Regulamin organizacyjny Biura do Spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2002.9.46

Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 2002 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 19 sierpnia 2002 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura do Spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800), zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się regulamin organizacyjny Biura do Spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin organizacyjny Biura do Spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia

Rozdział  I

Postanowienia Ogólne

§  1.
1.
Biuro do Spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia działa na podstawie:
1)
zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Biura do Spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. Urz. M.Z. Nr 7, poz. 34);
2)
regulaminu organizacyjnego.
2.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o "Biurze", rozumie się przez to Biuro do Spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  2.
Regulamin organizacyjny Biura określa zależności służbowe, strukturę przedmiotową i podmiotową, w tym zakresy zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i ich tryb działania.
§  3.
Biuro jest jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia.

Rozdział  II

Struktura organizacyjna Biura

§  4.
1.
Dyrektor Biura reprezentuje Biuro na zewnątrz, kieruje jego działalnością i ponosi jednoosobową odpowiedzialność za funkcjonowanie Biura.
2.
Do kompetencji Dyrektora Biura należy kierowanie pracami Biura, a w szczególności:
1)
organizowanie bieżącej działalności w sposób zapewniający należyte wykonywanie zadań Biura;
2)
sporządzanie planów finansowych działalności Biura;
3)
wydawanie przepisów wewnętrznych, instrukcji dotyczących funkcjonowania Biura, nie zastrzeżonych dla innych podmiotów;
4)
udzielanie imiennych upoważnień (pełnomocnictw innym pracownikom Biura w zakresie realizowanych przez nich zadań);
5)
podejmowanie decyzji związanych z zatrudnianiem pracowników i rozwiązywaniem z nimi umów na podstawie przepisów kodeksu pracy oraz odrębnych przepisów, w ramach przyznanego limitu kadrowego;
6)
dysponowanie przyznanymi funduszami w celu prawidłowego ich wykorzystania;
7)
sporządzanie sprawozdawczości budżetowej;
8)
przedkładanie Ministrowi Zdrowia sprawozdań z działalności Biura.
3.
Do podpisu Dyrektora Biura lub upoważnionego przez Dyrektora pracownika, są zastrzeżone:
1)
pisma kierowane do organów władzy oraz administracji państwowej szczebla centralnego i wojewódzkiego, centralnych instytucji i organizacji;
2)
korespondencji o szczególnym znaczeniu dla działania i funkcjonowania Biura;
3)
wewnętrzne akty normatywne;
4)
wystąpienia pokontrolne.
§  5.
1.
W przypadku nieobecności Dyrektora Biura, pracami Biura kieruje osoba każdorazowo wskazana przez Dyrektora Biura, na podstawie udzielonego jej upoważnienia.
2.
Każdy pracownik Biura podlega bezpośrednio Dyrektorowi Biura.
3.
W Biurze obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom służbowym wydawanym przez bezpośredniego przełożonego.
§  6.
Komórkami organizacyjnymi Biura, są następujące wydziały:
1)
Wydział do spraw Świadczeń Zdrowotnych;
2)
Wydział do spraw Prawnych;
3)
Wydział do spraw Finansowo-Ekonomicznych;
4)
Wydział do spraw Systemu Informatycznego.
§  7.
Do zakresu działania Wydziału do spraw Świadczeń Zdrowotnych należą w szczególności:
1)
prace nad ujednoliceniem umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych;
2)
prace nad ujednoliceniem słownika świadczeń zdrowotnych;
3)
prace nad ujednoliceniem procedur medycznych stosowanych w kasach chorych.
§  8.
Do zakresu działania Wydziału do spraw Prawnych należą w szczególności:
1)
sprawy organizacyjne związane z rejestracją Biura,
2)
współpraca z Ministerstwem Zdrowia w zakresie opracowywania aktów wykonawczych do ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia;
3)
współpraca z Ministerstwem Zdrowia dotycząca projektu ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia;
4)
opracowanie koncepcji organizacyjnej centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i jego oddziałów wojewódzkich;
5)
opracowanie opinii dotyczącej spraw pracowniczych związanych z przekształceniem kas chorych w oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia;
6)
obsługa prawna bieżącej działalności Biura.
§  9.
Do zakresu działania Wydziału do spraw Finansowo-Ekonomicznych należą w szczególności:
1)
prace nad ujednoliceniem systemu finansowo-ksiegowego w kasach chorych;
2)
analiza działalności finansowej kas chorych pod kątem zabezpieczenia środków na kontraktowanie świadczeń zdrowotnych;
3)
ujednolicenie i uszczegółowienie niektórych elementów do planów finansowych kas chorych;
4)
opracowanie zmiany sposobu sporządzania sprawozdań wartościowych z wykonania świadczeń zakontraktowanych przez kasy chorych.
§  10.
Do zakresu działania Wydziału do spraw Systemu Informatycznego należą w szczególności prace nad:
1)
założeniami integracji systemów informatycznych kas chorych;
2)
projektem integracji poszczególnych baz danych kas chorych.

Rozdział  III

Postanowienia końcowe

§  11.
Informacji dotyczących działalności Biura udziela Dyrektor Biura lub osoby przez niego upoważnione.
§  12.
Obieg dokumentów finansowo-księgowych w Biurze regulują odrębne przepisy wewnętrzne.