Regulamin organizacyjny Biura Kontroli i Spraw Wewnętrznych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2013.22

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/13
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 10 czerwca 2013 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli i Spraw Wewnętrznych Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Biuru Kontroli i Spraw Wewnętrznych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanemu dalej "Biurem", nadaje się regulamin organizacyjny określający jego:
1)
strukturę organizacyjną;
2)
organizację kierowania i zadania.
§  2.
W strukturze organizacyjnej Biura wyodrębnia się:
1)
Wydział Spraw Wewnętrznych;
2)
Wydział Kontroli Wewnętrznej;
2a) 1
 Wydział Wsparcia Technicznego;
3) 2
 (uchylony);
4)
Sekretariat;
5) 3
 (uchylony).
§  3.
1. 4
 Dyrektor Biura kieruje Biurem przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 1-2a.
2. 5
 W przypadku nieobecności dyrektora Biura zastępuje go kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 2 pkt 2, a w razie ich jednoczesnej nieobecności - funkcjonariusz wskazany przez dyrektora Biura.
3. 6
 (uchylony).
4. 7
 (uchylony).
§  4.
1.
Dyrektor Biura odpowiada za prawidłową, rzetelną i terminową realizację zadań Biura określonych w niniejszym regulaminie oraz zadań zleconych przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA".
2.
Do zadań dyrektora Biura należy w szczególności:
1)
określanie podstawowych kierunków działania Biura;
2)
określanie zasad organizacji służby i pracy;
3)
podejmowanie działań na rzecz zapewnienia właściwych warunków wykonywania zadań przez funkcjonariuszy i pracowników Biura;
4)
wydawanie decyzji w sprawach należących do właściwości Biura;
5)
wydawanie wytycznych dla innych jednostek organizacyjnych CBA w zakresie właściwości Biura;
6)
nadzór nad przestrzeganiem w Biurze dyscypliny służby i pracy;
7)
współpraca z jednostkami organizacyjnymi CBA oraz organami administracji publicznej, w szczególności z organami ochrony prawnej, w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań Biura;
8)
dysponowanie środkami z funduszu operacyjnego Biura.
§  5.
1. 8
 Dyrektor Biura sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Sekretariatu.
2.
Kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, bezpośrednio kierują ich pracami i są odpowiedzialni za prawidłową realizację ich zadań.
§  6. 9
 (uchylony).
§  7. 10
 (uchylony).
§  8.
Do zadań Wydziału Spraw Wewnętrznych należy:
1) 11
 prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz analityczno-informacyjnych w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw byłych i obecnych funkcjonariuszy i pracowników CBA;
2) 12
 prowadzenie postępowań przygotowawczych i czynności sprawdzających oraz innych zleconych przez uprawnione organy czynności procesowych, w przypadku przestępstw popełnionych przez:
a)
byłych i obecnych funkcjonariuszy i pracowników CBA,
b)
inne osoby, jeżeli przestępstwa te pozostają w związku ze służbą lub pracą w CBA lub są skierowane przeciwko działalności CBA;
3) 13
 wykrywanie naruszeń obowiązków określonych w art. 71-74 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanej dalej "ustawą" oraz przypadków naruszeń dyscypliny służbowej, określonych w art. 107 ustawy;
4) 14
 (uchylony);
5)
podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zwalczania nadużyć wśród funkcjonariuszy i pracowników CBA;
6)
realizacja czynności dowodowych w postępowaniach dyscyplinarnych, czynnościach wyjaśniających oraz postępowaniach skargowych wynikających z podległości służbowej w Biurze lub zleconych do prowadzenia przez Szefa CBA;
7) 15
 (uchylony);
8)
sporządzanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz sporządzanie opinii, wytycznych i instrukcji w zakresie właściwości Biura;
9)
realizacja innych zadań zleconych przez przełożonych.
§  9.
Do zadań Wydziału Kontroli Wewnętrznej należy:
1)
organizowanie i nadzór nad realizacją obowiązku składania oświadczeń majątkowych, przez funkcjonariuszy i pracowników CBA;
2)
prowadzenie czynności analityczno-informacyjnych, w tym analiz przedkontrolnych w zakresie właściwości Wydziału;
3)
prowadzenie, na zasadach określonych w rozdziale 4 ustawy, kontroli oświadczeń o stanie majątkowym składanych Szefowi CBA;
4)
opracowywanie rocznego planu kontroli wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych CBA;
5)
przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych CBA;
6)
monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych i sporządzanie, na zlecenie przełożonych informacji dotyczących funkcjonowania CBA w zakresie objętym kontrolą;
7)
podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zwalczania nieprawidłowości w jednostkach organizacyjnych CBA;
8)
prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, czynności wyjaśniających oraz postępowań skargowych wynikających z podległości służbowej w Biurze lub zleconych do prowadzenia przez Szefa CBA;
9)
rozpatrywanie, na polecenie Szefa CBA, odwołań i zażaleń składanych w toku postępowania dyscyplinarnego oraz wniosków o wznowienie postępowania dyscyplinarnego;
10)
prowadzenie rejestrów czynności wyjaśniających, postępowań skargowych oraz dyscyplinarnych przeprowadzanych przez Biuro oraz pozostałe jednostki organizacyjne CBA;
11)
prowadzenie rejestrów postanowień i orzeczeń wydawanych przez Szefa CBA wprowadzonych w CBA postępowaniach dyscyplinarnych;
12)
sporządzanie i opiniowanie projektów aktów prawnych CBA oraz sporządzanie opinii, wytycznych i instrukcji w zakresie właściwości Biura;
13)
realizacja innych zadań zleconych przez przełożonych.
§  9a. 16
 Do zadań Wydziału Wsparcia Technicznego należy:
1)
udzielanie Wydziałowi Spraw Wewnętrznych wsparcia i współdziałanie w realizowanych przez niego czynnościach;
2)
uzyskiwanie, na potrzeby Biura, danych z zewnętrznych zbiorów danych;
3)
realizowanie czynności analityczno-informacyjnych, w szczególności przygotowywanie analiz operacyjnych;
4)
prowadzenie depozytu broni i amunicji;
5)
obsługa systemów teleinformatycznych funkcjonujących w CBA oraz administrowanie systemami pozostającymi we właściwości Biura;
6)
realizacja innych zadań zleconych przez przełożonych.
§  10. 17
 (uchylony).
§  11. 18
 Do zakresu działania Sekretariatu należy:
1)
rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz jej dystrybucja zgodnie z dekretacjami;
2) 19
 obsługa kancelaryjna Biura;
3)
obsługa stanowiska rejestracji;
4)
prowadzenie urządzeń ewidencyjnych oraz rejestrów poświadczeń bezpieczeństwa i zaświadczeń o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych funkcjonariuszy i pracowników Biura;
5)
prowadzenie, w zakresie właściwości Biura, rejestrów:
a)
wniosków i zarządzeń Szefa CBA w sprawie kontroli operacyjnej,
b)
czynności polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej,
c)
czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 13 ustawy;
6)
wykonywanie na polecenie dyrektora Biura kopii, odpisów i wyciągów dokumentów niejawnych;
7)
obsługa logistyczna i gospodarowanie mieniem Biura, w tym prowadzenie rejestrów składników mienia pozostających w dyspozycji Biura;
8)
prowadzenie listy obecności funkcjonariuszy i pracowników Biura oraz ewidencji wyjść w godzinach służbowych;
9)
realizacja zadań z zakresu obsługi finansowej Biura;
10)
prowadzenie zbioru wewnętrznych aktów prawnych CBA;
11)
prowadzenie rejestrów spraw osobowych funkcjonariuszy i pracowników Biura, w szczególności rejestru wniosków urlopowych oraz ewidencji zwolnień i nadgodzin;
12)
realizacja innych zadań zleconych przez przełożonych.
§  12.
Traci moc zarządzenie nr 30/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli i Spraw Wewnętrznych Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 63).
§  13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.
1 § 2 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 4/17 z dnia 3 lutego 2017 r. (Dz.Urz.CBA.2017.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 2017 r.
2 § 2 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 21/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.CBA.2016.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 sierpnia 2016 r.
3 § 2 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 23/16 z dnia 6 września 2016 r. (Dz.Urz.CBA.2016.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 września 2016 r.
4 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 4/17 z dnia 3 lutego 2017 r. (Dz.Urz.CBA.2017.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 2017 r.
5 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 23/16 z dnia 6 września 2016 r. (Dz.Urz.CBA.2016.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 września 2016 r.
6 § 3 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 23/16 z dnia 6 września 2016 r. (Dz.Urz.CBA.2016.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 września 2016 r.
7 § 3 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 23/16 z dnia 6 września 2016 r. (Dz.Urz.CBA.2016.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 września 2016 r.
8 § 5 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 21/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.CBA.2016.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 sierpnia 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 23/16 z dnia 6 września 2016 r. (Dz.Urz.CBA.2016.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 września 2016 r.

9 § 6 uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 21/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.CBA.2016.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 sierpnia 2016 r.
10 § 7 uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 4/17 z dnia 3 lutego 2017 r. (Dz.Urz.CBA.2017.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 2017 r.
11 § 8 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a zarządzenia nr 23/16 z dnia 6 września 2016 r. (Dz.Urz.CBA.2016.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 września 2016 r.
12 § 8 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a zarządzenia nr 23/16 z dnia 6 września 2016 r. (Dz.Urz.CBA.2016.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 września 2016 r.
13 § 8 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a zarządzenia nr 23/16 z dnia 6 września 2016 r. (Dz.Urz.CBA.2016.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 września 2016 r.
14 § 8 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. b zarządzenia nr 23/16 z dnia 6 września 2016 r. (Dz.Urz.CBA.2016.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 września 2016 r.
15 § 8 pkt 7 uchylony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 4/17 z dnia 3 lutego 2017 r. (Dz.Urz.CBA.2017.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 2017 r.
16 § 9a dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 4/17 z dnia 3 lutego 2017 r. (Dz.Urz.CBA.2017.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 2017 r.
17 § 10 uchylony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 21/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.CBA.2016.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 sierpnia 2016 r.
18 § 11 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 23/16 z dnia 6 września 2016 r. (Dz.Urz.CBA.2016.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 września 2016 r.
19 § 11 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 4/17 z dnia 3 lutego 2017 r. (Dz.Urz.CBA.2017.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 2017 r.