowanie dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie wydania świadectwa w informatycznym systemie wspomagania obiegu dokumentów DOK;
2)
sprawdzanie wniosku o wydanie świadectwa, zwanego dalej "wnioskiem", pod względem spełnienia wymagań określonych w § 16 rozporządzenia;
3)
zapewnienie realizacji wymagań dla miejsca egzaminu, o których mowa w załączniku nr 7 część II do rozporządzenia;
4)
przygotowywanie świadectwa do podpisu przez Prezesa UKE lub upoważnioną przez niego osobę;
5)
wydawanie lub przesyłanie świadectwa osobie ubiegającej się o jego wydanie;
6)
prowadzenie rejestru wydanych świadectw w systemie informatycznym;
7)
przygotowywanie projektu harmonogramu wraz z propozycją formy każdego egzaminu oraz języka, w którym zostanie on przeprowadzony, oraz przekazywanie do przewodniczącego Komisji do dnia 15 listopada danego roku;
8)
przekazywanie do Departamentu Prawnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej obwieszczenia o harmonogramie, formie egzaminu oraz języku, w którym zostanie on przeprowadzony, w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
9)
przekazywanie obwieszczenia, o którym mowa w pkt 8, do dyrektora Gabinetu Prezesa w celu zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej UKE.
2.
Do dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należą w szczególności:
1)
obwieszczenie o harmonogramie, formie egzaminu oraz języku, w którym zostanie on przeprowadzony;
2)
akt powołujący zespół egzaminacyjny;
3)
wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w § 16 ust. 3 rozporządzenia;
4)
indywidualna karta egzaminacyjna zdającego, zwana dalej "kartą egzaminacyjną";
5)
pisemne zawiadomienie o nieprzystąpieniu zainteresowanego do egzaminu, o którym mowa w § 21 ust. 3 rozporządzenia;
6)
wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego;
7)
protokół z sesji egzaminacyjnej.
§  5.
Do zadań przewodniczącego sesji egzaminacyjnej należy kierowanie sesją egzaminacyjną, a w szczególności:
1)
sprawdzanie realizacji wymagań dla miejsca egzaminu, o których mowa w załączniku nr 7 część II do rozporządzenia;
2)
ustalanie harmonogramu pracy zespołu egzaminacyjnego dla bieżącej sesji egzaminacyjnej, w tym czasu trwania sesji;
3)
informowanie osób przystępujących do egzaminu, zwanych dalej "zdającymi", przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, o obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących wydawania świadectw, a w szczególności trybu przeprowadzania egzaminu;
4)
akceptowanie protokołu z sesji egzaminacyjnej;
5)
wyznaczanie do przeprowadzenia egzaminu, na wniosek zdającego egzamin poprawkowy, innej osoby spośród członków Komisji, niż osoba będąca w składzie zespołu egzaminacyjnego podczas sesji egzaminacyjnej, w której zdający nie zdał egzaminu.
§  6.
1.
Do zadań sekretarza sesji egzaminacyjnej należy:
1)
przygotowanie kart egzaminacyjnych;
2)
wydanie zdającemu karty egzaminacyjnej;
3)
sporządzanie protokołu z sesji egzaminacyjnej;
4)
odbiór karty egzaminacyjnej od zdającego i poinformowanie go o wyniku egzaminu, a w przypadku niezdania egzaminu - poinformowanie o prawie przystąpienia do egzaminu poprawkowego, wraz ze wskazaniem możliwych miejsc oraz terminów przeprowadzenia tego egzaminu, zgodnie z harmonogramem;
5)
przekazywanie dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie wydania świadectwa sekretarzowi Komisji, po zakończeniu sesji, zgodnie z harmonogramem pracy zespołu egzaminacyjnego.
2.
Protokół z sesji egzaminacyjnej powinien zawierać w szczególności:
1)
listę członków Komisji pełniących funkcję egzaminatorów, w tym przewodniczącego sesji egzaminacyjnej oraz sekretarza sesji egzaminacyjnej;
2)
oznaczenie miejsca oraz daty przeprowadzenia egzaminu;
3)
listę zdających, z podaniem ocen z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych;
4)
podpisy członków zespołu egzaminacyjnego, w tym przewodniczącego sesji egzaminacyjnej.
3.
Wzór karty egzaminacyjnej określa załącznik do Regulaminu pracy Komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, zwanego dalej "Regulaminem".
§  7.
Do zadań członka Komisji, który pełni funkcję egzaminatora, należy:
1)
sprawdzanie tożsamości zdających;
2)
egzaminowanie zdających, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu, na egzaminach pisemnych lub ustnych;
3)
sprawdzanie poprawności odpowiedzi w arkuszach egzaminów testowych;
4)
wpisywanie oceny do karty egzaminacyjnej i poświadczanie wpisu własnoręcznym podpisem.
§  8.
Ogłoszenie wyników egzaminu następuje poprzez ustne poinformowanie zdającego o wynikach egzaminów.

Załącznik 

..........................................................................

(Miejsce i data wydania karty oraz

podpis sekretarza sesji egzaminacyjnej)

KOMISJA EGZAMINACYJNA

DO SPRAW OPERATORÓW URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ LOTNICZEJ

KARTA EGZAMINACYJNA NR*) ......... **)

....................................................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby ubiegającej się o świadectwo:

- operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej

- ogólne operatora radiotelefonisty

Lp.PrzedmiotOcena (słownie)Podpis egzaminatora
1Zasady radiotelefonii
2Obsługa urządzeń radiotelefonicznych
3Korespondencja radiotelefoniczna
4Regulamin radiokomunikacyjny

* Nr karty egzaminacyjnej wpisuje się zgodnie z liczbą przyporządkowaną w protokole z sesji egzaminacyjnej.

** Karta egzaminacyjna podlega zwrotowi do sekretariatu komisji w czasie bieżącej sesji. Niezwrócenie jej jest równoznaczne z oceną niedostateczną z całego egzaminu.

Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o:

1)
wyniku egzaminu
2)
możliwych miejscach i terminach egzaminu poprawkowego***

.......................................................................................................

(podpis osoby ubiegającej się o świadectwo)

.......................................................................................................

(data i podpis sekretarza sesji egzaminacyjnej

w chwili odbioru karty od osoby ubiegającej się o świadectwo)

*** W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu pkt 2 należy skreślić.