Regulamin organizacyjny Samodzielnego Wydziału Inspekcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. - OpenLEX

Regulamin organizacyjny Samodzielnego Wydziału Inspekcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2010.1.14

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/10
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 11 stycznia 2010 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Wydziału Inspekcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Regulamin organizacyjny określa strukturę wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Samodzielnego Wydziału Inspekcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "Wydziałem".
§  2.
Wydział jest jednostką organizacyjną Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", realizującą zadania w zakresie:
1)
wykrywania i ścigania przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy i pracowników CBA;
2)
wykrywania naruszeń obowiązków służbowych określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanej dalej "ustawą", obowiązków pracowniczych oraz obowiązków wynikających z przepisów wewnętrznych CBA;
3)
wykrywania naruszeń etyki zawodowej przez funkcjonariuszy i pracowników CBA;
4)
wykrywania przypadków naruszeń dyscypliny służbowej;
5)
prowadzenia czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych, zgodnie z właściwością lub zleconych przez Szefa CBA;
6)
rozpatrywania skarg i wniosków, zgodnie z właściwością lub w przypadkach zleconych przez Szefa CBA;
7)
gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji o naruszeniach prawa przez funkcjonariuszy i pracowników CBA;
8)
analizowania, weryfikowania i kontroli oświadczeń majątkowych składanych przez funkcjonariuszy i pracowników CBA;
9)
kontroli przestrzegania przepisów prawa, w tym przez funkcjonariuszy i pracowników CBA;
10)
kontroli zgodności z prawem, terminowości i efektywności działań jednostek organizacyjnych CBA, w szczególności w zakresie podejmowanych czynności służbowych, czynności nadzorczych, rozpatrywania skarg i wniosków, gospodarowania mieniem i powierzonymi środkami finansowymi;
11)
monitorowania, analizowania i koordynowania działań kontrolnych oraz czynności nadzorczych w jednostkach organizacyjnych CBA;
12)
diagnozowania przyczyn nieprawidłowości w funkcjonowaniu CBA oraz przekazywania Szefowi CBA wniosków w tym zakresie;
13)
podejmowania innych działań zleconych przez Szefa CBA.
§  3.
W skład Wydziału wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Sekcja Operacyjno-Śledcza;
2)
Sekcja Kontrolna;
3)
Sekcja Postępowań Dyscyplinarnych;
4)
Zespół stanowisk ds. badań poligraficznych;
5)
Zespół stanowisk ds. obsługi sekretariatu.
§  4.
Dyrektor Wydziału kieruje Wydziałem bezpośrednio lub przy pomocy zastępcy oraz kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 pkt 1-3.
§  5.
1.
Dyrektor Wydziału odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonanie zadań określonych w niniejszym regulaminie, w zakresach obowiązków i odpowiedzialności podległych mu funkcjonariuszy oraz zadań zleconych przez Szefa CBA.
2.
Do zadań dyrektora Wydziału należy w szczególności:
1)
określanie podstawowych kierunków działania Wydziału;
2)
określanie zasad organizacji służby w Wydziale;
3)
zapewnienie właściwych warunków wykonywania zadań służbowych przez funkcjonariuszy Wydziału, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby;
4)
wydawanie decyzji w sprawach należących do właściwości Wydziału;
5)
nadzór nad przestrzeganiem przez funkcjonariuszy Wydziału dyscypliny służbowej, przepisów prawa i przepisów wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w CBA;
6)
ocena terminowości i efektywności pracy podległych funkcjonariuszy;
7)
współpraca z jednostkami organizacyjnymi CBA oraz, za zgodą Szefa CBA lub na podstawie podpisanych przez niego porozumień, z organami ochrony prawnej i administracji publicznej w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań Wydziału;
8)
dysponowanie środkami z funduszu operacyjnego Wydziału;
9)
zatwierdzanie wniosków urlopowych funkcjonariuszy Wydziału.
§  6.
1.
Zastępca dyrektora Wydziału wykonuje zadania zlecone przez dyrektora Wydziału oraz zastępuje dyrektora Wydziału w czasie jego nieobecności.
2.
Do zadań zastępcy dyrektora Wydziału należą w szczególności:
1)
sprawowanie nadzoru nad prawidłową organizacją służby w Wydziale;
2)
zlecanie wykonywania czynności służbowych i nadzorowanie prawidłowości ich wykonania;
3)
nadzorowanie i kontrolowanie merytorycznej i terminowej realizacji zadań powierzonych bezpośrednio podległym funkcjonariuszom;
4)
bieżące informowanie dyrektora Wydziału o przebiegu prowadzonych spraw;
5)
udzielanie pomocy podległym funkcjonariuszom w realizacji powierzonych im zadań;
6)
ocena jakości prac wykonywanych przez funkcjonariuszy oraz przedstawianie dyrektorowi Wydziału wniosków personalnych;
7)
nadzorowanie prawidłowości współpracy funkcjonariuszy oraz kształtowanie właściwej atmosfery służby;
8)
monitorowanie i realizacja wniosków w zakresie potrzeb szkoleniowych;
9)
weryfikacja i parafowanie pism, sprawozdań, informacji i programów kontroli sporządzanych przez podległych funkcjonariuszy, przedstawianych dyrektorowi Wydziału;
10)
zatwierdzanie wniosków urlopowych podległych funkcjonariuszy.
§  7.
Do zadań Sekcji Operacyjno-Śledczej należy:
1)
prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych ukierunkowanych na wykrywanie przypadków nieprzestrzegania przepisów prawa i nadużyć przez funkcjonariuszy lub pracowników CBA;
2)
prowadzenie czynności sprawdzających w przypadkach podejrzenia popełnienia przestępstw przez funkcjonariuszy lub pracowników CBA;
3)
prowadzenie dochodzeń i śledztw, w przypadkach przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy lub pracowników CBA;
4)
wykrywanie przypadków naruszeń dyscypliny służbowej, naruszeń obowiązków służbowych lub pracowniczych przez funkcjonariuszy lub pracowników CBA, z zastosowaniem obowiązujących metod i form pracy operacyjnej;
5)
pozyskiwanie i przetwarzanie informacji o naruszeniach obowiązków określonych w ustawie i przepisach wewnętrznych CBA, przypadkach naruszeń dyscypliny służbowej oraz naruszeń etyki zawodowej funkcjonariusza i pracownika CBA;
6)
pozyskiwanie i przetwarzanie niezbędnych do realizacji zadań Wydziału informacji o stanie majątkowym pracowników i funkcjonariuszy CBA;
7)
prowadzenie obsługi kasowej funduszu operacyjnego, sporządzanie dokumentacji w tym zakresie i przedstawianie jej do akceptacji dyrektorowi Wydziału;
8)
realizacja innych zadań zleconych przez przełożonych.
§  8.
Do zadań Sekcji Kontrolnej należy:
1)
organizowanie i nadzór nad realizacją obowiązku składania oświadczeń majątkowych na podstawie przepisów o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, przez funkcjonariuszy i pracowników CBA;
2)
opracowywanie rocznego planu kontroli w jednostkach organizacyjnych CBA i przedstawianie go do zatwierdzenia Szefowi CBA;
3)
przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli w jednostkach organizacyjnych CBA;
4)
sporządzanie protokołów kontroli oraz wniosków pokontrolnych i przedstawianie ich za pośrednictwem dyrektora Wydziału Szefowi CBA;
5)
monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych i informowanie Szefa CBA o działaniach podjętych przez kontrolowaną jednostkę organizacyjną CBA;
6)
sporządzanie, na polecenie Szefa CBA, informacji dotyczących funkcjonowania CBA w zakresie objętym kontrolą;
7)
opracowywanie metodyki kontroli;
8)
udział, na polecenie Szefa CBA lub na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej CBA, w postępowaniach powypadkowych w CBA;
9)
udział, na polecenie Szefa CBA lub na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej CBA, w postępowaniach dotyczących zamówień publicznych w CBA;
10)
podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zwalczania działalności niezgodnej z prawem i nieprawidłowości w jednostkach organizacyjnych CBA;
11)
sporządzanie opinii, wytycznych i instrukcji w zakresie właściwości Sekcji;
12)
współpraca z Gabinetem Szefa CBA w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów o udostępnianiu informacji publicznej oraz w zakresie redagowania strony podmiotowej BIP CBA;
13)
współpraca z pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych CBA w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych;
14)
sporządzanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych CBA pozostających w zakresie właściwości Sekcji;
15)
sporządzanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Wydziału w zakresie właściwości Sekcji;
16)
realizacja innych zadań zleconych przez przełożonych.
§  9.
Do zadań Sekcji Postępowań Dyscyplinarnych należy:
1)
prowadzenie czynności wyjaśniających zleconych przez dyrektora Wydziału oraz Szefa CBA;
2)
prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, wynikających z podległości służbowej w Wydziale lub zleconych do prowadzenia przez Szefa CBA;
3)
prowadzenie postępowań dyscyplinarnych w przypadkach, o których mowa w art. 123 ust. 1-3 ustawy;
4)
uczestnictwo, za zgodą Szefa CBA, w przeprowadzeniu czynności dowodowych w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przez rzeczników dyscyplinarnych jednostek organizacyjnych CBA;
5)
sporządzanie planów czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych;
6)
wnioskowanie o zwrócenie się do właściwych organów o udostępnienie akt w przypadku, o którym mowa w art. 124 ust. 9 ustawy;
7)
wnioskowanie do właściwego przełożonego dyscyplinarnego o przedłużenie terminu prowadzenia czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym oraz o zawieszenie postępowania dyscyplinarnego;
8)
rozpatrywanie odwołań i zażaleń składanych w toku postępowania dyscyplinarnego;
9)
uczestnictwo w komisjach powoływanych przez Szefa CBA, w trybie art. 132 ustawy;
10)
analizowanie i ocena, na polecenie Szefa CBA lub na wniosek właściwego przełożonego dyscyplinarnego jednostki organizacyjnej CBA, zasadności wniosków o wznowienie postępowania dyscyplinarnego;
11)
monitorowanie i uczestnictwo, za zgodą dyrektora Wydziału, w postępowaniu przed sądem administracyjnym rozpatrującym skargę w postępowaniu dyscyplinarnym;
12)
prowadzenie rejestru czynności wyjaśniających, rozpatrywanych skarg i wniosków oraz postępowań dyscyplinarnych przeprowadzanych przez Wydział;
13)
prowadzenie i monitorowanie aktualności danych w rejestrze czynności wyjaśniających, rozpatrywanych skarg i wniosków oraz postępowań dyscyplinarnych przeprowadzanych przez jednostki organizacyjne CBA;
14)
sporządzanie opinii, wytycznych i instrukcji w zakresie właściwości Sekcji;
15)
sporządzanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych CBA, pozostających w zakresie właściwości Sekcji;
16)
sporządzanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Wydziału, pozostających w zakresie właściwości Sekcji;
16a) 1
prowadzenie rejestrów orzeczeń i postanowień Szefa CBA wydawanych w toku postępowania dyscyplinarnego;
17)
realizacja innych zadań zleconych przez przełożonych.
§  10.
Do zakresu działania Zespołu stanowisk ds. badań poligraficznych należy:
1)
przeprowadzanie badań poligraficznych funkcjonariuszy i pracowników CBA, zgodnie z zaakceptowanymi przez Szefa CBA procedurami;
2)
sporządzanie sprawozdań z badań poligraficznych i przedstawianie ich dyrektorowi Wydziału;
3)
realizacja innych zadań zleconych przez przełożonych.
§  11.
Do zakresu działania Zespołu stanowisk ds. obsługi sekretariatu należy:
1)
rejestracja w dziennikach korespondencyjnych i książce doręczeń przesyłek miejscowych korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz jej dystrybucja zgodnie z dekretacjami;
2)
rejestracja korespondencji niejawnej w urządzeniach ewidencyjnych i jej dystrybucja zgodnie z dekretacjami;
3)
prowadzenie dzienników ewidencji dokumentów niejawnych oraz rejestrów poświadczeń bezpieczeństwa osobowego i zaświadczeń o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych funkcjonariuszy Wydziału;
4)
wykonywanie na polecenie dyrektora Wydziału lub jego zastępcy kopii, odpisów i wyciągów dokumentów niejawnych;
5)
prowadzenie spraw kancelaryjnych i gospodarczych, w tym zamawianie prasy, publikacji i wydawnictw oraz materiałów biurowych;
6)
prowadzenie terminarza i organizowanie spotkań dyrektora Wydziału oraz jego zastępcy;
7)
przygotowywanie projektów pism zleconych przez dyrektora Wydziału lub jego zastępcę;
8)
prowadzenie zbioru kopii wewnętrznych aktów prawnych CBA;
9)
prowadzenie rejestrów składników mienia pozostających w dyspozycji Wydziału;
10)
prowadzenie listy obecności funkcjonariuszy Wydziału;
11)
prowadzenie ewidencji wyjść funkcjonariuszy Wydziału w godzinach służby;
12)
prowadzenie rejestru spraw osobowych funkcjonariuszy Wydziału, w szczególności wniosków urlopowych, wniosków personalnych, ewidencji zwolnień lekarskich i zwolnień w przypadkach udziału w szkoleniach lub aplikacjach;
13)
realizowanie zadań z zakresu obsługi finansowej Wydziału;
14)
realizacja innych zadań zleconych przez przełożonych.
§  12.
Traci moc zarządzenie nr 11/06 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 20 października 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Wydziału Inspekcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA z 2007 r. Nr 2, poz. 10).
§  13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z 2008 r. Nr 117, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716 i Nr 157, poz. 1241.

1 § 9 pkt 16a dodany przez § 1 zarządzenia nr 6/10 z dnia 4 lutego 2010 r. (Dz.Urz.CBA.10.1.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 lutego 2010 r.