Dziennik resortowy

Dz.Urz.CBA.2013.25

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/13
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Departamentowi Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanemu dalej "Departamentem", nadaje się regulamin organizacyjny określający jego:
1) strukturę organizacyjną;
2) organizację kierowania i funkcje;
3) zadania komórek organizacyjnych.
§  2.
1. W skład Departamentu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział I;
2) Wydział II;
3) Samodzielna Sekcja Ogólna.
2. 1 W Departamencie wyodrębnia się Samodzielne Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej.
§  3.
1. Dyrektor Departamentu kieruje Departamentem przy pomocy zastępcy dyrektora Departamentu i kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1, a w szczególności dokonuje podziału pracy i nadzoruje wykonanie poszczególnych zadań oraz ocenia pracę podległych funkcjonariuszy i pracowników.
2. W przypadku nieobecności dyrektora Departamentu zastępuje go zastępca Dyrektora Departamentu.
3. W przypadku jednoczesnej nieobecności dyrektora Departamentu oraz jego zastępcy zastępuje ich osoba wyznaczona przez dyrektora Departamentu.
§  4.
1. Dyrektor departamentu jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań określonych w niniejszym regulaminie, w zakresach obowiązków i odpowiedzialności podległych mu funkcjonariuszy i pracowników oraz zadań zleconych przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub jego zastępców.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1, kierują ich pracami i są odpowiedzialni za prawidłową i terminową realizację ich zadań.
3. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jego zadania wykonuje zastępca albo osoba wskazana przez dyrektora Departamentu.
4. Osoba na samodzielnym stanowisku, o którym mowa w § 2 ust. 2, jest odpowiedzialna za prawidłową i terminową realizację powierzanych zadań.
§  5.
1. Dyrektor Departamentu określa zadania oraz sporządza zakresy obowiązków i odpowiedzialności, o których mowa w przepisach dotyczących zakresów obowiązków i odpowiedzialności funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", dla kierowników komórek organizacyjnych oraz podległych mu bezpośrednio funkcjonariuszy i pracowników.
2. Zakresy, o których mowa w ust. 1, dla pozostałych funkcjonariuszy i pracowników sporządzają kierownicy komórek organizacyjnych, w których te osoby pełnią służbę lub pracują.
§  6.
1. Stan etatowy Departamentu określa odrębna decyzja Szefa CBA.
2. Schemat organizacyjny Departamentu stanowi załącznik do zarządzenia.
§  7. Departament realizuje w szczególności zadania wynikające z przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanej dalej "ustawą o CBA".
§  8.
1. Do zadań Wydziału I należy w szczególności:
1) prowadzenie kontroli w celu ujawniania przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem jednostek lub przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 ust. 4 ustawy o CBA, oraz przyznawania koncesji, zezwoleń podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych;
2) wykonywanie czynności analityczno-informacyjnych w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa;
3) prowadzenie koordynacji analiz przedkontrolnych i kontroli prowadzonych przez jednostki organizacyjne CBA w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o CBA;
4) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu, Samodzielnym Stanowiskiem do Spraw Pomocy Prawnej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi CBA.
2. Do zadań Wydziału II należy w szczególności:
1) prowadzenie kontroli w celu ujawniania i przeciwdziałania przypadkom nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 106, poz. 679, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228);
2) prowadzenie kontroli prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 115 § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) składanych na podstawie odrębnych ustaw;
3) wykonywanie czynności analityczno-informacyjnych w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa;
4) prowadzenie koordynacji analiz przedkontrolnych i kontroli prowadzonych przez jednostki organizacyjne CBA w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy o CBA;
5) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu, Samodzielnym Stanowiskiem do Spraw Pomocy Prawnej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi CBA.
3. Do zadań Samodzielnej Sekcji Ogólnej należy w szczególności:
1) prowadzenie na potrzeby Departamentu rejestrów analiz przedkontrolnych, upoważnień do przeprowadzania kontroli oraz kontroli;
2) prowadzenie stanowiska rejestracji;
3) prowadzenie obsługi kancelaryjnej Departamentu;
4) koordynacja przekazywania przez funkcjonariuszy Departamentu dokumentów spraw zakończonych do Archiwum CBA;
5) sporządzanie projektów rocznych planów kontroli CBA oraz ich zmian;
6) koordynacja realizacji rocznego planu kontroli;
7) sporządzanie sprawozdań z działalności Departamentu, w tym sprawozdań rocznych oraz doraźnych;
8) współudział w sporządzaniu projektów aktów wewnętrznych Departamentu;
9) współudział w opiniowaniu projektów regulacji wewnętrznych CBA i zewnętrznych;
10) wprowadzanie i aktualizowanie danych dotyczących absencji funkcjonariuszy i pracowników Departamentu do systemu NIWA, w zakresie określonym przepisami odrębnymi;
11) wspomaganie obsługi systemów baz danych, w tym CSI, SIAD i SKOR;
12) koordynacja logistyczna, w tym w zakresie transportu i wyposażenia;
13) koordynacja potrzeb szkoleniowych;
14) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu, Samodzielnym Stanowiskiem do Spraw Pomocy Prawnej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi CBA.
4. 2 Do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Obsługi Prawnej należy świadczenie pomocy prawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), w szczególności:
1) sporządzanie opinii prawnych w zakresie zadań realizowanych przez Departament;
2) przygotowywanie wewnętrznych regulacji prawnych w Departamencie;
3) wykonywanie innych czynności z zakresu obsługi prawnej, dotyczących zadań Departamentu;

- z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących dyrektorowi Biura Prawnego CBA w zakresie koordynacji pomocy prawnej w CBA będącego radcą prawnym albo radcy prawnemu wskazanemu przez Szefa CBA;

4) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu oraz innymi jednostkami organizacyjnymi CBA.
§  9. Traci moc zarządzenie nr 23/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Postępowań Kontrolnych (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 50).
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  3 Schemat organizacyjny Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego

1 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 6/14 z dnia 19 maja 2014 r. (Dz.Urz.CBA.2014.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 2014 r.
2 § 8 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 6/14 z dnia 19 maja 2014 r. (Dz.Urz.CBA.2014.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 2014 r.
3 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 6/14 z dnia 19 maja 2014 r. (Dz.Urz.CBA.2014.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 2014 r.