Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego. - OpenLEX

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2023.8

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 stycznia 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 23 stycznia 2023 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 39 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Pozostają w mocy:
1)
upoważnienia do:
a)
dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego albo Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego,
b)
nadawania wizy, o której mowa w art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), przy skierowaniu aktu prawnego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wyższego Urzędu Górniczego,
c)
podpisywania Dziennika Urzędowego Wyższego Urzędu Górniczego

- udzielone na podstawie przepisów dotychczasowego regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego;

2)
wyznaczenia do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu dyrektora albo naczelnika komórki organizacyjnej, dokonane na podstawie przepisów dotychczasowego regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.
§  3. 
Traci moc zarządzenie nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 121 oraz z 2022 r. poz. 15 i 31).
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

§  1. 
Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "WUG", określa tryb pracy WUG oraz zakres zadań komórek organizacyjnych, samodzielnego wydziału i samodzielnych stanowisk, wymienionych w § 2 ust. 1 i 2 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 7 października 2022 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Ak. Państ. poz. 19), zwanych dalej "komórkami WUG", a także stanowisk oraz osób realizujących zadania określone w przepisach o ochronie danych osobowych, przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisach prawa prasowego albo przepisach o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
§  2. 
1. 
Osobami kierownictwa WUG są:
1)
Prezes WUG, zwany dalej "Prezesem";
2)
Wiceprezesi WUG, zwani dalej "Wiceprezesami":
a)
I Wiceprezes,
b)
II Wiceprezes;
3)
Dyrektor Generalny WUG, zwany dalej "Dyrektorem Generalnym".
2. 
Osobami kierownictwa komórek WUG, wymienionych w § 2 ust. 1 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 7 października 2022 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu, są:
1)
dyrektorzy komórek WUG;
2)
w przypadkach określonych w regulaminach organizacyjnych tych komórek - zastępcy dyrektorów komórek WUG.
3. 
Osobą kierownictwa Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego jest naczelnik wydziału.
§  3. 
1. 
Ustala się następujące symbole osób kierownictwa WUG:
1)
Prezes - P;
2)
Wiceprezesi - PV:
a)
I Wiceprezes - PVG,
b)
II Wiceprezes - PVO;
3)
Dyrektor Generalny - PDG.
2. 
Ustala się następujące symbole komórek WUG:
1)
Departament Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych - GIP;
2)
Departament Energomechaniczny - GEM;
3)
Departament Górnictwa - GG;
4)
Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem - OSG;
5)
Departament Prawny - PR;
6)
Departament Warunków Pracy i Szkolenia - WPS;
7)
Biuro Administracyjno-Gospodarcze - BAG;
8)
Biuro - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej - AD;
9)
Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia - BBF;
10)
Biuro Komunikacji Społecznej - BKS;
11)
Samodzielny Wydział Organizacyjny - WO;
12)
Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego - AW;
13)
Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli - SK;
14)
Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego - OIN.
3. 
Ustala się następujące stanowiska oraz osoby realizujące zadania określone w przepisach o ochronie danych osobowych, przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisach prawa prasowego albo przepisach o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także symbole tych stanowisk oraz osób:
1)
Inspektor Ochrony Danych - IOD;
2)
Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędach Górniczych - BHP;
3)
Rzecznik Prasowy Prezesa - RP;
4)
Koordynator do spraw Dostępności w WUG - KD.
§  4. 
1. 
Prezesowi podlegają bezpośrednio:
1)
Wiceprezesi;
2)
Dyrektor Generalny;
3)
Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;
4)
Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego;
5)
Inspektor Ochrony Danych;
6)
Rzecznik Prasowy Prezesa;
7)
Koordynator do spraw Dostępności w WUG;
8)
doradcy Prezesa.
2. 
Prezes sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad:
1)
Departamentem Prawnym;
2)
Biurem Budżetowo-Finansowym, Kadr i Szkolenia - w zakresie spraw związanych z powołaniem i odwołaniem dyrektorów okręgowych urzędów górniczych, zwanych dalej "OUG" oraz ich zastępców;
3)
Biurem Komunikacji Społecznej;
4)
Samodzielnym Stanowiskiem do spraw Kontroli.
3. 
Prezes jest zastępowany przez I Wiceprezesa, a w przypadku jego nieobecności - przez II Wiceprezesa.
§  5. 
1. 
Powierza się obowiązki Prezesa w zakresie gospodarki finansowej:
1)
Dyrektorowi Generalnemu - w odniesieniu do samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych oraz przeznaczania środków finansowych na poszczególne wydatki, zgodnie z klasyfikacją budżetową;
2)
dyrektorom OUG - w odniesieniu do samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych oraz przeznaczania środków finansowych na poszczególne wydatki, zgodnie z klasyfikacją budżetową, przekazanych OUG na rachunek pomocniczy na nabywanie rzeczy i usług, zgodnie z procedurami określonymi w:
a)
wydanych przez Prezesa przepisach w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych z tytułu umów nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych - do wysokości mniejszej jednorazowo niż 50 000 zł,
b)
wydanych przez Dyrektora Generalnego przepisach w sprawie szkoleń pracowników wykonujących obowiązki służbowe w urzędach górniczych.
2. 
Przepisy ust. 1 stanowią powierzenie określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414).
§  6. 
1. 
Wiceprezesi:
1)
sprawują bezpośredni nadzór nad dyrektorami OUG;
2)
nadzorują, koordynują i kontrolują działalność OUG w zakresie zadań organów nadzoru górniczego;
3)
sprawują bezpośredni nadzór merytoryczny nad:
a)
Departamentem Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych,
b)
Departamentem Energomechanicznym,
c)
Departamentem Górnictwa,
d)
Departamentem Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem,
e)
Departamentem Warunków Pracy i Szkolenia,
f)
Biurem - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej;
4)
sprawują nadzór nad pogotowiem technicznym WUG, wyznaczają inne osoby sprawujące nadzór nad pogotowiem technicznym WUG oraz zatwierdzają plan wykonywania czynności pogotowia technicznego WUG;
5)
wykonują czynności polecone przez Prezesa, w sprawach niewymienionych w pkt 1-4.
2. 
Prezes dokonuje rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami.
3. 
Wiceprezes może upoważnić osoby kierownictwa komórek WUG, nad którymi sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny oraz innych pracowników wykonujących obowiązki służbowe w tych komórkach do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
§  7. 
1. 
Zadania Dyrektora Generalnego określają:
1)
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691);
2)
ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
2. 
Dyrektorowi Generalnemu podlega bezpośrednio Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędach Górniczych.
3. 
Dyrektor Generalny sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad:
1)
Biurem Administracyjno-Gospodarczym;
2)
Biurem Budżetowo-Finansowym, Kadr i Szkolenia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 pkt 2;
3)
Samodzielnym Wydziałem Organizacyjnym.
4. 
Dyrektor Generalny wykonuje czynności polecone przez Prezesa, w sprawach niewymienionych w ust. 1-3.
5. 
Dyrektor Generalny prowadzi ewidencję:
1)
dodatkowego zatrudnienia:
a)
członków korpusu służby cywilnej wykonujących obowiązki służbowe w WUG,
b)
urzędników państwowych wykonujących obowiązki służbowe w WUG,
c)
dyrektorów oraz zastępców dyrektorów OUG;
2)
podejmowania zajęć zarobkowych przez:
a)
osoby zajmujące w WUG wyższe stanowiska w służbie cywilnej,
b)
urzędników służby cywilnej wykonujących obowiązki służbowe w WUG,
c)
dyrektorów oraz zastępców dyrektorów OUG.
6. 
Dyrektor Generalny może upoważnić osoby kierownictwa komórek WUG, nad którymi sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny oraz innych pracowników wykonujących obowiązki służbowe w tych komórkach do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
7. 
Dyrektor Generalny może upoważnić dyrektorów OUG do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu, z wyłączeniem dokonywania wydatków publicznych o wysokości jednorazowo równej lub przekraczającej 50 000 zł.
§  8. 
Schemat organizacyjny WUG jest opracowywany przez Biuro Komunikacji Społecznej w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu oraz upowszechniany na stronie internetowej WUG i w Biuletynie Informacji Publicznej WUG.
§  9. 
1. 
Dyrektor komórki WUG kieruje tą komórką samodzielnie albo przy pomocy swojego zastępcy (zastępców).
2. 
Naczelnik Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego kieruje tą komórką samodzielnie.
3. 
W przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora komórki WUG, Dyrektor Generalny, w uzgodnieniu z Prezesem, może wyznaczyć, do czasu obsadzenia tego stanowiska, zastępcę dyrektora tej komórki, a jeżeli nie istnieje w niej stanowisko zastępcy dyrektora - pracownika wykonującego obowiązki służbowe w tej komórce, do wykonywania określonych obowiązków i uprawnień dyrektora tej komórki.
4. 
W przypadku nieobsadzenia stanowiska naczelnika Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego, Dyrektor Generalny, w uzgodnieniu z Prezesem, może wyznaczyć, do czasu obsadzenia tego stanowiska, pracownika wykonującego obowiązki służbowe w tej komórce do wykonywania określonych obowiązków i uprawnień naczelnika tej komórki.
5. 
Dyrektor komórki WUG wyznacza pracownika wykonującego obowiązki służbowe w tej komórce niebędącego zastępcą dyrektora tej komórki do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu w czasie nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zarówno przez dyrektora, jak i przez zastępcę (zastępców) dyrektora tej komórki.
6. 
Naczelnik Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego wyznacza pracownika wykonującego obowiązki służbowe w tej komórce do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu w czasie nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez naczelnika tej komórki.
7. 
W przypadku braku możliwości wyznaczenia pracownika wykonującego obowiązki służbowe w komórce WUG przez dyrektora tej komórki w trybie, o którym mowa w ust. 5, Dyrektor Generalny wyznacza pracownika wykonującego obowiązki służbowe w tej komórce niebędącego zastępcą dyrektora tej komórki, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - innego pracownika wykonującego obowiązki służbowe w WUG, do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu dyrektora tej komórki w czasie nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zarówno przez dyrektora, jak i przez zastępcę dyrektora tej komórki.
8. 
W przypadku braku możliwości wyznaczenia pracownika wykonującego obowiązki służbowe w Samodzielnym Wydziale Organizacyjnym przez naczelnika tej komórki w trybie, o którym mowa w ust. 6, Dyrektor Generalny wyznacza pracownika wykonującego obowiązki służbowe w tej komórce, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - innego pracownika wykonującego obowiązki służbowe w WUG, do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu naczelnika tej komórki w czasie nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez naczelnika tej komórki.
§  10. 
1. 
Dyrektorzy komórek WUG oraz naczelnik Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego są odpowiedzialni za całokształt spraw tych komórek, w tym za sprawną organizację i dyscyplinę pracy.
2. 
Do obowiązków i uprawnień dyrektora komórki WUG oraz naczelnika Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego należą w szczególności:
1)
organizowanie pracy komórki WUG stosownie do wykonywanych zadań oraz wytyczanie kierunków pracy tej komórki;
2)
wprowadzanie nowoczesnych form, metod i technik pracy w komórce WUG;
3)
uczestniczenie w sprawowaniu kontroli zarządczej, w zakresie zadań realizowanych przez komórkę WUG;
4)
nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków przez podległych pracowników, przestrzegania przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy oraz ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych;
5)
udzielanie, udostępnianie lub przekazywanie informacji oraz materiałów o charakterze jawnym;
6)
uzgadnianie stanowisk z innymi komórkami WUG w sprawach wymagających współpracy;
7)
reprezentowanie WUG w sprawach objętych zakresem zadań komórki WUG;
8)
załatwianie spraw osobowych w odniesieniu do podległych pracowników, niezastrzeżonych do zakresu zadań Dyrektora Generalnego albo Biura Budżetowo-Finansowego, Kadr i Szkolenia;
9)
wykonywanie zadań określonych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania WUG, a także współpraca z Samodzielnym Stanowiskiem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego w zakresie wykonywania zadań obronnych oraz zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.
3. 
Przepis ust. 2 pkt 8 stosuje się odpowiednio do:
1)
Prezesa - w odniesieniu do Inspektora Ochrony Danych oraz doradców Prezesa;
2)
Dyrektora Generalnego - w odniesieniu do Samodzielnego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego, Samodzielnego Stanowiska do spraw Kontroli, Samodzielnego Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego oraz Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędach Górniczych.
4. 
Do obowiązków:
1)
dyrektorów: Departamentu Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych, Departamentu Energomechanicznego, Departamentu Górnictwa, Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem, Departamentu Prawnego, Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia oraz Biura Komunikacji Społecznej,
2)
naczelnika Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego

- należy udział w pracach zespołu redakcyjnego czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie", zwanego dalej "czasopismem WUG".

5. 
Do obowiązków dyrektorów: Departamentu Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych, Departamentu Energomechanicznego, Departamentu Górnictwa, Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem oraz Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia, należą:
1)
ewidencjonowanie czynności inspekcyjno-technicznych wykonywanych przez podległych pracowników;
2)
wykonywanie określonych czynności pogotowia technicznego WUG.
§  11. 
1. 
Dyrektorzy: Departamentu Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych, Departamentu Energomechanicznego, Departamentu Górnictwa, Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem, Departamentu Prawnego, Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia, Biura - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej oraz Biura Komunikacji Społecznej, podlegają właściwej osobie kierownictwa WUG, a w zakresie spraw, o których mowa w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej - Dyrektorowi Generalnemu.
2. 
Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego, dyrektor Biura Budżetowo-Finansowego, Kadr i Szkolenia oraz naczelnik Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego podlegają Dyrektorowi Generalnemu.
§  12. 
1. 
Prezes podpisuje:
1)
akty normatywne o charakterze wewnętrznym;
2)
projekt i wykonanie budżetu w części budżetu państwa, której jest dysponentem;
3)
decyzje oraz postanowienia wydawane w pierwszej i drugiej instancji oraz w wyniku rozpoznania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy;
4)
świadectwa stwierdzające kwalifikacje, o których mowa w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504, 2185 i 2687), zwanej dalej "Pgg";
5)
opinie w sprawach przeznaczenia środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie potrzeb górnictwa;
6)
świadectwa nadania materiałom wybuchowym przeznaczonym do użytku cywilnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego;
7)
akty powołania i odwołania dyrektorów OUG oraz ich zastępców;
8)
pełnomocnictwa oraz upoważnienia;
9)
pisma oraz inne dokumenty:
a)
ustalające zasadnicze kierunki działania urzędów górniczych,
b)
kierowane do osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, kierowników central organizacji politycznych, gospodarczych, związkowych i społecznych,
c)
kierowane do organów nadzoru górniczego za granicą,
d)
w sprawach wniosków legislacyjnych oraz w sprawach legislacyjnych prowadzonych na podstawie upoważnienia ministra sprawującego nadzór nad Prezesem;
10)
dokumenty związane z wykonywaniem:
a)
zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych,
b)
zadań obronnych,
c)
zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.
2. 
Podpisywanie przez Wiceprezesów, Dyrektora Generalnego, a także dyrektorów komórek WUG, ich zastępców oraz naczelnika Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego, z upoważnienia Prezesa, aktów, decyzji, postanowień, pism oraz innych dokumentów wymienionych w ust. 1 następuje z klauzulą "z upoważnienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego".
3. 
Wiceprezesi oraz Dyrektor Generalny, poza przypadkami określonymi w ust. 2, podpisują pisma oraz inne dokumenty związane z zakresem ich zadań.
4. 
Dyrektorzy komórek WUG oraz naczelnik Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego, poza przypadkami określonymi w ust. 2 oraz § 6 ust. 3 i § 7 ust. 6, podpisują pisma oraz inne dokumenty związane z zakresem zadań tych komórek, z wyjątkiem pism oraz innych dokumentów zastrzeżonych obowiązującymi przepisami dla Głównego Księgowego WUG.
5. 
Zastępcy dyrektorów komórek WUG, poza przypadkami określonymi w ust. 2 oraz § 6 ust. 3 i § 7 ust. 6, podpisują pisma oraz inne dokumenty związane z zakresem zadań tych komórek w czasie nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez dyrektorów tych komórek oraz w przypadkach określonych w regulaminach organizacyjnych tych komórek.
6. 
Pracownicy wykonujący obowiązki służbowe w komórkach WUG, niebędący osobami kierownictwa tych komórek, podpisują pisma oraz inne dokumenty związane z zakresem zadań tych komórek w zakresie określonym w regulaminach organizacyjnych tych komórek.
7. 
Podpisywanie przez Wiceprezesów, w zastępstwie Prezesa, aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym następuje z klauzulą "w zastępstwie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego".
8. 
Prezes nadaje wizę, o której mowa w art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), przy skierowaniu aktu prawnego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WUG. Prezes może upoważnić do nadawania tej wizy osobę kierownictwa komórki WUG lub innego pracownika wykonującego obowiązki służbowe w WUG.
9. 
Dzienniki Urzędowe WUG są podpisywane przez osobę kierownictwa komórki WUG lub innego pracownika wykonującego obowiązki służbowe w WUG, działających na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezesa.
§  13. 
Komórki WUG, przygotowujące projekt załatwienia sprawy, która dotyczy zakresów zadań także innych komórek WUG, są obowiązane uzgodnić ten projekt z tymi komórkami. Spory są rozstrzygane przez właściwą osobę kierownictwa WUG.
§  14. 
1. 
Do zadań komórek WUG, w granicach ich właściwości, należą:
1)
nadzorowanie i koordynowanie działalności OUG;
2)
przeprowadzanie kontroli OUG;
3)
udzielanie OUG wytycznych, konsultacji oraz innej niezbędnej pomocy w ich działalności;
4)
uczestniczenie w działaniach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
5)
współpraca z innymi organami i urzędami, z instytucjami, jednostkami naukowymi i innymi jednostkami oraz ze związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców i innymi podmiotami;
6)
reprezentowanie Prezesa, w zakresie przez niego określonym;
7)
inicjowanie oraz opracowywanie projektów rozwiązań prawnych związanych z działalnością urzędów górniczych;
8)
opiniowanie projektów aktów normatywnych, Polskich Norm oraz norm europejskich związanych z działalnością urzędów górniczych;
9)
analizowanie aktów prawnych należących do ich właściwości, pod względem aktualności, celowości i skuteczności;
10)
prowadzenie albo udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w ramach właściwości Prezesa oraz wykonywanie innych, określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185), zwanej dalej "Kpa", czynności w ramach właściwości Prezesa;
11)
prowadzenie albo udział w prowadzeniu postępowań w sprawach o wykroczenia w ramach właściwości Prezesa;
12)
prowadzenie działalności informacyjnej, doskonalenia zawodowego oraz szkoleń pracowników wykonujących obowiązki służbowe w urzędach górniczych;
13)
udział w prowadzeniu działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z właściwością organów nadzoru górniczego, w tym:
a)
udział w opracowywaniu materiałów informacyjnych na temat działalności organów nadzoru górniczego,
b)
udział w prowadzeniu działalności wydawniczej mającej na celu promocję bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie, przez:
udział w opracowywaniu planów wydawniczych,
opracowywanie albo pozyskiwanie materiałów do publikacji w wydawnictwach promujących bezpieczeństwo i higienę pracy w górnictwie,
konsultację merytoryczną w ramach przygotowywania do publikacji materiałów promujących bezpieczeństwo i higienę pracy w górnictwie,
c)
opracowywanie materiałów informacyjnych dla potrzeb aktualizacji oraz bieżące aktualizowanie strony internetowej WUG, Biuletynu Informacji Publicznej WUG oraz extranetu urzędów górniczych;
14)
udział w inicjowaniu prac naukowo-badawczych oraz inicjowaniu i podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w górnictwie, wdrożenia postępu technicznego w dziedzinie górnictwa, racjonalnej gospodarki złożami kopalin oraz ograniczenia uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko;
15)
opracowywanie planów pracy i raportów z ich wykonania oraz sporządzanie koniecznych analiz i informacji w zakresie niezbędnym do realizacji nałożonych zadań;
16)
weryfikowanie tłumaczeń tekstów zamawianych przez WUG;
17)
załatwianie spraw wynikających ze skarg, wniosków i petycji kierowanych do WUG;
18)
rozpatrywanie spraw wynikających z interwencji i listów kierowanych do WUG, w szczególności interwencji i listów, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego;
19)
prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej;
20)
prowadzenie spraw związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego;
21)
przygotowywanie merytorycznych założeń projektów umów cywilnoprawnych;
22)
przygotowywanie materiałów na potrzeby statystyki, sprawozdawczości i kontroli;
23)
prowadzenie spraw kancelaryjnych;
24)
załatwianie spraw poleconych przez Prezesa, niewymienionych w pkt 1-23.
2. 
Komórki WUG uwzględniają problematykę osób ze szczególnymi potrzebami we wszystkich obszarach swojej działalności, wdrażają plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz udzielają niezbędnej pomocy merytorycznej i bieżącego wsparcia Koordynatorowi do spraw Dostępności w WUG.
3. 
W przypadkach wskazanych przez Prezesa lub właściwego Wiceprezesa, do zadań Departamentu Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych, Departamentu Energomechanicznego, Departamentu Górnictwa, Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem, Departamentu Prawnego oraz Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia, w granicach ich właściwości, należy również ocena dokumentów powstałych w wyniku analizy stanów faktycznych i przyczyn zdarzeń zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów.
4. 
Do zadań Departamentu Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych, Departamentu Energomechanicznego, Departamentu Górnictwa, Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem oraz Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia, w granicach ich właściwości, należą również:
1)
wykonywanie czynności związanych z dokonywaniem kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkładaniem właściwym organom informacji, opinii i wniosków w tej dziedzinie;
2)
udział w:
a)
badaniach mających na celu ustalenie stanów faktycznych i przyczyn zdarzeń zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,
b)
nadzorze nad prowadzeniem akcji ratowniczych;
3)
współpraca z komitetami technicznymi, o których mowa w przepisach o normalizacji.
§  15. 
Zadania komórek WUG, poza niniejszym regulaminem, określają również:
1)
inne akty normatywne o charakterze wewnętrznym, wydawane przez:
a)
Prezesa, w szczególności dotyczące organów opiniodawczych i doradczych,
b)
Dyrektora Generalnego;
2)
dokumenty zatwierdzone przez:
a)
Prezesa, w szczególności dotyczące przyrządów kontrolno-pomiarowych zakupionych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
b)
Dyrektora Generalnego.
§  16. 
Organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz komórek WUG określają regulaminy organizacyjne tych komórek.
§  17. 
Do zadań Departamentu Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych należą:
1)
nadzorowanie i koordynowanie działalności OUG oraz przeprowadzanie kontroli OUG, w odniesieniu do:
a)
górniczych wyciągów szybowych,
b)
urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych,
c)
centrali i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi,
d)
stacji wentylatorów głównych,
e)
wyposażenia szybów i szybików,
f)
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w lit. a-e

- w podziemnych zakładach górniczych;

2)
wykonywanie zadań Prezesa, w szczególności w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem i likwidacją podziemnych zakładów górniczych, w odniesieniu do:
a)
górniczych wyciągów szybowych,
b)
urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych,
c)
centrali i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi,
d)
stacji wentylatorów głównych,
e)
wyposażenia szybów i szybików,
f)
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w lit. a-e

- w tym prowadzenie w tym zakresie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji, w szczególności pozwoleń na oddanie do ruchu w podziemnym zakładzie górniczym tych obiektów, maszyn, urządzeń, instalacji i sieci, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Departamentu Energomechanicznego, Departamentu Górnictwa oraz Departamentu Prawnego;

3)
wykonywanie zadań Prezesa, w szczególności w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem i likwidacją podziemnych zakładów górniczych, w odniesieniu do ochrony przeciwpożarowej:
a)
szybów i szybików,
b)
obiektów, maszyn, urządzeń, instalacji i sieci, o których mowa w pkt 1,
c)
obiektów budowlanych maszyn wyciągowych,
d)
szybowych wież wyciągowych,
e)
budynków nadszybi,
f)
obiektów budowlanych urządzeń, o których mowa w pkt 1 lit. b,
g)
wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, systemów oraz sieci, o których mowa w pkt 1 lit. c,
h)
obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych,
i)
obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w pkt 1 lit. a-e

- w tym prowadzenie w tym zakresie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Departamentu Prawnego;

4)
koordynowanie działalności innych komórek WUG, związanej z nadzorem i kontrolą nad ruchem i likwidacją podziemnych zakładów górniczych, w odniesieniu do obiektów, maszyn, urządzeń, instalacji i sieci, o których mowa w pkt 1.
§  18. 
Do zadań Departamentu Energomechanicznego należą:
1)
nadzorowanie i koordynowanie działalności OUG oraz przeprowadzanie kontroli OUG, w odniesieniu do wyrobów stosowanych w ruchu zakładu górniczego albo zakładu, w tym:
a)
maszyn, urządzeń i instalacji,
b)
specjalistycznych narzędzi i przyrządów,
c)
układów i urządzeń odwadniania

- z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Departamentu Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych, Departamentu Górnictwa, Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem oraz Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia;

2)
wykonywanie zadań Prezesa, w szczególności w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem i likwidacją zakładów górniczych albo zakładów, w odniesieniu do wyrobów stosowanych w ruchu zakładu górniczego albo zakładu, w tym:
a)
maszyn, urządzeń i instalacji,
b)
specjalistycznych narzędzi i przyrządów

- w tym prowadzenie w tym zakresie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Departamentu Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych, Departamentu Górnictwa, Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem, Departamentu Prawnego oraz Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia;

3)
wykonywanie zadań Prezesa w odniesieniu do:
a)
uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, w zakresie grup I-XI, w tym prowadzenie w tym zakresie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji,
b)
prowadzenia wykazu osób, którym nadano uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego,
c)
dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Departamentu Górnictwa;
4)
koordynowanie działalności innych komórek WUG, związanej z nadzorem i kontrolą nad ruchem i likwidacją podziemnych zakładów górniczych, w odniesieniu do:
a)
maszyn, urządzeń i instalacji, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Departamentu Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych,
b)
specjalistycznych narzędzi i przyrządów,
c)
układów i urządzeń odwadniania;
5)
współpraca z właściwą komórką w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach wykonywania w WUG zadań Prezesa jako organu wyspecjalizowanego w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności albo organu nadzoru rynku w rozumieniu przepisów o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w odniesieniu do wyrobów wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych, innych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 15, art. 120 ust. 1 albo art. 120 ust. 2 Pgg;
6)
udział w spotkaniach grup współpracy administracyjnej i grup roboczych dla dyrektyw nowego podejścia oraz udzielanie informacji dotyczących stosowania maszyn i urządzeń w górnictwie, w ramach współpracy z innymi organami administracji rządowej, przedsiębiorcami górniczymi oraz producentami maszyn i urządzeń dla górnictwa;
7)
koordynowanie spraw związanych z normalizacją, w tym współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym;
8)
całokształt spraw informatycznych, związanych z działalnością urzędów górniczych;
9)
nadzór techniczny nad stroną internetową WUG, Biuletynem Informacji Publicznej WUG oraz extranetem urzędów górniczych;
10)
nadzorowanie i koordynowanie działalności OUG oraz przeprowadzanie kontroli OUG w sprawach informatycznych.
§  19. 
Do zadań Departamentu Górnictwa należą:
1)
nadzorowanie i koordynowanie działalności OUG oraz przeprowadzanie kontroli OUG, w odniesieniu do całokształtu zagadnień w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem i likwidacją zakładów górniczych albo zakładów, w tym:
a)
analizy zjawisk dynamicznych wywołanych działalnością górniczą,
b)
ratownictwa górniczego,
c)
szybów i szybików,
d)
środków strzałowych i sprzętu strzałowego,
e)
sprzętu ochrony układu oddechowego typu ucieczkowego

- z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Departamentu Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych, Departamentu Energomechanicznego, Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem oraz Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia;

2)
wykonywanie zadań Prezesa, w odniesieniu do całokształtu zagadnień w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem i likwidacją zakładów górniczych albo zakładów, w tym:
a)
analizy zjawisk dynamicznych wywołanych działalnością górniczą,
b)
ratownictwa górniczego,
c)
szybów i szybików,
d)
środków strzałowych i sprzętu strzałowego,
e)
sprzętu ochrony układu oddechowego typu ucieczkowego,
f)
kwalifikacji, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 5-7 Pgg

- w tym prowadzenie w tym zakresie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Departamentu Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych, Departamentu Energomechanicznego, Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem, Departamentu Prawnego, Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia oraz, w zakresie likwidacji zakładów górniczych albo zakładów, Biura - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej;

3)
wykonywanie zadań Prezesa w odniesieniu do uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, w zakresie grup XII-XVI oraz XVIII-XXII, w tym prowadzenie w tym zakresie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji;
4)
koordynowanie działalności innych komórek WUG, związanej z nadzorem i kontrolą nad ruchem i likwidacją zakładów górniczych albo zakładów, w odniesieniu do:
a)
bezpieczeństwa działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji zakładu górniczego.
§  20. 
Do zadań Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem należą:
1)
nadzorowanie i koordynowanie działalności OUG oraz przeprowadzanie kontroli OUG, w odniesieniu do:
a)
ochrony środowiska, w tym postępowania z odpadami, gospodarki wodnej oraz gospodarki terenami zajętymi pod działalność górniczą,
b)
gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania,
c)
rekultywacji gruntów po działalności górniczej,
d)
geologii górniczej oraz hydrogeologii, w tym rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia wodnego,
e)
miernictwa górniczego, ochrony powierzchni, monitoringu wpływów eksploatacji górniczej oraz zapobiegania szkodom,
f)
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w tym projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych na terenie zakładu górniczego albo zakładu, w zakresie właściwości rzeczowej dyrektorów OUG,
g)
planowania i zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do terenów górniczych;
2)
wykonywanie zadań Prezesa, w szczególności w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem i likwidacją zakładów górniczych albo zakładów, w odniesieniu do:
a)
ochrony środowiska, w tym postępowania z odpadami, gospodarki wodnej oraz gospodarki terenami zajętymi pod działalność górniczą,
b)
gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania,
c)
rekultywacji gruntów po działalności górniczej,
d)
geologii górniczej oraz hydrogeologii, w tym:
rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia wodnego,
kwalifikacji do wykonywania czynności geologa górniczego,
e)
miernictwa górniczego, ochrony powierzchni, monitoringu wpływów eksploatacji górniczej, zapobiegania szkodom oraz kwalifikacji do wykonywania czynności mierniczego górniczego,
f)
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w tym projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych na terenie zakładu górniczego, w odniesieniu do następujących obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych:
obiektów budowlanych maszyn wyciągowych,
szybowych wież wyciągowych,
budynków nadszybi,
obiektów budowlanych urządzeń, o których mowa w § 17 pkt 1 lit. b,
wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, systemów oraz sieci, o których mowa w § 17 pkt 1 lit. c,
obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych,
obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w § 17 pkt 1 lit. a-e oraz § 19 pkt 1 lit. c,
g)
wpływu eksploatacji górniczej na szyby i szybiki oraz geodezyjnych pomiarów:
obiektów budowlanych, o których mowa w lit. f,
obudów i zbrojenia szybów i szybików,
geometrii górniczych wyciągów szybowych,
h)
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w tym projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych na terenie zakładu górniczego albo zakładu, w odniesieniu do obiektów budowlanych zakładów górniczych albo zakładów

- w tym prowadzenie w tym zakresie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Departamentu Prawnego;

3)
wykonywanie zadań Prezesa w odniesieniu do uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, w zakresie grupy XVII, w tym prowadzenie w tym zakresie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji;
4)
udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, w zakresie niezastrzeżonym dla Biura - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej;
5)
prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem opinii w sprawach przeznaczenia środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie potrzeb górnictwa;
6)
gromadzenie i przekazywanie danych do Głównego Urzędu Statystycznego w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.
§  21. 
Do zadań Departamentu Prawnego należą:
1)
analiza stanu, rozwoju i praktyki stosowania prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego, w zakresie związanym z działalnością urzędów górniczych;
2)
prowadzenie postępowań legislacyjnych dotyczących prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego, w szczególności inicjowanie i opracowywanie projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, uczestniczenie w konferencjach uzgodnieniowych, komisjach prawniczych, pracach komisji sejmowych i senackich, w zakresie związanym z działalnością organów nadzoru górniczego;
3)
uczestniczenie w postępowaniach legislacyjnych, prowadzonych przez inne organy, w szczególności opracowywanie uwag i opinii do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów krajowych lub unijnych, a także koordynowanie prac komórek WUG w tym zakresie;
4)
prowadzenie, w ramach właściwości Prezesa, postępowań administracyjnych:
a)
w pierwszej instancji w sprawach:
kar pieniężnych,
zakazów wykonywania czynności,
uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych,
b)
w drugiej instancji,
c)
z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której decyzja albo postanowienie zostały wydane przez Prezesa działającego jako organ pierwszej instancji,
d)
w sprawie wznowienia postępowania oraz stwierdzenia nieważności decyzji albo postanowień;
5)
rozpatrywanie:
a)
ponagleń, o których mowa w przepisach Kpa,
b)
sprzeciwów od decyzji wydanych na podstawie art. 138 § 2 Kpa;
6)
przygotowywanie odpowiedzi na skargi oraz skargi kasacyjne wnoszone do sądów administracyjnych;
7)
prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia w ramach właściwości Prezesa oraz wykonywanie czynności w postępowaniach w sprawach o wykroczenia, prowadzonych przez inne organy;
8)
przygotowywanie odpowiedzi na pozwy wnoszone do sądów powszechnych;
9)
reprezentowanie Prezesa oraz Dyrektora Generalnego w postępowaniach sądowych, postępowaniach sądowoadministracyjnych, postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach przed innymi organami;
10)
przeprowadzanie kontroli OUG w zakresie zagadnień związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi oraz postępowaniami w sprawach o wykroczenia;
11)
koordynowanie oceny dokumentów powstałych w wyniku analizy stanów faktycznych i przyczyn zdarzeń zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów, z wyjątkiem zgonów naturalnych;
12)
opracowywanie projektów oraz prowadzenie rejestru pełnomocnictw oraz upoważnień podpisywanych przez:
a)
Prezesa, z wyjątkiem upoważnień:
o których mowa w przepisach o kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy,
do przeprowadzenia kontroli OUG oraz komórek WUG,
b)
Dyrektora Generalnego;
13)
opracowywanie projektów umów cywilnoprawnych oraz opiniowanie tych projektów - jeżeli zostały one opracowane poza WUG;
14)
udzielanie pomocy prawnej komórkom WUG;
15)
świadczenie kasie zapomogowo-pożyczkowej działającej w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 167 ust. 5a Pgg, pomocy w zakresie prowadzenia obsługi prawnej;
16)
wykonywanie czynności związanych z realizacją polityki antykorupcyjnej;
17)
wykonywanie czynności doradczych w zakresie zasad etyki.
§  22. 
Do zadań Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia należą:
1)
nadzorowanie i koordynowanie działalności OUG oraz przeprowadzanie kontroli OUG, w odniesieniu do:
a)
oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
b)
szkolenia osób wykonujących czynności w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,
c)
działalności służb bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych albo zakładach,
d)
zwalczania czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,
e)
środków ochrony indywidualnej, z wyjątkiem sprzętu ochrony układu oddechowego typu ucieczkowego,
f)
odzieży roboczej;
2)
wykonywanie zadań Prezesa, w szczególności w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem i likwidacją zakładów górniczych albo zakładów, w odniesieniu do:
a)
oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
b)
szkolenia osób wykonujących czynności w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,
c)
działalności służb bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych albo zakładach,
d)
zwalczania czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,
e)
środków ochrony indywidualnej, z wyjątkiem sprzętu ochrony układu oddechowego typu ucieczkowego,
f)
odzieży roboczej

- w tym prowadzenie w tym zakresie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Departamentu Prawnego;

3)
prowadzenie spraw z zakresu:
a)
planowania działalności w urzędach górniczych,
b)
zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych, w zakresie niezastrzeżonym dla Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego;
4)
koordynowanie oceny dokumentów powstałych w wyniku analizy stanów faktycznych i przyczyn zgonów naturalnych zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów;
5)
przechowywanie oraz dokonywanie innych czynności określonych w przepisach instrukcji kancelaryjnej dla komórki merytorycznej wobec dokumentów powstałych w wyniku analizy stanów faktycznych i przyczyn zdarzeń zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów:
a)
po zakończeniu oceny tych dokumentów,
b)
w przypadku braku dokonywania oceny tych dokumentów,
c)
po zakończeniu tej analizy - jeżeli była ona dokonywana na podstawie art. 174 ust. 2 Pgg;
6)
analizowanie przyczyn:
a)
chorób zawodowych związanych z wykonywaniem czynności w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,
b)
zgonów naturalnych zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów;
7)
statystyczne opracowywanie danych o:
a)
zdarzeniach zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,
b)
działalności represyjnej organów nadzoru górniczego,
c)
czynnościach inspekcyjno-technicznych pracowników wykonujących obowiązki służbowe w urzędach górniczych, w tym na potrzeby analizy działalności inspekcyjno-technicznej organów nadzoru górniczego;
8)
prowadzenie ewidencji zakładów górniczych, w tym ewidencji zatrudnienia i wydobycia;
9)
redagowanie działu "Statystyki" na stronie internetowej WUG;
10)
redagowanie rocznej "Oceny stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną";
11)
opracowywanie planów wykonywania czynności pogotowia technicznego WUG;
12)
pełnienie służby dyspozytorskiej w WUG;
13)
obsługa centrali telefonicznej.
§  23. 
Do zadań Biura Administracyjno-Gospodarczego należą:
1)
całokształt spraw administracyjnych, z wyjątkiem obiegu i archiwizowania dokumentów oraz spraw gospodarczych i transportowych, związanych z działalnością urzędów górniczych;
2)
obsługa zamówień publicznych;
3)
wydawanie pracownikom wykonującym obowiązki służbowe w WUG środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także prowadzenie dokumentacji z tym związanej, zgodnie z przepisami określającymi zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym;
4)
prowadzenie spraw związanych z umowami oświadczenie usług z zakresu medycyny pracy;
5)
nadzorowanie i koordynowanie działalności OUG oraz przeprowadzanie kontroli OUG w zakresie:
a)
wydatków publicznych,
b)
gospodarki środkami transportu,
c)
zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
6)
obsługa kancelaryjno-biurowa Koordynatora do spraw Dostępności w WUG.
§  24. 
Do zadań Biura - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej należą:
1)
gromadzenie, archiwizowanie oraz udostępnianie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych;
2)
powiadamianie właściwych organów o przejęciu i zabezpieczeniu dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego;
3)
udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, w oparciu o dokumentację zgromadzoną przez biuro;
4)
skanowanie i przetwarzanie map górniczych w celu poszerzenia numerycznego zasobu informacji o terenach pogórniczych.
§  25. 
1. 
Do zadań Biura Budżetowo-Finansowego, Kadr i Szkolenia należą:
1)
całokształt spraw budżetowych, w części budżetu państwa, której dysponentem jest Prezes, związanych z działalnością urzędów górniczych, z wyjątkiem współpracy z zagranicą;
2)
całokształt spraw finansowo-księgowych w zakresie dochodów i wydatków oraz spraw socjalnych, w tym sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i statystycznej;
3)
koordynowanie przeprowadzania w urzędach górniczych inwentaryzacji składników majątkowych jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 167 ust. 5a Pgg;
4)
przekazywanie organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczej informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej, w sprawach załatwianych w WUG;
5)
weryfikowanie pod względem finansowym projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 167 ust. 5a Pgg oraz prowadzenie rejestru tych umów;
6)
obsługa Prezesa w zakresie realizacji obowiązków organu upoważnionego do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1349);
7)
obsługa kasowa jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 167 ust. 5a Pgg, w zakresie dotyczącym WUG;
8)
świadczenie kasie zapomogowo-pożyczkowej działającej w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 167 ust. 5a Pgg, pomocy w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz obsługi kasowej;
9)
realizowanie polityki kadrowej, w tym:
a)
prowadzenie spraw związanych z organizowaniem naborów,
b)
prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy w urzędach górniczych,
c)
prowadzenie spraw związanych z organizowaniem praktyk, staży oraz innych podobnych form wykonywania czynności na rzecz WUG;
10)
zarządzanie szkoleniami w urzędach górniczych, w tym realizowanie polityki szkoleniowej w służbie cywilnej;
11)
współdziałanie ze Służbą Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędach Górniczych w organizowaniu szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych grup i stanowisk pracy w urzędach górniczych;
12)
realizowanie obowiązków pracodawcy dotyczących ubezpieczeń społecznych pracowników wykonujących obowiązki służbowe w urzędach górniczych;
13)
prowadzenie spraw dotyczących:
a)
odznaczeń państwowych,
b)
odznak, z wyjątkiem Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie,
c)
wyróżnień,
d)
stopni górniczych

- w tym sporządzanie wniosków, dyplomów oraz legitymacji;

14)
obsługa organizacyjna Dyrektora Generalnego w zakresie spraw dyscyplinarnych oraz obsługa administracyjna Komisji dyscyplinarnej dla WUG;
15)
całokształt spraw związanych z wynagrodzeniami oraz innymi świadczeniami o charakterze pieniężnym, w tym sporządzanie dokumentów wymaganych przez przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych, przepisy podatkowe, a także przepisy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
16)
przygotowywanie oraz wypełnianie zaświadczeń dla celów emerytalnych dla pracowników i byłych pracowników wykonujących obowiązki służbowe w urzędach górniczych;
17)
nadzorowanie i koordynowanie działalności OUG oraz przeprowadzanie kontroli OUG w sprawach:
a)
finansowo-księgowych,
b)
kadrowych,
c)
szkoleń pracowników wykonujących obowiązki służbowe w OUG.
2. 
W ramach organizacyjnych Biura Budżetowo-Finansowego, Kadr i Szkolenia funkcjonuje Główny Księgowy WUG, którego zakres obowiązków i odpowiedzialności określa art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§  26. 
1. 
Do zadań Biura Komunikacji Społecznej należą:
1)
redagowanie czasopisma WUG, w zakresie określonym przez Prezesa;
2)
wydawanie, rozpowszechnianie oraz przechowywanie publikacji WUG;
3)
koordynowanie udziału komórek WUG w prowadzeniu działalności wydawniczej mającej na celu promocję bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie, w szczególności przez:
a)
opracowywanie planów wydawniczych oraz obsługę organizacyjną realizacji tych planów,
b)
przygotowywanie do publikacji materiałów promujących bezpieczeństwo i higienę pracy w górnictwie, w tym rocznej "Oceny stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną";
4)
przygotowywanie i obsługa narad, konferencji, konkursów oraz innych wydarzeń, w tym wydarzeń okolicznościowych nadzoru górniczego, w zakresie niezastrzeżonym do właściwości innych komórek WUG;
5)
zbiorcze opracowywanie oraz przygotowywanie do publikacji rocznego "Sprawozdania z działalności urzędów górniczych";
6)
koordynowanie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej, w tym redagowanie i obsługa Biuletynu Informacji Publicznej WUG, w zakresie niezastrzeżonym - w "Polityce zarządzania informacjami w zasobach internetowych urzędów górniczych", zatwierdzonej przez Prezesa WUG - do właściwości innych komórek WUG;
7)
koordynowanie spraw związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego;
8)
koordynowanie spraw związanych z redagowaniem:
a)
strony internetowej WUG, w tym jej anglojęzycznej wersji,
b)
extranetu urzędów górniczych,

a także obsługa tych zasobów, w zakresie niezastrzeżonym - w niniejszym regulaminie albo w "Polityce zarządzania informacjami w zasobach internetowych urzędów górniczych", zatwierdzonej przez Prezesa WUG - do właściwości innych komórek WUG;

9)
prowadzenie spraw dotyczących aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym, wydawanych przez Prezesa albo Dyrektora Generalnego;
10)
prowadzenie spraw dotyczących dokumentów określających zasady współpracy organów nadzoru górniczego z innymi krajowymi jednostkami sektora publicznego;
11)
prowadzenie spraw związanych z:
a)
materiałami identyfikacyjnymi urzędów górniczych, w zakresie niezastrzeżonym do właściwości innych komórek WUG,
b)
prenumeratą czasopism dla urzędów górniczych, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Biura Administracyjno-Gospodarczego;
12)
gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów Izby Tradycji Nadzoru Górniczego imienia Jana Szczerbińskiego, zwanej dalej "Izbą Tradycji", w zakresie niezastrzeżonym do właściwości innych komórek WUG;
13)
redagowanie i opracowanie graficzne materiałów informacyjnych i promocyjnych nadzoru górniczego.
2. 
W ramach organizacyjnych Biura Komunikacji Społecznej funkcjonuje Rzecznik Prasowy Prezesa, wyznaczony przez Prezesa.
§  27. 
Do zadań Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego należą:
1)
obsługa organizacyjna oraz kancelaryjno-biurowa wykonywania zadań:
a)
Prezesa i Wiceprezesów,
b)
Dyrektora Generalnego;
2)
nadzorowanie i koordynowanie realizacji w urzędach górniczych zadań w zakresie kontroli zarządczej;
3)
koordynowanie i obsługa, a w przypadkach wskazanych przez Prezesa - prowadzenie, spraw dotyczących współpracy z zagranicą, w tym spraw związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
4)
prowadzenie spraw dotyczących Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie;
5)
prowadzenie spraw związanych z:
a)
materiałami promocyjnymi i okolicznościowymi dla osób kierownictwa WUG,
b)
zamawianiem materiałów identyfikacyjnych urzędów górniczych;
6)
koordynowanie i obsługa wykonywania na rzecz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 167 ust. 5a Pgg, usług w zakresie tłumaczeń;
7)
przygotowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami WUG, wydarzeń, których współorganizatorem jest nadzór górniczy, w tym spotkań oraz innych wydarzeń tematycznych;
8)
przygotowywanie, w ramach działalności promocyjnej dotyczącej nadzoru górniczego, spotkań oraz innych wydarzeń tematycznych w oparciu o zbiory Izby Tradycji;
9)
współpraca z przedsiębiorcami oraz podmiotami prowadzącymi likwidację zakładów górniczych w zakresie gromadzenia zbiorów Izby Tradycji;
10)
redagowanie na stronie internetowej WUG zakładek dotyczących:
a)
Izby Tradycji,
b)
projektów współfinansowanych przez Unię Europejską;
11)
koordynowanie spraw związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 167 ust. 5a Pgg, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
12)
prowadzenie ewidencji umundurowania otrzymywanego przez pracowników wykonujących obowiązki służbowe w urzędach górniczych, zgodnie z przepisami o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych;
13)
prowadzenie Kancelarii Głównej WUG;
14)
prowadzenie archiwum zakładowego WUG;
15)
nadzorowanie i koordynowanie działalności OUG oraz przeprowadzanie kontroli OUG w sprawach obiegu i archiwizowania dokumentów;
16)
obsługa kancelaryjno-biurowa:
a)
Biura Komunikacji Społecznej,
b)
Samodzielnego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego,
c)
Samodzielnego Stanowiska do spraw Kontroli,
d)
Samodzielnego Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego,
e)
Inspektora Ochrony Danych,
f)
Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędach Górniczych,
g)
Rzecznika Prasowego Prezesa,
h)
doradców Prezesa.
§  28. 
Do zadań Samodzielnego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego należy planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie audytu wewnętrznego w WUG.
§  29. 
Do zadań Samodzielnego Stanowiska do spraw Kontroli należą:
1)
planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz przeprowadzanie kontroli OUG oraz komórek WUG;
2)
koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących zadań lub działalności organów nadzoru górniczego oraz pracowników wykonujących obowiązki służbowe w urzędach górniczych, prowadzenie rejestru tych skarg i wniosków oraz sporządzanie rocznych sprawozdań z ich rozpatrywania;
3)
dokonywanie okresowo ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez OUG;
4)
koordynowanie rozpatrywania spraw wynikających z interwencji i listów, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego oraz prowadzenie ewidencji tych interwencji i listów;
5)
koordynowanie rozpatrywania petycji oraz wykonywanie, w zakresie określonym w przepisach o petycjach, czynności o charakterze ewidencyjnym oraz informacyjnym;
6)
dokonywanie analiz działalności inspekcyjno-technicznej organów nadzoru górniczego, z zastrzeżeniem § 22 pkt 7 lit. c.
§  30. 
Do zadań Samodzielnego Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego należą:
1)
wykonywanie zadań pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych;
2)
prowadzenie Kancelarii Tajnej WUG;
3)
podejmowanie działań służących wykonywaniu przez Prezesa zadań w ramach obowiązku obrony Ojczyzny, określonych przez ministra sprawującego nadzór nad Prezesem oraz sporządzanie dokumentacji związanej z realizacją zadań w ramach tego obowiązku, określonych w przepisach o obronie Ojczyzny;
4)
prowadzenie spraw dotyczących wyłączenia pracowników wykonujących obowiązki służbowe w urzędach górniczych od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
5)
sporządzanie dokumentacji związanej z realizacją zadań określonych w przepisach o zarządzaniu kryzysowym;
6)
współdziałanie w zakresie spraw określonych w pkt 3-5 z właściwymi komórkami w innych urzędach oraz innymi organami i instytucjami.
§  31. 
Inspektor Ochrony Danych wykonuje zadania inspektora ochrony danych, określone w przepisach o ochronie danych osobowych, w WUG oraz OUG.
§  32. 
Do zadań Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędach Górniczych należą:
1)
prowadzenie spraw służby bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w przepisach prawa pracy;
2)
kierowanie pracowników wykonujących obowiązki służbowe w urzędach górniczych na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie;
3)
organizowanie, we współdziałaniu z Biurem Budżetowo-Finansowym, Kadr i Szkolenia, szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych grup i stanowisk pracy w urzędach górniczych.
§  33. 
Do zadań Rzecznika Prasowego Prezesa należy wykonywanie czynności rzecznika prasowego określonych w przepisach prawa prasowego.
§  34. 
Koordynator do spraw Dostępności w WUG, wyznaczony przez Prezesa:
1)
wykonuje w WUG zadania koordynatora do spraw dostępności, o których mowa w przepisach o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
2)
przedstawia Prezesowi bieżące informacje o podejmowanych działaniach w zakresie wykonywanych zadań.