Dzienniki resortowe

B.I.LP.2017.3.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 2017 r.

DECYZJA Nr 25
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Rozwój łączności w Lasach Państwowych - modernizacja sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej"

OS.011.13.1.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 2  i § 10 3  Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 3 4  ustawy o lasach - postanawia się, co następuje:

§  1. 
1.  Uruchamia się do realizacji projekt rozwojowy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt. "Rozwój łączności w Lasach Państwowych - modernizacja sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej".
2.  Głównymi celami projektu są:
1) budowa i uruchomienie ogólnokrajowej sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej na potrzeby Lasów Państwowych, opartej o technologię analogowo-cyfrową, według standardu DMR, zintegrowaną z siecią WAN Lasów Państwowych;
2) zapewnienie łączności współdziałania wszystkich służb zaangażowanych w akcje ratowniczo-gaśnicze na obszarach leśnych, poprzez bezpośredni kontakt radiowy;
3) utworzenie spójnej sieci łączności służącej ochronie przeciwpożarowej lasu, ochronie lasu przed szkodnictwem leśnym, zarządzaniu kryzysowemu a także celom administracyjnym i gospodarczym.
3.  Projekt będzie realizowany w okresie od 6 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.
4.  Projekt będzie finansowany ze środków własnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz ze środków funduszu leśnego.
5.  Projekt będzie realizowany przez Wydział Ochrony Lasu DGLP.
§  2.  W celu sprawnej realizacji Projektu wyznacza się następujące osoby odpowiedzialne:
1. Kierownik komórki organizacyjnej DGLP - Aldona Perlińska, naczelnik Wydziału Ochrony Lasu - nadzór nad realizacją projektu.
2. Koordynator/Kierownik Projektu - Jan Kaczmarowski, pracownik Wydziału Ochrony Lasu DGLP; członkami zespołu projektowego są: Rafał Majcher - pracownik Wydziału Informatyki DGLP, Marcin Jutkiewicz - pracownik Wydziału Informatyki DGLP, Jacek Cichocki - kierownik Zespołu ds. Obronności i Ochrony Mienia w RDLP Toruń.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych LP (nadleśnictwa/RDLP/zakładu) - odpowiadają za realizację delegowanych zadań projektowych.
§  3.  W terminie do 40 dni od daty podpisania niniejszej decyzji zobowiązuje się kierownika komórki organizacyjnej DGLP, nadzorującej realizację projektu, do przedstawienia do zatwierdzenia "Wniosku o realizację i dofinansowanie projektu rozwojowego pt. »Rozwój łączności w Lasach Państwowych - modernizacja sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej«".
§  4.  Przedsięwzięcie rozwojowe realizowane jest zgodnie z procedurami i zasadami opisanymi w Zarządzeniu nr 40 z dnia 1 września 2016 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie zasad zarządzania przedsięwzięciami rozwojowymi - projektami w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
§  5.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 10 Statut Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać inne stałe lub doraźne zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów.
4 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.