Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2013.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie sposobu realizacji zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 2 pkt 2 zarządzenia nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego przez Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej "Ministrem", urząd obsługujący Ministra, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra lub współprowadzone i wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministra, zwane dalej "jednostkami organizacyjnymi", urząd obsługujący Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz wskazane archiwa państwowe podległe Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, zwane dalej "archiwami", realizują, zgodnie z właściwością, zadania przewidziane do wykonania w ramach poszczególnych stopni alarmowych, określone w załączniku nr 5 do zarządzenia Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  2. W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego przez wojewodę, urząd obsługujący Ministra, jednostki organizacyjne, urząd obsługujący Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, oraz archiwa znajdujące się na obszarze województwa, w którym wprowadzono stopień alarmowy, realizują, zgodnie z właściwością, zadania przewidziane do wykonania w ramach poszczególnych stopni alarmowych.
§  3.
1. Sposób realizacji zadań przewidzianych do wykonania w ramach poszczególnych stopni alarmowych, zwanych dalej "modułowym zestawieniem zadań", zgodnie z właściwością, niezwłocznie określą:
1) w urzędzie obsługującym Ministra - Dyrektor Generalny;
2) w jednostkach organizacyjnych - kierownicy tych jednostek;
3) w urzędzie obsługującym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz w archiwach - Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.
2. Modułowy zestaw zadań opracowuje się w oparciu o załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.
3. Ramowy układ modułowego zestawu zadań określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  4.
1. W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego przez Prezesa Rady Ministrów albo Ministra albo wojewodę, osoby odpowiedzialne, o których mowa w § 3 ust. 1, za realizację zadań przewidzianych do wykonania w ramach poszczególnych stopni alarmowych, przekazują do dyrektora Biura Administracyjno-Budżetowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego informacje o stanie realizacji tych zadań oraz zapewniają możliwość stałego kontaktu.
2. Dyrektor Biura Administracyjno-Budżetowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, przygotowuje dla Ministra raporty o stanie realizacji zadań określonych dla danego stopnia alarmowego.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Jednostki organizacyjne zobowiązane do wykonania

modułowego zestawienia zadań

zawierającego zestawy zadań do wykonania po wprowadzeniu stopnia alarmowego

1) Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

2) Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

3) Akademia Muzyczna Karola Szymanowskiego w Katowicach

4) Akademia Muzyczna w Krakowie

5) Akademia Muzyczna Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

6) Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

7) Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

8) Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

9) Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

10) Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

11) Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

12) Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

13) Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

14) Akademia Sztuki w Szczecinie

15) Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

16) Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

17) Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

18) Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

19) Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

20) Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

21) Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

22) Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

23) Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

24) Muzeum Historii Polski w Warszawie

25) Muzeum Narodowe w Krakowie

26) Muzeum Narodowe w Poznaniu

27) Muzeum Narodowe w Warszawie

28) Muzeum Pałac w Wilanowie

29) Muzeum Stutthof w Sztutowie

30) Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA

31) Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

32) Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

33) Muzeum Zamkowe w Malborku

34) Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

35) Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie

36) Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

37) Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej

38) Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie

39) Muzeum Narodowe w Kielcach

40) Muzeum Narodowe we Wrocławiu

41) Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

42) Muzeum Sztuki w Łodzi

43) Muzeum Zamek w Łańcucie

44) Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

45) Zakład Narodowy imienia Ossolińskich

46) Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

47) Biblioteka Narodowa

48) Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

49) Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie

50) Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

51) Filharmonia Narodowa w Warszawie

52) Filmoteka Narodowa w Warszawie

53) Instytut Adama Mickiewicza

54) Instytut Książki w Krakowie

55) Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

56) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

57) Narodowe Centrum Kultury w Warszawie

58) Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie

59) Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

60) Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie

61) Narodowy Instytut Dziedzictwa

62) Teatr Narodowy w Warszawie

63) Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie

64) Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki

65) Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Ramowy układ modułowe o zestawienia zadań

zawierający zestawy zadań do wykonania po wprowadzeniu stopnia alarmowego

I.

 Postanowienia ogólne

1. Wstęp.

2. Cel (oczekiwany efekt realizacji zadań).

3. Budżet (ewentualne źródła finansowania oraz wielkość środków w sytuacji realizacji modułu).

4. Podstawy prawne działań (spis przepisów oraz dokumentów normatywnych na podstawie których prowadzone są działania w ramach reagowania).

II.

 Koncepcja działania

1. Warunki operacyjne (katalog przewidywanych utrudnień i warunków, które mogą wystąpić w konkretnej sytuacji kryzysowej).

2. Organizacja kierowania wewnątrz jednostki organizacyjnej (kto kieruje i w jakim zakresie, miejsce pracy).

3. Wsparcie podejmowanych działań (instytucje współdziałające z jednostką organizacyjną podczas realizacji zadań, zestawienie sił i środków wydzielanych przez podmioty wspierające).

4. Ogólny tryb uruchamiania zasobów (system powiadamiania personelu niezbędnego do podejmowania działań, zestawienie sił i środków będących w dyspozycji do wykonania zadań).

LpZadaniePrzedsięwzięciaWykonawca/ koordynatorSposób realizacji, siły i środkiuwagi
I............... stopień alarmowy

................. stopień alarmowy jest wprowadzany w przypadku .............................

wprowadzenia stopnia alarmowego
I.1.1.Wprowadzenie stopnia alarmowegoOtrzymanie informacji lub przyjęcie zarządzenia o wprowadzeniu stopnia alarmowegoWyznaczona osoba*

Kierownik jednostki organizacyjnej (komórki organizacyjnej)

Przedsięwzięcia realizowane niezwłocznie
I.1.2.Przygotowanie oraz przesłanie kierownikom jednostek, komórek organizacyjnych komunikatu o wprowadzeniu stopnia alarmowego wraz ze wskazówkami o sposobie jego wykonania.Wyznaczona osoba*

Kierownik jednostki organizacyjnej (komórki organizacyjnej)

Z użyciem dostępnych systemów teleinformatycznych oraz łączności.
I.1.3Powiadomienie Biura Administracyjno-Budżetowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wprowadzeniu stopnia alarmowego.Kierownik jednostki organizacyjnej
I.2.1.Bieżące

kierowanie bezpieczeństwem

Przeprowadzenie posiedzenia kierownictwa (grupy ekspertów).Kierownik jednostki organizacyjnej
I.3.1Informowanie o bieżącej sytuacji oraz zagrożeniachOpracowanie oraz rozesłanie kierownikom komórek organizacyjnych informacji o sytuacji bieżącej, źródłach i rodzajach zagrożeń, formach możliwego ataku oraz postępowania w czasie ich zaistnieniaRzecznik prasowy**

Zastępca kierownika jednostki organizacyjnej, kierownik komórki organizacyjnej

Z użyciem dostępnych systemów teleinformatycznych oraz łączności.
..............................................................................
działania porządkowo-ochronne
..............Opracować w oparciu o załącznik nr 5 do zarządzenia nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzenia kryzysowego...........................
odwołanie stopnia alarmowego
.............Informowanie

przełożonych

Utrzymanie stałej łączności oraz informowanie urzędu

obsługującego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o bieżącej sytuacji.

Wyznaczona osoba*

kierownik jednostki organizacyjnej (komórki

organizacyjnej)

Wg. ustalonej

częstotliwości

.............Odwołanie

stopnia alarmowego

Przyjęcie zarządzenia o odwołaniu stopnia alarmowego

oraz przesłanie kierownikom jednostek, komórek organizacyjnych

Wyznaczona osoba*

Kierownik jednostki organizacyjnej (komórki organizacyjnej)

Z użyciem dostępnych

systemów teleinformatycznych oraz łączności.

.............Opracowanie meldunku sytuacyjnegoWyznaczona osoba*

Kierownik jednostki organizacyjnej (komórki organizacyjnej)

* - osoba wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej odpowiedzialna za realizację zadań zarządzania kryzysowego.

** - osoba wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej do kontaktów z mediami.

III.

 Wykaz załączników

1. Stopnie alarmowe - załącznik nr 5 do zarządzenia nr 74 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur zarządzani kryzysowego.

2. Plan ochrony obiektu położonego w ... pozostającego w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej.

3. Plan ewakuacji obiektu ..........

4. Schemat powiadamiania i alarmowania o zagrożeniach.

5. Zasady postępowania z przesyłkami kierowanymi do jednostki organizacyjnej po wprowadzeniu stopnia alarmowego.

6. Inne

UWAGA: Opracowując moduły należy uwzględnić specyfikę jednostki organizacyjnej.

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).