Regulamin działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. - OpenLEX

Regulamin działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2008.13.69

Akt utracił moc
Wersja od: 19 listopada 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

Na postawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się regulamin działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901 i Nr 177, poz. 1095.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

§ 1.
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych działa przy ministrze właściwym do spraw transportu, zwanym dalej "Ministrem".
§  2.
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, zwana dalej "Komisją", wykonuje zadania w imieniu Ministra na podstawie:
1)
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)), zwanej dalej "ustawą";
2)
aktów wykonawczych do ustawy;
3)
Aneksu 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm.2)), zwany dalej "Aneksem 13";
4)
niniejszego regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
§  3.
1.
Działaniami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
2.
W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji działaniami Komisji kieruje wyznaczony przez niego Zastępca. Jeżeli Zastępcy Przewodniczącego nie zostali wyznaczeni lub są nieobecni, działaniami Komisji kieruje Sekretarz Komisji lub wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Komisji.
§  4.
1.
Komisja działa poprzez:
1)
biuro Komisji w Warszawie, w urzędzie obsługującym Ministra, zwanym dalej "Ministerstwem";
2)
przedstawicielstwa terenowe Komisji.
2.
W przedstawicielstwie terenowym Członek Komisji wykonuje swoje zadania w ramach oddelegowania, o którym mowa w art. 17a ust. 10 ustawy.
§  5.
1.
Do obowiązków Członka Komisji, w tym Przewodniczącego Komisji, Zastępców Przewodniczącego Komisji, Sekretarza Komisji należy, w szczególności:
1)
badanie zdarzeń lotniczych;
2)
pozostawanie w pełnej gotowości do natychmiastowego podjęcia czynności podczas pełnionych dyżurów;
3)
uczestnictwo w posiedzeniach Komisji;
4)
zapoznawanie się z materiałami krajowymi i zagranicznymi z zakresu badań zdarzeń lotniczych;
5)
przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych.
2.
Członek Komisji ma prawo wnioskowania o wykonanie ekspertyz.
3.
Członek Komisji ma prawo ubiegać się, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Ministerstwie, o finansowanie lub współfinansowanie ze środków przeznaczonych na prowadzenie działalności Komisji, kosztów związanych z utrzymaniem lub podwyższaniem kwalifikacji lotniczych i innych kwalifikacji zawodowych.
§  6.
1.
Przewodniczący Komisji koordynuje realizację zadań Komisji, zapewnia właściwą organizację pracy i jej sprawne działanie oraz reprezentuje Komisję na zewnątrz.
2.
Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
1)
ustalanie zakresu czynności pracowników obsługi Komisji oraz bezpośrednia kontrola realizacji przydzielonych im zadań;
2)
nadzór nad prowadzeniem spraw administracyjno-budżetowych Komisji;
3)
podejmowanie decyzji o konieczności wykonania ekspertyz, ich zakresie oraz wybór wykonawców, z uwzględnieniem procedur obowiązujących w Ministerstwie;
4)
zapewnienie organizacyjnych warunków współpracy Komisji z komisją, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy, a także z właściwymi organizacjami międzynarodowymi i organami państw obcych w zakresie określonym w art. 137 ust. 6 ustawy;
5)
składanie Ministrowi rocznego sprawozdania o realizacji zadań Komisji, obejmującego w szczególności wykaz zdarzeń lotniczych objętych badaniami prowadzonymi przez Komisję i stan realizacji tych badań oraz wnioski mające na celu ich usprawnienie;
6)
nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych;
7)
dbałość o stałe podnoszenie własnych kwalifikacji oraz kwalifikacji pracowników.
3.
Ponadto do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
1)
organizacja i nadzór nad właściwym przebiegiem badań zdarzeń lotniczych;
2)
wyznaczanie, po zasięgnięciu opinii Sekretarza Komisji, terminów posiedzeń Komisji oraz prowadzenie posiedzeń Komisji.
4.
Przewodniczący Komisji, w zakresie swego działania podejmuje decyzje nie zastrzeżone do kompetencji innych osób, w szczególności:
1)
w sprawach osobowych pracowników Komisji;
2)
w sprawach zatwierdzania procedur związanych z realizacją zadań Komisji;
3)
w sprawach ustalania list ekspertów i rzeczoznawców;
4)
w sprawach dotyczących wykorzystania środków transportu będących w dyspozycji Komisji;
5)
w sprawach określonych przez Ministra w odrębnym upoważnieniu.
§  7.
1.
Do obowiązków Zastępców Przewodniczącego należy w szczególności:
1)
zastępowanie Przewodniczącego Komisji;
2)
prowadzenie, z upoważnienia Przewodniczącego, posiedzeń Komisji;
3)
nadzór merytoryczny nad prowadzonymi badaniami zdarzeń lotniczych, odpowiednio w zakresie swoich kompetencji;
4)
opiniowanie konieczności wykonania ekspertyz w zakresie swoich kompetencji;
5)
współpraca z Sekretarzem Komisji, w szczególności przy kompletowaniu dokumentów dotyczących zdarzeń lotniczych.
2.
Do obowiązków Zastępcy Przewodniczącego do spraw pilotażowych należy w szczególności:
1)
ustalanie składu grupy wyszkoleniowej oraz zakresu jej działania, w porozumieniu z kierującym zespołem badawczym;
2)
współdziałanie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w sprawach dotyczących: personelu lotniczego, operacji statków powietrznych i ruchu lotniczego, spraw technicznych dotyczących lotnisk.
3.
Do obowiązków Zastępcy Przewodniczącego do spraw technicznych należy w szczególności:
1)
ustalanie składu grupy technicznej oraz zakresu jej działania, w porozumieniu z kierującym zespołem badawczym;
2)
współdziałanie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w zakresie spraw technicznych, a w szczególności w sprawach dotyczących konstrukcji, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych;
3)
nadzór nad wykorzystaniem wyposażenia Komisji.
§  8.
1.
Do obowiązków Sekretarza Komisji należy:
1)
koordynacja współpracy Członków Komisji i pracowników obsługi;
2)
nadzorowanie pracowników obsługi Komisji;
3)
kontrola pod względem formalnym uchwał Komisji przed podpisaniem ich przez Członków Komisji oraz dokumentacji badania zdarzeń lotniczych;
4)
ustalanie z Przewodniczącym Komisji programu i terminów posiedzeń, zawiadamianie o terminie posiedzeń osób mających wziąć w nich udział;
5)
prowadzenie ewidencji zdarzeń lotniczych;
6)
prowadzenie, z upoważnienia Przewodniczącego, posiedzeń Komisji;
7)
prowadzenie ewidencji dokumentacji z badania zdarzeń lotniczych;
8)
współdziałanie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w zakresie obejmującym statystyki wypadków i incydentów lotniczych;
9)
prowadzenie ewidencji legitymacji wydanych Członkom Komisji, oraz innych upoważnień, w szczególności, o których mowa w art. 136 ust. 4 ustawy.
2.
Sekretarz Komisji współpracuje z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w zakresie spraw związanych z przepisami prawa lotniczego.
§  9.
1.
Kwalifikowanie zdarzeń lotniczych, w celu powołania zespołu badawczego do przeprowadzenia badania wypadku lub incydentu lotniczego, należy do Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego lub Sekretarza Komisji. W przypadku ich nieobecności kwalifikacji dokonuje Członek Komisji, o którym mowa w § 3 ust. 2.
2.
Zmiana kwalifikacji zdarzenia lotniczego może być dokonana w każdym stadium jego badania na podstawie informacji uzyskanych w trakcie badania. Zmiany dokonuje Przewodniczący Komisji.
§  10.
Przewodniczący Komisji w porozumieniu z kierującym zespołem badawczym, ustalając skład zespołu badawczego, powinni uwzględnić, że osoby wyznaczone do badania wypadku lub incydentu lotniczego, podjętego przez Komisję, nie mogą pozostawać w zależności służbowej od osób i instytucji mających związek z badanym zdarzeniem lub w nim uczestniczących, być uczestnikami tego zdarzenia lub pozostawać w więzach rodzinnych z uczestnikami tego zdarzenia.
§  11.
1.
W zależności od potrzeb, kierujący zespołem badawczym może wydzielić w ramach zespołu badawczego problemowe grupy robocze i wyznaczyć osoby odpowiedzialne za realizację nałożonych na te grupy zadań.
2.
Przedstawiciele pełnomocni i doradcy akredytowani, o których mowa w Aneksie 13, uczestniczą w badaniu zdarzenia lotniczego w zakresie określonym w Aneksie 13.
3.
Skład zespołu badawczego może być, w każdym stadium badania zdarzenia lotniczego zmieniony, w tym uzupełniony o innych Członków lub ekspertów Komisji.
4.
Osoby, o których mowa w ust. 3, powinny reprezentować specjalności przydatne podczas badania zdarzenia lotniczego.
§  12.
Przewodniczący Komisji ma prawo:
1)
do włączenia się w skład zespołu badawczego;
2)
w uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością zapewnienia właściwej organizacji pracy Komisji lub realizacji obowiązków określonych przepisami prawa, w uzgodnieniu z Zastępcami Przewodniczącego, powołania nowego kierującego lub zespołu badawczego, który przejmie obowiązki poprzednio wyznaczonego.
§  13.
1.
Kierujący zespołem badawczym jest odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie czynności mających na celu zebranie informacji niezbędnych do podjęcia przez Komisję uchwały zamykającej badanie zdarzenia lotniczego.
2.
Kierujący zespołem badawczym wyznacza i koordynuje czynności wykonywane przez osoby będące w składzie zespołu badawczego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 pkt 1.
3.
Osoby wyznaczone do składu zespołu badawczego mogą zwracać się bezpośrednio do Przewodniczącego Komisji o rozpatrzenie sprawy spornej. Sprawę rozstrzyga Przewodniczący Komisji po konsultacji z Zastępcami Przewodniczącego.
4.
Kierujący zespołem badawczym jest obowiązany do przygotowania raportu wstępnego, o którym mowa w art. 135 ust. 7 ustawy.
5.
Kierujący zespołem badawczym wraz z zespołem badawczym przygotowuje projekt raportu końcowego oraz projekt uchwały w sprawie badanego zdarzenia.
6.
Kierujący zespołem badawczym, powiadamia uprawnione osoby o możliwości zapoznania się z projektem raportu końcowego z wyłączeniem projektu uchwały w sprawie badanego zdarzenia. Osoby, które skorzystały z uprawnienia potwierdzają zapoznanie się z projektem raportu końcowego własnoręcznym podpisem, a w przypadku nieskorzystania z uprawnienia lub nie złożenia podpisu Kierujący zespołem badawczym sporządza odpowiednią notatkę.
7.
Kierujący zespołem badawczym lub wyznaczona przez niego osoba przedstawia projekty, o których mowa w ust. 5, na posiedzeniu Komisji.
§  14.
Członek Komisji nadzorujący badanie podjęte przez podmiot, o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy, przedstawia Komisji zaopiniowane przez siebie wyniki badania incydentu lotniczego przekazane przez podmiot prowadzący badanie.
§  15.
Sekretarz Komisji powiadamia Członków Komisji oraz inne osoby, które mają wziąć udział w tym posiedzeniu, o terminie posiedzenia Komisji. W powiadomieniu powinna być wskazana możliwość zapoznania się Członków Komisji i zespołu badawczego z dokumentacją spraw, które będą rozpatrywane na posiedzeniu Komisji.
§  16.
1.
W posiedzeniu Komisji biorą udział:
1)
Członkowie Komisji;
2)
kierujący zespołem badawczym i o ile będzie to możliwe, członkowie zespołu badawczego;
3)
inne osoby zaproszone za zgodą Przewodniczącego Komisji przez kierującego zespołem badawczym.
2.
Każdy z uczestników posiedzenia ma prawo do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi.
§  17.
1.
Podjęcie uchwały w sprawie badań zdarzeń lotniczych, odbywa się w głosowaniu jawnym, większością głosów w taki sposób, że uchwała jest podjęta, gdy suma głosów za jest większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie.
2.
Uchwała w sprawie badań zdarzeń lotniczych jest ważna jeżeli w głosowaniu uczestniczy co najmniej sześciu Członków Komisji.
3.
W głosowaniu uczestniczą jedynie Członkowie Komisji. Głosowanie nie powinno odbywać się w obecności osób, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 3.
4.
Uchwała ma formę pisemną i zawiera podpisy wszystkich Członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu, w trakcie którego odbywało się głosowanie.
§  18.
1.
Członek Komisji może zgłosić zdanie odrębne, które zamieszcza się w załączniku do uchwały.
2.
Zgłoszenie zdania odrębnego wymaga pisemnego uzasadnienia.
3.
Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 2, zgłaszający jest obowiązany złożyć Sekretarzowi Komisji, w terminie dwóch dni roboczych od dnia posiedzenia Komisji, na którym głosowana była uchwała. Niedostarczenie uzasadnienia w tym terminie, rozumiane jest jako rezygnacja ze zgłoszenia zdania odrębnego. W takim przypadku Członek Komisji ma obowiązek podpisania uchwały bez zaznaczenia, iż zgłaszał zdanie odrębne.
4.
Uzasadnienie sporządza się w dwóch egzemplarzach, każdy opatrzony podpisem Członka Komisji zgłaszającego zdanie odrębne.
5.
Uzasadnienie jest integralną częścią uchwały i jest publikowane w pełnej wersji wraz z uchwałą.
§  19.
1.
Z posiedzenia sporządza się protokół, który przechowywany jest w siedzibie Komisji.
2.
Protokół obejmuje datę sporządzenia, miejsce i datę posiedzenia, listę uczestników i charakter ich uczestnictwa, wykaz poruszanych spraw, przebieg dyskusji i inne informacje, podpis protokolanta i prowadzącego posiedzenie.
3.
Protokół może być sporządzany w formie zapisu magnetofonowego lub cyfrowego. W przypadku tej formy sporządzenia protokołu wymagane jest zabezpieczenie nośnika przed uszkodzeniem lub przypadkową utratą zapisu.
§  20.
1.
Dokumentacja badania wypadku lub incydentu lotniczego obejmuje, w szczególności:
1)
uchwałę Komisji;
2)
raport końcowy sporządzany według zatwierdzonych wzorów;
3)
informację zawierającą dane osób uczestniczących w zdarzeniu, podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów;
4)
inne niezbędne dokumenty zgromadzone w trakcie prowadzonych badań wykorzystywane przy sporządzaniu raportu końcowego, w tym raport wstępny jeżeli jest wymagany.
2.
Za przygotowanie dokumentacji z przeprowadzonych badań odpowiedzialny jest kierujący zespołem badawczym. Na kierującym zespołem badawczym spoczywa obowiązek przygotowania do publikacji raportu końcowego w wersji uwzględniającej ochronę danych osobowych.
§  21.
1.
Członkowie Komisji pełnią dyżur w terminach określonych w miesięcznym planie dyżurów. Plan dyżurów doręcza Członkom Komisji Sekretarz Komisji, najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego ten plan dotyczy.
2.
Plan dyżurów sporządza Sekretarz Komisji na polecenie Przewodniczącego Komisji, biorąc pod uwagę w szczególności terminy planowanych urlopów i szkoleń specjalistycznych.
3.
Plan dyżurów zatwierdza Przewodniczący Komisji najpóźniej przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który jest sporządzany.
4.
Informację zbiorczą dotyczącą ilości godzin dyżuru faktycznie pełnionego przez poszczególnych Członków Komisji przekazuje Przewodniczący Komisji właściwej komórce organizacyjnej Ministerstwa, do 5 dnia następnego miesiąca, w którym dyżury były pełnione.
5.
Informacja, o której mowa w ust. 4, jest podstawą do obliczenia należnego wynagrodzenia za pełniony dyżur. Wynagrodzenie za pełnione dyżury jest wypłacane najpóźniej do 10 dnia miesiąca, w którym została dostarczona informacja.
§  22.
1.
Z inicjatywą zwołania posiedzenia Komisji, w celu podjęcia wniosku o cofnięcie wyznaczenia Przewodniczącego Komisji lub innego Członka Komisji, może wystąpić każdy Członek Komisji.
2.
Wystąpienie w formie pisemnej, w sprawie cofnięcia wyznaczenia, wraz z uzasadnieniem, Członek Komisji występujący z inicjatywą, przekazuje Sekretarzowi Komisji. Termin posiedzenia Komisji wyznacza Przewodniczący Komisji nie później niż 30 dni od przekazania wystąpienia. Powiadomienia o terminie posiedzenia dokonuje Sekretarz Komisji.
3.
Kopię wystąpienia wraz z uzasadnieniem cofnięcia wyznaczenia, przekazuje się Członkom Komisji za potwierdzeniem.
4.
Przewodniczący lub inny Członek Komisji, którego wystąpienie dotyczy, może przygotować odpowiedź na piśmie, którą składa Sekretarzowi Komisji, w celu przedstawienia na posiedzeniu przed głosowaniem.
5.
Głosowanie jest tajne. Uchwałę zawierającą wniosek o cofnięcie wyznaczenia Komisja podejmuje bezwzględną większością głosów.
6.
W głosowaniu, o którym mowa w ust. 5, bierze udział co najmniej 4/5 pełnego składu Komisji.
7.
Z posiedzenia sporządza się niezwłocznie protokół w formie pisemnej, który przekazywany jest Ministrowi. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Komisji. Do protokołu załącza się uzasadnienie wystąpienia i odpowiedź, jeżeli została złożona.
§  23.
1.
Obsługę w zakresie funkcjonowania Komisji wykonują właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa, zgodnie z zakresem zadań wynikającym z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w Ministerstwie.
2.
Będące w dyspozycji Komisji samochody służbowe są obsługiwane przez właściwą komórkę organizacyjną zgodnie z zakresem zadań wynikającym z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa. Do rozliczania kosztów ich użytkowania stosuje się procedury stosowane w Ministerstwie.
3.
W zakresie udzielania zamówień publicznych stosuje się aktualnie obowiązującą w Ministerstwie instrukcję udzielania zamówień publicznych.
§  24.
1.
Przewodniczący Komisji podejmuje decyzje w sprawach wyjazdów służbowych Członków Komisji, a także decyduje o rodzaju środka transportu właściwego do odbycia wyjazdu służbowego.
2.
Przewodniczący Komisji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych z koniecznością badania zdarzeń lotniczych, może zwrócić się do kierownika komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik obsługi Komisji, z wnioskiem o uruchomienie procedury wyjazdu służbowego tego pracownika.
3.
Członkowie Komisji, w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków w czasie wyjazdów służbowych, otrzymują należności przysługujące im z tego tytułu według zasad obowiązujących w Ministerstwie.
4.
W związku z badaniem wypadku lub incydentu lotniczego zwraca się, w ramach środków przeznaczonych na działalność Komisji, ekspertom biorącym udział w badaniu zdarzenia faktycznie poniesione koszty, potwierdzone stosownymi dokumentami, według zasad obowiązujących w Ministerstwie.
5.
Dokumenty dotyczące podróży służbowej muszą być zaakceptowane do realizacji przez Przewodniczącego Komisji.
6.
W ramach planu finansowego wydatków związanych z działalnością Komisji pokrywane są szkolenia jej Członków i pracowników obsługi.
§  25.
W zakresie prac Komisji nad projektami dokumentów rządowych, umów międzynarodowych oraz wewnętrznych aktów prawnych stosuje się procedury obowiązujące w Ministerstwie.
§  26.
Członkom Komisji na czas prowadzenia badań zdarzeń lotniczych, przysługuje wyposażenie w sprzęt specjalistyczny i odzież ochronną, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązującymi w Ministerstwie normami przydziału obuwia ochronnego, odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej.
§  27.
W przypadku braku możliwości wykonania niezbędnej dla osiągnięcia celu badania wypadku lub incydentu lotniczego ekspertyzy, opinii lub projektu raportu końcowego przez Członków Komisji, albo jeżeli będzie to uzasadnione względami bezpieczeństwa, przepisami proceduralnymi organów dochodzeniowych lub czasem prowadzenia badań, Przewodniczący Komisji może zlecić wykonanie wyżej wymienionych czynności ekspertom.
§  28.
1.
Sekretarz Komisji sporządza listę ekspertów. Ekspert wpisywany jest na listę ekspertów na wniosek Członka Komisji po akceptacji jego kandydatury przez Przewodniczącego Komisji.
2.
Lista ekspertów jest uaktualniana nie rzadziej, niż co 2 lata.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901 i Nr 177, poz. 1095.

2) Zmiany wymienionej Konwencji ogłoszone zostały w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701.