Regulamin organizacyjny Biura Lotnictwa Straży Granicznej. - OpenLEX

Regulamin organizacyjny Biura Lotnictwa Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2007.12.105

Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 110
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Lotnictwa Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558) zarządza się, co następuje:
§  1.
Biuru Lotnictwa Straży Granicznej, zwanemu dalej "Biurem", nadaje się regulamin organizacyjny określający zakres jego zadań, strukturę wewnętrzną oraz zakres obowiązków i uprawnień dyrektora Biura, zwanego dalej "dyrektorem", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 1
(uchylony).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z wyjątkiem:
1)
§ 4 ust. 1 pkt 6 załącznika do zarządzenia, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia;
2) 2
§ 4 ust. 1 pkt 7-13 załącznika do zarządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Biura Lotnictwa Straży Granicznej
§  1.
Biuro jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej powołaną do prowadzenia operacji lotniczych, zarządzania ciągłą zdatnością do lotu i prowadzenia obsługi technicznej statków powietrznych Straży Granicznej.
§  2.
Do szczegółowego zakresu zadań Biura należy:
1)
organizacja i zarządzanie operacjami lotniczymi lotnictwa Straży Granicznej zgodnie z przepisami obowiązującymi w lotnictwie cywilnym w zakresie określonym dla lotnictwa Straży Granicznej przez państwowy nadzór lotniczy;
2)
zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych Straży Granicznej zgodnie z przepisami obowiązującymi w lotnictwie cywilnym w zakresie określonym dla lotnictwa Straży Granicznej przez państwowy nadzór lotniczy;
3)
prowadzenie obsługi technicznej statków powietrznych Straży Granicznej zgodnie z przepisami obowiązującymi w lotnictwie cywilnym w zakresie określonym dla lotnictwa Straży Granicznej przez państwowy nadzór lotniczy;
4)
zarządzanie jakością w organizacji lotniczej Straży Granicznej;
5)
opracowywanie i aktualizacja dokumentacji związanej z eksploatacją statków powietrznych Straży Granicznej;
6)
racjonalne gospodarowanie sprzętem lotniczym;
7)
badanie i analiza przyczyn niesprawności sprzętu lotniczego oraz podejmowanie przedsięwzięć zapobiegających ich powstawaniu;
8)
prowadzenie działalności profilaktycznej, mającej na celu zapobieganie powstania szkód i strat;
9)
prowadzenie polityki bezpieczeństwa lotniczego Straży Granicznej;
10)
badanie incydentów lotniczych oraz podejmowanie działań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
11)
planowanie i weryfikowanie nalotu w zakresie działalności lotniczej Straży Granicznej;
12)
koordynowanie lub organizowanie szkolenia lotniczego personelu lotniczego Straży Granicznej;
13)
kordynowanie i organizowanie przedsięwzięć mających na celu zachowanie przez personel lotniczy Straży Granicznej posiadanych uprawnień lotniczych;
14)
w uzgodnieniu z państwowym nadzorem lotniczym wnioskowanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej o nadawanie, uznawanie i cofanie funkcjonariuszom i pracownikom Biura uprawnień lotniczych, niezbędnych do realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej z wyłączeniem tych uprawnień dla których nadawania, uznawania i cofania na podstawie ustawy Prawo Lotnicze, właściwym organem jest Urząd Lotnictwa Cywilnego;
15)
organizowanie odpraw instruktażowo-szkoleniowych w zakresie właściwości Biura;
16)
opracowywanie koncepcji programowych i koordynowanie ich realizacji w ramach doskonalenia zawodowego;
17)
opiniowanie w zakresie właściwości Biura programów szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej;
18)
udział w naborze kandydatów do służby i pracy w Biurze;
19)
opracowywanie analiz i dokonywanie weryfikacji potrzeb zaopatrzeniowych Biura;
20)
sporządzanie planów centralnych zakupów sprzętu i wyposażenia będących w zakresie właściwości Biura;
21)
występowanie z wnioskami dotyczącymi sporządzania planów wydatków budżetowych i zamówień publicznych dotyczących zakupów realizowanych na potrzeby Biura;
22)
udział w opracowywaniu norm należności sprzętu i wyposażenia na potrzeby Biura oraz przepisów regulujących zasady gospodarowania tym sprzętem i wyposażeniem;
23)
planowanie i przygotowywanie, zgodnie z przepisami i procedurami Unii Europejskiej, danych niezbędnych do postępowań przetargowych z udziałem środków zagranicznych, przyznawanych na podstawie umów międzynarodowych oraz danych niezbędnych do prowadzenia innych postępowań przetargowych zakupu sprzętu i usług na potrzeby Biura;
24)
realizowanie zakupów zgodnie z planem finansowym Biura oraz udział przedstawicieli Biura w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących zakupu sprzętu i usług na potrzeby Biura;
25)
zawieranie umów na dostawy i usługi na potrzeby Biura na warunkach ustalonych w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
26) 3
organizowanie procesu zaopatrywania i koordynowania dystrybucji sprzętu i materiałów nabywanych na potrzeby Biura w zakresie:
a)
prowadzenia gospodarki magazynowej;
b)
prowadzenia gospodarki rzeczowo-finansowej, ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych
27)
współudział w prowadzeniu analiz, monitorowaniu i kontroli wykorzystania przedmiotu zakupów w dalszej eksploatacji, zgłaszanie wniosków stanowiących podstawę do opracowywania danych dotyczących potrzeb zaopatrzeniowych lotnictwa Straży Granicznej;
28)
dokonywanie zakupów ze środków przyznawanych w ramach funduszy celowych na realizację zaopatrzenia materiałowo-technicznego zgodnie z właściwością Biura;
29)
sprawowanie nadzoru i koordynowanie zabezpieczenia logistycznego statków powietrznych Straży Granicznej realizowanego na rzecz Biura przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Straży Granicznej i jednostki organizacyjne Straży Granicznej;
30)
opiniowanie planów budowy i modernizacji obiektów związanych z działalnością lotniczą;
31)
prowadzenie wymaganych ewidencji i sprawozdawczości, opracowywanie ocen, analiz i sporządzanie informacji w zakresie właściwości Biura;
32)
opracowywanie lub uczestnictwo w opracowywaniu oraz opiniowanie aktów prawnych regulujących w Straży Granicznej problematykę pozostającą we właściwości Biura;
33)
realizowanie zadań z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego Straży Granicznej w zakresie właściwości Biura;.
34)
prowadzenie operacji lotniczych na rzecz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;
35)
współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi oraz przedstawicielami organów Unii Europejskiej w sprawach pozostających we właściwości Biura;
36)
monitorowanie i wdrażanie nowych technologii z zakresu ochrony granicy państwa z powietrza;
37)
powołanie i koordynowanie prac nieetatowego stałego zespołu do spraw monitorowania i wdrażania nowych technologii z zakresu ochrony granicy państwowej z powietrza;
38)
zarządzanie systemami teleinformatycznymi pozostającymi we właściwości Biura;
39)
opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemów przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych eksploatowanych w Biurze;
40) 4
udział w planowaniu budżetu Straży Granicznej w układzie zadaniowym oraz monitorowaniu, prowadzeniu sprawozdawczości i dokonywaniu oceny realizacji tego budżetu w zakresie właściwości Biura.
§  3.
W celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, Biuro w zakresie swojej właściwości współdziała z:
1)
jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej i komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Straży Granicznej;
2) 5
Ministerstwem Obrony Narodowej, Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa SprawWewnętrznych i Administracji, Policją, Państwową Strażą Pożarną, Biurem Ochrony Rządu, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, urzędami morskimi, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym;
3)
Urzędem Lotnictwa Cywilnego;
4)
Komisją Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.
§  4. 6
 
1.
W skład Biura wchodzą:
1)
Kierownictwo;
2)
Zespół Stanowisk Samodzielnych;
3)
Wydział Techniki Lotniczej;
4)
Wydział Operacji Lotniczych;
5)
Wydział Organizacyjno-Finansowy;
6)
Wydział Obsług Technicznych z siedzibą w Nowym Sączu;
7)
I Wydział Lotniczy z siedzibą w Gdańsku;
8)
II Wydział Lotniczy z siedzibą w Kętrzynie;
9)
III Wydział Lotniczy z siedzibą w Białymstoku;
10)
IV Wydział Lotniczy z siedzibą w Chełmie;
11)
V Wydział Lotniczy z siedzibą w Huwnikach k/ Przemyśla.
2.
Komórki wewnętrzne, wymienione w ust. 1 pkt 6-11, pozostają na zaopatrzeniu właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej.
§  5.
1.
Biurem kieruje dyrektor przy pomocy swoich zastępców i naczelników wydziałów.
2.
Dyrektor jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę i zatrudnionych w Biurze.
§  6.
1.
Do zakresu obowiązków dyrektora należy w szczególności:
1)
organizowanie, kierowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością komórek wewnętrznych;
2)
współdziałanie z podmiotami określonymi w § 3;
3)
zapewnienie ciągłej zgodności działalności lotniczej zgodnie z przepisami obowiązującymi w lotnictwie cywilnym w zakresie określonym dla lotnictwa Straży Granicznej przez państwowy nadzór lotniczy;
4)
dokonywanie zakupu rzeczowych aktywów oraz usług zgodnie z planem wydatków budżetowych Biura i planem zamówień publicznych a także obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
5)
przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w trakcie realizacji zaopatrzenia materiałowo -technicznego będącego we właściwości Biura;
6)
wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub jego zastępców;
7) 7
wykonywanie czynności lotniczych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami nadanymi przez państwowy nadzór lotniczy;
8) 8
podejmowanie działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań Biura w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy (kontrola zarządcza).
2.
Dyrektor jest uprawniony do:
1)
zawierania, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, umów dotyczących dostaw, usług, użyczenia i przyjmowania darowizn rzeczowych oraz sprzętu i wyposażenia do testowania lub badań, w zakresie właściwości Biura;
2)
nadzorowania realizacji postanowień zawartych w umowach, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
3)
powołania spośród podległych mu funkcjonariuszy i pracowników Biura, zespołów i komisji o charakterze stałym lub doraźnym, w celu realizacji określonych zadań;
4)
ustanowienia oraz promowania polityki bezpieczeństwa i jakości w obszarze zapewnienia ciągłej zdatności do lotu, obsługi technicznej oraz operacji lotniczych;
5)
pisemnego upoważnienia podległych funkcjonariuszy i pracowników do podejmowania decyzji i załatwiania określonych spraw w jego imieniu, jeśli wymagać tego będzie charakter realizowanych zadań;
6)
zlecenia podległym funkcjonariuszom Straży Granicznej, na czas określony, wykonywania innych niż ustalono w zakresach obowiązków na zajmowanym przez nich stanowiskach służbowych;
7)
składania wniosków w sprawach osobowych podległych funkcjonariuszy i pracowników;
8)
wydawania decyzji, wytycznych, poleceń i instrukcji w sprawach związanych z zakresem działania i funkcjonowania Biura;
9)
zatwierdzenia w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, dowodów księgowych potwierdzających dokonanie operacji gospodarczych w zakresie właściwości Biura;
10)
wnioskowania o mianowanie osób na stanowiska nominowane organizacji lotnictwa Straży Granicznej, po wcześniejszym uznaniu wiedzy i doświadczenia lotniczego przez państwowy nadzór lotniczy;
11)
wyznaczenia osób uprawnionych do bezpośredniego kontaktu z Urzędem Lotnictwa Cywilnego;
12)
przeprowadzenia niezbędnych działań naprawczych wynikających z monitorowania systemu jakości;
13)
zapewnienia warunków wykonywania operacji lotniczych i obsługi technicznej statków powietrznych Straży Granicznej zgodnie z obowiązującymi dla niego standardami i procedurami;
14)
opracowania planów rzeczowo-finansowych i inwestycyjnych;
15)
prowadzenia gospodarki materiałowo-finansowej;
16)
wyrażania stanowiska w sprawie przydatności kandydatów do służby i pracy w lotnictwie Straży Granicznej;
17)
planowania i realizacji zadań obronnych w zakresie działalności lotniczej;
18)
wydawania personelowi lotniczemu Straży Granicznej upoważnień do obsługi sprzętu lotniczego;
19)
wyrażania, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, zgody na brakowanie i niszczenie znajdujących się w Biurze dokumentów manipulacyjnych o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym, oznaczonych symbolem "BC" oraz wtórników i kopii akt przekazanych do archiwum w drodze zatwierdzenia protokołów brakowania tych dokumentów;
20) 9
(uchylony);
21)
potwierdzania pod względem merytorycznym:
a)
rozliczeń krajowych i zagranicznych podróży służbowych podległych mu funkcjonariuszy i pracowników;
b)
wydatków reprezentacyjnych dyrektora oraz jego zastępców;
22) 10
kierowania podległych funkcjonariuszy i pracowników na okresowe i kontrolne lekarskie badania profilaktyczne.
§  7.
Dyrektor Biura w terminie 14 dni od mianowania na stanowisko służbowe składa pisemne oświadczenie o przyjęciu obowiązków i uprawnień dyrektora Biura, określonych w regulaminie organizacyjnym Biura, potwierdzone czytelnym podpisem, które następnie przekazywane jest do Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej w celu włączenia do akt osobowych dyrektora. Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej umieszcza na oświadczeniu pieczęć swojej komórki organizacyjnej.
§  8.
Zastępcy dyrektora w zakresie swoich obowiązków upoważnieni są do:
1)
zawierania, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, umów dotyczących dostaw, usług, użyczenia i przyjmowania darowizn rzeczowych oraz sprzętu i wyposażenia do testowania lub badań, w zakresie właściwości Biura;
2)
podejmowania decyzji w sprawie dokonywania zakupów do kwoty stanowiącej równowartość 14.000 euro, przeliczonej zgodnie z przepisami w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych;
3)
zatwierdzania w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej dowodów księgowych potwierdzających dokonanie operacji gospodarczych, o których mowa w pkt 2, oraz wynikających z umów, o których mowa w pkt 1;
4)
nadzorowania realizacji postanowień zawartych w umowach, o których mowa w pkt 1;
5)
potwierdzania pod względem merytorycznym rozliczeń krajowych podróży podległych im funkcjonariuszy i pracowników.
1 § 2 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 39 z dnia 14 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.KGSG.10.7.33) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 czerwca 2010 r.
2 § 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 34 z dnia 15 maja 2008 r. (Dz.Urz.KGSG.08.5.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 maja 2008 r.
3 Załącznik § 2 pkt 26 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 34 z dnia 15 maja 2008 r. (Dz.Urz.KGSG.08.5.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 maja 2008 r.
4 Załącznik § 2 pkt 40 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 7 z dnia 27 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.KGSG.12.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 stycznia 2012 r.
5 Załącznik § 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 95 z dnia 30 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.KGSG.08.12.91) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.
6 Załącznik § 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 95 z dnia 30 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.KGSG.08.12.91) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 39 z dnia 14 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.KGSG.10.7.33) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 czerwca 2010 r.

7 Załącznik § 6 ust. 1 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia nr 95 z dnia 30 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.KGSG.08.12.91) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.
8 Załącznik § 6 ust. 1 pkt 8 dodany przez § 6 zarządzenia nr 15 z dnia 25 lutego 2010 r. (Dz.Urz.KGSG.10.2.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lutego 2010 r.
9 Załącznik § 6 ust. 2 pkt 20 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia nr 95 z dnia 30 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.KGSG.08.12.91) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.
10 Załącznik § 6 ust. 2 pkt 22 dodany przez § 5 zarządzenia nr 25 z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz.Urz.KGSG.11.6.22) z dniem 30 czerwca 2011 r.