Dzienniki resortowe

B.I.LP.2018.10.152

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie realizacji projektu rozwojowego pod nazwą "Leśne Gospodarstwa Węglowe"

ER.011.1.3.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , w wykonaniu zadań wynikających odpowiednio z uprawnień lub/oraz obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych określonych w:

1) art. 33 ust. 3 pkt 1a, pkt 3 i pkt 8 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 3 ;
2) § 8 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 4  -
- mając na względzie, że:
a) wynikającym z ustawy o lasach (art. 7 ust. 1 pkt 1 obowiązkiem Lasów Państwowych jest prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, mającej w szczególności na celu zachowanie korzystnego wpływu lasów na klimat;
b) celem projektu jest realizacja postanowień art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu;
c) trwale zrównoważona gospodarka leśna obejmuje również realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu, w tym polegających na wypełnianiu przez zasoby leśne roli zbiornika węgla w postaci organicznej, zawartego w poszczególnych warstwach lasu;
d) w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r.), zapisano, że zostanie zwiększony nacisk na wzrost udziału naturalnego pochłaniania CO2 poprzez przyrost trwałych powierzchni biologicznie czynnych, takich jak lasy;
e) w Polityce Leśnej Państwa (dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 22 kwietnia 1997 r.) przewiduje się zwiększenie wiązania i akumulacji dwutlenku węgla przez lasy o około 20% w perspektywie drugiej połowy XXI wieku w porównaniu z rokiem 1997;
f) z art. 13b ust. 1 ustawy o lasach wynika, że stanowione przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych leśne kompleksy promocyjne powinny być wykorzystywane m.in. do promocji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej;
g) zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach środki, związane z funduszem leśnym, mogą być przeznaczone na wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w szczególności w zakresie gospodarki leśnej
- zarządzam, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
1.  Na mocy niniejszego zarządzenia, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w załączniku nr 2, wskazuje się jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe lub LP) do realizacji pilotażowego projektu rozwojowego, obejmującego wykonywanie działań, zwanych dalej działaniami dodatkowymi w leśnictwie, mających na celu:
1) uzyskanie dodatkowej wielkości biomasy możliwej do pozyskania i sprzedaży w przyszłości oraz
2) doprowadzenie do zmagazynowania dodatkowych ilości węgla organicznego, m.in. w wyniku działań określonych w ust. 1 pkt 1,
3) zmniejszenia uwalniania się gazów (w tym dwutlenku węgla) z gleb.
2.  Zasady sprzedaży materialnych produktów gospodarki leśnej, to znaczy surowca drzewnego, nie są przedmiotem niniejszego zarządzenia. Zasady sprzedaży materialnych produktów gospodarki leśnej są określone w stosownym zarządzeniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
3.  Projektowi rozwojowemu, o którym mowa w ust. 1, nadaje się:
1) formę wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie gospodarki leśnej oraz
2) nazwę "Leśne Gospodarstwa Węglowe", przywoływaną za pomocą akronimu "LGW".
§  2. 
1.  Definicje pojęć specjalistycznych z zakresu leśnictwa:
1) Ilość dwutlenku węgla (CO2) pochłoniętego netto przez lasy i inne grunty - wyrażona w megagramach (Mg) - różnica pomiędzy:
a) ilością dwutlenku węgla (CO2), zaabsorbowaną w oznaczonym czasie przez lasy i inne grunty, we władaniu podmiotu prowadzącego gospodarkę leśną w gospodarstwie leśnym, z ich atmosfery zewnętrznej w wyniku procesów fizjologicznych, w tym głównie procesu fotosyntezy, a
b) ilością:
dwutlenku węgla (CO2), która w tym czasie przedostała się z lasów oraz innych gruntów do ich atmosfery zewnętrznej w wyniku procesów fizjologicznych oraz procesów biodegradacji, w tym mineralizacji substancji organicznych wchodzących w skład tych lasów i gruntów,
dwutlenku węgla (CO2) zawartego w surowcu drzewnym oraz innych elementach lasów lub innych gruntów, jeżeli w tym czasie elementy te przestały być częściami składowymi lasów i gruntów, głównie w wyniku działalności człowieka.
3) Jednostka Dwutlenku Węgla (JDW) pochłaniana w leśnictwie - jeden megagram (1 Mg) dwutlenku węgla (CO2) pochłonięty netto dodatkowo w wyniku działań dodatkowych realizowanych w projekcie przez określone lasy i inne grunty wchodzące w skład gospodarstwa leśnego, objęte gospodarką leśną.
4) Poziom bazowy w leśnictwie - oparty na standardowym sposobie prowadzenia gospodarki leśnej, wynikający z odpowiednich zasad i przepisów, bilans (w tym ilość dwutlenku węgla [CO2] pochłoniętego netto przez las i inne grunty w gospodarstwie leśnym), osiągany wskutek standardowych działań realizowanych lub przewidzianych do realizacji w planie urządzenia lasu.
5) Dodatkowa ilość pochłoniętego dwutlenku węgla (CO2) w LGW - wyrażona w megagramach (tonach) ilość dwutlenku węgla (CO2) pochłoniętego netto przez lasy i inne grunty w gospodarstwie leśnym ponad poziom bazowy w leśnictwie wskutek realizacji działań dodatkowych.
6) Działania dodatkowe - czynności z zakresu gospodarki leśnej, wykraczające poza standardowy tryb postępowania dla danych warunków w danej lokalizacji lub/i nie ujęte w aktualnie obowiązującym planie urządzenia lasu, mające na celu uzyskanie dodatkowej ilości pochłoniętego dwutlenku węgla w okresie prognostycznym w efekcie ich realizacji.
7) Pilotażowy projekt rozwojowy - projekt rozwojowy realizowany zgodnie z aktualnym zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jako test metodyki, mający na celu weryfikację przyjętych założeń oraz osiągnięcie, w wyniku podjętych działań, mierzalnych efektów. Zakłada się wdrożenie wypracowanej w projekcie pilotażowym metodyki do praktyki leśnej.
8) Nadleśnictwa LGW - nadleśnictwa wymienione w załączniku nr 3, uczestniczące w projekcie LGW w celu realizacji w ich zasięgu terytorialnym działań dodatkowych i części prac badawczych.
9) Okres pilotażowy - dziesięcioletni (2017-2026) okres od uruchomienia projektu do zakończenia etapu uruchamiania działań dodatkowych w nadleśnictwach LGW oraz opracowania podstawowych wyników projektu badawczego.
10) Okres prognostyczny - okres, dla którego za pomocą oprogramowania Carbon Budget Model of the Canadian Forest Sector (CBM-CFS3) szacuje się rozmiar efektu działań dodatkowych (uruchomionych w okresie pilotażowym) w postaci obliczenia dodatkowego pochłaniania dwutlenku węgla osiągniętego wskutek realizacji tych działań. Przyjmuje się okres 30 lat (2017-2046).
11) Rezerwa Jednostek Dwutlenku Węgla - część JDW nie ujęta w planie sprzedaży JDW w okresie prognostycznym. Celem pozostawienia rezerwy JDW jest zapewnienie trwałości efektu projektu w przypadku zmniejszenia przewidywanego rozmiaru pochłaniania wskutek nieprzewidzianych zjawisk na części powierzchni LGW (klęski żywiołowe, pożary, szkody od zwierzyny itp.).
12) Program Węglowy (PW) - dokument mający na celu zestawienie projektowanych działań dodatkowych w nadleśnictwie LGW wraz z ich przewidywanym efektem dodatkowego pochłaniania, obliczonym za pomocą oprogramowania Carbon Budget Model of the Canadian Forest Sector, dla okresu prognostycznego.
13) Zbiorczy Program Węglowy (ZPW) - zbiorcze zestawienie danych z PW jako łączne dla wszystkich nadleśnictw LGW, przedstawiające efekty projektu LGW.
14) Zbiorcze Sprawozdanie z Realizacji Programów Węglowych (ZSRPW) - informacja zawierająca dane (rzeczowe) umożliwiające potwierdzenie realizacji działań dodatkowych w danym okresie (dla danego roku lub w całości okresu pilotażowego).
15) Rejestr JDW - zestawienie zawierające dane dotyczące zmian przyrostu biomasy do sprzedaży oraz bilansu przychodu i rozchodu JDW dla całości projektu, oparte na sformalizowanych źródłach jak PW i ZSRPW.
16) Nabywca JDW - podmiot dokonujący zakupu JDW w określonym w zarządzeniu trybie bez względu na jego status (osoba fizyczna, podmiot prowadzący działalność gospodarczą).
17) Lista przedsięwzięć - lista działań finansowanych lub współfinansowanych ze środków uzyskanych ze sprzedaży JDW oraz środków nadleśnictw. Jest ona zatwierdzana przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i zawiera opisy przedsięwzięć wraz z terminami ich realizacji.
18) Portal LGW - platforma informatyczna służąca do kompleksowej obsługi projektu LGW; bazowym elementem portalu jest strona internetowa www.klimat.lasy.gov.pl, która zawiera serwer komunikacyjny dla nadleśnictw i innych jednostek, serwer aukcyjny "e-klimat" oraz serwer bazy wyników projektu badawczego.
19) Plan Urządzenia Lasu (pul) - jest podstawowym dokumentem sporządzanym dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Zawiera on szczegółowe informacje o aktualnym stanie lasu oraz o formie i zakresie prowadzenia gospodarki leśnej na całe dziesięciolecie. Zatwierdzany jest decyzją Ministra Środowiska, która określa maksymalną możliwą do pozyskania miąższość drewna w dziesięcioleciu, ustaloną szczegółowo na podstawie wyników inwentaryzacji zasobów leśnych. Plan określa także inne zadania gospodarcze, a także zalecenia z zakresu ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przyrody.
§  3. 
1.  Za integralną część składową LGW uznaje się projekt badawczy mający w szczególności na celu:
1) ustalenie działań w zakresie gospodarki leśnej mogących wywoływać efekt dodatkowej akumulacji węgla organicznego w poszczególnych elementach ekosystemu leśnego oraz opracowanie metod pomiaru efektu realizacji tych działań,
2) profesjonalizację (dostosowanie do warunków prowadzenia gospodarki leśnej w Polsce) aplikacji informatycznej Carbon Budget Model of the Canadian Forest Sector, służącej do symulacji zmian zawartości węgla organicznego w ekosystemie leśnym wraz z zapewnieniem danych wejściowych niezbędnych do optymalnego działania tej aplikacji.
2.  Wszelkie działania w ramach projektu badawczego finansowane będą ze środków pochodzących z funduszu leśnego i/lub źródeł zewnętrznych.
3.  Przyjmuje się, że projekt badawczy będzie wykonywany przez konsorcjum badawcze na podstawie oddzielnie zawartej umowy.
4.  Przedmiot prac realizowanych określa umowa zawarta pomiędzy LP a konsorcjum badawczym.
§  4. 
1.  Na potrzeby realizacji projektu niniejsze zarządzenie określa:
1) listę podmiotów będących uczestnikami projektu LGW oraz obszary realizacji działań dodatkowych;
2) metody i procedury mające na celu osiągnięcie mierzalnego i weryfikowalnego efektu dodatkowego pochłaniania dwutlenku węgla w ekosystemach leśnych oraz zasady prognozowania zmian zasobów oraz wytwarzania jednostek dwutlenku węgla w projekcie LGW;
3) katalog działań dodatkowych realizowanych w ramach projektu LGW, określony w załączniku nr 5;
4) sposób dokumentowania efektu działań dodatkowych poprzez założenie i utrzymywanie rejestru JDW;
5) sposób sporządzania listy przedsięwzięć finansowanych ze środków uzyskanych ze sprzedaży JDW;
6) sposób sprzedaży JDW;
7) rozrachunki finansowe związane z realizacją projektu LGW;
8) katalog narzędzi informatycznych wspomagających realizację projektu LGW.
§  5.  Cena jednostkowa JDW będzie ustalana na podstawie stawki ceny jednostki unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) za miesiąc poprzedzający aukcję. Cena jednostkowa JDW będzie ustalana każdorazowo na 30 dni przed rozpoczęciem aukcji i publikowana na stronie www.klimat.lasy.gov.pl.
§  6. 
1.  Sprzedaż JDW odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
1) nabywanie jednostek dwutlenku węgla może się odbywać za pośrednictwem:
a) portalu aukcyjnego pn. "e-klimat" - dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
b) innej formy sprzedaży (np. sprzedaży bezpośredniej w formie dobrowolnych świadectw nabycia - tzw. cegiełek) - dla osób fizycznych;
2) warunkiem uczestnictwa w aukcji przeprowadzanej w ramach portalu "e-klimat" jest wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w aukcji;
3) nabywca JDW prowadzący działalność gospodarczą dokonuje zakupu JDW na podstawie umowy i otrzymuje uprawnienia do wskazywania przedsięwzięć do sfinansowania z uzyskanych z tej sprzedaży środków;
4) z mocy niniejszego zarządzenia środki związane ze zbywaniem jednostek dwutlenku węgla stanowią przychody własne nadleśnictw.
§  7.  Jednostki Dwutlenku Węgla są wytwarzane w następstwie prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, mającej na celu uzyskanie zwiększonej zdolności do pochłaniania i magazynowania dwutlenku węgla przez obszary leśne. Osiągnięcie dodatkowej wielkości produktów tej gospodarki realizowane jest w ramach własnej działalności, a wytwarzanie JDW klasyfikuje się jako usługi związane z leśnictwem.

Rozdział  2

Podmioty będące uczestnikami projektu LGW

§  8. 
1.  Projekt jest realizowany przez następujące podmioty:
1) Ministerstwo Środowiska;
2) KOBiZE;
3) nabywców JDW, o których mowa w § 6;
4) wykonawcę (lub wykonawców) projektu badawczego, o którym mowa w § 3;
5) jednostki PGL LP.
2.  Zadania poszczególnych podmiotów realizujących projekt LGW zawiera załącznik nr 1.
§  9. 
1.  Lista nadleśnictw uczestniczących w LGW określona została w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2.  Postanowienie ust. 1 nie wyklucza możliwości powiększania tej listy o kolejne nadleśnictwa.

Rozdział  3

Rozrachunki finansowe, związane z realizacją LGW, wykorzystywanie środków finansowych pozyskiwanych ze zbywania JDW

§  10. 
1.  Wszystkie działania związane z realizacją projektu LGW są wykazywane w procesie planowania PGL LP, ustalanym corocznie w formie zarządzeń i decyzji Dyrektora Generalnego dotyczących zasad sporządzania planu finansowo-gospodarczego.
2.  W celu sfinansowania zadań związanych z realizacją działań dodatkowych w ramach realizacji projektu LGW Dyrekcja Generalna LP uwzględnia w rocznym planie finansowo-gospodarczym poziom dopłaty z funduszu leśnego dla nadleśnictw z tytułu wyrównywania niedoborów powstałych przy realizacji zadań gospodarki leśnej oraz zadań dotyczących administracji publicznej w zakresie leśnictwa.
3.  Za element kosztów wytworzenia JDW uznaje się:
1) koszty ponoszone przez nadleśnictwa na opracowywanie PW oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu LGW,
2) koszty związane z realizacją zadań określonych w PW.

Rozdział  4

Programy Węglowe

§  11. 
1.  Wyniki szacowania efektu projektu, dotyczące przewidywanego wzrostu rozmiaru produktów materialnych (wielkości biomasy) oraz rozmiaru dodatkowego pochłaniania w efekcie projektowanych działań dodatkowych dla okresu prognostycznego, zawierają PW, opracowywane na podstawie wyników modelowania za pomocą oprogramowania CBM-CFS3 dla nadleśnictwa w rozbiciu na poszczególne wydzielenia.
2.  Wzór PW dla nadleśnictwa zawiera załącznik nr 4.
3.  Dane nadleśnictwo LGW, jako wytwórca, wytwarza JDW poprzez realizację działań dodatkowych opartych na PW.
§  12. 
1.  Na podstawie PW Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych sporządza projekt ZPW.
2.  ZPW jest zatwierdzany przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
3.  ZPW stanowi podstawę uruchomienia sprzedaży JDW.
4.  Informacje zawarte w ZPW są uwzględnione w Rejestrze Jednostek Dwutlenku Węgla.
§  13. 
1.  Informacje zawarte w ZPW mogą podlegać korektom w drodze aneksowania w następujących przypadkach:
1) w przypadku, gdy będzie miało miejsce przystąpienie nowego nadleśnictwa do LGW (zgodnie z § 9 ust. 2);
2) wskutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na przykład o charakterze klęskowym, uniemożliwiających realizację zaplanowanych działań dodatkowych w zaprojektowanym rozmiarze lub przyjętej metodzie;
3) na skutek zaprojektowania dodatkowych powierzchni do realizacji działań dodatkowych w już istniejących nadleśnictwach LGW.
2.  Do aneksów ZPW postanowienia § 12 stosuje się odpowiednio.
§  14. 
1.  Nadleśnictwa będące wytwórcami JDW przygotowują raz do roku Sprawozdania z Realizacji Programu Węglowego w terminie do końca I kwartału roku następnego.
2.  Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są poddawane ocenie nadzorczej dokonywanej przez właściwych dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, po czym podlegają przesłaniu do DGLP i weryfikacji przez Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych.
3.  Wzór Sprawozdania z Realizacji Programu Węglowego stanowi załącznik nr 6.
§  15. 
1.  Na Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych nakłada się obowiązek sporządzania, do końca II kwartału roku następnego po roku realizacji prac objętych sprawozdaniem, projektu ZSRPW.
2.  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zatwierdza ZSRPW.

Rozdział  5

Rezerwa Jednostek Dwutlenku Węgla

§  16. 
1.  Mając na względzie ryzyko związane z możliwością występowania w okresie prognostycznym zdarzeń zakłócających wzrost i rozwój ekosystemów leśnych ograniczających rozmiar przewidywanego efektu (w następstwie m.in. takich zjawisk, jak wiatrołomy, pożary leśne, nadmierne wystąpienia organizmów owadzich itp.) - określona część JDW, wytworzonych i planowanych do wytworzenia, zostaje przeznaczona do tworzenia rezerwy JDW.
2.  Rozmiar rezerwy jako określoną część planowanych do wytworzenia jednostek JDW ustala Dyrektor Generalny Lasów Państwowych po uzyskaniu i potwierdzeniu wyników szacowania całkowitej ilości planowanych do wytworzenia JDW.
3.  W uzasadnionych przypadkach, popartych względami merytorycznymi, rezerwa, o której mowa, może podlegać zmianie w ciągu okresu prognostycznego.

Rozdział  6

Sporządzenie i aktualizowanie listy przedsięwzięć do realizacji według wskazań Nabywców JDW oraz ich realizacja przez Lasy Państwowe

§  17.  Uruchomienie sprzedaży JDW powinno być poprzedzone zakrojoną na szeroką skalę kampanią promującą LGW, do przygotowania i prowadzenia której zobowiązuje się Centrum Informacyjne Lasów Państwowych (CILP) przy współpracy z zespołem ds. mediów DGLP.
§  18. 
1.  Ustala się następujące wytyczne, którymi należy się kierować przy sporządzaniu projektu listy przedsięwzięć:
1) projekt listy przedsięwzięć powstaje wskutek zebrania informacji w drodze ankiety wystosowanej do osób będących w szczególności:
a) nadleśniczymi,
b) dyrektorami parków narodowych;
2) przedsięwzięcia wskazywane do realizacji powinny być ukierunkowane na następujące działania do podjęcia przez Lasy Państwowe:
a) gospodarka leśna, np. zalesienia lub odnowienia,
b) realizacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu o charakterze społecznym, np. stworzenie lub poprawa atrakcyjności turystycznej lub świadczeń wypoczynkowych,
c) realizacja działań w zakresie czynnej ochrony przyrody,
d) edukacja leśna i historyczna, promocja kulturotwórczej roli lasu,
e) przedsięwzięcia infrastrukturalne, w tym w szczególności w ramach wspólnego działania Lasów Państwowych oraz samorządów,
f) inne przedsięwzięcia promujące rolę lasów;
3) wyniki ankiety po poddaniu analizie służą do sporządzenia ostatecznej wersji listy przedsięwzięć.
§  19. 
1.  Ustalenie listy przedsięwzięć powinno zostać zakończone na minimum 30 dni przed ustalonym rozpoczęciem aukcji. Zatwierdzona przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych lista publikowana jest na portalu aukcyjnym "e-klimat".
2.  Ustala się, że lista przedsięwzięć powinna zawierać:
1) rodzaj przedsięwzięcia,
2) lokalizację i planowy termin realizacji,
3) zakres rzeczowy i kosztorys.
§  20. 
1.  Po ogłoszeniu wyników aukcji JDW, Nabywcy JDW mają prawo do wskazywania określonych działań do wykonania z listy przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych proponowanych przez LP do sfinansowania i realizacji ze środków uzyskanych ze sprzedaży JDW, zwanej dalej listą przedsięwzięć.
2.  Dopuszcza się przedsięwzięcia poza listą określoną w ust. 1, wskazane przez Nabywców JDW po zakończonej aukcji, o ile zawierają się w katalogu wskazanym w § 18 oraz można potwierdzić możliwość ich realizacji i ocenić efekty.
§  21. 
1.  Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych sporządza projekt decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, ustalającej przedsięwzięcia do wykonania przez LP z uwzględnieniem Nabywców JDW. W decyzji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, określa się wszystkie dane dotyczące wybranych przez Nabywców JDW przedsięwzięć:
1) nazwę Nabywcy JDW,
2) lokalizację i termin wykonywania działań,
3) zakres rzeczowy,
4) kosztorys.
2.  Komórka organizacyjna DGLP właściwa do spraw planowania uwzględnia przedsięwzięcia w planie funduszu leśnego według możliwości finansowych tego funduszu.
§  22.  W ostatnim roku okresu prognostycznego, to znaczy 2046 r., Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wyda zarządzenie aktualizujące postępowanie związane z JDW (stanowiącymi rezerwę JDW pozostałych do sprzedaży).

Rozdział  7

Rozliczanie procesu wytwarzania i obrotu Jednostkami Dwutlenku Węgla

§  23. 
1.  Realizacja celów projektu w części dotyczącej wygenerowania JDW jest dokumentowana w specjalnej aplikacji informatycznej w ramach Portalu LGW.
2.  Ustala się, że źródłami danych dla rejestru JDW są:
1) dane zawarte w ZPW,
2) umowy zbycia JDW,
3) inne dokumenty korygujące ilość JDW, np. wskutek nagłych zjawisk o charakterze klęskowym lub uzyskania dokładniejszych metod prognozowania.
3.  Ilekroć zmiany w rejestrze JDW wymagają skorygowania zapisów dotyczących ilości pochłoniętego JDW przez poszczególnych wytwórców, dokonuje się tego zgodnie z zasadą proporcjonalności.
§  24. 
1.  W celu rozliczenia oraz udokumentowania realizacji zadań w projekcie LGW, na Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych nakłada się obowiązek sporządzenia trzech raportów:
1) pierwszego raportu - po upływie okresu pilotażowego (po 2026 roku),
2) drugiego raportu - każdorazowo po zakończeniu aukcji Jednostek Dwutlenku Węgla niestanowiących rezerwy JDW,
3) trzeciego raportu - zamykającego projekt po zakończeniu okresu prognostycznego (rok 2046) i rozliczeniu bilansu jednostek JDW z ujęciem w nim rezerwy tych jednostek.

Rozdział  8

Informatyczne wspomaganie realizacji LGW

§  25. 
1.  W ramach Systemu Informatycznego Lasów Państwowych tworzy się Portal LGW.
2.  Ustala się, że Zakład Informatyki Lasów Państwowych w szczególności:
1) opracuje we własnym zakresie dokumentację analityczną i techniczną dla portalu,
2) przeprowadzi działania w zakresie instalacji i uruchomienia oprogramowania,
3) wykona niezbędne działania w zakresie testowania oraz pilotażowego sprawdzenia poprawności działania portalu,
4) opracuje instrukcję użytkownika portalu aukcyjnego "e-klimat",
5) wykona wszystkie działania związane z upowszechnianiem Portalu LGW,
6) zapewni warunki dla funkcjonowania portalu na czas trwania projektu LGW.

Rozdział  19

Postanowienia końcowe

§  26. 
1.  Załączniki, o których mowa w postanowieniach poprzedzających, mogą być wprowadzane w życie poprzez wydawanie decyzji zarządczych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 r. Wraz z wejściem w życie niniejszego zarządzenia traci ważność Zarządzenie nr 2 z dnia 17 stycznia 2017 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie realizacji w formie wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych projektu rozwojowego o charakterze pilotażowym pod nazwą "Leśne Gospodarstwa Węglowe".

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH PODMIOTÓW uczestniczących w realizacji projektu LGW

1 Ministerstwo Środowiska

a. Współpraca z DGLP w zakresie raportowania postępów w projekcie w ramach monitoringu realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i innych krajowych i zagranicznych dokumentów o charakterze strategicznym.

b. Współpraca z DGLP w zakresie promowania efektów projektu na arenie międzynarodowej.

2 Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

a. Współpraca z DGLP w zakresie przekazywania informacji przydatnych dla systemu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (na podstawie zawartego porozumienia).

3 Konsorcjum badawcze

a. Realizacja projektu badawczego, o którym mowa w § 3 niniejszego zarządzenia, na podstawie umowy zawartej z DGLP.

4. Nabywcy JDW

a. Zakup JDW.

b. Wskazanie przedsięwzięcia do zrealizowania ze środków przeznaczonych na zakup JDW.

5. Jednostki organizacyjne PGL LP

a. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

i. Zastępca dyrektora generalnego właściwy ds. rozwoju

1. Prowadzenie rozmów z podmiotami gospodarczymi - potencjalnymi Nabywcami JDW (lub delegowanie tego zadania podległemu pracownikowi).

ii. Komórka właściwa ds. badań naukowych

1. Zlecenie i formalny nadzór nad realizacją prac części badawczej projektu.

iii. Komórka właściwa ds. projektów rozwojowych

1. Zarządzanie projektem oraz prowadzenie dokumentacji projektowej.

2. Sporządzanie listy przedsięwzięć do zrealizowania przez LP według sugestii Nabywców JDW.

3. Opracowanie i przeprowadzenie procedury aukcyjnej oraz sprzedaży bezpośredniej JDW.

4. Weryfikacja Programów Węglowych oraz sprawozdań z ich realizacji, opracowywanie Zbiorczych Programów Węglowych oraz Zbiorczych Sprawozdań z Realizacji Programów Węglowych.

5. Prowadzenie rejestru JDW.

6. Kontakt operacyjny z wykonawcami tematu badawczego.

iv. Komórka właściwa ds. urządzania lasu

1. Nadzór nad sporządzeniem rozszerzonego opisu taksacyjnego wydzieleń LGW, w tym współpraca z BULiGL.

2. Nadzór merytoryczny nad wykonawcą tematu badawczego w zakresie kompetencyjnym komórki.

v. Komórka właściwa ds. hodowli lasu

1. Akceptacja listy działań dodatkowych realizowanych w nadleśnictwach.

2. Weryfikacja działań dodatkowych nadleśnictw pod kątem dostępności materiału sadzeniowego.

3. Nadzór merytoryczny nad wykonawcą tematu badawczego w zakresie kompetencyjnym komórki.

vi. Komórka właściwa ds. informatyki

1. Współpraca z ZILP w zakresie opracowania analitycznej i technicznej dokumentacji dla Portalu LGW oraz nadzór nad wdrożeniem funkcjonalności portalu.

vii. Komórka właściwa ds. mediów

1. Współpraca z CILP w zakresie opracowania i realizacji kampanii informacyjnej projektu.

b. regionalne dyrekcje Lasów Państwowych

i. Zapewnienie materiału sadzeniowego do realizacji działań dodatkowych w nadzorowanych nadleśnictwach.

ii. Nadzór nad realizacją przedsięwzięć, zgodnie ze wskazaniami kupców JDW.

iii. Opiniowanie Programu Węglowego oraz Sprawozdania z Realizacji Programu Węglowego.

c. nadleśnictwa biorące udział w projekcie (wytwórcy JDW)

i. Opracowywanie Programów Węglowych i sprawozdań z realizacji Programów Węglowych.

ii. Realizacja działań dodatkowych.

d. jednostki PGL LP realizujące przedsięwzięcia ze wskazań Nabywców JDW

i. Przygotowanie opisu, kosztorysu i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz realizacja samego przedsięwzięcia

e. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

i. Opracowanie i realizacja kampanii informacyjnej projektu.

ii. Pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów z potencjalnymi Nabywcami JDW.

f. Zakład Informatyki Lasów Państwowych

i. Opracowanie analitycznej i technicznej dokumentacji dla Portalu LGW oraz oprogramowanie i wdrożenie funkcjonalności portalu.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

HARMONOGRAM realizacji projektu LGW

ZAŁĄCZNIK Nr  3

LISTA NADLEŚNICTW

uczestniczących w projekcie LGW (według stanu na dzień 31 stycznia 2017 r.)

Lp.RDLPNazwa jednostkiAdres jednostki
1.BiałystokHajnówkan0114
2.BiałystokPiszn0120
3.BiałystokPłaskan0121
4.BiałystokDojlidyn0108
5.KatowiceHerbyn0206
6.KatowiceKoszęcinn0216
7.KatowiceUstrońn0235
8.KatowiceWisłan0237
9.KrakówGorlicen0305
10.ŁódźPrzedbórzn0625
11.PiłaKruczn0816
12.PiłaTucznon0817
13.PiłaWałczn0811
14.PoznańObornikin0915
15.RadomKozienicen1606
16.SzczecinDrawnon1008
17.SzczecinMyślibórzn1021
18.SzczecinekKarnieszewicen1123
19.ToruńDąbrowan1204
20.WarszawaCelestynówn1701
21.WrocławMiliczn1318
22.WrocławSzklarska Poręban1324
23.WrocławŚwieradówn1327
24.Zielona GóraLubskon1407
25.Zielona GóraTorzymn1413
26.Zielona GóraBytnican1420

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PROGRAM WĘGLOWY

1. Nazwa i kod podmiotu prowadzącego gospodarkę leśną w gospodarstwie leśnym (lub nazwa i kod nadleśnictwa wchodzącego w skład Lasów Państwowych)

2. Data sporządzenia programu

CZĘŚĆ ZASADNICZA

ZGRUPOWANIE WYDZIELEŃ TWORZĄCYCH "LEŚNE GOSODARSTWO WĘGLOWE"

Adres leśny wydzielenia 1 ....
Charakterystyka taksacyjna wydzielenia leśnego na początku okresu prognostycznegoSzacunkowa wielkość biomasy w wydzieleniu leśnym na początku okresu prognostycznego (m3)Szacunkowa wielkość biomasy w wydzieleniu leśnym na koniec okresu prognostycznego (m3)
Powierzchnia:bez działań dodatkowych:bez działań dodatkowych:
Rodz. powierzchni:z działaniami dodatkowymi:z działaniami dodatkowymi:
Bud. pionowa:dodatkowa ilość biomasy:
TSL:
Podtyp gleby:
Zbiorowisko:
Warstwy:
gatunek I:
udział:Szacunkowa zawartość węgla w wydzieleniu leśnym na początku okresu prognostycznegoSzacunkowa zawartość węgla w wydzieleniu leśnym na koniec okresu prognostycznego
wiek:
wysokość:bez działań dodatkowych:bez działań dodatkowych:
pierśnica:z działaniami dodatkowymi:z działaniami dodatkowymi:
bonitacja:dodatkowa ilość pochłoniętego CO2:
zasobność:
gatunek II:
udział:
wiek:
wysokość:
pierśnica:
bonitacja:
zasobność:
Rok realizowania programu w okresie prognostycznymDziałania planowane do wykonania wg Programu Węglowego (kod działania, liczba, jm.)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

KATALOG DZIAŁAŃ DODATKOWYCH

realizowanych w ramach projektu LGW

1. Do działań dodatkowych w leśnictwie należy zaliczać wszelkie działania gospodarcze mające na celu uzyskanie zwiększenia pochłaniania (przyrostu biomasy, w tym drzewnej), a w szczególności następujące działania:

1) zwiększenie powierzchni wydzieleń leśnych, w których w ramach wprowadzania podsadzeń i podszytów:

a) sadzenie oraz podsadzanie leśnej roślinności drzewiastej i krzewiastej jest zastępowane inicjowaniem samosiewu lub siewem nasion,

b) sadzenie jest prowadzone w sposób zapewniający możliwie największe ograniczenia zjawiska naruszania struktury wierzchnich warstw gleby,

c) jest realizowane sadzenie lub podsadzanie szybko rosnących gatunków drzewiastych i krzewiastych;

2) zmianę metody zagospodarowania lasu na etapie rębnego użytkowania poprzez zastąpienie planowanego (wg pul) sposobu zagospodarowania lasu:

a) rębni zupełnych na rębnie złożone,

b) rębni złożonych na inne rębnie złożone, charakteryzujące się bardziej wydłużonym czasem trwania drzewostanu macierzystego,

c) rębni zupełnych lub rębni złożonych na użytkowanie ciągłe lasu;

3) zmianę sposobu ochrony lasu przed szkodami od zwierzyny, innych czynników biotycznych oraz abiotycznych;

4) wprowadzanie podgonów oraz przedplonów;

5) pozostawianie gruntów do naturalnej sukcesji na terenach nieleśnych;

6) wszystkie niewymienione powyżej działania, możliwe do realizacji w ramach LGW.

2. Lista działań dodatkowych może ulec rozszerzeniu w miarę uzyskiwania rekomendacji oraz kolejnych wyników badań.

3. Działania dodatkowe realizowane będą w okresie pilotażowym w latach 2017-2026.

4. Dla szacowania przewidywanego efektu planowanych działań dodatkowych przyjmuje się trzydziestoletni okres prognostyczny. Przewidywane efekty modeluje się dla tego okresu przy użyciu oprogramowania CBM-CFS3.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Nadleśnictwo .................

SPRAWOZDANIE z Realizacji Programu Węglowego za okres ...............

Lp.Adres wydzieleniaDziałanie dodatkowePlanowaneWykonane
powierzchnia

(ha)

koszt

(zł)

powierzchnia

(zł)

koszt

(zł)

1.
2.
3.
n.
Podsumowanie

Oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym.

.................................................................................

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym; art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa; art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych; art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi, że środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
4 § 8 ust. 1,2 i 5 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowią, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala odpowiednio: szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe, zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów Państwowych, zasady sprzedaży przez Lasy Państwowe (...) produktów i usług, system informacyjny Lasów Państwowych.