Realizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2003.3.3

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.

PISMO OKÓLNE Nr 3
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 9 lipca 2002 r.
w sprawie realizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego *

Na podstawie ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 521 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 11 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie realizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zmienionego zarządzeniami Prezesa KRUS: Nr 14 z dnia 28 marca 2000 r., Nr 21 z dnia 23 maja 2000 r., Nr 28 z dnia 31 sierpnia 2000 r. i Nr 39 z dnia 29 grudnia 2000 r., ustalam co następuje:
§  1.
Ochroną danych osobowych w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego objęte są dane zawarte w:
1)
aktach osobowych pracowników i byłych pracowników Centrali Kasy,
2)
aktach osobowych kadry kierowniczej i byłych pracowników kadry kierowniczej oddziałów regionalnych oraz innych jednostek organizacyjnych Kasy,
3)
aktach ubezpieczonych i świadczeniobiorców Kasy, będących w dyspozycji biur Centrali Kasy,
4)
bazach danych systemów informatycznych przetwarzających te dane, w tym przede wszystkim systemach SATURN HR, REHOR oraz wydrukach z tych baz danych,
5)
będących w dyspozycji biur Centrali testowych bazach danych innych systemów informatycznych eksploatowanych w jednostkach organizacyjnych Kasy oraz wydrukach z tych baz danych,
6)
wydrukach zawierających dane osobowe ubezpieczonych i świadczeniobiorców, gromadzonych w biurach Centrali Kasy w celach kontrolnych lub analitycznych.
§  2.
Wszystkie przeznaczone do zniszczenia wydruki komputerowe lub inne materiały zawierające dane osobowe, niszczone muszą być w sposób uniemożliwiający rozpoznanie danych osobowych.
§  3.
1.
Dyrektorzy biur Centrali Kasy odpowiedzialni są za zapewnienie niezbędnych warunków organizacyjnych i technicznych gwarantujących właściwą ochronę danych osobowych zawartych w wydrukach komputerowych, w aktach osobowych i innych zbiorach dokumentów będących w dyspozycji biura oraz za właściwe wykorzystanie danych osobowych zawartych w eksploatowanych przez biuro systemach informatycznych.
2.
Dyrektorzy biur wyznaczają osoby uprawnione w biurze do dostępu do danych osobowych z wyodrębnieniem rodzaju uprawnień dostępu do akt osobowych, innych dokumentów zawierających dane osobowe i systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, określają komputerowe stacje robocze mające dostęp do systemów informatycznych zawierających dane osobowe podlegające ochronie oraz wyznaczają w porozumieniu z administratorem bezpieczeństwa informacji, administratorów systemów informatycznych.
3.
Wykazy osób, o których mowa w ust. 2, sporządzone według wzoru określonego w załączniku Nr 5 do zarządzenia Nr 11 Prezesa Kasy z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie realizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zamianami, oraz wykazy stacji komputerowych, przekazywane będą na bieżąco Prezesowi Kasy.
4.
Udostępnianie danych osobowych podlegających ochronie pracownikom Centrali Kasy może być udzielane przez upoważnione osoby, wymienione w wykazie osób, o którym mowa w ust. 3.
5.
Dyrektorzy biur udzielają osobom wyznaczonym do dostępu do danych osobowych instruktażu z zakresu obowiązków określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
§  4.
1.
Obowiązki i uprawnienia administratora bezpieczeństwa informacji w Centrali Kasy powierzam głównemu specjaliście w Biurze Administracji i Inwestycji Panu Piotrowi Szymczakowi.
2.
Do podstawowych zadań i obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji należy:
1)
ustalanie i rejestrowanie w systemach informatycznych przetwarzających dane osobowe podlegające ochronie osób uprawnionych do pracy w tych systemach na podstawie wykazu osób, o którym mowa w § 3 ust. 3 i upoważnienia, o którym mowa w § 5 ust. 3,
2)
zakładanie hasła dostępu do tych systemów upoważnionym osobom oraz wyrejestrowywanie tych osób z systemów w przypadku wygaśnięcia uprawnień do dostępu do danych osobowych oraz zakładanie innych niezbędnych zabezpieczeń uniemożliwiających osobom nieupoważnionym dostęp do danych osobowych zawartych w systemach informatycznych,
3)
prowadzenie na bieżąco rejestru informacji o pracownikach będących operatorami systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe z uwzględnieniem stosowanego identyfikatora oraz okresu zatrudnienia, w jakim pracownik miał dostęp do danych osobowych i jakie posiadał uprawnienia oraz rejestru haseł dostępu do komputera i systemu informatycznego; wzór ewidencji, o której mowa określają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego pisma,
4)
okresowa zmiana haseł w porozumieniu z administratorem systemu,
5)
kontrola funkcjonowania wdrożonych zabezpieczeń służących ochronie danych osobowych w systemach informatycznych,
6)
przeszkolenie osób dopuszczanych do baz danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego,
7)
nadzór nad realizacją zadań przez administratorów systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe w Centrali Kasy,
8)
informowanie Prezesa Kasy o ewentualnych faktach naruszenia zabezpieczeń systemów informatycznych Centrali Kasy.
§  5.
1.
Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Informacji, na podstawie przedstawianych na bieżąco przez Dyrektorów biur propozycji wynikających z § 3 ust. 3, zapewnia zamieszczanie w karcie czynności administratora bezpieczeństwa informacji, administratorów systemów informatycznych oraz osób upoważnionych do dostępu do danych osobowych, odpowiednich zapisów określających zadania, obowiązki i zakres odpowiedzialności związanych z ochroną danych osobowych.
2.
W aktach osobowych pracowników upoważnionych do dostępu do danych osobowych zamieszczone będą oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami o ochronie danych osobowych oraz upoważnienia do dostępu do danych osobowych.
3.
Wzór upoważnienia pracownika do dostępu do danych osobowych wydanego przez Dyrektora biura Centrali Kasy określa załącznik nr 4 do niniejszego pisma okólnego.
§  6.
1.
Dyrektorzy biur Centrali Kasy decydują o możliwościach udostępnienia danych osobowych, będących w dyspozycji biura, osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
2.
Każde udostępnienie lub przekazanie danych osobowych innym instytucjom musi być odnotowane w rejestrze udostępnienia danych osobowych (wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego pisma okólnego) prowadzonym przez Biuro Organizacyjno-Prawne.
§  7.
Traci moc Pismo Okólne Nr 1 Dyrektora Generalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie realizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  8.
Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Wzór rejestru informacji o pracownikach będących operatorami systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe z uwzględnieniem stosowanego identyfikatora oraz okresu zatrudnienia w jakim miał dostęp do danych osobowych i jakie posiadał uprawnienia

Lp.Nazwisko i imię /identyfikator/Niepowtarzalny kod osoby mającej dostęp do danych osobowychOkres pracy, w którym pracownik jest uprawniony do korzystania z danych osobowych od-doData nadania uprawnieńSYSTEM - UPRAWNIENIAInne Uwagi
UPRAWNIENIA W ZAKRESIEuprawnienia
1czytanie/ pełne2czytanie/ pełne3czytanie/ pełne4czytanie/ pełne...czytanie/ pełne
123456789101112
Zakres uprawnień: 1. ..............

2. ..............

3. ..............

4. ..............

5. ..............

6. ..............

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Wzór rejestru haseł dostępu do komputera i do systemu informatycznego

Lp.Nazwisko i imię/identyfikator/Niepowtarzalny kod osoby mającej dostęp do danych osobowychData obowiązywania hasła od-doNazwa komp. lokalizacjaNazwa komp. lokalizacjaNazwa komp. lokalizacjaNazwa komp. lokalizacjaNazwa komp. lokalizacjaUwagi
1234567891011121314151617181920

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Wzór rejestru udostępnień

LpData złożenia wnioskuNazwa instytucji lub nazwisko i imię osoby składającej wniosek wraz z adresemPodstawa prawna upoważniająca wnioskodawcę do otrzymania danych na mocy przepisów prawaData wydania wnioskowanej informacji lub kopii dokumentówZakres przekazanych informacjiBiuro/ ArchiwumData zwrotu dokumentów lub ich kopiiInformacja o zniszczeniu kopiiInformacja o odmowie udostępnienia wnioskowanej informacjiKto przekazał informację - czytelny podpis
1234567891011

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

Wzór upoważnienia pracownika do dostępu do danych osobowych

Warszawa, dnia ............

Upoważniam pracownika Biura ..................................

/nazwa Biura/

..............................................................

.............................................................

/nazwisko i imię, stanowisko/

do dostępu do danych osobowych w zakresie ....................

..............................................................

..............................................................

Upoważnienie ważne do ........................................

/określić datę lub bezterminowo/

Podpis Dyrektora Biura

Podpis pracownika

* Z dniem 1 maja 2004 r. nin. pismo okólne traci moc w zakresie, w jakim zostało wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.98.80.521), zgodnie z art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U.04.33.285).