Regulamin organizacyjny Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2015.58

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 13 października 2015 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych

Na podstawie art. 18a ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) zarządza się, co następuje:
§  1.
Określa się regulamin organizacyjny Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU DO SPRAW OCENY RYZYKA ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA LUDZI ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

§  1.
Pracami Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych, zwanego dalej "Zespołem" kieruje przewodniczący, który:
1)
inicjuje i organizuje pracę Zespołu;
2)
zwołuje posiedzenia Zespołu;
3)
przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
4)
ustala harmonogram prac Zespołu, w tym terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu;
5)
na polecenie ministra właściwego do spraw zdrowia przedstawia do zatwierdzenia projekt procedury dokonywania oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych.
§  2.
1.
Zastępca przewodniczącego:
1)
przygotowuje projekt harmonogramu, o którym mowa w § 1 pkt 4;
2)
przygotowuje projekt porządku obrad posiedzenia Zespołu;
3)
prowadzi rejestr spraw będących przedmiotem prac Zespołu, w tym z udziałem ekspertów.
2.
Zastępca przewodniczącego pełni obowiązki przewodniczącego w przypadku nieobecności przewodniczącego.
§  3.
1.
Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
2.
Zawiadomienia o posiedzeniu Zespołu doręcza się członkom Zespołu najpóźniej na 5 dni przed planowanym posiedzeniem. Do zawiadomienia dołącza się dokumenty lub materiały wskazane w planowanym programie posiedzenia.
3.
W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą być zwoływane z pominięciem zasad określonych w ust. 2, jeżeli w sposób nie budzący wątpliwości, możliwe jest stwierdzenie, że wszyscy członkowie Zespołu w odpowiednim czasie zostaną powiadomieni o terminie, godzinie i miejscu posiedzenia.
4.
Po otwarciu posiedzenia, przewodniczący przedstawia planowany porządek obrad posiedzenia, do którego członkowie Zespołu mogą zgłaszać wnioski. Program posiedzenia, po przeprowadzeniu dyskusji nad każdym jego punktem, jest przyjmowany zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
5.
Przewodniczący udziela głosu członkom Zespołu według kolejności zgłoszeń. W przypadku wniosków formalnych przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszeń. Przewodniczący może zabrać głos poza kolejnością.
6.
Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez przewodniczącego.
7.
Protokół, o którym mowa w ust. 6, przewodniczący przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 30 dni od dnia posiedzenia Zespołu.
8.
Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności zastępcy przewodniczącego.
9.
Przewodniczący niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia uchwały Zespołu w sprawach, o których mowa w art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
§  4.
1.
W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu może tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Zespołu lub ekspertów.
2.
W przypadku powołania ekspertów przewodniczący określa zakres spraw objętych wydaniem opinii oraz termin jej przedstawienia, lub zakres spraw i termin udziału eksperta w pracach Zespołu.
§  5.
Przewodniczący składa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w danym roku do dnia 31 marca roku następnego.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).