Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2010.2.62

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/10
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach, zwanej dalej "Delegaturą", nadaje się regulamin organizacyjny określający jej:
1)
właściwość terytorialną;
2)
strukturę organizacyjną;
3)
organizację kierowania i funkcje;
4)
zadania komórek organizacyjnych.
§  2.
1. 1
Właściwość miejscowa Delegatury obejmuje obszar województwa śląskiego.
2.
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli wymaga tego cel lub charakter sprawy, może powierzyć Delegaturze prowadzenie spraw poza obszarem, o którym mowa w ust. 1.
§  3.
W skład Delegatury wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Wydział Operacyjno-Śledczy;
2)
Wydział Postępowań Kontrolnych;
3)
Sekcja Wsparcia.
§  4.
1.
Dyrektor Delegatury kieruje Delegaturą przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3, w szczególności:
1)
reprezentuje Delegaturę w zakresie współpracy z jednostkami organizacyjnymi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", oraz organami i podmiotami zewnętrznymi;
2)
dokonuje podziału pracy w Delegaturze;
3)
określa organizację służby i pracy w Delegaturze;
4)
nadzoruje wykonanie poszczególnych zadań, w tym zleconych przez Szefa CBA;
5)
ocenia pracę podległych funkcjonariuszy i pracowników.
2.
W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 3 pkt 1.
3.
W przypadku jednoczesnej nieobecności osób, o których mowa ust. 2, dyrektora Delegatury zastępuje wyznaczony przez niego funkcjonariusz.
§  5.
1.
Kierownicy komórek organizacyjnych kierują ich pracami i są odpowiedzialni za prawidłową realizację ich zadań.
2.
W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jego zadania wykonuje zastępca albo funkcjonariusz wyznaczony przez dyrektora Delegatury.
§  6.
1.
Dyrektor Delegatury określa zadania oraz sporządza zakresy obowiązków i odpowiedzialności, o których mowa w decyzji nr 203/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie zakresów obowiązków i odpowiedzialności funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dla kierowników komórek organizacyjnych oraz podległych mu bezpośrednio funkcjonariuszy i pracowników.
2.
Zakresy, o których mowa w ust. 1, dla pozostałych funkcjonariuszy i pracowników sporządzają kierownicy komórek organizacyjnych, w których te osoby pełnią służbę lub pracują.
§  7.
1.
Stan etatowy Delegatury określa odrębna decyzja Szefa CBA.
2.
Schemat organizacyjny Delegatury stanowi załącznik do zarządzenia.
§  8.
1.
Do zadań Wydziału Operacyjno-Śledczego należy:
1)
wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i analityczno-informacyjnych w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw w granicach zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanej dalej "ustawą";
2)
prowadzenie postępowań przygotowawczych lub zleconych czynności procesowych w zakresie należącym do właściwości CBA;
3)
prowadzenie czynności analityczno-informacyjnych w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa;
4)
wykonywanie czynności na polecenie sądu lub prokuratora, o których mowa w art. 13 ust. 2 i 3 ustawy;
5)
prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji operacyjnej i śledczej z zakresu działania Wydziału oraz dokonywanie stosownych rejestracji określonych przepisami szczególnymi;
6)
przygotowywanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań oraz analiz zagrożeń, jak również tematycznych;
7)
prowadzenie rejestrów, wykazów i ewidencji, dotyczących w szczególności:
a)
teczek operacyjnych,
b)
kontroli operacyjnych oraz czynności, o których mowa w art. 19 ustawy,
c)
wydanych dokumentów legalizacyjnych dla funkcjonariuszy Delegatury,
d)
rzeczowych środków pracy operacyjnej,
e)
prowadzenie rejestrów spraw operacyjnych;
8)
inicjowanie prac legislacyjnych, opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, wytycznych i instrukcji;
9)
współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi CBA przy wykonaniu zadań;
10)
współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, w celu realizacji zadań ustawowych CBA.
2.
Do zadań Wydziału Postępowań Kontrolnych należy:
1)
ujawnianie, w drodze czynności kontrolnych i analityczno-informacyjnych, przypadków nieprzestrzegania przepisów dotyczących prywatyzacji i komercjalizacji, wsparcia finansowego, zamówień publicznych, rozporządzania mieniem jednostek lub przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 ust. 4 ustawy, oraz przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych;
2)
ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 106, poz. 679, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375) oraz innych ustaw dotyczących obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne;
3)
ujawnianie w drodze czynności kontrolnych i analityczno-informacyjnych, przestępstw określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CBA, oraz wnioskowanie o wszczęcie i powierzenie Delegaturze postępowania przygotowawczego, jeżeli sprawa stanowiąca przedmiot i zarazem podstawę faktyczną wniosku o wszczęcie postępowania stanowi wynik ustaleń dokonanych w toku działań, o których mowa w pkt 1 i 2;
4)
prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji kontrolnej i analitycznej oraz stosownych ewidencji, w tym ewidencji:
a)
prowadzonych postępowań kontrolnych,
b)
prowadzonych czynności analityczno-informacyjnych,
c)
kierowanych przez Wydział wniosków o wszczęcie postępowania przygotowawczego;
5)
współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, w celu realizacji ustawowych zadań CBA.
3.
Do zadań Sekcji Wsparcia należy:
1) 2
(skreślony);
2)
przygotowywanie i udzielanie pomocy w stosowaniu sprzętu techniki operacyjnej, a także współdziałanie z Wydziałem Operacyjno-Śledczym Delegatury w realizacji przedsięwzięć techniczno-operacyjnych;
3)
wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i analityczno-informacyjnych w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla zwalczania korupcji w zakresie właściwości rzeczowej CBA;
4)
dokonywanie, w drodze czynności analityczno-informacyjnych lub operacyjno-rozpoznawczych, ustaleń służących realizacji zadań określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy;
5)
prowadzenie czynności analityczno-informacyjnych;
6)
administrowanie i zapewnienie bezpieczeństwa lokalnych sieci informatycznych funkcjonujących w Delegaturze;
7)
wykonywanie czynności inspekcyjnych z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Delegaturze;
8) 3
(uchylony);
9)
wykonywanie czynności konwojowo-ochronnych;
10)
prowadzenie oddziału Kancelarii Tajnej Delegatury;
11)
prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji z zakresu działania Delegatury;
12)
prowadzenie obsługi kasowej funduszu operacyjnego;
13)
gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem, w tym prowadzenie depozytu broni i amunicji;
14)
sporządzanie zbiorczych analiz i zestawień dotyczących przypadków korupcji i działalności godzącej w interes ekonomiczny państwa, ujawniony w działalności delegatury.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w zarządzeniu nr 21/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. - Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 18, poz. 98, Nr 85, poz. 716 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 151, poz. 1014.

ZAŁĄCZNIK 

Schemat organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach

1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 46/10 z dnia 29 listopada 2010 r. (Dz.Urz.CBA.10.2.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 listopada 2010 r.
2 § 8 ust. 3 pkt 1 skreślony przez § 11 zarządzenia nr 15/13 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania ustaleń danych telekomunikacyjnych oraz sprawozdawczości ich uzyskiwania (Dz.Urz.CBA.13.21) z dniem 1 lipca 2013 r.
3 § 8 ust. 3 pkt 8 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 46/10 z dnia 29 listopada 2010 r. (Dz.Urz.CBA.10.2.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 listopada 2010 r.