Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1992.2.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1992 r.

ZARZĄDZENIE NR 9
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 17 kwietnia 1992 r.
w sprawie regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko kuratora oświaty i trybu pracy komisji konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113)
zarządza się, co następuje:
§  1. Konkurs na kandydata na stanowisko kuratora oświaty w danym województwie, zwany dalej konkursem, ogłasza się, gdy zachodzi potrzeba powołania kuratora, jednakże nie później, niż w terminie 14 dni od dnia odwołania ustępującego kuratora, albo wygaśnięcia powołania.
§  2. Konkurs ogłasza się w prasie, według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.
§  3. Do konkursu może przystąpić nauczyciel lub nauczyciel akademicki spełniający warunki określone w ustawie, a w przypadku ustalenia w ogłoszeniu konkursu dodatkowych kryteriów - również te kryteria.
§  4.
1. Do przeprowadzenia konkursu, Minister Edukacji Narodowej powołuje komisję konkursową, zwaną dalej "komisją", w skład której wchodzą:
1) trzej przedstawiciele Ministra Edukacji Narodowej, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego komisji,
2) jeden przedstawiciel wojewódzkiej rady oświatowej,
3) jeden przedstawiciel sejmiku samorządowego,
4) jeden przedstawiciel właściwego wojewody,
5) jeden przedstawiciel każdej z wojewódzkich struktur związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
2. Legitymacją do uczestnictwa w komisji dla przedstawicieli wymienionych w pkt 2–5 stanowi imienne upoważnienie wydane przez organy uprawnione do reprezentowania instytucji lub organizacji.
§  5. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący wyznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej spośród członków komisji wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1. Przewodniczący komisji ustala zasady postępowania kwalifikacyjnego.
§  6. Każdy z członków komisji może powołać jednego eksperta. Eksperci mają prawo zadawania kandydatom pytań, nie biorą jednak udziału w głosowaniu.
§  7. Prace komisji są prowadzane, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu. Postępowanie komisji w sprawach proceduralnych jest jawne.
§  8. Komisja powinna rozpocząć pracę nie później niż w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu o konkursie.
§  9. Konkurs odbywa się dwuetapowo:
1. W pierwszym etapie członkowie komisji zapoznają się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i orzekają czy spełniają oni formalne kryteria, o których mowa w paragrafie 3.

Przewodniczący komisji przedkłada Ministrowi Edukacji Narodowej oraz właściwemu Wojewodzie – dokumenty złożone przez kandydatów wraz z wnioskiem komisji o dopuszczeniu kandydatów do drugiego etapu konkursu.

Minister Edukacji Narodowej i właściwy Wojewoda ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu, podając przyczyny uzasadniające sprzeciw.

2. Zgłoszenie przez jedną z osób, o których mowa w ust. 1 sprzeciwu w stosunku do kandydata — jest dla komisji wiążące i powoduje wyłączenie kandydata z drugiego etapu konkursu, o czym kandydat zostaje powiadomiony.
3. Rozstrzygnięcie komisji o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu, jest ostateczne.
§  10. W pierwszym etapie konkursu głosowanie jest jawne. W przypadku równej liczby głosów o rozstrzygnięciu głosowania, decyduje głos przewodniczącego.
§  11.
1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego – w drugim etapie konkursu Ż komisja w głosowaniu tajnym wyłania kandydata na stanowisko kuratora.
2. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeśli któryś z kandydatów uzyskał w głosowaniu bezwzględną większość oddanych głosów.
3. W przypadku kiedy żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości oddanych głosów, do drugiej tury głosowania dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali minimum dwa głosy w pierwszej turze głosowania.
4. Jeśli druga tura nie wyłoni kandydata, konkurs jest nierozstrzygnięty i Minister Edukacji Narodowej ponownie ogłasza konkurs.
§  12. Z prac komisji i głosowania sporządza się protokół.
§  13. Komisja niezwłocznie przedstawia Ministrowi Edukacji Narodowej wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją.
§  14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

ogłasza konkurs

na stanowisko Kurotora Oświaty

w............................

1. Kandydatami przystępującymi do konkursu na stanowisko

kuratora oświaty, mogą być nauczyciele posiadający studia

wyższe lub nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej 7-

letni starz pracy i doświadczenie w kierowaniu oświatą, a

ponadto ......................................................

..............................................................

preferowany wiek, znajomość języków obcych, wykształcenie.....

..............................................................

przedmiotowe.

2. Oferty kandydatów powinny zawierać:

– uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z własną

koncepcją pracy na stanowisku kuratora,

– kwiestionariusz osobowy,

– życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

– odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane

kwalifikacje,

– opinie z miejsc pracy z ostatnich 7 lat,

– aktualne świadectwo zdrowia.

Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych

kopertach z dopisem KONKURS...................................

..............................................................

miasto, woj.

na adres:

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Departament Kadr i Zatrudnienia

Al. I Armii Wojska Polskiego 25

00–918 Warszawa

w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Konkurs

przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Ministra

Edukacji Narodowej. O terminie i miejscu konkursu kandydaci

zostaną powiadomieni indywidualnie.