Regulamin Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MB.2006.1.1

Akt utracił moc
Wersja od: 5 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA BUDOWNICTWA1)
z dnia 5 września 2006 r.
w sprawie regulaminu Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) zarządza się, co następuje:
§  1.
Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, zwana dalej "Komisją", jest organem doradczym Ministra Budownictwa, zwanego dalej "Ministrem", w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, dotyczących w szczególności:
1)
gospodarki przestrzennej oraz zintegrowanego zarządzania rozwojem przestrzennym, w tym tworzenia instrumentów dla systemu planowania przestrzennego;
2)
propozycji i instrumentacji polityki przestrzennej państwa;
3)
opiniowania dokumentów planistycznych szczebla krajowego;
4)
badań, studiów i programów w zakresie:
a)
gospodarki przestrzennej,
b)
polityki architektonicznej,
c)
polityki państwa wobec miast,

a także innych tematów, zgłoszonych przez Ministra oraz organy administracji rządowej lub samorządowej.

§  2.
1.
W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący, dwaj Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarz Komisji i pozostali członkowie. W razie potrzeby, do prac Komisji, w celu wyrażenia opinii specjalistycznych mogą być zapraszani eksperci.
2.
Komisja ze swojego grona, w drodze głosowania, wybiera osoby na stanowiska dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji.
3.
Członek Komisji na swój wniosek może być w każdym czasie odwołany przez Ministra ze składu Komisji lub z funkcji Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego lub Sekretarza Komisji.
4.
W ramach Komisji mogą działać zespoły wyłaniane ze składu Komisji. Zespoły działają pod kierunkiem Przewodniczących zespołów wskazywanych przez Przewodniczącego Komisji.
§  3.
1.
Posiedzenia Komisji zwołuje, prowadzi i zamyka Przewodniczący Komisji lub wskazany przez niego Zastępca Przewodniczącego, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.
W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć również eksperci oraz osoby zaproszone, w szczególności przedstawiciele innych jednostek, organów i instytucji, a także środków masowego przekazu. Osoby te nie otrzymują wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji.
3.
W ważnych sprawach, należących do zakresu zadań Komisji, posiedzenie Komisji może zwołać, prowadzić i zamknąć Minister lub osoba przez niego upoważniona.
4.
W posiedzeniach Komisji uczestniczy Dyrektor Departamentu Ładu Przestrzennego i Architektury Ministerstwa Budownictwa lub osoba przez niego upoważniona.
§  4.
1.
Przewodniczący Komisji:
1)
reprezentuje Komisję;
2)
kieruje całokształtem prac Komisji;
3)
przedstawia Ministrowi pisemne opinie Komisji w powierzonych sprawach.
2.
Zastępcy Przewodniczącego działają w zakresie upoważnienia udzielonego przez Przewodniczącego Komisji.
3.
Sekretarz Komisji lub inny członek Komisji wskazany przez Przewodniczącego Komisji sporządza protokół z posiedzenia Komisji.
4.
Protokół podpisuje Przewodniczący albo łącznie Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Komisji i przekazuje go niezwłocznie Dyrektorowi Departamentu Ładu Przestrzennego i Architektury Ministerstwa Budownictwa, a jego kopie wszystkim członkom Komisji.
5.
Przewodniczący zespołu:
1)
kieruje pracami zespołu;
2)
przekazuje Przewodniczącemu Komisji pisemną opinię zespołu Komisji w rozpatrywanej sprawie.
§  5.
1.
Komisja rozpatruje sprawy:
1)
z inicjatywy Ministra;
2)
z inicjatywy własnej;
3)
na wniosek organów administracji rządowej lub samorządowej.
2.
Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach plenarnych lub na posiedzeniach zespołów Komisji.
3.
O terminie i miejscu posiedzenia Komisji lub posiedzenia zespołu Komisji oraz rodzaju spraw skierowanych pod ich obrady powiadamia się pisemnie członków najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się również powiadomienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
4.
Członkowie Komisji przygotowują na posiedzenia Komisji lub zespołów, w których biorą udział, pisemne opinie cząstkowe, dotyczące rozpatrywanych spraw i przekazują je odpowiednio Przewodniczącemu Komisji lub Przewodniczącemu zespołu Komisji, w celu sporządzenia opinii Komisji lub opinii zespołu Komisji.
5.
Opinie Komisji przyjmowane są przez członków Komisji w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
6.
Opinie zespołów Komisji przyjmowane są przez członków zespołów w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
7.
Członkowie Komisji mogą zgłaszać uwagi do projektu opinii oraz zdanie odrębne.
8.
Opinię uznaje się za przyjętą z chwilą jej podpisania przez Przewodniczącego lub łącznie przez Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
9.
Do ostatecznej opinii lub stanowiska Komisji załącza się sporządzone na piśmie zdania odrębne członków Komisji.
§  6.
1.
Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji podpisują listę obecności.
2.
Dyrektor Departamentu Ładu Przestrzennego i Architektury Ministerstwa Budownictwa lub osoba przez niego upoważniona potwierdza udział członków w posiedzeniach Komisji i sporządza:
1)
zestawienia stanowiące podstawę do naliczenia wynagrodzeń;
2)
protokoły odbioru wykonanych prac stanowiące podstawę do sporządzenia listy należności za opinie i ekspertyzy.
3.
Dyrektor Departamentu Ładu Przestrzennego i Architektury Ministerstwa Budownictwa weryfikuje i akceptuje zestawienia stanowiące podstawę do naliczenia wynagrodzeń oraz protokoły odbioru wykonanych prac stanowiące podstawę do sporządzenia listy należności za opinie i ekspertyzy oraz inne koszty związane z pracami Komisji.
4.
Wysokość wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Komisji lub zespołu Komisji określa się ryczałtowo w kwocie 200 zł (słownie: dwieście złotych) wypłacanych na podstawie listy obecności na danym posiedzeniu, niezależnie od czasu trwania posiedzenia. Wypłata wynagrodzenia za udział w posiedzeniu następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym miało miejsce ostatnio odbyte posiedzenie.
5.
Wysokość należności za opracowanie opinii cząstkowej lub opinii Komisji oraz za napisanie ekspertyzy na zadany temat ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim kwartale i wynosi:
1)
za opracowanie opinii cząstkowej - nie więcej niż 25% wysokości tego wynagrodzenia;
2)
za opracowanie opinii Komisji - nie więcej niż 50% wysokości tego wynagrodzenia;
3)
za napisanie ekspertyzy na zadany temat przez członka Komisji lub eksperta spoza grona Komisji - nie więcej niż 100% wysokości tego wynagrodzenia.
6.
Podstawę dokonania rozliczeń określonych w ust. 5 stanowią odrębne umowy zawarte z członkami Komisji lub autorami ekspertyz przez Dyrektora Departamentu Ładu Przestrzennego i Architektury Ministerstwa Budownictwa.
§  7.
1.
Obsługą administracyjno-biurową Komisji zajmuje się Departament Ładu Przestrzennego i Architektury Ministerstwa Budownictwa.
2.
W Departamencie Ładu Przestrzennego i Architektury są przechowywane protokoły z posiedzeń Komisji wraz z listami obecności, zgodnie z procedurami kontroli wewnętrznej w oparciu o regulamin kontroli finansowej obowiązujący w Ministerstwie Budownictwa.
§  8.
1.
Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu Ministerstwa Budownictwa, Część 18, dział 700, rozdział 70095, paragraf 4170 i 4410. Finansowanie działalności Komisji następuje w ramach planu finansowego Departamentu Ładu Przestrzennego i Architektury.
2.
Przewodniczącemu, członkom Komisji oraz zaproszonym ekspertom za udział w posiedzeniach Komisji i zespołów Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży na podstawie dołączonych do rozliczenia biletów za przejazd: II klasa pociąg IC, EC lub środkiem komunikacji zbiorowej. W przypadku odbycia podróży w inny sposób zwrot następuje na podstawie oświadczenia akceptowanego przez Dyrektora Departamentu Ładu Przestrzennego i Architektury w kwocie biletu PKP w II klasie pociągu pośpiesznego.
3.
Przewodniczącemu, członkom Komisji oraz zaproszonym ekspertom za udział w posiedzeniach Komisji i zespołów Komisji przysługuje zwrot kosztów noclegów na podstawie oryginału rachunku za nocleg do kwoty 300 zł.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 131, poz. 906).