Refundacja kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wadę wzroku do pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2023.19

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 1 grudnia 2023 r.
w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wadę wzroku do pracy przy obsłudze monitora ekranowego

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1136, 1834 i 1860) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Refundacja kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wadę wzroku, zwana dalej "refundacją", przysługuje funkcjonariuszowi albo pracownikowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", wykonującemu czynności służbowe przy obsłudze monitora ekranowego w wymiarze co najmniej połowy dziennego czasu służby albo pracy, na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. poz. 973 oraz z 2023 r. poz. 2367).
2. 
Refundacja przysługuje na podstawie wniosku funkcjonariusza albo pracownika ABW skierowanego drogą służbową do jednostki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach finansowych.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:
1)
adnotację bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza albo pracownika ABW potwierdzającą wykonywanie czynności służbowych w wymiarze i warunkach, o których mowa w ust. 1;
2)
zaświadczenie i fakturę, o których mowa w § 3;
3)
potwierdzenie upoważnionej osoby, o której mowa w § 5 ust. 3, o przysługującym funkcjonariuszowi albo pracownikowi ABW prawie do refundacji.
§  2. 
1. 
Realizacja refundacji jest uzależniona od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie ABW.
2. 
W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na refundację w bieżącym roku budżetowym, wypłaty środków z tego tytułu dokonuje się w następnym roku budżetowym.
§  3. 
1. 
Wada wzroku, wymagająca do pracy przy monitorze ekranowym okularów lub szkieł kontaktowych korygujących tę wadę, powinna być udokumentowana aktualnym zaświadczeniem wystawionym przez lekarza okulistę lub orzeczeniem lekarza profilaktyka, w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.
2. 
Koszty związane z zakupem okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wadę wzroku poniesione przez funkcjonariusza albo pracownika ABW powinny być udokumentowane imienną fakturą.
§  4. 
Refundacja przysługuje funkcjonariuszowi albo pracownikowi ABW raz na 2 lata.
§  5. 
1. 
Refundacji dokonuje się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją wydatków budżetowych ABW.
2. 
Środki finansowe z tytułu refundacji przekazuje się na rachunek bankowy funkcjonariusza lub pracownika ABW.
3. 
Ewidencję funkcjonariuszy i pracowników ABW, którzy uzyskali refundację, prowadzi upoważniony funkcjonariusz lub pracownik jednostki organizacyjnej ABW realizującej wypłatę.
§  6. 
1. 
Maksymalna kwota refundacji wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego przez Radę Ministrów, obowiązującego w dniu poniesienia wydatku.
2. 
W przypadku przedłożenia do refundacji więcej niż jednej faktury, za dzień poniesienia wydatku uznaje się dzień dokonania pierwszego wydatku udokumentowanego fakturami.
3. 
W przypadku zakupu szkieł kontaktowych, jednorazowej refundacji podlegają koszty poniesione w okresie maksymalnie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku.
§  7. 
Traci moc zarządzenie nr 7 Szefa Agenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wadę wzroku do pracy przy monitorach ekranowych dla funkcjonariuszy i pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
§  8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 17 listopada 2023 r.